ЄВРЕЇ в Україні 1917-1941: У 2-х частинах. Книжкова палата України. Серія "Етноси України" (1999, 2000)

16 серпня 2018

Покажчик друкується   за  згодою Книжкової палати України.

© Книжкова палата України

Всі бібліографічні покажчики серії "Етноси України" розміщені на  сайті  Книжкової  палати України у розділі "Ретроспективна національна бібліографія" (посилання: http://www.ukrbook.net/retro_bibl.html)

Джерело:  Євреї в Україні. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1917-1941: У 2-х частинах. Серія "Етноси України"- К., Книжкова палата України.Ч.1-  1999, Ч.2 -2000

 

 

ПЕРЕДМОВА

Ретроспективний бібліографічний покажчик “Євреї в Україні, 1917-1941 рр.” - перша спроба в Україні зібрати відомості про майже невідомий нашим сучасникам світ історії, релігії, культури українських євреїв, зосереджені у книгах, брошурах, журнальних та газетних статтях, які з кінця 20-х років лежали у спецсховищах або свідомо знищувалися чи не були приступними для дослідників та систематизовані бібліографами.

Ідея створення такого видання народилася у єврейській історико-археографічній комісії при ВУАН у 20-ті роки. Воно було в планах І.Галанта - редактора “Збірника праць єврейської історико-археографічної комісії (ВУАН. Історико-філологічний відділ. — K., 1928. — Т. 1; 1929. — Т. 2).

Провідною джерелознавчою базою мало стати зібрання єврейської літератури Всенародної бібліотеки України, про що є відповідні свідчення (див. працю М.Сенченка та І.Сергеєвої “3 історії формування колекції єврейської літератури Центральної наукової бібліотеки ім. В.І.Вернадського Академії наук УРСР” // Світ: Часопис Народного руху України. — 1991. — No 3—-4. — С. 64—67).

Бібліографічні покажчики, опубліковані в інших країнах, де також зосереджена відповідна література 1917-1941 рр., відрізняються від пропонованого видання. Так, ізраїльський покажчик (Cohen Y. Jewish publications in the Soviet Union 1917-1960. — Jerusalem: The Historical Society of Israel, 1961. — 502, 8, 136 p.) містить публікації про євреїв усіх республік колишнього СРСР. Щодо українських євреїв в одному з розділів подано інформацію про джерела, видані в Україні мовами їдиш та іврит у межах 1939 р. (4005 першоджерел). Пропонований увазі читачів покажчик, який містить 8250 першоджерел, подає відомості про друковані праці, видані на території України в її сучасних межах, а також книги, журнальні та газетні статті, що вийшли друком за її нинішніми  межами (Австро-Угорщина, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Чехословаччина), матеріали  бібліографічних покажчиків, виданих в Америці, Болгарії та інших країнах.

Праця “Литература о евреях на русском языке. 1890-1947: Книги, брошюры, оттиски статей, органы периодической печати: Библиографический указатель / Сост. В.Е.Кельнер, Д.А.Эльяшевич. — СПб: Академ, проект, 1995. — 680 с.”, видана в Росії невеликим накладом, подає відомості про євреїв України, вміщені в російськомовних виданнях, і становить зібрання “оригінальних російськомовних праць, створених авторами, що писали також мовою їдиш”.

Обмежені відомості про єврейські періодичні видання зазначеного періоду подано в державних бібліографічних посібниках України, а саме, відомості про 36 журналів і 17 газет (Періодичні видання УРСР. Журнали, 1918-1950: Держ. ретросп. бібліогр. покажч. / Кн. палата УРСР. — X.: Кн. палата УРСР, 1956. — С. 458-460; Періодичні видання УРСР. Газети, 1917-1960:  Держ. ретросп. бібліогр. покажч. / Кн. палата УРСР. — X.: Кн. палата УРСР, 1965. — С. 562—564).

До пропонованого бібліографічного покажчика вміщено періодичні видання, що виходили на  території України в її сучасних межах: 151 журнал і 185 газет, в тому числі виданих в Україні у межах 1939 року: 133 журналів і 145 газет.

За мовою відображення документів посібник є багатомовним і містить першоджерела, крім української, ще 10 мовами, а саме: англійською - 9, мовою іврит - 153 (в тому числі латинізованою графікою - 29), мовою їдиш - 5408 (в тому числі латинізованою графікою - 523), німецькою - 67, польською - 185, російською - 870, румунською - 1, угорською -1, французською - 5, чеською - 3.

Мета видання - ввести до наукового обігу матеріали, більшість з яких уперше за останні 60 років стануть приступними для вчених, дослідників, викладачів, працівників редакцій та національних товариств, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться історією та культурою євреїв Східної Європи.

Посібник складається з двох частин. Літературу згруповано в 35 розділів, які висвітлюють усі сфери життя єврейського народу в Україні. До першої частини подано передмову, список скорочень та бібліографічні відомості про літературу, що згрупована в 33 розділах. Друга частина складається з 34-35 розділів та допоміжних покажчиків.

Перший розділ “Автономія” містить джерела, що розкривають суть питань, які хвилювали євреїв з часів зруйнування першого Єрусалимського храму. В усій повноті ці проблеми постали на території України за період революції 1917 р. та громадянської війни, коли громадська думка булла спрямована на упорядження справедливого світу без національних обмежень та утисків. Для євреїв, які не мали своєї держави, завдання автономії, космополітизму – рівноправного громадянства в будь-якій державі ־ набували першочергового значення.

У розділі “історія” зібрано відомості про документи різних періодів життя євреїв в Україні, виявлено узагальнюючі монографії з історії єврейського народу з найдавніших часів до Катастрофи.

Розділ “Хазари” введено до покажчика на підставі досліджень відомого американського  україніста О.Пріцака, результати яких викладено в багатотомній праці “Походження Русі”, де вчений підкреслює роль внеску євреїв до культури хазар та Київської Русі за посередництвом священних книг іудеїв та Старого Заповіту.

Інформація про книги, в яких подано відомості про розміщення та кількісну характеристику єврейських містечок (“штетлів”) на українських землях, представлена у розділі “Демографія". За матеріалами переписів населення 1897, 1937 рр., польського перепису 1921 р. можна простежити зміни кількості єврейського населення за роками. Крім того, є можливість довідатися про міграції євреїв під час організації та діяльності земельного товариства кінця 20-х ־ початку 30־х років (УкрОЗЕТ).

Розділ “історичне краєзнавство” повідомляє про низку джерел з історії Львівської та Станіславської синагог, про Меджибіж (Хмельницька обл.), де знаходиться могила Баал-Шем-Това (Бешта) - фундатора хасидизму, про батьківщину Шолом-Алейхема (Переяслав).

Постійне переслідування євреїв у тоталітарній державі сприяло політичній консолідації народу і спричинило створення своєї держави. Розділ “Сіонізм״ дозволить розкрити через джерела творчу ідею сіонізму та познайомитися з його видатними діячами.

У розділі “Просвіта” питання єврейської освіти знаходять відображення у багатьох виданнях.

Покажчик налічує понад 700 назв підручників для єврейських шкіл з усіх дисциплін мовами їдиш та іврит.

Документи, що містять інформацію про діяльність різних видавництв, зібрані в розділі “Друкарство”. Особливе місце займає видавництво “Культур-ліга”, що за духовним впливом та художнім оформленням книжок залишило незабутній слід в історії та культурі єврейського народу.

Уперше відомі її видання зібрано й узагальнено в допоміжному покажчику видавництв наприкінці посібника.

Публікації, зібрані в розділі “Мова їдиш", дадуть змогу детально простежити процес розвитку та вивчення мови їдиш, познайомитися з І.Г.Співаком - укладачем російсько-єврейського правничо-адміністративного словника, підручників з мови їдиш; з дослідженнями митрополита  Іларіона (І.Огнієнка) про церковнослав'янські та давньоєврейські порівняння; з положеннями указу про латинізацію єврейської писемності, чинного в 1929-1930 рр.

Розділ “Юдаїзм: Теологія та філософія” охоплює матеріали про єврейські та християнські свята, персонали діячів хасидизму (Баал-Шем-Това, рабі Нахмана), збірники священних молитов, історію Тори, афоризми Талмуду, псалми Давида.

Друга частина посібника містить значну кількість назв видань творів оригінальної прози, поезії, драматургії, дитячої літератури, переклади мовою їдиш класиків світової літератури, що зібрана в розділі “Художня література”. Це надасть можливість дослідникам єврейської художньої спадщини України розпочати пошуки й відновити втрачене.

Завершують посібник допоміжні покажчики: іменний, назв книжок та статей, видавничих  закладів, місць видання. Іменний - містить передусім прізвища та псевдоніми авторів, проте  укладачі не прагнули до розкриття всіх псевдонімів. Крім цього, до іменного покажчика ввійшли прізвища редакторів, упорядників, перекладачів, авторів коментарів, передмов та післямов, художників, книжкових графіків. Покажчик видавничих закладів знайомить читачів з видавництвами, у тому числі й приватними, друкарнями, окремими видавцями. Покажчик місць видання в алфавітному порядку подає назви міст і сіл, де виходили друком всі види видань єврейської тематики. Зміст пропонованого посібника можна широко використовувати як предметний допоміжний рубрикатор.

Бібліографічний опис виконаний згідно з вимогами чинних стандартів. Для джерел мовою їдиш та іврит представлені бібліографічні описи 20-30-х років. Деякі варіанти бібліографічних описів подано за старою орфографією з урахуванням граматичних вимог цього періоду. В окремих випадках, коли назва публікації не розкривала її змісту, опис було доповнено певними відомостями, поданими в квадратних дужках, або супроводжено анотаціями аналітичного, загального чи довідкового характеру. У більшості випадків на зміст колективних збірників та зібрань творів укладено зведені описи.

За методом бібліографування це вибірковий бібліографічний посібник. Укладачі в кожному окремому випадку подавали якомога повніший бібліографічний опис джерела, проте не всі видання вдалося переглянути de visu, оскільки частину джерел пропонованого покажчика було дібрано з каталогів окремих бібліотек колишнього СРСР, а також з англійських, американських, угорських, румунських, чеських бібліографічних покажчиків, каталогів єврейських видавництв та книгарень, прикнижкових та пристатейних бібліографічних списків, розділів “Огляди та рецензії”, “Бібліографія” в періодиці тощо.

Як основне книжкове зібрання, на базі якого укладено покажчик, використані фонди Державного архіву друку Книжкової палати України, де збереглася більшість видань мовою їдиш 1917-1941 рр. завдяки надходженню обов’язкового примірника.

Джерелознавчу базу покажчика складають також каталоги, картотеки, фонди Національної бібліотеки HAH України ім. В.Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська академія” (колекція книжок, подарованих українцями міст Оттава та Едмонтон (Канада), Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України, Державної республіканської універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка, Криму, бібліотеки національних товариств м. Сімферополя, наукової бібліотеки Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича та Чернівецького обласного архіву.

Укладачі свідомі того, що таку працю навряд чи вдалося б підготувати до видання без величезної безкорисливої допомоги вчених, діячів культури, перекладачів, редакторів, художників.

Наприклад, у покажчику використані фотоматеріали Р.Островської, автора книжки “Juden in der Ukraine. 1989-1994”. — Städtl. — Stuttgart: Catz Verlag, 1996. — 174 S.

Особливу подяку автори покажчика висловлюють науковому консультанту видання, редактору перекладів з їдиш Є.Л.Ходоровій, онуці чорнобильського цадика Шломо-Бенціона Тверського.

Авторський колектив складає також щиру подяку нині покійному українському письменнику та перекладачу Г.П.Кочуру, письменнику та громадському діячу О.З.Бураковському, доктору історичних наук, заступнику директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України С.В.Кульчицькому, професору Університету ім. Бен-Гуріона Хамугаль Бар-Йосеф (м. Беєр-Шева, Ізраїль), професору Університету “Львівська політехніка” Я.С.Хонігсману, співробітникам Київського ізраїльського культурного центру при посольстві Ізраїлю в Україні, голові Київського єврейського культурно-просвітнього товариства ім. Шолом-Алейхема С.С.Подліскер, яка нещодавно пішла від нас, працівникам наукової бібліотеки Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича: директору бібліотеки А.Я.Волощуку та старшому бібліографу Н.М.Мельничук, доктору філологічних наук, завідувачу кафедри сучасної української мови Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича Н.В.Гуйванюк, науковому співробітнику Чернівецького обласного архіву М.Д.Некирсі, вчителю мови їдиш київської недільної школи І.М.Шайкіну, кандидату юридичних наук, доценту Львівського державного університету ім. І.Франка Л.І.Рябошапку.

Окремо висловлюємо сердечну подяку В.Д.Петущаку за матеріальну допомогу під час створення цього видання та його пропагування протягом подорожі навколо світу на вітрильнику “Лелітка", а також колегам з Книжкової палати України.

 

 

ТЕКСТ див. нижче в PDF:

Євреї в Україні. Ч.1 [30639 KB]
Євреї в Україні. Ч.2 [47740 KB]