Віктор АКУЛЕНКО Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України: Монографія

30 травня 2016

Монографія   професора  В.І.Акуленка друкується   за  згодою Автора.

В.І. Акуленко Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України: Монографія. – Київ: ТОВ «ВО «Юстініан», 2013. – 616 с.

© В. І. Акуленко, 2013
© ТОВ «ВО «Юстініан», 2013

 

 
Про автора : Акуленко Віктор Іванович – український правознавець, педагог, публіцист, доктор юридичних наук (1993), професор (2004)

 

У монографії висвітлюються актуальні проблеми міжнародно-правового регулювання відносин у сфері охорони і використання культурних цінностей. Досліджено і проаналізовано теорію та історію становлення міжнародно-правових звичаїв, прийняття Пакту Реріха, розвитку системи принципів і норм міжнародного права охорони культурних цінностей як нової галузі сучасного міжнародного права. Системно висвітлено структуру міжнародного права охорони культурних цінностей, міжнародну інституційну систему, правову природу і міждержавну практику повернення і реституції музейних експонатів, бібліотечних та архівних матеріалів, втрачених і незаконно переміщених з території України під час перебування її в складі Російської імперії та СРСР, а також пограбованих і вивезених гітлерівською Німеччиною та її союзниками у роки Другої світової війни, розкрито проблемні аспекти співіснування і співвідношення норм міжнародного права і міжнародної моралі у реституційній сфері. Значну увагу приділено визначенню міжнародно-правової позиції України, концептуальним положенням її міжнародних договорів у досліджуваній сфері, а також особливостям процесу імплементації їх норм у внутрішній правопорядок.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

Розділ І. Зародження правової охорони культурних цінностей та її розвиток у міжнародному  праві

1. 1. Від виникнення міжнародного звичаю в період античності до Пакту Реріха 1935  р.

1. 2. Встановлення універсальних та регіональних (європейських) норм у сфері міжнародної охорони культурних цінностей

Розділ ІІ. Структура міжнародного права охорони культурних цінностей

2. 1. Поняття міжнародного права охорони культурних цінностей та його місце в системі міжнародного права

2. 2. Джерела і принципи міжнародного права охорони культурних цінностей

2. 3. Предмет, об’єкти та інститути міжнародного права охорони культурних цінностей

2. 4. Всесвітня культурна та природна спадщина людства як визначальна категорія міжнародного права охорони культурних цінностей

2. 5. Міжнародна інституційна система в сфері охорони культурних цінностей

2. 6. Співробітництво європейських держав у сфері охорони культурних цінностей у рамках Ради Європи, Європейського Союзу та ОБСЄ

2. 7. Захист культурних цінностей у період міжнародних збройних конфліктів та збройних конфліктів неміжнародного характеру

2. 7. 1. Загальна характеристика Конвенції про захист культурних цінностей у випадку

збройного конфлікту (1954 р.) і Протоколів (1954 і 1999 рр.) до неї

2. 7. 2. Імплементація норм міжнародного права про охорону культурних цінностей у законодавстві про Збройні сили України

2. 7. 3. Систематизація міжнародно-правових актів у контексті реалізації норм міжнародного права про охорону культурних цінностей

Розділ ІІІ. Правова природа реституції та повернення культурних цінностей у міжнародному і внутрішньому праві

3.1. Поняття реституції і повернення культурних цінностей у міжнародному та внутрішньому праві в контексті їх розвитку

3. 2. Взаємодія норм міжнародної моралі і міжнародного права в сфері реституції і повернення культурних цінностей

3. 3. Формування міжнародно-правової позиції України в сфері реституції та повернення культурних цінностей

Розділ IV. Двосторонні договірні відносини України в сфері охорони, реституції та повернення  культурних цінностей

4. 1. Загальна характеристика двосторонніх договірних відносин України про культурнеспівробітництво, збереження та повернення культурних цінностей

4. 2. Правові засади реституції культурних цінностей у договірних відносинах України з Росією і Польщею після Першої світової війни

4. 3. Правовий статус евакуйованих під час Другої світової війни з України у східні райони СРСР музейних, бібліотечних і архівних цінностей

4. 4. Правовий статус українських культурних цінностей, пограбованих і вивезених до Німеччини під час Другої світової війни

4. 5. Правовий статус односторонніх актів УРСР про передачу Польщі культурних цінностей в період 1944–1990 рр.

4. 6. Реалізація договірних зобов’язань України з Польщею про співробітництво в справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених культурних цінностей в період 1991-2011 рр.

Розділ V. Міжнародно-правове співробітництво держав СНД у сфері правонаступництва, збереження і  повернення культурних цінностей та архівів

5.1. Угода держав СНД про повернення культурних та історичних цінностей державам їх походження 1992 р. та проблеми її реалізації

5. 2. Угода держав СНД про правонаступництво щодо державних архівів колишнього СРСР 1992 р. та її впровадження

Розділ VІ. Імплементація міжнародно-правових зобов’язань України у сфері охорони культурних цінностей

6. 1. Конституційні засади культурних прав в Україні відповідно міжнародного права

6. 2. Особливості імплементації міжнародно-правових норм в законодавстві України щодо відповідальності за порушення правил охорони та використання культурних цінностей

6.3. Імплементація міжнародних зобов’язань України щодо охорони археологічної спадщини та скарбів як пам’яток історії та культури

6. 4. Термінологічні колізії в законодавстві України про охорону культурних цінностей в контексті міжнародного права

ПІСЛЯМОВА

Додатки

Хронологічний показчик друкованих праць В. Акуленка з правової охорони культурної спадщини

Публікації про життя і творчість В. Акуленка

Список використаних джерел

Міжнародно-правові акти

Національні нормативно-правові акти

Архівні джерела

Інтернет джерела

Іменний покажчик

Перелік скорочень

 

 

Текст див. нижче  у PDF:

 

 

В.І. Акуленко Міжнародне право охорони культурних цінностей [2631 KB]