Bibliographic list

Виталий Абрамов  Роман с надворным советником (о меценате И.А.Сампсонове)//«Вестник Одесского художественного музея» (ел.версія)

Самвел Азізян Вірменський музей Львова: питання повернення національних культурних цінностей//ж.«Всесвіт», №11-12, 2008 

Дмитро Айналов і “Софія Київська”: Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.) . – К., 2012

Ольга Айсфельд Коллекция Петра Маврогордато (1870–1946): пути античных артефактов из Причерноморья в зарубежные музейные и частные собрания//ел.версія

Вольфганг Айхведе   От статуса трофеев -- к роли послов//«Неприкосновенный запас» 2010, №1 (69)

Айхведе, В. Примирение вместо перемирия / В. Айхведе/ Итоги. -1996. №.1. - С.71.

Айхведе В. Украина идет своим путем // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К.: Абрис, 1996. - Вип. 7: Культура і війна: Погляд через півстоліття / Ред. В. Акуленко, В. Врублевська та ін. - С. 10.

Акинша, К. Реституция: между мифами и каталогами / К. Акинша, Г. Козлов // Итоги. 1996. - №1. - С. 63-65.

Константин Акинша   Реституция художественных ценностей//ел.версія

Акт № 1. Комиссии АН СССР О восстановлении усадьбы музея Л.Н. Толстого// Вестник АЕ СССР. - 1942. - №1. - С. 28-31.

Акуленко В.І. Двосторонні договірні відносини України в сфері охорони і повернення культурних цінностей // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. наукових праць. – Випуск 8. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 111-118

В.І. Акуленко Імплементація норм міжнародного права про охорону культурних цінностей у законодавстві про Збройні сили України//Праці Центру пам'яткознавста, вип. 18, К., 2010

В.І. Акуленко Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р.: актуальні питання імплементації і застосування // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право :  зб. наукових праць. – Випуск 9. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 126-138

Акуленко В. Культура турботи про культурні цінності // Пам'ятки України. - 1995. - № 1. - С. 166-167, 171.

В.І. Акуленко Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України: Монографія. – Київ: ТОВ «ВО «Юстініан», 2013. – 616 с.

Акуленко В. І. Охорона пам'яток культури в Україні: 1917-1990. - К.: Вища школа, 1991. - 274 с. - (Бібліотека журналу "Пам'ятки України". Книга 8; Серія 1. Українське відродження: Історія й сучасність).

В.Акуленко Охорона скарбів як пам'яток історії такультури у внутрішньому і міжнародному праві.// Пам'ятки України.- № 4.-2003

Акуленко В. Поза правовим полем реституції // Віче. - 1995. - № 4. - С. 150-157.

 В.І. Акуленко Політико-правові проблеми повернення культурних цінностей між державами СНД// Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр.:  ч.1.:  2009. — Вип. 15. — С. 5-17 та ч.2.:  2010. — Вип. 17. — С.5-15

Віктор АКУЛЕНКО Правовий статус евакуйованих з України у східні райони СРСР музейних, бібліотечних і архівних цінностей під час Другої світової війни  //Праці Центру пам'яткознавста, вип. 19, К., 2011

Акуленко В. І. Реституція культурних цінностей // Державотворення і правотворення в Україні / НАН України. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2001. - С. 626-650.

В.І.Акуленко Терміни як межі міжнародно-правових понять «реституція» і «реституція культурних цінностей» // Праці Центру пам'яткознавства. - 2013. - Вип. 24

Акуленко В. І. Україна і Польща: міжнародно-правові проблеми і перспективи повернення культурних цінностей (1944-2006 рр.) // Праці центру пам'яткознавства. Випуск 10 / Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК. - 2006. - С.3-18.

Александрова, Е. Международно-правовая защита культурных ценностей и объектов/ Е.Александрова. София: Пресс, 1978. - 144 с.

С. Ю. Алєксєєв Звітні документи Крайового музею Києва як джерело з історії діяльності музейних установ за часів нацистської окупації // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – № 21 (256), Ч. 2. – С. 70–77

Алєксєєв С. Ю.  Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.)  // Сумський історико-архівний журнал. - 2013. - № 20. - С. 59-63

Ирина Альтер  Роль Дрезденской коллекции в военных и политических играх после Второй мировой войны//“Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 2010”, Dresden 2011, Bd. 36, S. 204-213. (рус.пер.)

Елена  Ананьева Проблемы обеспечения сохранности музейных коллекций в Эрмитаже в годы Первой мировой войны и революции 1917 г.//Новейшая история России / Modern history of Russia. 2012. №1

Андросов С.А. Музеи Крыма в годы Великой Отечественной войны// IV Таврические научные чтения: Сб. науч. ст.; Крым. респуб. краевед. музей. Симферополь, 2004 - С. 11 - 24.

Антонова, A.B. Международно-правовые проблемы перемещенных культупных ценностей в отношениях между Россией и Германией/А.В. Антонова. -М., 2002. 175с.

Ицхак Арад  Разграбление нацистской Германией еврейского имущества на оккупированных территориях СССР// “The Plunder of Jewish Property in the Areas of the Soviet Union Occupied by Nazi Germany” в Yad Vashem Studies, том 29 (2001) pp. 85-116.

Жанна Арустамян. Продано, перетоплено// Пам'ятки України. 1994. Ч. 1-2

Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних фондів / Упоряд.: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. Романовський. Державна архівна служба України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2013. – 909 с.

Багалій Д., Барвінський В. Українські архівні фонди в межах РСФСР // Архівна справа. - 1925. - № 1. - С. 34-44.

Базазьянц, А. О чем шумим? К вопросу о военных трофеях/А. Базазьянц//Человек и карьера. 1995. - №7. - С.14.

Олександр Безручко  С.О.Гіляров: доля вченого та мистецтвознавця на тлі війни// З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ . – 2011 . – № 1 . – С. 295-332.

Безручко О. Переведення Київського державного інституту кінематографії до Москви: нові документи РДАЛМ // Архіви України. - 2009. - Вип. 1/2. - С. 150-166.

Безыменский, А. Особая папка «Барбаросса»/ А. Безыменский. М., 1973.-С. 227.

Беляева, С. Библиотека уезжает на родину / С.Беляева //Поиск. -1993. № 26. - С.4.

Бережков, В.Т. На конференции Большой тройки / В.Т. Бережков. -М.: Изд-во АПН, 1960. 128 с.

Бєлая О. Дірхеми, фоліси, соліди... Чи повернемо їх на Україну? // Київ. - 1993. - № 3. - С. 166-167.

Бєлоус І. О. Діяльність Бібліотеки Львівської політехніки під час німецької окупації Львова у 1941–1944 рр. // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнар. наук.–практ. конф., 25 жовт. 2012 р., Львів. – Л.: Вид–во Львів. політехніки, 2012. – С. 34–43.

Бєлоусова Г. Спроба повернення з російських бібліотек та архівів національної культурної спадщини України (1917-1925) // Наукові праці Національної б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. - Вип. 11. - С. 480-501.

Євгенія Берченко Настінне малювання українських хат та господарських будівель при них. Зошит 1. Дніпропетровщина. Х.; К., 1930

Библиотечное дело в России в период Великой Отечественной войны (июнь 1941-май 1945): документы и материалы/ Рос. Гос. библиотека; сост. A.Дивногорцев. - М., 2000. - 424 с.

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів /Укладачі: Л.А.Дубровіна, Н.І.Малолєтова. Національна академія наук України. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського; Державний комітет архівів України. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. - К., 2004.

Бібліотечні фонди Харкова в роки Другої світової війни: Документи / Упоряд.: І. Лосієвський та ін.; Ред.: І. Блохіна та ін. - К., 1997. - 102 c. - (Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: Архіви, бібліотеки, музеї; Вип. 2).

Білокінь Сергій Федір Ернст: невідома автобіографія початку 1930-х рр. / Білокінь Сергій // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2008. - 35. - С. 173-196

Білокінь С. Бібліотека Музею Ханенків на тлі книгозбірень київських музеїв. //  Зб. «Альманах бібліофілів». Упорядник Євген Пшеничний, Дрогобич. - 2015. – С. 67–81.

Білокінь Сергій. В обороні української спадщини: Історик мистецтва Федір Ернст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – 286 с.

Сергій Білокінь Втрати української культурної спадщини під час голоду 1922 року (Фрагмент)  // ел.версія

Сергій Білокінь Генерал Павло Потоцький – фундатор Музею України//Скарбниця української культури//Збірник наукових праць. Вип. 8. Чернігів., 2007

Сергій Білокінь  Грабування музеїв. Діяльність Ґосторґу/ел.версія

Сергій Білокінь Грабування української культурної спадщини. Зізнання С.Гольдфарба-Глеваського// ел.версія

Сергій Білокінь. Грабування української культурної спадщини (1920-30-ті рр.). Музейні експонати й книжки // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 12. Част. 1. К., 2005. С. 344-366

Сергій Білокінь Записки Богдана Ханенка// ел.версія

Сергій Білокінь Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань// Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . - 2008. - № 1. - С. 223-236.

Сергій  Білокінь. Музей України (Збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали.  —  К., 2006

Сергій Білокінь   Пожежі Київської публічної бібліотеки АН УРСР 1964 та 1968 років/ел.версія

Сергій Білокінь Поліна Кульженко (1891-1984)//ел. версія

Сергій Білокінь. Соціальна революція в СРСР і пам’ятки Золотоверхого Києва// ел.версія

Блюм, A.B. Перед чтением сжечь: Еще раз о судьбе трофейных библиотек/А. Блюм//Книжное дело. - 1994. - №2. - С. 44-47.

Блюм, A.B. Советская цензура в эпоху тотального террора 1929-1953 гг./А.В. Блюм. -СПб., 1992.-312 с.

Богдан, М. С риском для жизни/М.Богдан //Библиотекарь. 1970. -№5.-С. 20-23.

Богуславский, М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты/М.М. Богуславский. М.: Юристъ,2005. -427 с.

Богуславский, М.М. Охрана культурных ценностей/М.М. Богуславский. М.: Международные отношения, 1979. - 192 с.

Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте : правовые аспекты / М. М. Богуславский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА, 2012. — 415 с.

Болгари в Україні: науково-допоміжний бібліогр. покажч., 1917-1941. – К. : Кн. палата України, 2000.  – (Серія «Етноси України»).

Тетяна Борис Київська картинна галерея: становлення та історія діяльності (1919–1931 рр.) //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.   Археологія.Пам’яткознавство. Етнографія. № 7, 2014

Татьяна Борис. Коллекция В. А. Щавинского в истории музейного дела Украины//Вопросы музеологии. Вып. № 1 (11) / 2015

Бородин, О. Коллекция немецкого музея книги и шрифта в собрании Российской государственной библиотеки/О. Бородин, Т. Долгордова//Наше наследие. 1994. - №32. - С. 97-100.

Боряк Г. В. Бременський проект "Доля культурних цінностей, вивезених з СРСР під час другої світової війни" (ФРН): Камеральні методики і проблеми дослідження історі архівних документів // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К., 1995. - Вип.6. - С.251-260.

Боряк Г.В., Дубровіна Л.А. Дослідження історії переміщення книжкової культурної спадщини України в період Другої світової війни // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). - К., 2004. - С. 36-58.

Геннадій Боряк Марина Дубик Наталя Маковська   "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень. Випуск  1  / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1998. - 136 с.

Геннадій Боряк, Марина Дубик, Наталя Маковська   "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень. Випуск  2  / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2000.

Боряк Т.Г. Концепт "україніки" у практичній діяльності з розшуку та повернення архівної україніки з Росії (1917 - сер. 1930-х рр.) // Спеціальні історичні дисципліни. - К.: Інститут історії України, 2011. - №18. - c.43

Боряк Г. В. У рамках проекту "Доля українських культурних цінностей, вивезених з України під час Другої світової війни" // Архіви України. - 1993. - №  1-3. - С. 80-84.

Буряк В.В. До питання реєституції колекцій Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького // Історичне краєзнавство і культура: Наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України та ін. - К.; Х.: Рідний край, 1997. - Ч. 1. - С. 358-361.

Бутич І.Л., Лозенко Л.І. Повернути військові архіви // Урядовий кур'єр. - 1992. - 4 груд.

Т. В. Варава, Л. Ю. Портнова  Доля особистого архіву та бібліотеки професора Є. К. Тимченка (за матеріалами Інституту рукопису НБУВ та ЦДАГО України)  // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2000. - Вип. 6. - С. 183-191.

Василенко М. В. Про деякі археологічні речі бронзової доби з колекції Херсонського краєзнавчого музею, вивезені до Німеччини в 1941–1944 рр. // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 177 - 184.

Васильева, Т. Краденые раритеты/Т.Васильева, Н. Яковлева//Родина. 1992. - №8-9. - С.96.

Ольга Васильева, Павел Кнышевский   Красные конкистадоры. - М.,Соратник, 1994

Вашкеба І. Культурні цінності повертатимуться // Новини Закарпаття. - 1997. - 8 квітня.

Василий Верещагин Старый Львов.- Пг., 1915

Вечерський В., Сущенко О. Втрачені цінності: Огляд преси // Пам'ятки України: історія та культура. - 1998. - № 1. - С. 191-193.

"Викликають тривогу спроби вилучення..." / Публікація О. Рибалка // Пам'ятки України. - 1994. - Ч.3-6. - С. 86.

О.В.Вітринська Вилучення радянською владою культових цінностей у юдейських общин у 1920 - 1930-х рр.  // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Іст. науки. - 2008. - Т. 78. - С. 28-34.

Врублевская В., Александрова А. Найти, восстановить, сохранить: Подход Украины к проблеме возвращения расхищенных книжных богатств // Библиотека. - 1994. - № 12. - С. 4-7.

Врублевська В. Бібліотеки України: втрати і пошуки // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 173 - 176.

Врублевська В. Повернімо втрачене: [Інтерв'ю з заст. голови Нац. коміс. з питань повернення в Україну культ. цінностей при Кабінеті Міністрів України В. Врублевською] / Вів розмову Я. Чорногуз // Укр. культура. - 1994. - № 9-10. - С. 2-3.

Врублевська В. Б. Повернення культурних цінностей в Україну: краєзнавчий аспект // Історичне краєзнавство і культура: Наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України та ін. - К.; Х.: Рідний край, 1997. - Ч. 1. - С. 407-411.

Втрачені скарби. Укладач:  В.М.Прадун, методист ММК управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, м.Старокостянтинів, 2007

В'ялець А. Світ має почути. [Додаток]: Список предметів з музеїв України в збірках музеїв та інших сховищах Росії // Пам'ятки України. - 1994. - № 1-2 (25). - С. 84-91. - Передрук у вид.: Мета. - Філадельфія (США), 1999. - Ч. 364. - Берез.-Квіт. - С. 1, 7.

Вялець А., Кот С. Спадщина належить спадкоємцям // Кур'єр ЮНЕСКО. - 1992. - № 6. - С. 45-49.

Галеева, А. Украденная культура //Обсерватория культуры/Рос. гос. б-ка. НИЦ Информкультура. 2004. - С. 68-77.

П. Гапченко Національна парламентська бібліотека України в роки війни // Бібліотечна планета. - № 4 (50).-  2010

Гарбер, К. Трофейная комиссия Красной Армии/ К. Гарбер. -Военные трофеи. 1996. - №3. - С. 83-84.

Ірина Гах  Великий дар Митрополита// ел.версія

Ірина Гах.  Національний музей у Львові – надбання та втрати// ел.версія

Ірина Гах Національний музей у Львові: резонансний ‘84-й //ел.версія

Ірина Гах: Національний Музей у Львові: часи воєнні//ел.версія

Ірина Гах Національний музей у Львові: фатальний 1952-й …// ел.версія

Tum Геврик: Дерев’яні синагоги України// Сучасність,  листопад 1985, ч. 11 (295).  С.44-56.

Тит Геврик  Проєктування і реконструкція Києва в 1930-их роках та їхні наслідки//Сучасність, липень-серпень 1984 - ч. 7-8 (279-280)

Александр Гедройц. Меценат Николай Гедройц// Ист.правда/ электронная версия

Гетьман Денис. Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921–1926 рр. /  Бібліотечний вісник. - 2008. - № 3. - С. 37-46.

Гетьман Денис  Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1926–1936 рр.  // Бібліотечний вісник. - 2008. - №4. - С. 32-41.

Гетьман Д. І.  Ризький мирний договір 1921 року та питання повернення культурних цінностей у польсько-українських взаєминах//Маґістеріум: Історичні студії. Випуск 17 (2004)

Гирич І. Архів-Музей Переходової доби про руйнацію київських пам'яток у 1918-1942 роках // Старожитності. - 1992. - № 1. - С. 5.

Ігор Гирич Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського в його київській оселі//Пам’ятки України, 1995 - № 1. – С. 103-104.

Сергій  Гіляров Архітектура Києва передвоєнної доби // Соціаліст. Київ. 1936. № 4

Сергій Гіляров Музей мистецтва Всеукраїнської Академії наук 1919-1930.-  Каталог картин. — К. : Вид. Всеукр. акад. наук, 1931

Сергій Гіляров  Новознайдений твір Кранаха в Музеї мистецтв Всеукраїнської академії наук (1919). К., 1929

Гімальдінова З. В. Бібліотеки України в роки Великої Вітчизняної війни // Бібліотекознавство і бібліографія: Республікан. міжвід. наук.-метод. збірник. - Х., 1985. - Вип. 25. - С. 10-16.

Гімальдінова З. В., Самійленко Т. П., Скрипник Т. О. Розвиток бібліотечної справи на Радянській Україні // Бібліотекознавство і бібліографія: Республікан. міжвід. наук.-метод. збірник. - Х., 1987. - Вип. 27. - С. 10-19.

Глинський М. Архівна справа в західних областях України у роки Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) // Архіви України. - 1968. - № 2. - С. 14-24.

Роман Голик Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан ХІХ–ХХ ст.//Збірник наукових праць / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника ; редкол.: М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — 694 с.

Голубовская, M. Как золото Трои стало золотом Москвы/ М. Голубовская, А. Голубовский// Итоги. 1996. - 14 мая. - С. 72-74.

Голубовский, А. Вперед в прошлое: Закон о культурных ценностях одобрен Советской Федерацией//Итоги. 1997. -№11.- С.72-73.

Святослав Гординський  Українські церкви в Польщі// Видання «Богословії», ч. 39, Рим, 1969 - 56 с.

Горшенин, С.Г. Политика советского государства по отношению к культурно-историческому наследию в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы/С.Г. Горшенин. М., 1992. - 54 с.

Готская библиотека, кажется не готова к отправке в Германию/Независимая газета. 1994. - 6 мая.

Сергей Григорьянц В преддверии судьбы. Сопротивление интеллигенции (2017)

Сергей Григорьянц Трагедия Николая Харджиева // ел.версія

Гримстед, П. Возвращение Соединенными Штатами Советскому Союзу в 1941-1959 гг. культурных ценностей, похищенных нацистами// Культурная карта Европы: Судьба перемещенных культурных ценностей в третьем тысячелетии/П. Гримстед. М., 2002. - С 88-99.

Грімстед П.К., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. – Львів: Фенікс, 1992. – С.120

Грімстед Патриція Кеннеді. Доля Київського центрального архіву давніх актів у Другій світовій війні: Потрійна трагедія - нищення, пограбування, пропаганди // Архіви України. - 2002. - № 4-6. - С. 46-76.

Грімстед Патріция Кеннеді, Боряк Г. Нищення українських музїв, архівів, бібліотек у роки Другої світової війни // Пам'ятки України. - 1994. - Ч.3-6. - С. 92-105.

Грімстед Патриція Кеннеді. Одіссея "Берлін-Уллерсдорф-?-Київ": До історії переміщення архіву Академії співу в Берліні під час і після Другої світової війни // Архіви України. - 2001. - № 3(246). - С. 25-39.

Грімстед Патріция Кеннеді По следам трофейных собраний//журнал SOLANUS (Лондон), том 19, 2005; рус.пер. : Сборнике трудов Семинара МБИАЦ

Ґрімстед Патриція Кеннеді "Празькі архіви" у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки //Державний комітет архівів України. Український науковий інститут Гарвардського університету / К., 2005. - 252 с.

Грімстед Патріция Кеннеді. Примеры разграбления и возвращения частных коллекций: Восток и Запад - Бах возвращается в Берлин // Трудная судьба культурных ценностей - Берлинер Виссеншафтс-Верлан. Рудомино Москва, 2002. - С. 200-231.

Гримстед Патриция. От Янтарной комнаты к книгам из русских императорских дворцов: идентификация и реконструкция перемещенных культурных ценностей // Культурные ценности: Возможности и перспективы общеевропейськгоо сотртудничества: Сборник материалов международной конференции Культурное сотрудничество в Европе: проблемы сохранения и охраны культурных ценностей, Санкт-Петербург, 12 мая 2003 г. – Москва, 2004. – С.230–251.

Гринченко О. Чи потрібне нам золото скіфів? // День. - 1997. - 25 червня.

Василий Гроссман Сикстинская мадонна//Гроссман В.С. Несколько печальных дней, М., "Современник", 1989

А.А. Гужаловский Из истории продаж белорусских музейных ценностей за границу // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. — 2010. — Вип. 18. — С. 164-178

Гурбова Л. Документы Госархива при Совете министров Автономной Республики Крым о культурных, исторических ценностях, утраченных в годы Великой Отечественной войны // Культурні цінності України: Втрати. Шляхи повернення: Матеріали постійно діючого "круглого столу". - К., 1999. - Вип. 2. - С. 20-22.

Гуцаленко Т. Службовий щоденник А.Петренка 24.IV.1946 - 16.VIII.1947: перебіг концентрації та розподіл фондів "Центральної василіанської бібліотеки у Львові" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. - Львів, 2006. - Вип. 14. - С. 358-408.

Данко О. Вкрадена Біблія: Російські археографічні експедиції в Україні й наслідки їхньої діяльності // Пам'ятки України. - 1994. - Ч.3-6. - С. 74-79.

Делеган М. Повернення культурних цінностей: українсько-угорська співпраця // Соціал-демократ. - 2000. - 26 лютого.

Делеган М. Повернення культурного надбання України: загальнодержавні та регіональні проблеми // Новини Закарпаття. - 2000. - 22 лютого.

Делеган М. Практичні шляхи щодо реституції архівних документів у Держархіві Закарпатської області // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 164-166.

Делеган М. Проблеми реституції архівних документів Закарпаття // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 1996. - Т. 1. - С. 28-29.

Евгения Денисова Правовые основы реституции культурных ценностей, перемещенных во время и по окончании Второй мировой войны// Вестник МГИМО Университета, вып. № 1 / 2012

Дерев'янко С. Львовские сокровища должны быть возвращены // Львовская правда. - 1970. - 7 июля.

Роман Дзюбан  Втрати культурних цінностей з II відділу Staatsbibliothek Lemberg у 1944 р.// Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . - 2008. - № 1. - С. 379-398

Дзюбан Р. Переміщення і втрати мистецьких пам’яток з львівських музеїв під час Другої світової війни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. - Львів, 2006. - Вип. 14. - С. 309-324.

Дзюбан Роман. Розпорошені скарби: доля збірок Музею ім. Любомирських у складі Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР (1939-1941) : Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника — Львів, 2012. — Вип. 4 (20).  – С. 456-470.

Роман Дзюбан  Чи повернуться в Україну рисунки Дюрера// Пам'ятки України: історія та культура. – 2006. – № 1/2. – С. 78–97

Довга Одисея національних цінностей: [Про долю Бібліотеки ім. Симона Петлюри] // Обіжний листок Фонду Катедр Українознавства. - Cambrige, MA. - Осінь 2001. - Ч. 166. - С. 1-5. Додаток: Пам'ятки [зокрема рукописи], вивезені польовими археографічними експедиціями Московського державного університету в 1917 - 1918 рр. - С. 78-79.

Документи про вивезення німецькою адміністрацією київських архівних зібрань. 1943 - 1946 рр. // Андрейцев В., Ульяновський В., Короткий В. Корпус магдебурзьких грамот українським містам: Два проекти видань 20-х 40-х років XX століття. - К., 2000. - С. 170-188.

Ян Долак Изъятие и репатриация музейных предметов // Вопросы музеологии.-  1(3). - 2011

Долгодрова, Т. Уникальные западноевропейские печатные книги XV-XVI веков из трофейного собрания Российской государственной библиотеки/Т. Долгодрова//Наше наследие. 1997. - №42. - С. 113-119.

Долинський О., Себта Т. Новi документи з iсторiї втрачених у роки Другої свiтової вiйни колекцiй: Воронцовський палац в Алупцi // Архіви України. - 2005. - № 1/3. - С.№ 579-646.

Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї. – Вип. 3: Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки Другої світової війни: Анотований перелік документів і матеріалів / Упорядн. Д. Мєшков; Вступ. ст.: М. Дубик, Д. Мєшков; Відп. ред. Г. Боряк. Державний комітет архівів України; Державний архів Дніпропетровської області; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. M. С. Грушевського. – К., 2000. – 76 с.

Дорошенко Ю. Огієнкове повернення з чужини // Столиця. - 19-25 квітня 2002. № 16. - С.7.

Дубик М. Архіви Києва часів німецької окупації // Наук. зап.: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1997. - Т. 2. - С. 519-542.

Дубик М. Архівна справа в окупованій Україні: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. - К., 1997. - 22 с. Дубик М. Г. Схема справ Крайового управління архівами, бібліотека ми та музеями при Рейхскомісаріаті України (1944 р.) // Архіви України. - 1995. - № 1-3. - С. 35-37.

Дубик М. Нацистські трофеї з України: аналіз документальних джерел // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1999. - Т. 3. - С. 598-602. [Огляд документів фонду "Пункт прийому трофеїв Головної каси рейху", що зберігається у Федеральному архіві в Берліні (R 2104)]

Дубровіна Л. [Проблеми реституції архівних матеріалів: історико-культурологічні та правові аспекти] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей: (Матеріали Всеукр. наради). - К., 1993. - С. 26-30.

Дубровіна Л. А. Фонди Бібліотеки Академії наук УРСР та їх філій у кінці 1943 - на початку 1948 рр.: Перерозподіл між бібліотеками, установами, приватними особами // Библиотечное дело и краеведение: Сб. науч. тр. / НАН Украины. НБУ им. В.И. Вернадского; Республиканская крымскотатарская бібліотека им. И. Гаспринского; Фонд поддержки библиотек Крыма. - К.; Симферополь, 2000. - С. 27-39.

Дубровіна Л., Малолєтова Н. Звіти про діяльність крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 6 (7). Збірка наукових праць та спогадів пам'яті відомого вченого, доктора історичних наук, професора Володимира Олександровича Замлинського / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2001. - Ч. 2. - С. 6-24.

Любов Дубровіна   М.В.Геппенер – український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України//Укр. археогр. щорічник.— К.,  1993.— Вип. 2 (т.5)

Дубровіна Л., Малолєтова Н. Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих східних територій у 1941-1944 рр. і формування Східної і Центральної бібліотек вищої школи у Німеччині // електронна версія

Дубровина Л. А., Онищенко А. С. Судьба львовского книжного собрания "Оссолинеум". 1945-1946 гг. // Исторический архив. - М., 2002. - № 4: Россия и Украина XVI-XX вв. - С. 46-69.

Дяченко Н. Проблеми реституції культурних цінностей з Російської Федерації в Україну / Наталка Дяченко // Шевченківська весна : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. 15-й річниці незалежності України / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Істор. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів. - К. : Логос, 2006. - Вип. 4, ч. 3 : Історія. - С. 398-400.

Федір Людвігович Ернст Щоденник «Художній відділ» 1925-1933 рр.//Нестуля О.О., Верезомська С.Ж. Федір Людвігович Ернст і його щоденник «Художній відділ» 1925-1933 рр. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008

Євреї в Україні. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1917-1941: У 2-х частинах. Серія "Етноси України"- К., Книжкова палата України.Ч.1-  1999, Ч.2 -2000

В. Єдинак (псвд. Івана Гречка) Самвидавний альманах "Євшан-зілля", ч. 8. - Львів, 1988. - С. 242-263.

Ємельянова Т. З історії повернення фотодокументів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, вивезених у роки Другої світової війни // Архіви України. - 2009. - № 1/2. - С. 244-248.

Оксана Ємчук Співпраця музейників та бібліофілів Сергія Маслова та Василя Базилевича// ел.версія

Етноси України 1917 – 1941 рр.: науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – К.: 1997 р. – 134 с.

Жилецкий Г. П. Передача архивных материалов Украины // Архивное дело. - 1926. - № 8-9. - С. 117-123.

Жесты доброй воли и законодательство: сборник документов междунар. конференции о проблеме культурных ценностей, перемещенных в результате военных действий. М.: Рудомино, 2001. -428 с.

О. Живкова  Доля однієї картини, або таємниця «майстра зимових пейзажів»  // Україна. Наука і культура. — 2008. — Вип 34. — С. 446-461

Олена Живкова. Колекціонер В.О.Щавинський //Доповідь на конференції  Ханенківські читання //Вип. 3. «Кий». К., 2001, С. 3 - 18

Людмила Жирнова Бібліотека в часи випробувань. За матеріалами бібліотечних архівів в роки окупації. 1941-1944//Александра Николаевна Тюнеева : сб. материалов / Одес. нац. науч. б-ка им. М.Горького ; сост. : Л.В. Арюпина, Л.Н. Бурьян, Т.В. Щурова ; отв. за вып. О.Ф. Ботушанская ; ред. И.С. Щелестович. — О. : ВМВ, 2012

Юрий Жуков  Сталин: Операция «Эрмитаж». - М., Вагриус, 2005

Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Український археографічний щорічник. - К., 1992. - С. 439-441. - (Нова серія. Вип.1.).

Задорожній О. В. Міжнародно-правові інструменти СНД щодо повернення культурних цінностей України: аналіз практики застосування і ефективності дії // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. - С. 172-175.

Запаско Я. Українська рукописна книга за рубежем: [До питання про повернення в Україну культ. цінностей] // Палітра друку. - 1994. - № 1. - С. 38-41.

Заєць В. Своя мати найдорожча // Культура і життя. - 1996. - 11 вересня. - С. 1.

Захарченко Т. Виставка "Повернена історія" // Вісник Державного комітету архівів України. - К., 2001. - Вип. 1(5). - С. 85.

Збірник "Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника: переміщення і втрати фондів". Т. 1 (1939-1945)//Передмова: Галина Сварник, Роман Дзюбан

Зворський С. Л. Розділ IV: Бібліотека у вирі війни (22 червня 1941 - 6 листопада 1943 р.) // Літопис Національної парламентської бібліотеки України / Міністерство культури і мистецтв України; НПБ України. - К., 2001. - Ч. ІІ. березень 1917-1943 р. - С. 130-151.

Зейдевиц, Р. Дама с горностаем/ Р. Зейдевиц, М. Зейдевиц. М: Прогресс, 1966. - 253 с.

Маргарита Зинич  Деятельность Оперативного штаба А. Розенберга по вывозу культурных ценностей из СССР  // Вопр. музеологии. – 2011. № 1.

Зинич, М.С. Похищенные сокровища: Вывоз нацистами культурных ценностей/М.С. Зинич. М.,2003. - 276с.

Маргарита Зинич Проблема возвращения похищенных фашистами российских культурных ценностей // Великая Отечественная — известная и неизвестная: историческая память и современность: материалы междунар. науч. конф. (Москва — Коломна, 6—8 мая 2015 г.) / отв. ред.: Ю.А. Петров; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук; Рос. ист. о-во; Китайское ист. о-во и др. — М.: [ИРИ РАН], 2015 С.48-57

Иосиф Зисельс К вопросу о еврейской собственности в Украине (Попытка представления темы) // ел.версія

Иванов, Ю. Пятая версия: исчезнувшие сокровища. Поиск. Факты и предположения/Ю. Иванов. М.: Политиздат, 1991. - С. 384.

Иванов М. Родина у них одна: Реликвии нашей национальной культуры за рубежом // Сов. культура. - 1982. - 12 янв.

Ивина, К.В. Библиотечно-библиографическая деятельность представительства Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете народных комиссаров РСФСР в Германии (1945 -1946 гг.)/ К.В. Ивина. - М., 2001. - 223 с.

Ивина, К.В. Взаимодействие российских и немецких библиотекарей в первые послевоенные годы (1945-1946 гг.) /К.В. Ивина// Созидательная миссия культуры: сборник статей молодых ученых. -М., 2001.-С. 77-81.

Ивина, К.В. Восстановление библиотечной системы Украины в период Великой Отечественной войны /К.В. Ивина//Библиотечное дело 2001. Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве. - М., 2001. - С. 387-388.

Ивина, К.В. Научные контакты советских и немецких библиотекарей в первые послевоенные годы) 1945-1946 гг. /К.В.Ивина//Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. М.: Изд-во ГПНТБ России, 2001.-С. 815-818.

Світлана Іванисько Доля культових цінностей, вилучених із Софії Київської в 20-х роках ХХ століття//// Культурологічна думка, № 5

Іванов Є. М. Українські фонди, перевезені з Москви // Архівна справа. - 1927. - № 4. - С. 44-65.

А. Ілінг.  Повернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві  // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 43-53.

Ільєнко Іван. З книги: В пазурах у двоглавого: Українство під царським гнітом (1654-1917). К., 2004.

Ісаєвич Я. Д. Чий він, Бруно Шульц? // Влада і політика. - 2001. - 13-19 липня. - № 27. - С. 7.

Ісаєвич Я. Д. Чуже треба віддавати, колего: Відкритий лист академіку Д. С. Лихачову: [Про справедливість вимоги повернення українських культурних цінностей в Україну] // Голос України. - 1992. - 9 квітня.

Історія застерігає: Трофейні документи про злочини німецько-фашистських загарбників на території України в роки Великої Вітчизняної війни. - К.: Політвидав України, 1986. - 264 с., іл. Англійське видання: History Teaches a Lesson: Captured War Documents Expose the Atrocities of the German-Fascist Invaders and Their Henchmen in Ukraine's Temporarily Occupied Territory during the Great Patriotic War (1941-1945) / Ed. Iu. Iu. Kondufor et al. - Kyiv: Politvidav Ukraini [sic], 1986.

Йосипишин Я. Віднайдено передвоєнні архіви Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі // Українська бібліотека імені С. Петлюри в Парижі: Інформаційний бюлетень. - 1999. - Ч.62. - С.32-34.

Кабанець Є.П.  Загибель Успенського собору: міфи і дійсність. Документальне розслідування. - К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011

Євген Кабанець.  Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада. 1941 р. // Укр. іст. журн. – 2011. – №5. – С.81–97

Вікторія Калашнікова Бібліотечні фонди України в роки Великої вітчизняної війни (на прикладі Харківської, Ворошиловградської та Сталінської областей)// Історична панорама - збірник наукових праць (частина 2). Збірник праць / Чернівці, 2009.- 200 c.

Вікторія Калашнікова  Доля музейних цінностей Східної України в роки Великої Вітчизняної війни// Історична панорама - збірник наукових праць (частина 2) : Збірник праць / - Чернівці, 2009.- 200 c.

Влодзімєж Каліцкі «Стара левиця міцно спить»// часопис «Ї», Львів, число 52 / 2008

Михайло Кальницький Використання єврейських громадських споруд у Києві // ел.версія

Михайло Кальницький Формальна процедура закриття синагог в Україні (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.)// ел.версія

Виктория Карпова и Анатолий Синило Портрет Доминика V Иеронима Радзивилла. Атрибуция и история бытования// ел. версія

Карпова С. П. Все на продажу (из истории Севастопольской Морской библиотеки) // Крымский архив: историко-краеведческий и литературно-философский журнал. - Симферополь, 1997. - № 3. - С. 92-97.

Картотека «Z» Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга. Ценности культуры на оккупированных территориях России, Украины и Белоруссии 1941-1942/под ред. H.A. Бойцова, Т.А. Васильевой. М.: изд-во Моск. ун.-та, 1998.-352 с.

Картотека "Z" Оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг": Ценности культуры на оккупированных территориях России, Украины и Белоруссии. 1941-1942 / Федеральная архивная служба России. Центр хранения документальных коллекций; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ист. факультет; Подгот.: М. Бойцов, Т. Васильева. - М., 1998. - 352 с. - (Труды исторического факультета МГУ).

Каталог немецкоязычных изданий XVI века в фондах ВГБИЛ. М.: Рудомино, 1992. - 257 с.

Каталог произведений Киевского музея русского искусства, утраченных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (живопись, графика) / М-во культуры Украины; Киевский музей русского искусства; Сост.: М. Д. Факторович, Е. И. Ладыженская; Ред. М. Д. Факторович. - К., 1994.

Каталог творів західноєвропейського живопису, втрачених під час Другої світової війни / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України; Упоряд. О. Рославець. - К., 1998. - (Втрачені скарби України). Каталог ценностей Симферопольського художественного музея, утраченных во время Великой отечественной войны. - Симферополь, 2000.

Каталог фотопозитивів, повернених та переданих Федеральним архівом Німеччини / Уклад.: Г. І. Божук. Державна архівна служба України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного. – К., 2013. – 280 с.

Каткова Т. Г. Правова охорона культурної спадщини в Україні. — Х.: Право, 2008. — 216 с.

Каткова Т. Г., Каткова Т.В. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із посяганнями на культурну спадщину : практичний  посібник // Х. : Право, 2011. — 240 с.

Качур І. Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до Митрополичих палат / І. Качур // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . - 2015. - Вип. 7. - С. 21-70.

Наталія Кашеварова Біографічні джерела з архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга (1940–1945)  // Архіви України. - 2010.

Кашеварова, Н. Г. Деятельность зондерштаба “Наука” Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга по конфискации ценностей научных учреждений Украины (1941–1943) / Н. Г. Кашеварова // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / редкол. А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. – К. : НБУВ, 2005. – Вып. 3

Кашеварова, Н. Г. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны: справочник-указатель архивных документов из киевских собраний / Н. Г. Кашеварова, Н. Малолетова. – К., 2006. – 578 с.

Кашеварова Н. Г.  Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами “східного простору” (1940–1945) / НАН України, Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2014.–Ч.1.

Кашеварова Н. Документи колекції мікрофільмів нацистської окупаційної адміністрації на східних територіях як джерело вивчення діяльності оперативного штабу А. Розенберга з вивезення бібліотечних фондів України: [Огляд фонду КМФ-8 ЦДАВО України] // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. - К., 2003. - Число 10. Ч. 2. - C. 277-286.

Кашеварова Н. Документи Рейхсміністерства окупованих східних областей та оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга з питань переміщення книжкових культурних цінностей з колекції мікрофільмів в ЦДАВО України (КМФ-8) // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). - К., 2004. - С. 149-169.

Кашеварова Н. Обгрунтування історичних прав на українські території в ідеологічній доктрині нацизму: промова гауптайнзацфюрера Оскара Венднагеля на відкритті історико-археологічної виставки у Харкові 1 листопадa 1942 р. // Архіви України. – № 1–3. – 2005. – С. 389–400.

Н. Кашеварова Оперативний штаб райхсляйтера Розенберга та його діяльність у галузі організації наукових досліджень окупованих територій // Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси- К.: НВП "Видавництво "Наукова думка, НАН України", 2011. – Кн. 1. – С. 682–696.

Виктор Киркевич Священный тройственный союз блистательных искусствоведов//Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие»: Том II: Новая Россия на пути к единству человечества. СПб., Вышний Волочёк: Рериховский центр СПбГУ; Издательство «Ирида-пресс», 2005, с.328-351.

Киянский Д. Так находят пропавшие грамоты // Зеркало недели. - 1999. - № 43 (264). - 30 окт.

Анатолій Климов, Ірина Ключнєва Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю//Укр.іст.журн. – 2012. – №3

Кнышевский, П.Н. Добыча: тайны германских репараций/П.Н. Кнышевский. М.: Соратник, 1994. - 144с.

Коваль М. Доля цінностей української культури, або залишковий принцип евакуації 1941-1942 рр. // Укр. культура. - 1994. - № 9-10.

Климова К. Архівна діяльність Київського відділу Імператорського російського воєнно-історичного товариства // Історія. Історіософія. Джерелознавство: Статті, розвідки, замітки, есе / НАН України. РАУ. МАУ. -К., С. 231-250.

Ковалевская Т. Гельмут Коль видит лучшее будущее Украины // Рабочая газета Украины. - 1996. - 5 сентября. - С. 1.

Ковалев, А. Почем трофеи оптом?/А. Ковалев, В. Кореев //Итоги. -1996. -№1.- С. 74.

Ковалев, А. Еще раз о трофейных ценностей//А. Ковалев//Независимая газета. 1996. 12 мая.

Ковалевська О. О. Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Т. Цявловської та С. Білоконя// Архіви України. - 2014. - № 4-5. - С. 118-130

Георгий Коваленко  Киевский Пер Гюнт // Народознавчі зошити. № 6 (120), 2014

Олександр Коваленко Павло Полуботок як благодійник і меценат//Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. — Чернігів, 2007. — Вип. 8

Коваль Д.  В ім’я мистецтва: міжнародно-правовий контекстуальний аналіз захисту культурних цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом. - Вид.: Феникс,  2016

Коваль М. В. Доля української культури за "нового порядку" (1941-1944 рр.) // Укр. іст. журнал. - 1993. - № 11-12. - С. 15-36.

Ковальский, В. Введение в международное законодательство по реституции произведений искусства, захваченных во время вооруженных конфликтов/В. Ковальский//Военные трофеи. 1996. -№2. - С.40-41.

Ковальский, В. Правовые вопросы/В. Ковальский//Военные трофеи.- 1998. №5. - С.7-8.

Ковальчук, Є.І. Польський період історії Волинського краєзнавчого музею (1929–1939 роки)  // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 25. — С. 108-119.

Козлов Г. Покушение на Искусство : арт-детектив / Г. Козлов. — М. : Слово, 2009. — 558 с.

Григорий Козлов, Константин Акинша Дипломатические дебаты по поводу реституции культурных ценностей в 1945-1946 годах//ел.версія

Кончин, Е.В. Картина, опаленная войной/Е.В. Кончин. М.: Лира, 2000.-351 с.

Кончин Е.В. Сохраненные сокровища: О спасении художественных ценностей в годы Великой Отечественной войны. – М.,1985.

Копылова О.Н. Судьба Тихвинской иконы Божией Матери в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы// Вестник церковной истории. 2007. № 1 ( 5)

Коркмазова, Е. Конференция «Библиотеки в период Второй мировой войны: судьбы коллекции, проблемы поиска и реконструкции»/Е. Коркмазова. Военные трофеи. - 1999. - №6. -С.19-21.

Коркмазова, Е. Обзор российской прессы по вопросам реституции за 1998 год/ Е. Коркмазова. Военные трофеи. - 1999. - №6. - С. 16-19.

Коркмазова, Е. Обзор российской прессы по вопросам реституции за 1997 год/ Е. Коркмазова. Военные трофеи. - 1997. - №4. - С.62-66.

Коркмазова, Е. Потери библиотек/ Е. Коркмазова. Военные трофеи. - 1998. - №5.-С.16-17.

Наталія Корнієнко. Рєпніни. До історії художнього зібрання в Яготині//Ханенківські читання. Матеріали науково-практичної конфекренції. - Вип. 6. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. - С. 5-22.

Наталія Корнієнко  До родоводу Богдана Івановича Ханенко//ел. версія

Корогодський Р. Повернення: [Про повернення в Україну культурних цінностей] // Культура і життя. - 1995. - № 4. - С. 2.

Костюк С., Сусак В. Львівська колекція рисунків Альбрехта Дюрера // Галицька брама. - Грудень, 1998. - № 12(36). - С. 11.

Костючок О. В.  Функціонування Софійського заповідника в роки нацистської окупації (1941–1943 рр.) / О. В. Костючок // Сторінки історії. - 2013. - Вип. 36. - С. 136–146.

Кот С. Американська політика реституції культурних цінностей після Другої світової війни та Україна // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. - К.: Інститут історії україни НАН України, 2010. – № 19. – С. 243–264.

Кот С. І. Випробування спадщиною // Політика і культура. - 5-11 березня 2002. - № 8 (139). - С.46-48; 12-18 березня 2002. - С.44-47.

Кот С., Ошуркевич О. Волинський краєзнавчий музей / Нац. комісія з питань повернення в Україну культ. цінностей при КМ України; ГАУ при КМ України; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Дослід. центр Схід. Європи при ун-ті м. Бремена; Волин. краєзн. музей. - К.; Бремен: Українознавство, 1996. - 75 с. - (Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї; Вип. 1; Проблеми едиційної та камеральної археографії; Вип. 23).

Кот С. Державна дума Росії готова оголосити "Трофейні фонди" російською власністю: виклик світовій суспільній думці та чергове пограбування України // Укр. слово. - 1995. - № 23. - С. 12.

Сергій Кот   До питання про передачу культурних цінностей із України до Польщі у другій половині 40-х років ХХ ст. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. - К.: Інститут історії україни НАН України, 2011. - №20. - c.259 - Повний текст.

Кот Сергей Древние украинские мозаики и фрески, утерянные во время войны и ныне хранящиеся в российских музеях // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1998. - № 5.

Кот С. Евакуація українських музеїв 1941 року: загублені реліквії // Київ. - 1993. - № 6. - С. 152-155.

Кот С. І. З історії повернення українських культурних цінностей з Росії // Історичне краєзнавство і культура: Наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України та ін. - К.; Х.: Рідний край, 1997. - Ч. 1. - С. 309-314.

Кот С. З історії формування організаційних засад державної політики повернення та реституції культурних цінностей в незалежній Україні // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. (Зб. ст.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – № 36. – С. 361–371.

Кот С.І.   Зруйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври (3 листопада 1941 р.): версії // Український історичний журнал. – К: "Дієз-продукт", 2011. – № 6. – С. 122–151.

С.И. Кот, Л.В. Кудряшева  Искусство в пламени войны. Произведения западноевропейской живописи в собрании Симферопольского художественного музея: каталог и альбом. — Симферополь-Киев: Издатель Жерибор, 2015. — 300 с. (на русском английском, немецком языках)

Кот С. «Колекція Кенігса» в контексті переговорів між Україною та Королівством Нідерланди щодо повернення культурних цінностей, втрачених внаслідок Другої світової війни // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – № 22. – С. 107–115.

Кот С. Культурна спадщина: Межа компромісу // Українське слово. - 2001. - Число 5. - С. 6; Число 7. - С. 13.

С.І. Кот “Культурні цінності”: поняття і термін у контексті повернення та реституції предметів культури  // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 20. — С. 10-26.

Кот С.  Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941–1944 pp.) // Краєзнавство. – ТОВ “Видавництво “Телесик”, 2010. – № 1. – С. 30–42.

Кот С. І. Маловідомі документи з історії руйнування пам'яток Києво-Печерської Лаври під час Другої світової війни // Український археографічний щорічник. - 1999. - № 3-4. - С. 575-592.

Кот С. І., Коренюк Ю. Михайлівські пам'ятки в російських музеях // Пам'ятки України. - 1999. - № 1(122). - С. 63-82 + XXVI-XXVIII.

Кот С., Коренюк Ю., Себта Т. О возвращении в Украину художественного наследия Михайловского Златоверхого собора, находящегося в музеях Российской Федерации / НАН Украины. Институт истории Украины, Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского; Украинская академия искусств. ‒ К., 1998. ‒ 48 с. ‒ (На правах рукописи)

Кот С., Куриленко І. На принципах історичної справедливості. Деякі міркування щодо проблеми повернення культурних та історичних цінностей // Політика і час. - 1993. - № 1. - С. 23-26.

Кот С.І. Нові документи про долю культурних цінностей, переданих з музеїв РСФРР на Україну // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип.2. – К., 1993. – С. 321-334.

Кот С. Повернення Михайлiвських фресок: культурно-iсторичний бартер? // Полiтика i культура. - № 7(90). - 27 лютого-5 березня 2001 р. - С. 40-41.

Кот С. І. Повернути культурні надбання можна, була б добра воля // Віче. - Травень 1996. - № 5(50). - С. 129-144.

Сергій Кот Про деякі актуальні питання повернення та реституції культурних цінностей в контексті норм міжнародного права та законодавства України// ел.версія

Кот С. І. Про ратифікацію Україною Другого Протоколу (1999 р.) до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року: Інформаційно-аналітична записка. Додатки: Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1999) = Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года (Гаага, 26 марта 1999 г.) / НАН України. Інститут історії України. ‒ К., 2017

Кот С. І. Про ратифікацію Україною Конвенції ЮНІДРУА про викрадені чи нелегально вивезені предмети культури (Рим, 24 червня 1995 р.): Інформаційно-аналітична довідка / НАН України. Інститут історії України. ‒ К., 2017

Кот С. Проблеми повернення в Україну культурних цінностей у контексті історії та права: Українські культурні цінності в Росії // Розбудова держави. - 1995. - № 10. - С. 40-49. - Бібліогр.: 54 назв.

Кот. С. Радянська евакуація українських музейних цінностей на території УРСР під час Другої світової війни в контексті проблем повернення та реституції втрачених культурних надбань // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. Вип. 12. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – № 12. – С. 321–336.

Кот С.І.   Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів щодо їх повернення (1920-1930-ті рр.) // Український історичний журнал. - Київ, "Дієз-продукт", 2009. - №1. - c.143

Кот С. І. Реституція чи конфіскація? Російський закон про переміщенні під час Другої світової війни культурні цінності та Україна // Політика і час. - 1998. - № 8. - С. 27-35.

Кот С. І. Росія повинна повернути Україні цінності з Михайлівського Золотоверхого собору в Київі // Столиця. - 1997. - № 11(36). - С. 6, 9.

Кот С. И. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым / НАН Украины. Институт истории Украины, Центр исследований проблем возвращения и реституции культурных ценностей; Министерство культуры и туризма Украины, Государственная служба контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины. — Киев: Институт истории Украины НАН Украины, 2010. — 150 с.

Кот Сергій Термін "незаконно вивезені культурні цінності" в контексті проблеми повернення та реституції предметів культури// Праці Центру пам'яткознавства. - 2013. - Вип. 24. - С. 16-29

Кот С., Нестуля О. Українські культурні цінності в Росії: Перша спроба повернення. 1917-1918 / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при КМ України.; НАН України. Ін-т історії України; ЦДАВО України; Фундація ім. О. Ольжича; Редкол.: О. Федорук (голова) та ін. - К.: Соборна Україна, 1996. - 300 с. - (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать; Вип. 1).

Кот С. Українсько-німецькі відносини щодо повернення та реституції культурних цінностей (1991–2012 рр.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – № 21. – С. 162–180.

Кот Сергей Украина и российский закон о перемещенных культурных ценностях // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1998. - № 5.

С. Кот  Участь України в міжнародному культурному співробітництві щодо запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей та їх поверненню до країн походження  // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. — К., 2014. — Вип. 19. — С. 214-231.

Кот С. Чи повернуться наші клейноди // Укр. культура. - 1993. - № 1. - С. 20, 1 с. вкл.

Кот С. І. Як поверталися наші клейноди: З історіїї правового врегулювання проблеми українських культурних цінностей в Росії // Хроніка 2000. - К., 1998. - № 27-28. - С. 603-625.

Є.Котляр Данило Щербаківський: наукові розвідки та відкриття єврейського мистецтва. // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. - 2014. - № 5.

Євген Котляр  До вивчення зниклих єврейських божниць. Дослідження Єлизавети Левитської розписів дерев'яної синагоги у Михалполі, 1930 р.// Народознавчі зошити. № 3 (111), 2013

Котляр Евгений. «Еврейские музеи и коллекции первой трети XX века (Львов–Санкт-Петербург–Одесса–Киев)» [“Jewish Museums and Collections of the First Third of XX (Lviv–St. Petersburg–Odessa–Kiev)”], Вісник ХДАДМ 12, вип. 2 (2009): 113-133.

Евгений Котляр Синагоги Украины — объекты и символы антирелигиозных кампаний 1920-30-х гг.// ел.версія

Лідія Коць-Григорчук Іларіон Свєнціцький – музейний діяч //ел.версія

Краузе, Ф. Малоизвестные факты из истории перемещенных книжных собраний/Ф. Краузе //Библиотекарь. 1995. - №2. - С.66.-74.

Краузе, Ф. Помощь советских товарищей в восстановлении немецкой государственной библиотеки в Берлине/Ф. Краузе //Библиотековедение и библиография за рубежом. 1958. - Вып. 102. -С. 48-52.

Маргарита Кривенко, Галина Сварник  Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: з досвіду вивчення та наукової реконструкції // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Науково-дослідний відділ історичних колекцій. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2014. – 112 с.

Кривицька О. В. Повернення українських цінностей: досвід попередників // Історичне краєзнавство і культура: Наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України та ін. - К.; Х.: Рідний край, 1997. - Ч. 1. - С. 340-343. [Повернення укр. цінностей з Росії у 1917 р.].

Кримські караїми в Україні. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик (1917 – 1941) / Сост. Дехтярьова Н.А., Кузнецова Є.Г., Македон Н.Л., Журавльова В.В. – К.: Кн.палата України, 2001. – 88 с.

Крутенко Н. Київський музей західного та східного мистецтва в період німецької окупації Києва 1941–1943 років  // Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 150-річчя від дня народження Б.І. Ханенека, мецената, колекціонера, фундатора музею. – Київ: Кий, 1999. – С. 75–83.

Крутенко Н. Сергій Гіляров.//«Пам'ятки України».–1998.–№ 1

Наталія Крутенко Ханенки//Пам’ятки України, № 3–4, 1996

Лариса Крушельницька   До історії нищення бібліотеки ім. В. Стефаника у Львові //Наше життя.-Нью-Йорк: Союз українок Америки, ч.11, листопад, 1992

Крушельницька Л. І. Доля львівського Дюрера та інших вивезених з ЛНБ ім. В. Стефаника мистецьких творів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. - Львів, 2000. - Вип. 7/8. - С. 430-436.

Крушельницька Л. І. Збірки "Оссолінеума" реституції не підлягають // Свобода. - 1997. - 1-5 липня. - Ч. 124-127. - С. 1-4.

Крушельницкая Л. К вопросу о собрании Оссолинеум // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1998. - № 5.

Крушельницька Л. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України: Документи, факти, коментарі / Автор вступної статті та упорядник Л. І. Крушельницька. – Львів, 1996

Лариса Крушельницька. Правдиво про Оссолінеум //  Пам'ятки України, № 3-6 .– С. 85–86

Крушельницька Л. І. Коментар. Усього Дюрера нам повернути вже не вдасться // Політика і культура. - 1999. - № 5. - С. 36.

Крушельницька Л. Чому ми наслідки вважаємо за причину? [До історії збірки "Оссолінеума"] // Визвольний шлях. - Лондон, 1997. - Ч. 11. - С. 1378-1384.

Крушельницька Л. Ще раз про викрадені зі Львова для Адольфа Гітлера рисунки Альбрехта Дюрера - і не тільки // Визвольний шлях. - 1999. - Ч. 4. - С. 435-439.

Крушельницька Л. І. Я не боюся претензій польської сторони: "Оссолінеум" був лише однією з 84 книгозбірень, на основі яких створено бібліотеку ім. В. Стефаника // Тиждень. - 1997. - 13/19 червня. - № 24.

В. В. Кукса   Козацькі клейноди та їхня доля //Кукса, В. В. Сторінки історії. -- 2010. -- Вип. 31. -- С. 26-37

Кулинич М.Ю.   «Архивы без границ»: архивные фонды личного происхождения переданные из Российской Федерации в Украину// "Перспективы науки и образования", вып. № 2 (8) / 2014

Кулиниченко, В. Ценности перемещенные или уничтоженные?/ В. Кулиниченко//Вечерняя Москва. 1998. - 16 апреля.

Поліна Кульженко Спомин//«Пам'ятки України».–1998.–№ 1

Полина Кульженко Воспоминания// ел.версія

Культурная карта Европы: Судьба перемещенных культурных ценностей в третьем тысячелетии: сб.материалов конференций. М.: Рудомино, 2002.-390 с.

Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації: Матеріали Круглого столу. «Історико-культурний та науковий потенціал. Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення» м. Київ, 12 листопада 2015

Кунке, М. Полыпа/М. Кунке//Военные трофеи. 1996. - №2. - С.58.

Купчинський О. А. Втрачені пергаментні грамоти міст і сіл Галичини XIV-першої половини XIX cт. // Бібліотекознавство та бібліографія: Міжвід. респ. зб. статей. - К., 1982. - С. 72-95.

Кур-Корольов К. Трофеї війни: історія вивезеної з Києва грамоти Петра I та німецькі студії Східної Європи до і після 1945 р. / К. Кур-Корольов, К. Кухер, Т. Себта, Н. Сінкевич // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 1. - С. 39-54.

Курило Т. В. Правова охорона культурної спадщини України: Монографія / Львівський юридич. ін-т МВС України. - Львів: Новий Світ, 2000, 2006. - 152 с.

Петро Курінний Історія археологічного знання про Україну. Видання 3-тє. Передмова і вступна стаття П.Горохівського. ‒ Умань: ПП Жовтий О.О., 2013.

Олена Лазарєва, Людмила Ніколенко  Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі//Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі  // Бібліотечна планета. - 2008. - № 4. - С. 23-27

Лазоренко Ю. Доля бібліотек під час Другої світової війни // Бібл. вісн. - 1995. - № 6. - С. 8-10.

Левит Е. И. Осталось только на фотографиях : памятники разрушенные и уничтоженные, произведения искусства, похищенные и  погибшие / Е. И. Левит. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Планета, 1986. — 351 c.

Мар’яна Левицька Мечислав Гембарович (1893 -1984) і львівська мистецтвознавча школа//ел.версія

Левченко Л. Чорноморський центральний військово-морський архів (1794-1934). Дослідження. Документи. Реєстр фондів: реконструкція / Держархів Миколаївської області; Інстит історії України НАН України. ‒ Миколаїв: Іліон, 2018. ‒ 660 с.

Леман, К.Д. Диалог открытый и заинтересованный /К.Д. Леман //Библиотека. 1994. - №2. - С. 3-7.

Леман, К. Новые предложения о переговорах относительно репатриации военных трофеев внесенные немецко-российской экспертной группой/К. Леман//Военные трофеи. 1996. - №3. - С. 8081.

Леммермайер, Д. Германия/Д. Леммермайер//Военные трофеи. -1996. -№2.-С.52-53.

Лер С. «Як все це, однак, жахливо!». Із щоденника німецького державного архівіста Моммзена у період його перебування в Україні під час Другої світової війни (1943) // Пам’ятки. – 2008. – Т. 8.

Лихолоб Н. Круглий стіл "Повернення культурних цінностей в Україну" // Архіви України. - 2009. – № 1/2. - С. 251-258.

Лозенко Л. Архівні втрати України: вивезене до Росії // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 3-6. - С. 87-91.

Лозенко Л. Українські військові архіви: Відібрана спадщина // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 3-6.- С. 109-115.

Лозенко Л. І. Повернення в Україну Василя Барки // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 185-188.

Лосієвський І. Українські приватні колекції пам'яток друку та писемності у роки Другої світової війни // Культурні цінності України: Втрати. Шляхи повернення: Матеріали постійно діючого "круглого столу". - К., 1999. - Вип. 2. - С. 70-71.

Георгий Лукомский  Киев: церковная архитектура XI-XIX века; византийское зодчество; украинское барокко// Мюнхен, 1923

Георгий Лукомский Старинная архитектура Галиции в очерках и рисунках // Петроград: издание товарищества Р.Голике и А.Вильборг, 1915

Георгій Лукомський Єврейське мистецтво в Європейських синагогах (George Loukomski, Jewish Art in European Synagogues). 1947

Олексій Лупандін Питання реституції культурних цінностей в контексті українсько-російських мирних переговорів 1918р.//Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. - К.: Інститут історії України, 2010. - №5.-c.314

Нелля Луцкевич Одесский художественный музей в годы Великой отечественной войны// ел.версія

Луцький О. І. Доля бібліотечних цінностей Львівського державного університету в світлі нових фактів // Роль бібліотек, монастирів, соборів та інших установ у розвитку культури України. Тези наук. конф. - К., 1993. - С. 86-89.

Жак Люст (Бельгія) Законодавство Бельгії щодо захисту культурної спадщини.// Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – Київ, 1997. – Вип. 10.

Люст Жак. Международный симпозиум в Киеве // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1996. - № 3.

Магдебура, В.В. Деятельность Советской Военной Администрации в Германии в области культуры (1945 1949 гг.): исторические исследования/В.В. Магдебура. -М., 2005. - 155с.

Мазурицкий, A.M. Книжные собрания России и Германии в контексте реституционных процессов /A.M. Мазурицкий. М.: МГУКИ, 2000.-217 с.

Мазурицкий, A.M. Книжные потери России в годы Великой Отечественной войны / A.M. Мазурицкий. М.: МГУКИ, 2004. - 135 с.

Мазурицкий, A.M. Очерки истории библиотечного дела периода Великой Отечественной войны 1941-1945гг. /A.M. Мазурицкий. М.: МГУКИ, 1995.-210 с.

Мазурицкий А. М. Сохранение и спасение книжных фондов в годы Великой Отечественной войны// Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : 12-я Междунар. конф. "Крым 2005".- 2005

Макаренко Микола  Запорізькі клейноди в Ермітажі. Хорогви// Україна. К., 1924  (передрук - Пам'ятки України. 1994, № 1-2)

Микола Макаренко (1877-1938) лист до Є.Пешкової 1935 р. // ел.версія

Микола Макаренко Орнаментація української книжки 16-17 століть// УНІК, 1926

Николай Макаренко. Памятники украинского искусства XVIII века. Санкт-Петербург, 1908

Маковский С.К. Народное искусство Подкарпатской Руси//Прага: Пламя, 1925. — 161 с.

Максакова Л. В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны / Л. В. Максакова. — М. : Наука, 1990. — 131 с.

Малежик М. П. Діяльність національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей (здобутки і перспективи) // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 167-172.

Малежик М. Повернімо скарби національного духу // Слово і час. - 1993. - № 10. - С. 89-90.

Малолетова Н. И. Библиотеки научных учреждений Киева в 1941-1943 гг.: киевские оккупационные архивы как документальная база исследований // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2005. - вып. 3. - С. 280-297

Малолєтова Н. І., Дубровіна Л. А. Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941-1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР // Рукописна та книжкова спадщина України / НАН України. Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. - К., 2000. - Вип. 5. - С. 139-172. [Огляд фондів ЦДАВО України, Держархіву Київської області].

Малолєтова Н., Дубровіна Л. Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих східних територій у 1941-1944 рр. і формування Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки Вищої школи у Німеччині // Пам'ятки: археографіч. щорічник. - К., 2003. - Т. 4. - С. 46-68.

Маньковська Р.   Знищення музейних збірок в УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-х – 1950-х рр.) // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - К.: Інститут історії України НАН України, 2011. - №37. - c.214

Маньковська Р. Репресії серед музейних працівників в кінці 20–30-х рр. //. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — 1997. — № 1/2. — С. 263–271

Маркина Т. Мозаики Михайловского собора могут вернуться на Украину // Kommersant Daily. - 1998. - 4 июля. - С. 7.

Марченко О. Повернення культурних цінностей // Нар. творчість та етнографія. - 1998. - № 2-3. - С. 131-132.

Марчуков, Д. Государственный фонд литературы и восстановление библиотек разрушенных фашистами/Д. Марчуков//Библиотекарь. -1946.-№4.-С.32-33.

Матвіюв Мацей. Евакуація польських зібрань зі Львова в 1944 році // Архіви України. - 2001. - № 4-5. - С. 149-162. Переклад з польської

Матвийов Мацей. Оссолинеум - развеянная по ветру библиотека // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1996. - № 3.

Махун С. Український вільний університет: Повернення в Україну // День. - 29 травня 2002.

Матвеева, И. Проблемы сохранности и поиска книжных ценностей, перемещенных вследствие Второй мировой войны, и информация о них /И. Матвеева// Библиотека в контексте истории. М., 1997. - 176с.

Ірина Матяш. Архівна та рукописна україніка в Канаді// Український археографічний щорічник. — Випуск 12. — Том 15. — Київ, 2007.

Ірина Матяш.  Історик і мрійник. Василь Митрофанович Базилевич// Краєзнавство,  № 1, 2013

Межинский, А. «Команда Паульская» октябрь-декабрь 1939/А. Межинский//Военные трофеи. - 1996. - №3. - С. 105.

Михаил Мейлах Кража века, или Идеальное преступление: Харджиев против Янгфельдта//ел.версія

Меланченко Г. Німеччина повертає наші скарби // Укр. газета. - 1995. - № 13. - С. 1.

Мельниченко И. Хипповый бизнес: (До сих пор немецким бизнесменом К. Хиппом не возвращена 41 картина Госфонда Украины) // Независимость. - 1994. - № 94-95. - С. 8-9.

Людмила Мельничук. Мистецька колекція Льва Жемчужникова на Слобожанщині//Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / Ін-т проблем сучас­н. мист-ва НАМ України - К.: ХІМДЖЕСТ, 2010. — Вип. 7. — 680 с.

Людмила Мельничук. Мистецькі зібрання польських колекціонерів на Слобожанщині //Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / Ін-т проблем сучас­н. мист-ва НАМ України - К.: ХІМДЖЕСТ, 2010. — Вип. 7. — 680 с.

Мельничук Л. Націоналізовані приватні мистецькі колекції: завдання та проблеми дослідників //Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознав., архітектурознав. і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва АМ України. — К. : Фенікс, 2008. — Вип. 5. — С. 123–132.

Людмила Мельничук. Традиції мистецького збиральництва на Слобожанщині: Колекція Капністів// Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / Ін-т проблем сучас­н. мист-ва НАМ України - К.: ХІМДЖЕСТ, 2010. — Вип. 7. - 680 с.

Метальникова Н. Б. Судьба документальных фондов госархива Донецкой области в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945гг.)

Н. В. Метелкин  Сокровища и ненайденные клады Украины// ОЛМА Медиа Групп, 2006, - 198 с.

Мєшков Д. Нові господарі: дніпропетровські архіви за німецької окупації // Пам'ятки України. - 1994. - Ч.3-6.- С. 106-108.

Минцлов С.Р., Подделки старины. Памятка любителям и собирателям, изд-во: Тип. Левина, Конотоп, 1915

Мироненко А. Ф. Міжнародні правові норми повернення і реституції культурних цінностей // Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам'яті народа України. - К., 1998. - С. 159-164.

Миславский В.Н. Еврейская тема в кинематографе Российской империи, СССР, России, СНГ и Балтии (1909-2009).- Харьков : ООО «Скорпион П-ЛТД», -2013.

Михеева, Г.В. Вторая мировая война и судьбы российских библиотек: каталог утрат/ Г.В. Михеева, И.Г. Матвеева// Библиотековедение. 2001. - №4. - С. 100-109.

Михеева, Г.В. Судьбы библиотек войны/Г.В. Михеева, Н.Г. Матвеева//Клио. 2001. - №3 (15). - С. 122. - 125.

Михеева, Г.В. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)Г.В. Михеева, Н.Г. Матвеева// Рукописи из немецких библиотек (Санкт-Петербург). Берлин, 2004. - С.72-81.

Михеева, Г.В. Судьбы библиотек России в период Великой Отечественной войны/ Г.В. Михеева//Информ. бюл. РБА. 2003. -№24.-С. 187-190.

Мащенко Е. Украинские архивы возвращаются на родину // Зеркало недели. - 1997. - 29 ноября. - С. 15.

Ефим Меламед. Из истории собирания и изучения еврейского письменного наследия на Украине в 20–30-е годы ХХ в. (О попытке создания Центрального еврейского исторического архива в Киеве) //Judaica Rossica: Сб. статей. Вып.4 (М.: РГГУ, 2006, c.51-76).

Ефим Меламед   «Прописка» - киевская // «Идиш: язык и культура в Советском Союзе». Издание Project Judaica. Москва, 2009

Б.Микорский (Михайло Орест) Разрушение культурно-исторических памятников в Киеве в 1934-1936 годах. Ин-т по изучению истории и культуры СССР. (Мюнхен). – 1951

Владимир Миславский. Фактографическая история кино в Украине. 1896–1930. Издание второе, исправленное и дополненное. Тт. 1-4 Харьков : «Дім Реклами», 2016-2017

Володимир Миславський. Історія українського кіно 1896–1930. Факти і документи. Том Перший. Том Другий (2018)

Мищак І.М. Відновлення та розвиток архівної системи України. Реевакуація та реституція архівних матеріалів (1943-1945) // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Історія. - К., 2000. - Вип.46. - С. 46-50.

Мищак І.М. Діяльність оперативних груп Архівного управління України по збиранню матеріалів (кінець 1941-1944 роки) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей / Редкол.: П.Т.Тронько (відп. ред.) та ін. - К., 1999. - Вип.6. - С. 204-209.

Мищак І.М. З історії комплектування та впорядкування архівів України у повоєнні роки // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. наук. зб. / Редкол.: Р.Пиріг (голова) та ін. - К., 2000. - Вип. 2: Архівознавчі читання. - С. 173-182.

Сергій Міщук З історії заснування та ліквідації Науково-академічної книгозбірні при Волинському науково-дослідному музеї (1925–1928 рр.)//ел.версія

Татьяна Мокина    Список картин из частных собраний, выданных из фондов Эрмитажа в советский период //Вопросы музеологии, №  1 (11) , 2015

Моричева, М.Д. Библиотека Залусских и Российская национальная библиотека /М.Д. Моричева. СПб, 2001. - 214с.

Музей-Архів Переходової доби: пофондовий путівник / Уклала О. Бєлая; Відп. ред. І. Дивний. Державний комітет архівів України; Державний архів Київської області; Укрїнський центр біографічної некрополістики. – К., 2002. – 100 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Музиченко Я. Об'єднана Європа за повернення культурних цінностей // Віче. - 1998. - № 5 (74). - С. 153-156.

Музиченко Я. Українські етнокультурні цінності в колекціях російських наукових установ // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 4. - С. 91-99.

Музичук О. В. Нове надходження ЦДІАК України // Архіви України. - 1995. - № 1-3. - С. 77-78.

Мушинка М. Музей визвольної боротьби України та доля його фондів. - Мельбурн: Monash University, Slavic Section, 1996.

Наші безцінні реліквії: [Публ. копії матеріалів про повернення до музеїв та архівів України нац. іст. реліквій] // Укр. слово. - 1994. - № 49. - С. 12; № 50. - С. 12.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів: Архівні фонди України втрачені в період Другої світової війни. Книга 1 /Упор.: К. І. Климова, Н. П. Московченко, Н. П. Павловська. Держкомархів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2007. - 1032 с.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. – Книга 2: Архівні фонди, вивезені за межі України у 1945–1991 роках / Упорядн. тому: Є. О. Калін, О. М. Коваль, І. М. Мага, А. І. Титаренко. Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2008. – 444 с

Невгод В. Ікона Божої Матері Охтирської повертається на Батьківщину // Людина і світ. - 1995. - № 9. - С. 25.

Немировский, Е. Отдать ли трофейные книги/Е.Немировский//Книжное обозрение. 1994. - 15 февраля.

Немировский, Е. Отдавать ли трофейные книги/Е.Немировский// Книжное обозрение. 1994. - 22 февраля.

Ненашева О. Ю.  До історії музейної справи України: І. В. Моргілевський і виставка "Руйнація більшовиками культурних пам’яток у м. Києві"  // Праці Центру пам'яткознавства. - 2015. - Вип. 27. - С. 65-76

Непомнящий А. А. Неизвестный Николай Эрнст: по материалам архивов Киева, Москвы и Санкт-Петербурга / А. А. Непомнящий // Документ. Архив. История. Современность. — Вып. 12. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011. — С. 159-179.

Нестеренко В. А. Становище музеїв та бібліотек у військовій зоні України в 1941-1943 роках // Вісник Луганського Національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Історичні науки". - 2004. - № 8 (76). - С. 66-73.

Нестуля О. О. Біля витоків державної системи охорони пам'яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, гетьманщини, Директорії): монографія / Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1994. - 239 с.

Нестуля О. О. Доля церковної старовини в Україні. 1917-1941 рр. Ч.1 : 1917 р. - середина 20-х років: Монографія / Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 278 с.

Нестуля О. О. Доля церковної старовини в Україні. 1917-1941 рр. Ч.2 : Кінець 20-х - 1941 рр : Монографія /  Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 216 с.

Нестуля Олексій Охорона культових пам’яток Полтавщини (1917-1941 рр.)  Полтава: архітектура, історія, мистецтво. Матеріали III наукової конференції "Вайнгортівські читання", грудень 2009 р. – Полтава. 2009. Стор. 129-148.

Нестуля О., Нестуля С. Пам'ятки історії та культури Полтавщини в контексті проблеми повернення українських культурних цінностей із Росії (1917-1930 рр.) // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конф. - Полтава, 2003. - С. 18-25.

О. Нестуля, С. Нестуля  Українські культурні цінності в Росії: На шляху до діалогу. 1926-1930: . - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. - 333 с. Ілл. -(Серія "Повернення культурного надбання України: документи свідчать"; Вип.3)

О. Нестуля, С. Нестуля Українські культурні цінності в Росії: спроба діалогу про повернення. 1930 р.: Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон; НАН України. Інститут історії України; Державний комітет архіві України; Полтавський університет споживчої кооперації України. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2006. - 331 с. Ілл. - (Серія "Повернення культурного надбання України: документи свідчать", вип. 4)

Нестуля О.О., Верезомська С.Ж. Федір Людвігович Ернст і його щоденник «Художній відділ» 1925-1933 рр. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008

Нешатаева, В. О. Культурные ценности: цена и право// Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.,Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. - 208 с.

Никандров, Н. Архивы свидетельств о реституции культурных ценностей из Германии в СССР с 1945 года/Н.Никандров//Жесты доброй воли и законодательство. Берлин; М., 2001. - С.ЗЗО.

Никандров Н.И.О судьбе работы Ореста Кипренского "Портрет художника Басина"//«Культурные ценности – жертвы войны», сайт

Николас Л. Х. Похищение Европы : судьба европейских культурных ценностей в годы нацизма / Л. Х. Николас. — М. : Логос, 2001. — 639 с.

Німці в Україні: науково-допоміжний бібліогр. покажч., 1917-1941. – К. : Кн. палата України, 1998. – 180 с. – (Серія «Етноси України»).

Авенир Овсянов Бременская коллекция капитана Виктора Балдина//Авенир Петрович Овсянов Их благодарила «Сикстинская Мадонна»: малоизвестные страницы Великой Отечественной войны и ее последствий: сб. очерков Калининград: Аксиос, 2012. с. 36-46.

Овсянов А. П. В лабиринтах шахты «Анна» : документальные очерки / А. П. Овсянов. — Калининград : Янтарный сказ, 2001. — 349 с.

Овсянов А.П. "У них есть родина. Судьбы перемещённых культурных ценностей", Москва, РОССПЭН, 2010. - 271с.

О. Оглоблин про архів Чорноморської флоти / Вступне слово і публ. документа Л. Лозенко // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 3-6. - С. 116-119.

Петро Одарченко. Олекса Повстенко — архітект і мистецтвознавець // Сучасність, вересень 1973, Ч. 9 (153)

Ойтозі Естер. Доля українських стародруків у Східній та Північно-Східній Угорщині // Український археографічний щорічник. - К., 1992. - С. 295-297. - (Нова серія. Вип.1.)

М. Оксенич Шляхи формування збірки Національного музею історії України: колекції меценатів і внески приватних осіб // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. — Чернігів, 2007. — Вип. 8. — С. 165-173

Оляніна, Світлана. Втрачені українські іконостаси доби Гетьманщини в архівних зібраннях Києва// Культурологічна думка : щорічник наукових праць. - 2012. - N5. - С. 144-150

Онищенко О., Дубровіна Л. Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945-1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 2. - С. 2-21.

Онищенко О., Дубровіна Л. Книжкові й архівні фонди БАН УРСР та академічних інститутів у 1944-1948 роках // Студії з арх. справи та документознавства. - К., 2002. - Т. 8. - С. 37-49.

Онищенко О. Бібліотечний фонд України в контексті другої світоіої війни та її наслідків // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). - К., 2004. - Т. 8. - С. 37-49. Публікуються документи з історії передачі бібліотечних фондів Оссолінеуму з України до Польщі, виявлені у фондах архіву Президії НАН України, архіву НБУВ, ЦДАВО України, ЛНБ ім. В. Стефаника.

О. І. Опанасенко Реституції в контексті Європейських домовленостей// Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 94. - С. 66-71

Елена Осокина Золото для индустриализации. Торгсин.  -Российская политическая энциклопедия, Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2009

Е.А.Осокина. Антиквариат. (Об экспорте художественных ценностей в годы первой пятилетки) //Экономическая история: Ежегодник. 2002. — М.: «РОССПЭН», 2003. С. 233—268.

Откович М. Украинские культурные ценности должны вернуться в Украину // День. - 2002. - 25 января. - С. 21.

Павлов Д. Что в золоте тебе своем?: Всегда ли нужно требовать возвращения на родину исторических или культурных ценностей? // Зеркало недели. - 2000. - 13 мая. - С. 19.

Віра Павлова Козловська Валерія Євгеніївна (1889-1956)// ел.версія

Г.С. Павлова, С.В. Романенко. Николаевский исторический музей в 1941-1943 годах // «V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження// ел.версія

Палий, С. Трофейное золото проели резиденты?/С. Палий//Комсомольская правда. 1997. - 28 марта.

Пальченова А. П. Судьба иконографических живописных полотен из собрания Алупкинского дворцового музея, утраченных в период Великой отечественной войны 1941-1945 гг. // Пятые Крымские искусствоведческие чтения. Вопоросы теории, истории и критики искусства Крыма. - Симферополь, 2000. - С. 38-44.

Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР : сб. ст. / под ред. Игоря Грабаря. — М. ; Л. : Академия наук СССР, 1948. — 479 с.

Панченко В. Повернення [колекції] Винниченка [в Україну] // Віче. - 1993. - № 2. - С. 131-140.

Папакін А. Україніка в фондах Центрального військового архіву, Варшава // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 74–87.

В.М. Парацій  Величні надбання культури в трагічних умовах політичного торгу: «Оссолінеум» // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 15. — С. 185-194.

Володимир Парацій Музейницький зміст життя та діяльності митрополита Андрія Шептицького // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького) Вип. 11. — Дніпро: АРТПРЕС. 2009. 608 с.

Парійський Є. Повернення Охтирської Божої матері // Укр. слово. - 1995. - № 30. - С. 6.

Пелькіна Л., Факторович М. Евакуація і грабунок: Київські мистецькі цінності під час війни // Пам'ятки України. - 1994. - № 1-2. - С. 111-119.

В.М.Перетц   В.Щавинський (некролог)// Україна,  № 3 за 1925 р.

Фаїна Петрякова  Максимільян Ґольдштейн (1880-1941). Сторінки біографії//ел.версія

Никита Пивоваров Поиск культурных ценностей нацистов//ел.версія

Пиріг Р.Я. Архів першого секретаря ЦК КП(б)У: проблеми реституції // М. С. Хрущов і Україна: Матеріали наук. семінару, присвяч. сторіччю від дня народження М. С. Хрущова. - К., 1995. - С. 181-192.

Пиріг Р.Я. Вилучені документи Микити Хрущова // Пам'ятки України - 1994 .- Ч.3-6. - С. 129-131.

Пиріг Р.Я. Повернення культурних цінностей: роль архівів у їх пошуку: [Огляд матеріалів ЦДАВО] // Повернення культурного надбання України: Проблеми. Завдання. Перспективи. - К.: Абрис, 1996. - Вип. 7: Культура і війна. Погляд через півстоліття. - С. 33-36.

Плахтій І. С. Пограбування німецькими загарбниками музеїв, архівів і бібліотек Харкова в 1941-1943 рр. // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць. - Х., 2001. - С. 126-132.

Побожий, С. И. Из истории украинского искусствознания. Феномен Харьковской университетской школы искусствознания // Собор лиц : сборник статей / под ред. М. Б. Пиотровского и А. А. Никоновой. – СПб., 2006. – С. 86 – 95.

Побожій, С. «Жупани». Справа № 1029 про процес над харківськими мистецтвознавцями [Текст] / С. Побожій // Родовід. – 1999. – № 1(17). – С. 17–25.

Сергій Побожій Олена Нікольська: Портрет на тлі тоталітарної доби // Пам'ятки України. 1998. Ч. 1 (118). С. 116-123

Сергій Побожій Щоденник Федора Ернста// Пам’ятки України,  № 1-6, 1993

Побожій С. Як будемо забирати і повертати?: [До питання про культурні цінності] // Пам'ятки України: історія та культура. - 1995. - № 1. - С. 168-169.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при КМ України; Міністерство культури України; Державна бібліотека України. Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. - К., 1993. - 45 с.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 4: Матеріали міжнар. "круглого столу", 25-27 трав. 1994 р., м. Донецьк / Нац. комісія з питань повернення в Україну культ. цінностей при КМ України; М-во культури України; Нац. парламент. бібліотека України. - К., 1994. - 50 с.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 5: Проблеми вивчення архівних документів, які стосуються незаконного вивозу з України культурних цінностей / Нац. комісія з питань повернення в Україну культ. цінностей при КМ України; М-во культури України; Нац. парламент. бібліотека України. - К., 1994. - 24 с.

Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. Вип. 7: Культура і війна: Погляд через півстоліття / Ред.: В. Акуленко, В. Врублевська та ін. - К.: Абрис, 1996.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи: [Сб. ст.]. Вип. 9 / ІПК працівників культури і мистецтв України; Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей; Національна парламентська бібліотека України; Упоряд.: О. Александрова, В. Врублевська, Н. Гудімова, В. Скнар. - К., 1997. - 32 с.

Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. Вип. 10: Матеріали наук.-практ. симпозіуму "Правові аспекти реституції культурних цінностей: Теорія і практика" (Київ, грудень 1996) / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при КМ України; Редкол.: О. К. Федорук (голова) та ін.; Упоряд. Л. І. Лозенко. - К., 1997. - 202 с.

Олекса Повстенко Катедра Св. Софії у Києві// Анали Української Вільної Академії Наук У США. – Нью-Йорк, 1954. – ч. 4 (10)-1,2 (11-12) 

Олекса Повстенко  Катедра Св. Софії у Києві й доля архітектурних пам’яток великокняжої доби//Нью-Йорк, Наукове Товариство ім. Шевченка. Доповіді ч. 34. 1969.  28 с.

С. Половнікова Василь Васильович Тарновський: духовні витоки українського патріотизму та благодійності //Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. — Чернігів, 2007. — Вип. 8. — С. 183-190.

Григорій Полюшко  Ігорівська ікона Божої Матері. Історія і доля святині// К., 2012

Л.И.Попова Охрана памятников культуры и искусства на Украине (1917-1941 гг.))// Художественное наследие. Хранение, исследования, реставрация. М.:  ГосНИИР № 15. 1994

"Право на правду". Практичний порадник із доступу до архівів (Львів, 2016)

Ирина Преловская Предпосылки и обстоятельства организации Софийского музея-заповедника в 1934 1941 гг.//Вопросы музеологии.  № 1/2011.

Преступная клика Гитлера грабит и уничтожает культурное богатство Советского Союза//Вечерняя Москва. 1942. - 17 ноября.

М.О.Принь  Луганський музей живописної культури 1920–1924 рр. // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 24. — С. 168-172.

Про руйнування і звірства, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками в місті Києві. Повідомлення Надзвичайної Державної Комісії по встановленню і розслідуванню злочинств німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяної ними шкоди громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР – Київ; Харків: Українське Державне видавництво, 1944. – 23 с.

Пшенишна, О. О. Роль Кабінету Міністрів П. Скоропадського в 1918 р. у справі збереження історичних пам'яток та церковної спадщини українського народу// Література та культура Полісся : Збірник наукових праць / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2010. - Вип. 58 : Проблеми філології, історії та культури ХХ століття у сучасних дослідженнях. - С. 94-104

І.Ральченко  Повернення на батьківщину сімейного архіву Галаганів / // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. — Чернігів, 2007. — Вип. 8. — С. 208-210.

Реституция библиотечных собраний и сотрудничество в Европе. -М.: ВГБИЛ, 1994.-59 с.

Романова, Тетяна. Процеси реституції пам'яток культури України у 90-ті рр. ХХ ст. / Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії . – 2011 . – Вип.14 . – С. 219-225.

Наталія Рубльова  Більшовики творили „нове місто”… // Пам’ятки України, 1999 р., № 1

Артур Рудзицкий "В Киеве я назывался «художественным редактором»...". Письма В.Н.Вайсблата П.Д.Эттингеру //ел.версія

Артур Рудзицкий  Господа оформители: Александр Шервашидзе (Чачба) и Павел Челищев //Антиквар, No 12(26) /декабрь 2008

Артур Рудзицкий Лирическое излучение (Об Анне Старицкой)// Антиквар, No 5 (19) /май 2008

Артур Рудзицкий Об ЭРТЕ // Антиквар, No 9 (46) /сентябрь 2010

Артур Рудзицкий. Указатель содержания журналов "Искусство в Южной России","Искусство. Живопись. Графика. Художественная печать", "Искусство и печатное дело". Киев, АН УССР. 1991

Артур Рудзицький  Українські адреси Варшави: фрески Є.Новосельського та іконостас О.І.Мурашка//ел.версія

Ганна Рудик. "Варвара Ханенко. Вона зробила зі свого дому музей мистецтв" // ел.версія

Н.М. Рудика  До питання про грабіжницьку археологію  // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. — 2010. — Вип. 18. — С. 119-125.

Адриан Рудомино Полвека в плену и Письма М.И. Рудомино из Германии 1945-1946 гг.// "Наше наследие" № 32.1994

Ольга Рутковська До питання міжнародної підтримки щодо захисту культурних цінностей Східної України в зоні збройного конфлікту//ел.версія

Пётр Савицкий  Гибель и воссоздание неоценимых сокровищ: (Разгром русского зодческого наследия и необходимость его восстановления). Берлин,  1937

Пётр Савицкий Разрушающие свою Родину. Снос памятников искусства и распродажа музеев СССР. Берлин, 1937

Савченко М.С.  Международное сотрудничество в сфере нормотворчества и проблемы возврата культурных ценностей, перемещенных по итогам Второй мировой войны //Царскосельские чтения.- вып. № XVII.-  том III.-  2013

Самуэльс, Ш. Конференция «Собственность и реституция -моральная ответственность период историей»/Ш. Самуэльс//Военные трофеи. 1997. - №4. - С. 71-73.

Галина Сварник.  Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор / Варшава; Львів; Нью-Йорк: "Український архів" і Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. – 352 с.

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны. Т. 11. Утраченные книжные ценности. Кн. I. - М., 2003. - 11 Ос.

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны. Т.11: Утраченные книжные ценности. - Кн. II. - М., 2003. - 11 Ос.

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны. Т.11: Утраченные книжные ценности. Кн. III. -М., 2006. - 122 с.

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны. Т.П. Утраченные книжные ценности. - Кн .IV. - М., 2006. - 95с.

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны. Т.П. Утраченные книжные ценности. - Кн. V. - М., 2006. - 103с.

Себта Т. М. Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки Другої світової війни: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. - К., 2000. - 20 с.

Себта Т. М. Документи Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга про діяльність в українських бібліотеках під час нацистської окупації (1941-1944) // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 1999. - Вип. 4. - С. 398-412.

Себта Т. Діяльність німецьких архівних управлінь у Генеральному Губернаторстві і Райхскомісаріаті Україна (1939-1945 рр.) // Пам’ятки: археографічний щорічник. - К., 2008. - Т. 9. - С. 230 - 237. – Рец. на кн.: Stefan Lehr. Ein fast vergessener "Osteinsaitz": Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. - 2007: Droste Verlag, 2007. - 412 s.

Себта Тетяна. Документальні фонди німецької окупаційної влади 1941–1944 рр. у державних архівах України: аналіз інформаційного потенціалу // Архіви України. - 2010. - № 2(268).

Себта Т. Київська частина матеріалів Айнзатцштабу рейхсляйтера Розенберга // Архіви України. - 1997. - № 1-6. - С. 55-73.

Себта Т. М. Колекція документів Штазі як джерело дослідження долі українських культурних цінностей під час Другої світової війни // Архіви України. - 1995. - № 1-3. - С. 69-76.

Тетяна. Себта.  Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв при райхскомісарі України: історичний нарис  // Архіви України. - 2009. - № 3-4(264)

Себта Т.М. Мюнхенська систематична Картотека власності мистецьких об’єктів (1945–1952): Перспективи дослідження повоєнної реституції українських культурних цінностей // Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження. – К., 2013. – С. 221–236

Себта Т. М. Оперативной штаб рейхсляйтера Розенберга та ййого бібліотечна діяльність в Україні: Джерелознавчий аналіз // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). - К., 2004. - С. 114-148.

Себта Т.М. Україніка в Берлінській державній бібліотеці прусської культурної спадщини та Федеральному архіві в Берліні // Архіви України. – 2007. – № 1–3. – С. 215–249

Тетяна Себта. Фахові засади архівної політики нацистської Німеччини в Україні: інструкція комісара з охорони архівів (вересень 1941 року). //Український археографічний щорічник.// Нова серія, 2010, №15

Севастьянов, А.Н. «Кто владеет да владеет, а кто потерял, тот уже потерял»/ А.Н. Севастьянов // Книжное обозрение. - 1994. - 29 марта. -С. 16-17.

Севастьянов, А.Н. Правда о трофейных фондах/А.Н. Севастьянов// Независимая газета. 1994. - 30 марта.

О. Семчишин-Гузнер Діяльність митрополита Андрея Шептицького як мецената в ділянці українського мистецтва // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. — Чернігів, 2007. — Вип. 8. — С. 232-237.

Сергеева И. А.  Отдел фонда иудаики Института рукописи НБУВ: история и современность // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2007. - вып. 5. - С. 369-385.

Сергийчук В. Неполная Шевченкиана Украины: [З додатком: Список художественных работ Т.Г. Шевченко и шевченковских материалов, находящихся в учреждениях и музеях СССР] // Зеркало недели. - 1995. - 11 марта. - С. 18.

Середяк А. Протоколи засідань Головного відділу товариства "Просвіта" (1868-1923): З надбань ЦДІА у Львові // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2: (1995-1997). - С. 324-328.

Анатолий Синило. Атрибуция рисунков М. Маймона из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь

Анатолий Синило Экспонаты из музея Еврейского историко-этнографического общества в собраниях белорусских музеев // Труды по еврейской истории и культуры 2016. Материалы ХХІІ ежегодной международной конференции по иудаике. (Москва: Институт славяноведения РАН, 2016)

Січинський, Володимир. Іван Мазепа: Людина і меценат// Філадельфія: Америка, 1951. - 52,[4] с.: іл. - Бібліогр.: с.54-56

Скрицька Л. Патриція Кеннеді Грімстед про проблему возз'єднання української архівної спадщини: [Реферативний переклад першої частини праці П. Кеннеді-Грімстед "Трофеї війни та імперії: архівна спадщина України" (2001)] // Студії з арх. справи та документознавства. - 2003. - Т. 10. - С. 20-31.

Сливина Екатерина  Музейная деятельность Н.Е.Макаренко на Украине: по материалам периодических изданий 1917–1941 гг.//Вопросы музеологии 1 (11) / 2015

Слоневская О. В какой стране простыл след украинских шедевров? // Сегодня. - 2000. - 25 мая. - С. 2.

Соловей Оксана. Довкола шедевру Лукаса Кранаха Старшого // Пам'ятки України. 1994. Ч. 1-2

Вера Солодова Одесский музей еврейской культуры (1927– 1941)//ел.версія

Соломаха, Е. Ю. Историко - культурные аспекты обмена и продажи художественного наследия//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6, Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. -2009. - № 2. -С. 217 - 224

Сохань П., Лозенко Л. Втрачене з архівів. Чи назавжди? // Літ. Україна. - 1993. - 21 січня.

Сохань П., Лозенко Л. Повернути писемні скарби // Київ. старовина. - 1993. - № 2. - С. 2-9.

Лариса Спаська  Доля однієї колекції // Пам’ятки України, 1998 № 1

Список культурних цінностей, повернутих в Україну протягом 1998 року // Повернуто в Україну. - 1999. - Вип. 2. - С. 18-19.

Список культурних цінностей, повернутих в Україну у 1993-1997 рр. // Повернуто в Україну. - К., 1997. - Вип. 1. - С. 26-37.

Стельмах В. "Делікатна контрабанда" в делікатному місці: Вивезення культурних цінностей стало зисковним бізнесом // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 1-2. - С. 124-125.

Тарасенко І. Ю. Листування Павла Жолтовського. – К., 2012

Тарнавська Т. Коли повернуться національні святині? // Всесвіт. - 1993. - № 2. - С. 160-163.

Татари в Україні:Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, 1917— 1941. —Т 23 К.: Кн. палата України» 1997. — 132 с. — (Серія “Етноси України”).

Турки в Україні: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, 1917— 1941. К.: Кн. палата України» 1997.  (Серія “Етноси України”).

Тетерятников, В.М. Проблема культурных ценностей, перемещенных в результате Второй мировой войны / В.М. Тетерятников. М., 1996. - С. 11.

Тимошик Микола Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції //Cтудії з архівної справи та документознавства. - К., 2002. Т. 8

Тимченко Тетяна. Реставрація ікон Ігорівської Богоматері та св. Миколи Мокрого у 1924 році (за матеріалами київських архівів) // Культурологічна думка: щорічник наукових праць. № 5 / Нац. акад. наук України, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України; Київ, 2012.  С .156-166

Борис Ткаченко  Погром (Суми, 2010)

Ткаченко М. І. Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945): Автореф. дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 1996. - 23 с.

Ткаченко М. І. Повернення українських музейних цінностей з Німеччини та Румунії (1944–1948 рр.) // Слов’янський світ: Міжвід. щорічник, присвяч. ХІІ Міжнар. з’їздові славістів. - К., 1997. - С. 193 - 196.

Торне, Р. Объекты культуры и стандарты документов по их описанию как средство защиты/Р. Торнс//Военные трофеи. 1996. -№2. - С.61-62.

Третє засідання Міжурядової українсько-польської комісії у справах охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час другої світової війни культурних цінностей // Вісник Державного комітету архівів України. - Вип. 1(5). - К., 2001. - С. 83.

Трудная судьба культурных ценностей: материалы межд. конф. «Частное право и проблемы реституции перемещенных культурных ценностей». М., 2002. - 400 с.

Удовидченко А. Дюрера вернет добрая воля // Ведомости. - 2000. - 18 мая. Удовидченко А. Украинские архивы "засветились" // Киевские Ведомости. - 2001. - 18 сент. - С. 2.

Украинские ценности остались в России // Kommersant Daily. - 1998. - 4 июля. - С. 7. - Передрук: Киевские ведомости. - 1998. - 1 августа. - С. 10.

Україна в міжнародно-правових відносинах. Т. 2. Правова охорона культурних цінностей / Під ред. В. Акуленко, Ю. Шемшученко. - К.: Юрінком Інтер, 1997.

Український музей у Празі (1659) 1925–1948: Опис фонду / Упоряд. Р. Махаткова; Укр. перекл. О. Песчаного. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Архівне управління Чеської Республіки; Державний центральний архів в Празі. – Київ; Прага, 1996. – 296 с. – (Науково-довідкові видання з історії України. – Вип. 41).

Українські культурні цінності в Росії: Археологічні колекції України / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України; НАН України. Ін-т археології; Редкол.: О. Федорук (голова) та ін.; Авт. кол.: С. Бєляєва (керівник) та ін. - К., 1997. - 298 с. - (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать; Вип. 2).

Українські культурні цінності в Росії: На шляху до діалогу. 1926-1930 / Упоряд.: О. Нестуля, С. Нестуля. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. - 333 с. Ілл. - (Серія "Повернення культурного надбання України: документи свідчать"; Вип.3)

Фартышев, В. Тайна Готской библиотеки/В. Фартышев//Правда. -1994.- 11 мая.

Л.Д. Федорова  Діяльність Київського художньо-промислового і наукового музею та Історичної секції ВУАН зі створення Музею Києва // Праці Центру пам'яткознавста, вип. 19, К., 2011

Федорук О. "В'язні війни" просяться на волю: [Про повернення українських культурних надбань] // Віче. - 1995. - № 5. - С. 82-92.

Федорук О. Повернення культурних цінностей - повернення національної гідності // Віче. - 1993. - № 3. - С. 20-27.

Федорук О. Культурні цінності як чинник національного самоусвідомлення // Універсум. - 1994. - № 1-2 (2-3). - С. 40-43.

Федорук О. К. Збереження національних культурних цінностей - на користь сучасної цивілізації // Галицька брама. - 1997. - № 12 (36). - С. 3.

Федорук О. К. Національна культурна спадщина - скарбниця народу // Українські культурні цінності в Росії: Археологічні колекції України / Редкол.: О. Федорук (голова) та ін. - К., 1997. - С. 6-11. - (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать; Вип. 2).

Федорук А. К. Нет срока давности возвращению национального наследия // Московский комсомолец в Украине. - 1999. - 1-8 июля. - С. 14.

Федорук О. Доля паризьких документів // Слово і час. - 1998. - С. 84-86.

Федорук О. Зберегти пам'ять: [Про діяльність Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей] // Укр. культура. - 1998. - № 2. - С. 6-7.

Федорук О. Повернення пам'яток культури - Україна і Польща // Дніпро. - 1998. - № 3-4. - С. 113-122.

Федорук О. А. Повернення бібліотечних цінностей - державна політика України // Шкільна бібліотека. - 2003. - № 3. - С. 173-176.

Федорук О. Повернення культурних цінностей в Україну - збагачення культурно-мистецької спадщини держави // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Нац. парламентська б-ка України. - К., 2004. - С. 8-13.

Фрайтаг, Ю. Архивные материалы по изъятию произведений искусства, осуществляемому национал-социалистами в годы Второй мировой войны / Ю. Фрайтаг // Военные трофеи. 1995. - № 1. - С. 2425.

Фрайтаг, Ю. Где находятся культурные ценности? / Ю. Фрайтаг // Библиотека. 1998. - № 10. - С. 93-94.

Манлио Фриго Культурные ценности и культурное наследие: "борьба понятий" в международном праве?//Международный журнал Красного Креста, No. 854, 2004

Віра Фрис Українська рукописна книга за кордоном // Пам'ятки України. - 1994.-N3-6. - С.80-84

Фролов В. Собори наших душ: робочий щоденник зняття і консервації мозаїк Михайлівського монастиря в Києві.// Пам’ятки України, 1990 р., № 4, с. 35 – 39; 1991 р., № 2, с. 48 – 50.

Хаманн Олаф Исследование провениенций и перемещенные книжные коллекции: основные направления исследований в Германии // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 223-234

Хансен, И. Реституция в ГДР архивные материалы Министерства иностранных дел/ И. Хансен//Военные трофеи. - 1995. - №1. - С. 28-29.

Хартунг, У. «Спецкоманда Кюнсберга». Вывоз культурных ценностей из СССР/У. Хартунг//Военные трофеи. 1995-1996. - №2. -С.46-47.

Виктория Хитерер Конфискация еврейских документальных материалов и еврейской собственности в Украине в 1919– 1930 гг. //ел.версія

Ходак Ірина  Листи Федора Ернста до Данила Щербаківського: сторінки співпраці вчених//"Студії мистецтвознавчі", № 1-2

Ходак Ірина Музей мистецтв імені Б. І. та В. М. Ханенків Всеукраїнської академії наук: макаренківський період діяльності// "Українське мистецтвознавство", № 14, 2014

Ходак І. Сергій Гіляров про Григорія Павлуцького: з історії посмертного вшанування науковця // Студії мистецтвознавчі. - 2015. - Число 4. - С. 72-82

Холлер Вольфганг. Возвращение трех альбомов с Украины в Отдел гравюр и рисунков Дрездена // Военные трофеи: Международный бюллетень. - 1996. - № 3.

Холоднівський М. Одіссея скарбів // Президентський вісник. - 2000. - 3-9 липня. - С. 33.

Цаплин, B.B. О розыске документов, похищенных в годы войны из архивохранилищ СССР / В.В. Цаплин // Отечественные архивы. 1997. - №5. - С. 7-8.

Ігор Цепенда Проблема повернення культурних цінностей у радянсько-польських відносинах другої половини 40-х років ХХ ст.// ел.версія

Наталья Челышева  Реституция права собственности на национализированное имущество в России и в странах Восточной Европы //ел.версія

Шевлюга О. До джерел українського іконостаса  // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. - 2015. - Вип. 11. - С. 365-376.

Федор Шмит Избранное. Искусство: Проблемы теории и истории – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. — 912 с.

Шумейко М. К истории щорсовского библиотечно-архивного собрания графов Хрептовичей // Пам'ятки: археогр. щорічник. - К., 2008. - Т. 8. С. 19—39.

Шумовський П. Короткий нарис історії і розвиток Бібліотеки ім. С. Петлюри // Українська Бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі: Інформаційний бюлетень. - 1977. - Вип.38.

Щавинский В. А. Очерки по истории техники живописи и технологии красок в древней Руси. М., Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1935. — 158 с.

Василий Щавинский.  Собрание картин В.А.Щавинского. Петроград: Издание Общины Св.Евгении, 1917. VI, [2], 184 с.

В. П. Щетніков, Ю. О. Чабан  Проблема вивезення культурних цінностей з Трансністрії у 1941 - 1944 рр. та їх повернення у післявоєнний період // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2012. - Вип. 33. - С. 109-114.

Эрнст Феодор. Художественные сокровища Киева, пострадавшие в 1918 году//.–Киев, 1918.–22 с.:ил.

Яковлєва Л. Архівні джерела - важливий чинник взаєморозуміння народів у питаннях повернення культурних цінностей: [Огляд фондів нім. окупаційної адміністрації у ЦДАВО України] // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 164-166.

Яковлєва Л.В. До питання про відновлення втраченої під час Великої Вітчизняної війни частини фонду Ради народних комісарів УРСР // Архіви України.- 1988.- № 5.- С. 6-12.

Вячеслав Якубенко Реституция в постсоветских странах: законодательная база// ел.версія

Ямщиков, С. Возврату не подлежит!: Трофеи Второй мировой / С. Ямщиков. М.: Алгоритм, 2006. - 256 с.

Ямщиков, С. Еще раз о реституции / С. Ямщиков//Независимая газета. 1992. - 16 декабря.

Яненко З. Особові фонди, втрачені Державним архівом Полтавської області у роки Другої світової війни // Студії з арх. справи та документознавства.- К., 1999.- Т. 4.- С. 149-151.

Янко Д. Повертаються скарби на батьківщину // Політика і час. - 1993. - № 5. - С. 28-31.

Яроменок А. Фонд № 441 // Магістраль. - 21 червня 2002. - № 44. - С. 22

Ярошенко Є. Спроби повернення культурних цінностей в Україну за часів Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918) // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перпективи. - К., 1999. - Вип.11: Культурні цінності України. - С.83-85. - Бібліогр. в к. ст.

Яцишин М. Проблема реституції культурних цінностей в українсько-німецьких відносинах // Волинський держ.університет ім. Л. Українки: Зб. навч.-метод матеріалів і наук ст. іст. ф-та. - Луцьк, 1999 - Вип.4. - С. 67-70. - Бібліограф. в к. ст.

Akinsha, Konstantin. "The secret depositories slowly open". ARTnews 91, no.4(April 1992): 48+.

Akinsha, Konstantin. "A Soviet-German exchange of war treasures?". ARTnews 90, no.5(May 1991): 134-139.

Akinsha, Konstantin. "The turmoil over Soviet war treasures". ARTnews 90, no.10(December 1991): 110-115.

Akinsha, Konstantin. "Duma does it". ARTnews 96, no.4(April 1997): 65-66.

Akinsha, Konstantin. "Hermitage sequel". ARTnews 96, no.3(March 1997): 56.

Akinsha, Konstantin. "War loot: drawings for Deutsche Marks?". ARTnews 91, no.7(September 1992): 35.

Akinsha, Konstantin. "Russia: whose art is it?". ARTnews 91, no.5(May 1992): 100+.

Akinsha, Konstantin and Grigorii Kozlov. "Spoils of war: the Soviet Union's hidden art treasures". ARTnews 90, no.4(April 1991): 130-141.

Akinsha, Konstantin and Grigorii Kozlov. "Yeltsin - repatriation is a long way off". ARTnews 91, no.6(Summer 1992): 45+.

Akinsha, Konstantin and Grigorii Kozlov. "Moscow: war loot - drawings for Deutsche marks?". ARTnews(September 1992).

Akinsha, Konstantin and Grigorii Kozlov. "To return or not to return". ARTnews 93, no.8(October 1994): 154+.

Akinsha, Konstantin and Grigorii Kozlov. "Moscow: let the museums decide". ARTnews(December 1992).

Akinsha, Konstantin, Grigorii Kozlov and Sylvia Hochfield. Stolen treasure: the hunt for the world's lost masterpieces. London: Weidenfeld & Nicolson, 1995. xiii, 301 pp.

Akinsha, Konstantin and Grigorii Kozlov. "Das Gold von Troja liegt in Moskau (Trojan gold residing in Moscow)". ARTnews 4(April 1993).

Akinsha, Konstantin and Grigorii Kozlov. "The Soviets' war treasures: a growing controversy". ARTnews 90, no.7(September 1991): 112-119.

Akinsha, Konstantin and Grigorii Kozlov. "The discovery of the secret repositories". In The spoils of war - World War II and its aftermath: the loss, reappearance, and recovery of cultural property, 162-165. New York: Harry N. Abrams, 1997. (Paper presented at international symposium, The Spoils of War, sponsored by Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, New York, January, 1995).

Ivan Bentchev  Zur Ikone „Entschlafen der Gottesmutter vom Höhlenkloster zu Kiew“ und der Kiewer Beutekunst

Berkhoff, Karel C. Ukraine under Nazi Rule (1941-1944): Sources and Finding Aids // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. - 1997. - № 45(1). - P. 85-103; № 45(2). - Р. 273-309.

Andrzej Betlej. Fotografia we współczesnych badaniach kresowych, In: Sztuka na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej ( ed. W. Walanus, Kraków 2013)

Beutekunst in Russland leidet unter Schimmelpilz // Westfälische Rundschau. — 2000.— 16. Juni.

Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej: Informator / Ministerstwo kultury i sztuki. Biuro pelnomocnika rzadu do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granica; Redaktor naukowy B. Bienkowska; Oprac. U. Paszkiewicz, H. Laskarzewska, J. Szymanski, S. Waligorski. - Poznan, 1998. - 795 s. - (Polskie dziedzictwo kulturalne. Seria B. Wspolne dziedzictwo).

Casper, H. Hilfe für russische Bibliotheken Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bietet Know-how zur Rettung unersetzlicher Sammlungen an / H. Casper // Der Tagesspiegel. — 2002.— 2. Jan.

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz Who Owns Bruno Schulz? The Changing Postwar Fortunes of Works of Art by Jewish Artists Murdered in Nazi-Occupied Poland//  International Conference organized by the Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of WWII in Prague 21-22 October 2015.

Deutsche Bibliotheksbestände als Kriegsbeute in Russland // Frankfurter Rundschau.— 1993.— 5. Juni.— S. 8.

Displaced Cultural Treasures as a Result of World War II and Restitution Issues: A bibliography of publications by Patricia Kennedy Grimsted / International Institute of Social History (2002)

Roman Dziuban  Losy zbiorów bibliotechnych Uniwersytetu Lwowskiego (I Działu Staatsbibliothek Lemberg) w czasie II wojny światowej - ел.версія

Eine Million Beutekunst-Objekte in Russland: Rußland hält nach Angaben des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Lehmann K.-D., noch eine Million Objekte aus Beutekunst-Beständen zurück // Die Welt.— 2005,—21. März.

Andrea Gattini Restitution by Russia of Works of Art Removed from German Territory at the End of the Second World War//European journal of international law. Publisher:Firenze Ferrovia.-1996. -Volume7, Page:67-88.

Habicht, G. CDU-Abgeordneter Dr. Lehmann-Brauns weiß jetzt: Schliemanns Troja-Schatz existiert noch — in Moskau / G. Habicht // Berliner Rundschau.— 1991.— 28. Juni.— S. 7.

Haubrich, R. Rückenwind für die Preußen-Stiftung Präsident Lehmann freut sich über mehr Besucher, mehr Geld und Neuigkeiten aus Moskau zur Beutekunst / R. Haubrich // Die Welt. — 2000.— 17. Feb.

Anja Heuss: Kunst- und Kulturgutraub. Studie zur Besatzungspolitik der Nationalsozialisten in Frankreich und der Sowjetunion, Heidelberg 2000

Hoffnung auf Moskaus guten Willen Beutekunst: Puschkin-Museum öffnet Speziallager, Stiftung Preußischer Kulturbesitz fordert Gespräche // Kölnische Rundschau. — 1999.— 22. Juli.

Holler, Wolfgang. Return of Three Albums from the Ukraine to the Department of Prints and Drawings, Dresden // Spoils of War: International Newsletter. - 1996. - № 3. - Р. 63.

Fedoruk O. Ukraine: The Lost Cultural Treasures and the problems of their Return // The Spoils of War. World War II and Its Aftermath: The Loss, Reappearance, and Recovery of Cultural Property / Ed. by E. Simpson. - New York, 1997. - P. 72-76.

Fedoruk, Oleksandr K. Treasures Plundered during World War II Not Yet Returned // Ukrainian Weekly. - 1995. - 26 February. - Р. 2, 12; 5 March. - Р. 2, 12.

Fedoruk, Oleksandr K. Ukraine // Spoils of War: International Newsletter. - July 1996. - № 2. - Р. 37.

Maksymilian Goldstein, Karol Dresdner Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiliana Goldsteina/Przedm. prof. M. Bałaban//Lwów-Warszawa 1935

Grimsted Patricia Kennedy. Displaced Archives on the Eastern Front: Restitution Problems from World War II and Its Aftermath // International Institute for Social History, Research Paper. - Amsterdam, 1995.- №18.

Grimsted Patricia Kennedy. Displaced Cultural Treasures as a Result of World War II and Restitution Issues A bibliography of publications by Patricia Kennedy Grimsted Grimsted Patricia Kennedy. The Archival Legacy of Soviet Ukraine: Problems of Tracing the Documentary Records of a Divided Nation // Cahiers du Monde Russe et SoviОtique, 28 (January-March 1987). - P. 95-108.

Grimsted Patricia Kennedy. The Fate of Ukrainian Cultural Treasures during World War II: The Plunder of Archives, Libraries, and Museums under the Third Reich // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. - 1991. - Bd. 39, № 1. - P. 53-80.

Grimsted Patricia Kennedy. Displaced Cultural Treasures as a Result of World War II and Restitution Issues A bibliography of publications by Patricia Kennedy Grimsted Grimsted Patricia Kennedy. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. - 1998. - Vol.22. - P. 181-208.

Patricia Kennedy Grimsted The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II//ел.версія

Grimsted Patricia Kennedy. The Postwar Fate of Petlura Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukrainian Studies. - 1997. - Vol.XXI.(3/4). - P.393-461.

Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. - Cambridge, MA, 2001. - (Harvard Papers of Ukrainian Studies). - 798 p.

Grimsted, Patricia Kennedy. Lviv Manuscript Collections and Their Fate // Harvard Ukrainian Studies. - 1979-1980. - № 3-4. - Р. 349-375. Grimsted, Patricia Kennedy. The Fate of Early Records in Lviv Archives: Documentation from Western Ukraine under Polish Rule (Fifteenth Century to 1772) // Slavonic and East European Review. - July 1982. - № 60(3). - Р. 321-346.

Grimsted Patricia Kennedy. Archeography in the Service of Imperial Policy: the Foundation of the kiev Archeographic Commisssion and the Kiev central Archive of Early Record Books // Narvard Ukrainian Studies. - 1993. - P. 28-44.

Grimsted Patricia Kennedy. Spoils of War Returned: U.S. Restitution of Nazi-Looted Cultural Treasures to the USSR 1945-1959 // Prologue. - Spring 2002. - P. 26-41. Grimsted Patricia Kennedy. Twice Plundered but Still Not Home from the War: The Fate of Three Slavic Libraries Confiscated by the Nazis from Paris // Solanus. - 2002. - Р. 76.

Grimsted Patricia Kennedy. Twice Plundered, but Still Not Home from the War: The Fate of Three Slavic Libraries Confiscated by the Nazis from Paris // Solanus: International Journal for Russian&East European Bibliographic, Library&Publishing Studies. - 2002. - New Series. Vol. 16. - P. 39-76.

Grimsted, Patricia Kennedy. Bach Is Back in Berlin:The Return of the Sing-Akademie Archive from Ukraine in the Context of Displaced Cultural Treasures and Restitution Politics (revised, illustrated version, April 2003) Bach Scores in Kyiv: The Long-Lost Music Archive of the Berlin Sing-Akademie Surfaces in Ukraine (2000)

Grimsted, Patricia Kennedy.  Nazi-Looted Art from East and West in East Prussia: Initial Findings on the Erich Koch Collection  Source International Journal of Cultural Property// Volume 22  (2015)

Kennedy Grimsted, P. Bach scores in Kyiv The long-lost music of the Berlin Sing-Academy surfaces in Ukraine / P. Kennedy Grimsted // Spoils of War. Magdeburg, 2000. - № 7. - P. 22-32.

Kennedy Grimsted, P. «Trophy» Archives and Non- Restitution: Russia's Cultural «Cold War» with the European Community / P. Kennedy Grimsted // Problems of post-communism. 1998. - № 3. - P. 3-16.

Victoria Khiterer  Victor Nekrasov and the Babi Yar Massacre Commemoration// ел.версія

Klingelschmitt, K.-P. «Beutebücher» der Roten Armee Geschichtsforscher spürten verschleppte deutsche Museumsgüter und Millionen von Büchern in Rußland auf / K.-P. Klingelschmitt // Die Tageszeitung.— 1996.— 18. Juni.-— S. 5.

Kohler, F. Restaurierte Altertümer in Moskau sind neuer «Beutekunst» -Zankapfel / F. Kohler // Main-Post. — 2005.— 28. Apr.

Kolasa, I. Sag mir, wo die Bücher sind. Ein Beitrag zu «Beutekulturgütern» und «Trophäen Kommissionen» / I. Kolasa // Ztschr. für Bibliothekswesen und Bibliographie. Frankfurt a./M., 1995. - № 42. -S. 339-264.

Kot, Serhii I. The Ukraine and the Russian Law on Removed Cultural Valu[abl]es // Spoils of War: International Newsletter. - June 1998. - №5. - Р. 9.

Kot, Sergei. "Ancient Ukranian mosaics and frescos lost during the war and now located in Russian museums". Spoils of War no. 5(June 1998): 37-41.

Kowalsi, Wojciech. "Introduction to International Law of Restitution of Works of Art Looted during Armed Conflicts. Part II". Spoils of War no. 3(December 1996): 10-11.

Kowalski, Wojciech. "Introduction to International Law of Restitution of Works of Art looted during armed conflicts. Part III". Spoils of War no. 4(August 1977): 39-41.

Kowalski, Wojciech. Liquidation of the effects of World War II in the area of culture. Warsaw: Institute of Culture, 1994. 115 pp.

Kowalski, Wojciech. "Internationaler Kulturgüterschutz in Europa: deutsch-polnische Fragen (International cultural asset protection in Europe: German and Polish questions)". Kritische Berichte 23, no.2(1995): 52-57.

Kowalski, Wojciech. "Poland. Part I: Historical overview". Spoils of War no. 1(December 1995): 22-24. Online: http://www.dhh-3.de/biblio/bremen/.

Kowalski, Wojciech. "World War II cultural losses of Poland: a historical issue or still a 'hot' political and legal topic". In The spoils of war - World War II and its aftermath: the loss, reappearance, and recovery of cultural property, 235-236. New York: Harry N. Abrams, 1997. (Paper presented at international symposium, The Spoils of War, sponsored by Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, New York, January, 1995).

Kowalski, Wojciech. "Introduction to International Law of Restitution of Works of Art looted during armed conflicts. Part I". Spoils of War no. 2(July 1996): 6-8. 

Kowalski, Wojciech. "Introduction to International Law of Restitution of Works of Art looted during armed conflicts. Part IV". Spoils of War no. 5(June 1998): 7-9.

Krushelґnytsґka, Larysa. The Case of the Ossolineum Collection // Spoils of War: International Newsletter. - 1998. - № 5. - Р. 25.

Kunstwerken verhandelte: Als Zeichen des guten Willens durften die deutschen Experten bislang verschlossene Depots der Eremitage inspizieren / W. Bayer // Der Spiegel. — 2000.— 16. Okt.

Laskarzewska, Hanna. Biblioteka króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego przechowywana w Kijowie // Cenne, bezcenne/ utracone-Valuable, priceless/lost. - 1997. - № 4. - S. 10-11. - Reprinted from Dziennik Kijowski, 1996, № 7, 8, 10, 12, and 14.

Laskarzewska, Hanna. Ksiegozbior krola Stanislawa Augusta Poniatowskiego w Kijowie: Historia, stan obecny, rejestracja // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 1996. - № 2 (137). - S. 7-12. Lehr, Stefan. Ein fast vergessener "Osteinsaitz": Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. - 2007: Droste Verlag, 2007. – 412 s.

Lehmann, K.-D. Deutsch-russischer Tisch in Moskau Bibliotheksfachleute finden Lösungen für Rückführung von kriegsbedingt verlagertem Kulturgut in: Bibliotheksdienst / K.-D. Lehmann, E. J. Geniewa.— Berlin, 1993,—№ 27. — S. 34—36.

Lehmann, K.-D. Kulturgüter als Kriegsgeiseln Enth. / K.-D. Lehmann // Displaced Books: Bücherrückgabe aus zweierlei Sicht.— Hannover, 1999.— S. 43.

Lehmann, K.-D. A New Proposal for Negotiations by the German-Russian Expert Group Concerning the Repatriation of the Spoils of War / K.-D. Lehmann // Spoils of War. — Bremen, 1996,— № 3.— S. 12—13.

Lehmann, K.-D. Restitution von Bibliotheksgut und Zusammenarbeit in Europa / K.-D. Lehmann // Dialog mit Bibliotheken. — Frankfurt a/M., 1993.—№5.—S. 4—5.

Stefan Lehr: Ein fast vergessener „Osteinsatz“. Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. Düsseldorf 2007

Stefan Lehr.  Wolfgang A. Mommsens Aufzeichnungen aus dem Baltikum, Polen und der Ukraine 1942-1944, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 57 (2008), H. 4, S. 453-514.

George K. Loukomski, Jewish Art in European Synagogues//London and New York, Hutchinson and Co., 1947

Mahrenholz, G. E. Deutsche rührt euch Ende für den Beutekunststreit / G. E. Mahrenholz // Frankfurter Allgemeine Zeitung. — 2005.— 17. Juni.

Mańkowski, Tadeusz. Ossolineum pod rządami sowieckimi // Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. - 1992. - № 1. - S. 135-155.

Dariusz Matelski Rola muzeów i muzealników polskich w ratowaniu i restytucji utraconego dziedzictwa kultury w XX–XXI wieku (część I – do 1945 r.; część II : od 1945 r.)//Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 2011 a 2012

Dariusz Matelski   Restytucja poloników z Białorusi, Ukrainy i Litwy za Trzeciej Rzeczypospolitej//"Studia Podlaskie", tom XII, Białystok 2002

Matwijow, Maciej. Lwowskie Ossolineum w listach meczyslawa Gembarowicza w latach 1943-1946 // Czasopismo Zakladu Narodowego im. ossolinskich. Zesz.1. - Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1992. - S. 157-172.

Matwijów Maciej. Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 r. // Rocznik Lwowski. 1995-1996. - Warszawa, 1996. - S. 31-46. Український переклад: Матвіюв Мацей. Евакуація польських зібрань зі Львова в 1944 році // Архіви України. - 2001. - № 4-5. - С. 149-162.

Matwijow Maciej. Rola profesora Mieczysława Gębarowicza w ratowaniu polskich dóbr kulturalnych we Lwowie

Matwijów M. Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948 / Red. Andrzej Zieliński. Towarzystwo Przyjacioē Ossolineum. - Wroclaw, 1996. - S. 336.

Matwijów, Maciej, et al. Wniosek rewindykacyjny zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich-Rękopisy // Wnioski rewindykacyjne księgozbioru Ossolineum oraz Dziel sztuki i zabytków ze zbiorów Lwowskich / Ed. Jan Pruszyński. - Warsaw: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1998. - Р. 36-47. - (Polskie dziedzictwo kulturalne, Seria C: Materiały i Dokumenty).

Matwijów, Maciej. Lwowskie Ossolineum w listach Mieczyslawa Gębarowicza z lat 1943-1946 // Czasopismo Zakladu Narodowego im. Ossolińskich. - 1992. - № 1. - S. 159-162.

Matwijów, Maciej. Mieczyslaw Gębarowicz (1893-1984), ostatni dyrektor lwowskiego Ossolineum // Czasopismo Zakladu Narodowego im. Ossolińskich. - 1993. - № 2. - S. 9-71.

Matwijów, Maciej. Zbiory rękopiśmienne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w latach 1939-1946 // Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. - 1999. - № 10. - S. 211-241.

Mękarski, S., and K. Remerowa. Księgozbiór z Honfleur ks. Witolda Kazimierza Czartoryskiego w lwowskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. - Lviv, 1928. Miler, Jacek. Zbiory lwowskie (II): Ksiegozbiór z Honfleur // Cenne, bezcenne/ utracone-Valuable, priceless/lost. - August 1999. - № 4(16). - Р. 23.

Jacek Miler Rewindykacje po traktacie ryskim// Cenne Bezcenne Utracone, nr 5/1998 (ел.версія)

Jacek Miler  Rewindykacje dóbr kultury z ZSRR po II wojnie światowej//Cenne Bezcenne Utracone, nr 2/1999/ел.версія

Nowacki R. Oswald Balzer - dyrektor Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich we Lwowie // Archeion. - Warszawa, 2000. - T. 101. - S. 62-68. Paszkiewicz, Urszula. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-1939). - Warsaw: Wyd-wo DiG, 1998. - (Polskie dziedzictwo kulturalne. Seria B: Wspólne Dziedzictwo).

Paszkiewicz, Urszula. Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-1939). - Warsaw: Wyd-wo DiG, 1996. - (Polskie dziedzictwo kulturalne. Seria B: Wspólne Dziedzictwo).

Ljudmila Pekarska  Jewellery from Princely Kiev and Byzantine Influence// 'Intelligible beauty' : recent research on Byzantine jewellery.  Eedited by Chris Entwistle and Noël Adams. London : British Museum ; Oakville, CT : David Brown Book Co. [distributor], c2010.

L. V. Pekarsкa   Treasures from Ancient Kiev in the Metropolitan Museum of Art and Dumbarton Oaks// Metropolitan Museum Journal, Vol. 32 (1997), pp. 65-75

Pruszyński, Jan. Wniosek rewindykacyjny księgozbioru Witolda K.Czartoryskiego z Oddziału Rzadkiej Księzki Biblioteki Uniwersytetu im. Iwana Franki // Wnioski rewindykacyjne księgozbioru Ossolineum oraz Dziel sztuki i zabytkńw ze zbiorńw Lwowskich / Ed. Jan Pruszyński. - Warsaw: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1998. - P. 103-106.

Restitution von Bibliotheksgut Runder Tisch deutscher und russischer Bibliothekare in Moskau am 11. und 12. Dezember 1992. / Hrsg. K.-D. Lehmann, I. Kolasa.— Frankfurt a/M.: Klostermann, 1993.— 154 S.

Rheinc Carl J. Recovering YIVO's Stolen Art Collection // YIVO News. - 2000-2001. - No. 191. - S. 3.

Schöbel, Gunter. Eine kleine Geste an die Ukraine: Rückgabe von verschleppten Büchern // Displaced Books: Bücherrückgabe aus zweierlei Sicht: Beiträge und Materialien zur Bestandsgeschichte deutscher Bibliotheken im Zusammenhang von N S-Zeit und Krieg. 2nd ed. - Hannover: Laurentius Verlag, 1999. - P. 68-74.

Schöbel, Gunter. Eine kleine Geste an die Ukraine: Rückgabe von verschleppten Büchern // Der Roturier (Hamburg). - October 1998. - № 10. - P. 22-27. Something New: Archives from the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg from Kiev have been brought to the Center "War and Society" (SOMA/CEGES) in Brussels // Spoils of War. - August 2000. - № 7. - P. 71.

SzydIowski T. Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. - Kraków, 1919.

Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. Zabytki polskie przepadlo na Podolu, Wołyniu, Ukrainie. - Warszawa, 1928.

Volga, Anatoli. Coming back to Albrecht Durer // Spoils of War: International Newsletter. - 2003. - № 8. - P. 64-66.

Vrublevskaya V., Kot S. Cultural property of Ukraine as a Result of World War II - Problems of Research and Restitution // Opper D., Lemmermeier D. Cultura Treasures Moved because of the War - A Cultural legacy of the Second World War: Documentation and Research on Losses. Documentation of the International Meeting in Bremen (30.11. - 2.12.1994). - Bremen, 1995. - P. 109-123.

Wnioski rewindykacyjne ksiegozbioru Ossolineum oraz Dziel sztuki i zabytkow ze zbiorow lwowskich / Ed. Jan Pruszynski. - Warsaw: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1998. - (Polskie dziedzictwo kulturalne, Seria C: Materialy i Dokumenty). 

Agnieszka Yass-Alston “The Holocaust Art Looting and Restitution”//Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 9, s. 159-168