Рекомендація N 39 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Міжнародно-правові документи про охорону культурної спадщини" 1982 р.

Конференція,
   беручи до уваги Декларацію принципів міжнародного культурного 
співробітництва ( 995_067 );
   враховуючи питання, включені до порядку денного конференції 
та розглянуті в документі, названому "Проблеми і перспективи", 

   1) настійно закликає держави-члени, які досі не підписали 
Конвенції  про заходи, спрямовані на заборону і запобігання 
незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на 
культурні цінності (1970 рік) ( 995_186 ), ухвалити цю Конвенцію і 
приєднатися до неї;
   2) настійно закликає держави-члени дотримуватися духу та 
букви положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку 
збройного конфлікту (1954 рік) ( 995_157 );
   3) пропонує державам-членам активізувати зусилля в рамках 
ЮНЕСКО і в цілому у сфері міжнародного культурного співробітництва 
стосовно програм підготовки кадрів та обміну досвідом збереження 
культурної спадщини;
   4) пропонує Генеральній конференції розглянути доцільність 
розроблення  нових  конвенцій,  до яких увійшли б принципи, 
проголошені в Рекомендації щодо міжнародних  принципів,  які 
застосовуються при археологічних розкопках (1956 рік) ( 995_237 ), 
у Рекомендації про міжнародний обмін культурними цінностями (1976 
рік) ( 995_725 ) і в Рекомендації про охорону рухомих культурних 
цінностей (1978 рік) ( 995_237 );
   5) пропонує Генеральному директорові вивчити питання про 
доцільність перегляду відповідно до існуючих норм Рекомендації 
щодо міжнародних принципів, які застосовуються при археологічних 
розкопках (1956 рік) ( 995_237 ). 

   Межправительственная конференция по вопросам  политики  в 
области культуры. Рекомендации Мехико относительно политики в 
области культуры. - Мехико, 1982. 

 Україна в міжнародно-правових відносинах, 
 книга 2, Правова охорона культурних цінностей, 
 Київ, Юрінком Інтер, 1997