Федір Людвігович ЕРНСТ Щоденник «Художній відділ» 1925-1933 рр.

1 червня 2016

Передмова  див.:  Олексій НЕСТУЛЯ, Світлана ВЕРЕЗОМСЬКА Федір Людвігович ЕРНСТ і його щоденник «Художній відділ» 1925-1933 рр.

Червень 1925р.

2

 

 

3

11 2

2–5

Праця на виставці, обговореня питаня про видання каталогу; після 2-ої в Губміліції в справі обміну картин, і у Чаговця (портрети гетьманів).

4

11 5

Праця на виставці (фотографуваня експонатів, монтаж двох силуетів Нарбута, т[а] и[нше]) з В.Кричевським в справі фільми Шевчен[ко]

5

11–12

12–4 ¼

В музеї Ханенка – перевіз портретів з роду Ханенків; Розвіска коротких простінків – кутку біля Гольпайна й кутку біля Шевченка.

9

 

 

10

 

 

11

11–5 ¾

Праця на виставці. Оцінка річей Нарбута для придбання у В.П. Нарбут.

12

10

4 ½ перевіз до Карт[инної] Гал[алереї] 32 №№ зах[ідних] і рос[ійських] шкіл і з Карт[инної] Гал[алереї] 4-х укр[аїнських] портр[етів]; розвіска остаточна відділу Левицького.

13

2–6

Праця над каталогом виставки; зчитка з Д.М.Щербаківським; прикріплення нумерів до експонатів.

14

11

2 ½ Закінчення розвіски Ге, праця над каталогом.

15

12–6

(понеділок).Складання каталогу. Фотографування interieur’ів виставки.

16

11–6 ½

Складання каталогу. Праця з представницею Кримохрису (обмінна операція на стар[ий] Київ).

17

1–6 ½

Складання каталогу виставки. В друкарні Друктресту в справі друкув[ання] каталогу.

18

11 5 ½

Складання каталогу виставки Обміркування розміщення порцеляни.

18 –

- 30

 

Закінчення влаштування виставки. Складання статті про україн[ський] портрет. Складання й друкування каталогу виставки

5.VII.

 

Відкриття виставки.

1. VII – 14. VIIІ

 

Перебування в домі одпочинку в Карасьпі й подоріж туди й назад (через Одесу)

 15.VIIІ.

 

Показуваня музею Б.В.Фармаковському й

18

 

 

19

 

Показування музею О.М.Свиріну, діректорові Музею Тр[оїцько] Серг[ієвої] Лаври.

20

 

Продовження інвентаризації. Пояснення на виставці

21

 

 

23-27

 

Був слабий.

28

 

Експертиза річей Веселкиної на Лук’янівці Боговут[івська] № 25. Праця в Музеї.

29

 

Показування Музею В.О.Дубровському.

30

 

Запис до інвент[арю] 1925 р[оку] 10 №№ (до № 605). Праця з представницею москов[ського] екскурс[ійного] Інст[итуту] Коваленською в справі Тропініна, Врубеля т[а] и[нше]

2

3

 

Прийом бельгійських, французьких та німецьких вчителів, показування Київа, лаври, Музею й т[аке] и[нше].

4

 

Розшукув[ання] листів Боровиковського; запис до інвентарю.

5.ІХ

 

Перевезення з Худ[ожнього] Інст[итуту] 11 №№ картин (рулон); запис до інвентарю №№ 623-635.

7

"

Запис до інвентарю №№ 636-650. У Левицького на Бібік[овському] бульв[арі] в справі портрету Петра І.

8.

 

Запис до інвентарю №№ 651-670. Операція обміну й складання відпов[ідного] акту з С.К.Глеваським – за “Мойсія” Айвазовського – силует Карпіки, багато Межигірря т[а] и[нше].

9.

 

Запис до інвентарю №№ 671-682. Розмова з Тедлі в справі обміну картин на Миклашев[ських] і Межигірря.

10.

 

Запис до інвентарю №№ 683-695. Розмова з Яровим в справі портретів Петра І, і К.Павлова з Ніжина.

11.

 

В Комунвідділі двічи в справі ремонту будинку Інстит[уту] шляхетн[их] панянок. В Акад[емії] Наук, у Грушевського та в Губсуді в справі одержаня листів Боровиковського. Інвентар №№ 695-702.

12.

ІХ.

В Губсуді в справі листів Боровиковського. Прибирання й сортування річей у коридорі під сходами. Інвентар №№ 702-711.

13.

"

Пояснення де-кільком групам на виставці. В Комунвідділі в справі ремонту буд[инку] кол[ишнього] Інституту шл[яхетних] панян[янок].

15.

"

Заходи до здобуття листів Боровиковського з Губсуду; Експертиза річей Муравйова; запис до інвентарю.

16.

 

У видачі листів Боровиковського одмовлено. Дозвіл на вивіз річей Муравйова, пропозиція обміну (після огляду одмовився). Запис до інвентарю до № 721.

17

 

Запис до інвентарю до № 732.

18

 

У Ярового в справі здобуття портретів Павлова; принесено портрет Петра І пензля Павлова; Описання не занесених до інвентарю 4-х картин на виставці; Запис до інвентарю до № 734.

19.

 

У м[адам] Павлуцкої в справі придбання двох портретів її Мурашка, ікон та межигірря. Запис до інвентарю до №744.

20

 

Показування виставки де-кільком групам.

21

(понед[ілок])

Огляд річей для обміну з Тедлі на межигірря і Миклашевск[их]

22

 

Праця з Буніним (всі речі Бурачека та Станіславського).

23

 

Запис до інвентарю. Показування Музею проф[есору] Муркові, голові Трудсесії, виставки – Таранушенкові т[а] и[нше].

24

 

Розбір теки з річами Мурашка. Занесеня до інвентарю до № 755.

25

 

Розбір теки з річами Мурашко. Занесено до інвентарю до № 764. Праця з Плещинським (речи Нарбута).

26

 

 

27

 

Складання акту про істор[ичні] докум[енти] в Губсуді. Інвентарь 770-776.

29

 

Принесеня з Центр[ального] Архіву листів Боровиковського. Відомости від М.В.Тарновського про деякі портрети та про офорт Шевченка. Запис до інвентарю №№ 776-783. Виділеня з Гіляровим і Дахновичем західніх річей з фонду. Складаня акту про передачу 5 портретів з Карт[инної] Гал[ереї] 1.VII.1925.

30

 

Складання акту про передачу річей до Музею Ханенків. Запис до інвентарю до 793.

1925 Жовтень

1.

Х.

Розбір теки з гравюрами з школи Мурашка. Закінчення запису укр[аїнських] річей з школи Мурашка. Розбір річей кн[гині] Яшвіль у фонді.

2.

 

Видача 15-ти картин т[а] и[нших] річей Музеєві Ханенків. Запис до інвентарю №№  806-813.

3

 

Одержання від М.В.Тарновського двох картин з Качанівки й одного офорта Шевченка. Запис до інвент[арю] до № 821.

6

7

8

9

  – 10

Прибирання у фонді, винесеня гармат під сходи, сортуваня картин, гравюр та рам, звільнення кутків для збудування стелажів.

Придбання від Тарновського двох видів Качанівки.

 

11

Х.

Умова з столяром на стелажи. Прибираня у фонді.

13.

Х.

Передача Дахновичу 4 №№ бронзи, й складаня акту в двох примірниках. Передача актів про дві попередні передачи. Запис до інвентарю №№ 822-839.

14

"

Розчистка кутку у фонді для будування біля вікна стелажу. Показування музею проф[есору] з Берліна. Складаня статі про виставку Нарбута для Бібліог[рафічних] Віст[ей].

15

 

Занесення до інвентарю №№ 840-872.

16

"

Занесено до інвент[арю] №№ 873-893. Прийнято фотографії Качанівки від Тарновського. Показуваня виставки Крижановському

17

 

Занесено до інвент[арю] №№ 894-905.

18

 

 

Лекція студен[там] поліраф[ічного] факультету Худ[ожнього] Інст[итуту] (виставки). Видано Плещинському для занять з студ[ентами] Худ[ожнього] Інст[итуту] 15 офортів Шевч[енка] та 14 инших експон[атів] Складання справозданя за час до 1.Х. Показував виставку Дінцесу.

20

Х.

Запис до інвентарю №№ 906-930.

21

"

Запис до інвентарю №№ 931-946. Одшукуваня річей Пшездецького згідно вимоги Польщи. Одержано відомість про зруйнуваня хуліганами надгробку генерала  в Лаврі на дальніх печерах.

22

"

Запис до інвентарю №№ 947-957.

 23 –

 29

 

Командировка до Житомиру, Бердичеву й Кам’янця Подільського.

30

 

Засіданя ради Музею.

31.

 

Збудуваня стелажів у фонді, замовлення драбини, запис до інв[ентарю].

1925 листопад

1

 

Запис до інвентарю; збори комісії Головнауки в справі охорони пам[яток] і наради муз[ейних] робітників.

3

 

Запис до інвентарю №№ 975-985.

4

 

Запис №№ 986-7;

5.

 

Запис до інвентарю №№ 987-1003.

6

 

Запис до 1025-го №.

7

(жовтн[еве] свято)

Запис до № 1045.

8

 

Лекція студ[ентам] Художнього Інституту (2 години).Запис до 1050 №. Прийнято 6 річей придбаних] від Золотницького.

9

(понеділ[ок])

Запис до інвент[арю] до 1061 №. Приведеня до порядку творів Нарбута, черновий запис придбань остан[нього] літа.

10

 

Запис назв фотографованих осіб на збірці фотографій придбаній від М.В.Тарновського. Запис до інвентарю до № 1072.

11

ХІ.

Запис до інвентарю до № 1086.

12

"

Запис до інвентарю до № 1097.

13

"

"      "        до № 1116. Папір до Комун[ального] відділа в справі дозволу вивісок на Гостинному дворі.

14

"

Лекція на виставці Місцькому ВУАН. Розмова з В.П.Нарбут про уповноваження для здобування річей з Петербургу. Складання мандатів до Петербургу й Москви.

1926 р. січень

 

І.

 

Вскривання скринь з річами з Москви

8

 

Вскривання скрині Репніних й одбір річей для Худ[ожнього] Відд[ілу]. В Комгоспі – забрав акт про Кловський палац.

11

 

Розбір картин по стелажах

12

 

Прибуття річей з Ленінграду; сортування картин по полицях

13

 

Одкривання 8 скринь з річами з Ленінграду

14

 

Одкривання 6 скринь з річами з Ленінграду.

15

16

17

 

Розставленя річей худ[ожнього] відділу в фонді по стелажах, виділеня в окремі групи річей з Ленінграду і Москви.

16-го одержав від Козлова 4 малюнка й Каталог.

19.

 

Прибирання річей у фонді по полицях і стелажах (гравюри).

20.

 

З 9-ої год[ини] ранку засіданя в Комунвідділі в справі Кловського палацу, далі засід[ання] Археолог[ічної] Ком[ісії] в тій же справі, після того – інформація представниці Прол[етарської] Правди, переклад тексту для Мінерви, одправлення телеграми до Харкова в справі палацу.

21.

23.

 

 

Розбір гравюр збірки Репніних у фонді, прибирання столу, розшукування малюнків Сошенка й офортів Шевченка, виправленя бронзов[их] канделябрів т[а] и[нше].

22

(свято)

Складання історичн[ої] записки й історії руйнуваня Кловського палацу й підбір усіх документів для Головнауки.

24

 

(неділя)

З 12-ої год. фотографував з Скрипником Кловськ[ий] палац. Після 2-ої Прибирання у фонді (розбір гравюр Репніних), пояснення двом екскурсіям.

25

 

(понеділок)

 

Двічи в Комунвідділі в справі одібраня акту про Клов[ський] палац; в Виконкомі за копією відношення до Наркомосу; обидва одніс до Музею.

26

 

З 11 год. ранку на Подолі – огляд трапезної Братськ[ого] м[анасти]ря з нагоди перебудови; праця в фонді; з 2-ої год[ини] засіданя Ради. Надіслання матеріялів за Клов[ський] палац до Харкова.

27

І.

Закінченя прибирання на столі у фонді. Розміщеня гравюр збірки Репніних на стелажах, рисунків окремо, дрібні речі до гори у шафу. Ранком засід[ання] ВУАК’а, ввечері лекція Спіцина й продовження засід[ання] ВУАК’а одержано телеграму Наркомосу в справі Клов[ського] дворця.

28

"

З 10-12 год[ин] комісія по зміні назв вулиць м[іста] Київа. Запис до інвентарю Нарбутових колек[цій] т[а] и[нше] №№ 1147-1179.

29

 

Відповідь до Харкова в справі Кловського палацу. Вирішення справи з будовами Братського манастиря, музейними річами в митроп[оличого] будинку біля Софії т[а] и[нше].

30

 

З 10-ої год[ини] в лавр[ському] музеї з Яворським, Багалієм, Паладиним, з 12 до 1 показування музею; перевіски й добавки нових експонатів у відд[іл] Старого Київа; запис до інвентарю до № 1186. надіслання до Харкова відповіді про Клов[ський] палац.

31

 

Запис до інвентарю до № 1200. Показування Нарбута, Врубеля й москов[ських] річей Кронбергу т[а] и[нше]

1926 лютий м[ісяць].

1

(понеділок)

 

2

 

Складання зписку картин, що потребують ремонту (з Касперовичем). У Єфремова в справі Потоцького. Праця у фонді.

3

 

11-2 засід[ання] ВУАК’а, з 2-ої до 5 нарада Музеїв, 5-5 ½ – Коміт[ету] Музею.

4

 

З 1 до 3 год[ини] фотографування будинку Шварцмана на Подолі. З 3-ої до 5-ої розкладання матеріалу до Нарбутівської виставки у фонді.

5

 

принесення з дому моїх матеріалів про Нарбута, розташування усіх матеріялів у фонді на столах й щитах.

6

 

Підготовча робота на виставці Нарбута

7

 

8

(понед[ілок])

9

 

10

 

Огляд будівель на Печерському й Липках, що призначені до руйнування.

11

 

Виставка Боровиковського й Тропініна.

12

 

Був в суді

13

 

Розбирання підписів під трьома акварелями Кунавіна. Виставка Нарбута.

14

 

Зранку в Лаврі – зустріч австрійської делегації. В музеї показуваня одній екскурсії, листи в справі Нарбута.

15

 

З 12 до 3 на Подолі – огляд будівель, що призначено на руйнування Комгоспом; констатування недозволених перебудов в трапезній Братськ[ого] м[анасти]ря. Складаня листів в справі виставки Нарбута.

16

 

Повішено автопортрет Шевченка. Писаня листів в справі виставки Нарбута. В-ночи складання списку істор[ичних] церков.

17

 

Засіданя комітету в справі виставки Нарбута, праця з Погребняком (монтування річей), розгляд ескізу плакату, читання проектів листів.

18

 

Перебирання обмінних річей з Бистрицьким для обміну на скульптуру Пащенка; Складання протоколу засіданя Нарбутівського комітету. Переклад на рос[ійську] відозви комітету. Зранку однесення до ВУАК зписку церков Худ[ожньо] Істор[ичного] значіння.

19

 

З Бистрицьким на Кіяківськім заулкові в справі придбання скульптури ”Тараса Бульби”. В Музеї розмови з Бистрицьким в справі обмінної операції. Одержано портрет Бродзького писан[ий] Пимоненком. Лист до Комгоспу від ВУАК’а в справі списку зруйнованих будівель. Листи в справі виставки Нарбута передаю до надсилання.

21

 

Розмови з Бистрицьким з приводу придбання скульптури Пащенка (не порозумілись). Екскурсія С[ільсько] Госп[одарського] Наук[ового] Коміт[ету] Складання акта від 15.ІІ про подільську поліклинику. Одбір незареєстрованих річей для продовження інвентаризації.

22

 

З 10 год[ини] ранку до ½ 6. Надруковані листи в справі Нарбута. Інвентаризація №№ 1201-1227.

23

 

Засіданя музейної наради с приводу Муз[ейної] конференції.

24

 

Засіданя ради Музею

25

 

Занесено до інвент[арю] №№ 1228-1258.

26

 

Працював Бевза Іл[ля] Іл[ліч] над Врубелем. Запис до № 1284.

27

 

(субота)

28

 

Екскурсія водників (давав пояснення); запис до № 1297; Погребняк приніс закантовані речі й взяв 15 №№ инших творів Нарбута. Складання пояснюючої записки до кошторису виставки; приніс портрет ніби – Юрка Хмельницького, умовився на оглядини збірки картин на Подолі.

Березень.

1

ІІІ

На Подолі у Наголкина в справі його картин – з 11 до 1-ої год[ини]. В Музеї складаня кошторису на виставку Нарбута, обговореня справ з встаткуваням помешканя виставки, праця у фонді. (до 6-ої год[ини]).

2

 

Прийманя від Щербаківського діаріуша, й инших річей від ВУАК, складаня актів. Остаточне оформлення кошторису на виставку. Почато запис до книги – інвентарю виставки Нарбута. Артюхова почала підготовчу роботу по ставленню нумерів на картини.

3

 

Операція обміну з Созонцевою interieur’а з портретом Борздин на піднос. Запис до інвентарю.

4

 

(Рада Музею засіданя). Експертиза річей – портретів з маєтку Рудницьких (Умань). Закінченя обміну з Сазонцевою.

5.

 

Запис інвентарю до 1313. Розмови з Бистрицьким про придбання Нарбута “Зори”. Огляд з комісією Місцькома ВУАК умов праці в Музеї. Повішено реставрований портрет Капнист Боровиковського.

7

 

Запис до 1316; запис до вистав[очної] книги; листи в справі виставки до І.Мозалевського т[а] и[нше]. Торгівля з Бистрицьким в справі Нарбутової графики з “Зори”.

8.

 

Торгівля з Бистрицьким за Нарбута; у Вайсбпарт в тій саме справі; розмови з власником портрета Юрка Хмельницького й у справі обміну базарних річей на деякі речі Наголкина; Запис Нарбутівського „Діаріуша” в виставочну] книгу.

9.

 

В 9-й год[ині] ранку засіданя Виконкому в справі зміни назв вулиць. Закінчення описання “Діаріуша” (крім вкладного матеріялу); очищення зали для виставки Нарбута. Одержано фотографію портрет Нарбута з Русск[ого] Музею й листа Дубровського.

10.

 

Записано весь вкладний матеріал до “Діаріуша”. Записано до вистав[очної] книги матеріал з Музею діячів України до №7 включ[но]. Придбано три портрети з маєтку Рудницьких біля Уманю. Артюхова продовжує написання номерів на картинах у фонді.

11.

 

З 11 до 1 год[ини] у В.П.Нарбут – забірання матеріялів до Виставки. Від 1 до 6 – запис перенесеного матеріялу до книги виставки. В 1-2 год[ині] у Окрвиконкомі всправі грошей для музею.

12

13

Свята

 

14

 

З 11 до 5 запис до книги виставки. Одержано листа й рисунок Нарбута в дар від Митрохина. Прочитано лекцію на виставці – художній школі Боровкова. Після 6-ої год[ини]. засіданя в Горсоветі в справі Кловського дворця.

15

16-27

 

 

 

Був слабий.

28

 

Надіслано подяку Митрохину за дарунок. Лекція на виставці театру Березіль. Занесення до книги виставки.

29

 

Занесеня експонатів від В.П.Нарбут до книги; принесеня нею нових експонатів, видача розписки й занесеня до книги.

30

 

Занесено до книги виставки експонати, передані В.П.Нарбут. Написано листа до Нат[алії] Лавр[івни] Нарбут, до Руського Музею (подяка за фотографію), лист до Виконкома проханя грошей до вист[авки] Нарбута. Оглядав виставку на контрактах.

31

 

Оглянуто виставку АХЧУ. Надіслано листа Нерадовському в справі можливости одержати експонати з Рус[ького] Музею. Послано папери до Худ[ожнього] Інст[итуту] в справі вист[авки] Нарбута і подяку Рус[ькому] Музею за фотографію. Записано до книги виставки від Музею діячів №№ 35-41; одержано від Погребняка 14 №№..

 

Квітень 1926

1

2

 

Дальший запис до книги виставки; приведено у порядок №№ на картинах

4

 

Лекція місцькому г[один] 5 на виставці. Запис до виставочної книги.

5

 

В прокуратурі в справі Кловського палацу. Надіслано Митрохину приватн[ого]. листа з подякою. Одержано від Ждановича

6

 

Повідомлення П.П.Курінного про крадіжки в Лаврі й про те, що музей складає з себе відповідальність за дальший стан лаври. Запис до інвентарю до 1329 №. Одержано листа від Сірого в Празі в справі обкладинки Нарбута до Вінниченка.

7.

 

Занесено до інвентарю №№ 1330-1350.

8

 

Занесено до інвентарю №№ 1350-1360.

9

 

Інвентар до № 1367.

11

 

Засіданя Ради Музею; писання листів до Харкова в справі обміну з Кримом. Надруковано в газеті про вист[авку] Нарбута й про Лавру.

12

 

Занесено до інвентарю до №№ 1378 (кінчено ленінградський фонд), перевірено по акту й вписано туди інвентарні №№. Ввечері у Мілковського в справі грамоти Скоропадського.

13

 

Запис до 1387 (почато московськ[ий] фонд); двічи в окрвиконкомі в справі засіданя про садибу Браницької.

14

 

Запис до 1393. Одержано відомость про бюро червоного дерева в нарсуді на львівській. Складено акт про передачу грамоти Скоропадського до Центр[ального] Істор[ичного] Музею. Заява від Жука про видачу маски Шевченка

14

 

Засіданя Музейної Ради.

16

 

Запис до інвентарю до № 1400. одержано папір – асігновку Фінвідділу по лінії інспектури, листа від Конотопського Музею в справі батуринського провалля, повідомлення ВУАК’а про папір з Комгоспу в справі ремонту Сулимівки.

17

(субота)

Праця над Нарбутом (опрацюваня Діаріуша)

18

 

Лекція в Софії. Експертиза річей для вивозу Мелкеса.

19

 

Показування виставки Хижинському. Видача дозвілу (з забороною 3-х пунктів) на вивіз річей д[обродія] Мелкеса. Артюхова кінчає перепис обмінних річей

20

 

В фінвідділі в справі асігновки на інспектуру, в ВУАН (idem). Запис до інвентарю до 1410.

 

21

22

23

 

 

Похорон М.Ф.Біляшівського

25

 

Запис до інвентарю до № 1414. (Кунавин) Вибір річей Нарбута що мають бути репродуковані.

26

 

У прокура у справі Клов[ського] палацу (знову не застав); в ВУАН здобув копію постанови Укрнауки про Клов[ський] палац; В окрсоцзабезі оглядав “музейні” речі, що вони пропонують передати до ВУАН. Запис до інвентарю до № 1417 (Кунавин).

27

 

З 10 до 2 в Худ[ожньому] Інст[итуті] в справі опрацювання матеріалів про Нарбута Акад[емією] Мистецтв 1917-1920рр; в 2-й год[ині] в Держвидаві в справі видання каталогу виставки. В Музеї писаня листа до Ю.Тищенка; справка Т.І.Паламарчуку в справі малюнків Сошенка й пред’явленя них, писання справки лаврському музеєві.

28

 

10-2 засід[ання] ВУАК; після 2-ої в Держвидаві в справі Каталогу Нарбута. Запис до інвентарю до 1420 №. (Кунавин). Перебираня обмінних річей для обміну на дві картини Янченка (не одбулось). Засіданя Місцькому.

29

 

З 10 до 12 ½ в Виконкомі в справі зміни назв вулиць. В Держвидаві в справі Каталогу Нарбута. Запис. до інвентарю до № 1424. Розмова з Дложевським в справі інспектури.

30.

 

Інвентар до 1427. Двічи у Черняка.

31

 

У Черняка. Одержано листа від Лукомського в справі Нарбута.

Травень 1926.

1

 

 

2

травня

Свято.

3

 

 

4

 

У Черняка відповідь про каталог від Харківського ДВУ. Запис № 1428 (Качанівка Кунавіна). Одержано від В.П.Нарбут й Кіріякова три малюнки Нарбута.

5

 

З 10 до 2 год[ини] в ДВУ й з т[оваришем] Черняком в музеї – розмова з приводу Нарбута й видання каталогу, огляд матеріалів.

6

 

З 12 до 2 в Худож[ньому] Інституті (забрав експонати до виставки Нарбута); з 2 до 3 ½ в Д.В.У. в справі видання каталогу. В Музеї запис перенесених експонатів до книги виставки. Надіслано листа Спаському в справі експонатів Крижанівського.

7

 

З 11 ½ до 1 ½ у ДіВ.У. в справі каталогу Нарбута. (остат[очна] умова). В Музеї запис до книги виставки сільвет з Музею Діячів №№ 42-60. Надіслано листа Крижанівському в справі прискорення надіслання експонатів.

Експертиза килиму Левенштейн (спільно з Дан[илом] Мих[айловичем] й згодою Вінницького, дозволено). Придбано автограф Нарбута (рекомендацію Павловичу).

9

 

Одержано листа з Укрнауки в справі експертизи річей за кордон й ніжинської церкви та вивозу з церков. Запис до книги виставки Муз[ейних] Діячів №№ 42-60.

10.

 

Запис до книги виставки. Муз[ейних] діячів №№ 61-74. Почато каталог виставки на картках (до № 356, 16 карток). Лист до Укрнауки в справі дозволів на вивіз за кордон В Соцзабезі здано мандати на одержання “муз[ейних]“ річей.

11.

 

З 10 до 12 ½ огляд Володим[ирського] собору й Андріївської церкви з комісією Комгоспу. Прибирання у коридорі за фондом – розчищено місце для уставлення рам. Запис каталогу вист[авки] Нарбута на карточки до № 1070 (12 карточок).

12

 

В Соцзабезі в справі одерження річей. Складаня каталогу виставки (26 карточок, №№ 1070-1095). У Прокурора в справі клов[ського] палацу (знову не застав). Розмови з В.П.Нарбут.

13

 

В Соцзабезі в справі одерженя річей (складання зписку). Складання каталогу виставки (20 карточок, №№ 1096-1115). Одержано повідомлення Укрнауки в справі Пустин[ного]. Микол[и/-ая].

14

 

В Соцзабезі складено акта й забрано 17 №№ річей. В Музеї складено 20 карточок до каталогу (до № 1136).

16

 

Закінчено карточки до музейного матеріялу (до 1311 №№). Одержано листа від Крижанівського, послано йому телеграму. Надіслано листа Таранушенкові в справі виставки.

17

 

В Д.В.У. Книгоспільці й Часі в справі видання каталогу. після відмови Д.В.У. огляд будинку Нім[ецько] Бухт[іївська] №18.

18

 

З 10 год. ранку показуваня Нарбута й Омельченка в Книгоспілці; Фотографуваня будинку Нім[ецько] Бухт[іївської] 18; Складання карток, огляд могили Нарбута до 6 г[одини]

19.

 

Одержано від Б.Т.Крижанівського пакунок з експонатами для виставки, й всі перевірено згідно зписка.

20.

 

 

21.

 

Засіданя перед з’їздом в Харкові.

  23 –

  29

 

Перебуваня Харкові в справі інспектури, муз[ейного] з’їзду, каталогу, вист. Нарбута, т[а] и[нше]

30.

 

Одержано телеграму про конфіскацію килимів в Переяславі Держав[ною] Фонд[овою] Комісією. Прийнято від Д.М.Щербаківського малюнки від В.П.Нарбут.

31

 

Вибір малюнків Нарбута, що підуть до каталогу. Почато фотографування їх; 17 річей до окантування Погребнякові через Вінницького; в Фінвідділі в справі асігновок по інспектурі, в Держфондовій комісії в справі килимів з Переяслава. Одержано листа від Нерадовського в справі обміну з Рус[ьким]. Музеєм.

Червень 1926

1.

 

В Держфондовій комісії в справі річей з Переяслава (умовились що я напишу офіційний папір, а вони перевезуть речі до Київа й повідомлять). В Окрвиконкомі в справі будинку на Мик[оли] Бухтієвськ[ого] вул[иці] 18, який хоче руйнувати Шкіртрест. Заборонено вивіз двох мініатюр – портрет Поліни Віардо й чоловічий портрет пензля Стрілковського. Принесено види Київа – переправа через Дніпро під Лаврою вночи. Принесено з монтування заставку Нарбута “Поезія”. В Д.В.У. в справі видання каталогу Нарбута. Видано Погребнякові 17 річей для монтування.

2

 

Засіданя ВУАК. Показував Дубровському Музей. Вибрано спільно з Винницьким і Щербаківським малюнків до каталогу. Принято заяви на вивіз річей від Мелкеса й Каган.

3

 

Надіслано листа до Держфондової Комісії в справі килимів з Переяслава.

4

 

Огляд річей Мелкеса на помешканні (Нестерівська). 6 №№ одмічені як неможливі до вивозу.В Д.В.У. в спаві видання каталогу Нарбута. В архівній комісії ВУАК; засіданя Нарбут[івського] комітету (подано готовий рукопис статті). Засіданя комісії по обмірам монумент[альних] пам’яток ВУАК; на Лук’янівці у Балицького в справі орігіналів Нарбута.

5.

(субота)

Папір до Головнауки в справі річей Мелкеса. Записано до книги каталогу 27 річей від В.П. Нарбут.

7

 

В Комунвідділі у Хаустова в справі будинку коло Лаври, який хоче взяти житлокооп Шкіртресту (вирішено порадити їм грунт коло гостинниці лаври); надіслано телеграму до Укрнауки з проханням призначити центральну комісію в справі передачи лаври наросвіті. В ВУАН у Єфремова в справі перегляду тексту до досліду “Нарбут” до каталогу. Дано дозвіл на вивіз за кордон гр[омадянину] Черфасу кавказького килиму. Експертиза годинника, що має вивезти за кордон гр[омадянин] Каган (на домі, ввечері). Одержано від Музея Укр[аїнського] мист[ецтва] з Харкова текст майбутнього декрету в справі охорони.

8.

 

 

9.

 

З 9-ої год[ині] в Лаврі – огляд разом з т[оваришами] Любченком, Стойкевичем й Лукашенком сфер розмежування, й з робкоопом Кожевник – місця їхньої будови. Засіданя ВУАК. Вибір з Середою окрас і малюнків до каталогу. Видача дозволу на вивіз годинника г[ромадянину] Каган.

10

 

В ВУАК в справі складання умови з жилкоопом “Кожевник”, у юрісконсульта Моргуліса, в Комунвідділі, розмова з представником “Кожевника”. Прийнято від Я.А.Стешенка експонати від Ю.С.Михайлова. Здано до окантування 28 річей Нарбута, прийнято 15. Додатковий напис на дозволі Мелкесу про вивіз першої частини колекції про не-музейне значіння.

11

 

В Політосвіті в справі їхньої вимоги надіслати зпис[ок] старов[инних] будівель. В Музеї запис річей В.П.Нарбут до каталогу виставки (до № 90).

14

 

 

15

 

Одержано від Держфондової комісії папір в справі килимів з Переяслава; Папір від Головнауки в справі оголошення Бердич[івського] м[анасти]ря заповідником. Засіданя Музейн[ого] Комітету. З 10-ої до 2-ої в ДВУ в справі Каталогу виставки. Папір до Н.Л.Нарбут-Познякової в справі одержання її експонатів.

16

 

Засіданя ВУАК; розмови з Шарлеманем в справі коштів на інспектуру. В ДВУ в справі каталогу Нарбута; – в Окрфінвідділі (Держфондова Комісія) в справі килимів та шиття з Переяслава (кол[ишнього] Красногорського манастиря) – огляд річей та одбір цікавих для музею. Одправлено з ВУАК (спільно) папір до Комгоспу в справі грунту перед лаврою.

17

 

З 11 год[ин] в Лаврі в справі розмежування лаври й комісією в справі оддачи ґрунту коло Спаса на Бер[есті] шкірникам. В Комунвідділі й Окрвиконкомі в цій же самій справі (протестував проти приписування мені згоди на оддачу шкірникам). Ухвала остаточна колірування стін виставки й типу щитів. Інформація від Зав[ідуючого] худ[ожнім] відділом Житом[ирського] музею про стан охорони в Житомирі. Продовження роботи (ввечері вдома) над каталогом. Складаня зписку укр[аїнських] художників (Артюхова). Одправлено рукопис до друкарні.

18.

 

Надіслано листа до Бердичівського Музею в справі складання згідно вимозі Укрнауки кошторису на заповідник кол[ишнього] манастиря. Погоджено з ВУАК’ом в справі обелиску на пам’ять одвідання Станісл[авом] Августом м[іста] Тульчина, який місцевий Окрвик[онком] хоче руйнувати (надіслано від ВУАК’а). В Відділі Культів Адмінвідділу в справі ремонту Богоявл[енської] церкви у Брацтві, яку колірують в світло-блакитний тон (дано розпорядження припинити до розгляду проекта). Дано вказівки взагалі в справі ремонту церков. Надіслано Таранушенкові 1р[уб] 50 коп[ійок] витрачені ним за переписування проекта декрету Раднаркому. Одніс до друкарні 27 орігіналів малюнків до Каталогу й п’ять окрас, про що складено акт. Кольорується заля виставки.

19-21

 

Свято.

22

 

Представники парафії з Брацтва на Подолі в справі ремонту Богоявл[енської] церкви; Тедлі в справі дозволу на вивіз (ще не прибуло з Харкова); Складання листа до Худ[ожнього] Відділу Руського Музею в справі одержання звідти експонатів; закінчено кольорування нарбутівської залі.

23

 

Засіданя нарб[утівського] комітету, пропозиція скоротити працю з 3-х аркушів на 1. Вночі скорочував на ½ аркуша.

24

 

Здано до друку рукопис про Нарбута. Однесено до Негеля додаткові орігінали. Праця над каталогом

25

 

Надіслано листа до Худ[ожнього] Відд[ілу] Руського Музею в справі одержаня звідти експонатів. Картков[ий] каталог виставки Кінчено кольоруваня залів.

27

 

Праця над картковим каталогом до виставки; Показував Музей проф[есору] Дейнеке з Москви; Артюхова кінчила випис з карткового словника імен для покажчика

28

 

Продовження карткового каталогу. Видано дозвлу Депленте на вивіз 2-х ікон і копії з Шишкина. Розмова з Хаустовим і Вашкулатом. у Шарлеманя (не застав); Одержано з Харкова відповідь в справі Тедлі.

29.

 

Продовженя карткового каталогу. Розмова з Якубським в справі колірування ВІНО, й папір від нього. Видача дозволу на вивіз дитячих малюнків трудшколи №28 до школи в Балтиморі. Розмова з інж[еніра] Симоненко від Комгоспу в справі зазначення територій м. Київа, які не бажано давати під забудову через історичне значіння, й зроблення написів на обороті зроблених Аршеневським фотографій старих будов м. Київа з зазначенням що саме за будинок. Повідомлення Тедлі про відповідь з Харкова (на її запитання); Прийнято від Погребняка закантовані речі й видано 17 нових. Ввечері у Козіка забрав “Нарбута в труні”.

30

 

Засіданя ВУАК; надіслано до Укрнауки план діяльности на р[ік] 1926/27; обговореня справи про розкоп ВУАК в садибі Петровського й Трубецького; передача археол[огічного] Відділу ВУАК справи про складання зписку земель, що не можна забудовувати (для Комгоспу). У Лазорішака в справі наймання сторожів для охорони Софійської садиби, в справі долі Церковщини, й в справі складаня кошторису на ремонт пам’яток мистецтва по лінії місцевого бюджета. Одержано папір від ІНО в справі колірування будинку ІНО. Продовження праці над каталогом Нарбута. Телефонограма Гілярову й Дахновичу в справі експертизи річей Тедлі-Мелкеса. Надіслано папір-відповідь до ВІНО. Ввечері у 8 год[ині] у Гілярова особисто просив бути експертом.

Липень 1926

1

 

 

 

 

Ввечері у Карпік в справі з’ясування сільвет Нарбута.

2

 

З 11 год. праця на виставці – уставлено вітрини, перенесено всі книжки й репродукції й памяткові речі. Складено зпис памяткових річей. Експертиза річей Тедлі (експерти С.О.Гіляров і Д.М.Щербаківський); представник з Р.С.І. не явився за браком представника і вважаючи на те, що це не завдання Р.С.І. (повідомленя по телефону). Заборонено 8 річей на вивіз. Складено папір до Фінвідділу в справі одержання грошей по інспектурі.

3

(субота)

У Карпік в справі з’ясування сільвет з Нарбутівки; в Худ[ожньому] Інституті у Балицького й Трубецької в справі експонатів для виставки.

4

 

Закінчено запис меморативного відділу виставки. Одержано відповідь від Руського Музею в справі видачи експонатів. Одержано повістку в справі ремонту Сампсонія. Обговорення справи про колірування Універсітету (відомости, що все ж таки хочуть в сіре).

5.

 

З 6-ої год[ини] ранку до 11 кінчав каталог пам’яткового відділу й відділу орігіналів. В 11 ½ в Д.В.У. одержав коректуру статі переписання її. Розкладки всіх експонатів для виставки в залі. Принято заяву від власниці будинку на Тарасівській 14 про складання з себе відповідальности за ремонт. Панотці з Либідської Володимирської церкви в справі зруйнування деревляної церкви. Інженір від комгоспу в справі ремонту Сампсонія .

6.

 

З 10 по 12 засід[ання] ВУАК, питання про складаня зписку будов на ремонт майб[утнього] року. В ДВУ. в справі каталогу. В Музеї розкладаня річей на виставці. Одержано повідомленя про те, що будинок коло Лаврс[ької] стіни відбудовується шкірниками, а військовий склад руйнується. на цеглу. Повідомленя членів комісій, що скликаєтся ВУАК’ом, про Збори в Університеті 7-го рано. З’ясування деталів друкування каталогу з Середою (до 7 ¼ вечера). В 8-9 год[ині] вечера огляд Володимирської Либедської церкви в звязку з розборкою. До 3-ї год[ини] ночи правив коректуру.

7.

 

З 10 до 12 засіданя комісії у ВІНО в справі коліоруваня будинку ІНО. В ДВУ з корректурою (здав). В Музеї праця на виставці. Розгляд з Мощенком та Щербаківським планів та фотограф[ій] Либедської Володимирсь[кої] церкви. Розпитував В.П.Нарбут про опреділення деяких річей. В 8-10 год[ин] вечера у Карпік в справі сільвет Нарбута.

8

 

В Фінвідділі в справі отримання платні. В Фотоцинкографії в справі виготовленя кліше. В Музеї праця по розкладанню річей перед щитами для розвіски. Щити (3) висохли й установлені. Представник від Кирилівської парафії з проханням допомогти в справі купівлі заліза для даху. Писання справоздань за 2-й та 3-й квартали 1926 р[оку]

9.

 

Всі щити розставлені; розміщено експонати на одній з дощок витрини пам’яткового відділу. Прийнято від Погребняка 10 річей. В Друкарні з коректурою. В Худ[ожньому] Інст[итуті] у Середи (не застав).

10

(суб.)

В Друкарні й Д.В.У. з коректурою. В Худ[ожньому] Інст[итуті] у Середи в справі каталогу. Одержав від Балицького деякі експонати. У Негеля в справі кліше. У Фінвідділі з 10 до 1 г[одини] одержував зарплатню по інспектурі.

11.

 

Полагодженя щитів у вітринах пам’яткового відділу. Писання операційного плану на 1926/27 рр.

12

 

У Фотоцинкографії забрав орігінали, одніс до Погребняка. На виставці влаштував задній щит київської памяткової вітрини. Показував виставочні експонати Козинцевій-Еренбург. Видача Еренбург дозволу на вивіз річей за кордон. З Шарлеманєм в бухгалтерії ВУАК в справі використовування кошторисів інспектури Ввечері у Середи в справі каталогу.

13

 

Праця на виставці. Писання й подача операційного пляну Худ[ожнього] Відділу на 1926/27рр. Довідка про те що розбираєтся будинок військового складу перед лаврою. Передано телеграфом до Комунвідділу заступникові т[овариша] Хаустова про негайне припинення розборки.

14

 

Ранком у 10 в друкарні, далі засід[ання] ВУАК. З 12-ої розвіски по виставці. Представникові Кирилівської парафії дано посвідку на купівлю заліза. Представникові Володимирської церкви на Либеді дано принципову згоду на розборку церкви. Розмова з Шероцькою про придбаня Лосенка.

15

 

Праця на виставці. В друкарні, у Середи, у Негеля, у закантовщика. З В.П.Нарбут праця по розкладанню експонатів. Надіслано поради до Комгоспа в справі руйнування військових склепів коло лаври.

16

 

Був слабий.

17

(субота)

 

18

 

Праця на виставці. Засіданя Муз[ейного] Комітету. Одержання фотографій Самсона для збільшення. Розмова з Шероцькою в справі купівлі Лосенка й реалізації вази для цього.

19

 

Надіслано листи Дубровському, папір до Укрнауки в справі адреси. Парохіянин з ех. Володимирськ[ої] церкви за дозволом – видано розписку в прийнятті планів та фотографій. Виправлення кошторису (екскурсії). Вставки в передмову Муз[ейного] Комітету до каталогу Нарбута. Повідомлен Курінного про листа Дубровського.

20

 

В Друкарні, в Фотоцинкографії. Дано Погребнякові 5 річей; праця на виставці. Засід[ання] Муз[ейного] Комітету. постанова одкрити виставку лише 15 вересня.

21.

 

З ранку в друкарні. Засіданя ВУАК. Представник Комгоспу в справі Сампсонія. На виставці перенесеня з фонду портретів, що підуть до залі нових портретів, їхнє обладнання, промивка, пристосуваня рами до Мурашка. Праця з Середою і Стешенком. Ввечері в Осьмака в справі складання кошторису. Пізно ввечері до 12 год[ин] ночи у Середи в справі каталогу.

22

 

З 10 г[один] ранку в друкарні, потім в Д.В.У., потім в фотоцинкографії, в окантовщика (до 2 ½ год[ин] дня). В Музеї розкладання річей укр[аїнського] періоду Нарбута.

23

 

В ДВУ здано коректуру й одержано нову. У Волкового в справі лаври. У Лазорішака в справі кошторису (не застав) В музеї почато розвідку на виставці. Роблять щити. Складання кошторису Відділу.

24

 

Субота.

25

 

Не був. Заготовлено німецький текст до каталогу.

26

 

Розвіска головної стіни на виставці, виправленя частини розвідски на щитах, зроблено щити в шафи, перетягнено меблі. Підготовлено матеріял для перевіски в кімнаті Ге. Передано Наросвіті кошторис на ремонт будівель

27

 

Розвіска стіни в кімнаті нового малярства. Одержано листа від Військового Відомства в справі будинку на Нім[ецько] Бухт[іївській] вулиці. Інтерв’ю з Ратау в справі смерти Васнецова.

28

 

Праця на виставці. Одержано відповідь з Комгоспу в справі складів перед лаврою. У ВУАК’у з приводу писання відповіді до шкірників в справі військових складів; передав цифри кошторису на ремонт Андріївської церкви ВУАКові для визнання пам’ятником всесоюзного значіння. Ввечері засіданя в справі Інституту Матер[иальної]. Культури.

29.

 

В Наросвіті в справі пояснюючої записки до кошторису на ремонт будівель; в О.В.К. у Волкового в справі лаври (не застав). У ВУАК писав папери; на виставці розвіска. Показував виставку В.І.Лесючевському.

30.

 

В ВУАК писав папери, відношення до ОВК в справі лаврських будинків шкірників; на виставці розвіски головної стіни; в цензурі в справі заборони деяких місць каталогу; в ОВК в справі Лаври (приміщеня для Потоцького).

Серпень

1

VIII.

Закінчення в заг[альних] рисах розвіски великої стіни на виставці. Одержано відповіді від Уч[отно] Розп[одільчого] Відділу в справі Кундеревича. Вночи складаня поясн[ючої] записки й зпису малюнків до каталогу.

2

"

В Наросвіті здано пояснюючу записку до кошторису на ремонт будов; в друкарні здано коректуру й зпис малюнків до каталогу. Закінчено в черні розвідку виставки. Надіслано листів до П/В культів в справі церкви Либедської- Володимирської.

3

 

Праця на виставці

4. VIII –

– 6. ІХ

Профвідпуск.

7

Праця на виставці з друкуванням каталогу.

15

 

Розкладання експонатів по вітринах, то-що.

16

 

Писання хронікальної замітки про виставку для ”Життя й революція”. Друга розмова з реставратором, що бажає реставрувати Володим[ирський] собор (повідомлено про те, що стара парафія має намір реставрувати церкву). Показування музею т[оваришу] Фе (помішниця Яремича).

17

 

Праця на виставці – розкладання рисунків по вітринах. Купівля машинки пишучої для інспектури спільно з Демьянчуком. Виписуваня асігновок за машинку і гонорар С.О.Індисову за ведення бухгалтерії. В Центрпапіртресті в справі паперу для Карток

19

 

Показував музей проф[есору] Арне (Стокгольм). Розміщав видання по вітринах вкупі з Стешенком.

20

 

З 10-ої год[ини] у Шарлеманя та Тронвельд, в ВУАК т[а] и[нше], в Фінвідділі, ще в крамниці Левіант в справі машинки. Писав адреси, по яких розсилати запрошення на виставку.

25

 

Підготовча робота до відкриття виставки. Огляд Печерської фортеці – тонелів, що руйнуються.

26

ІХ

Відкриття виставки Нарбута.

27

 

Огляд фортеційних споружень, що руйнуються, в лавр[ському] музеї в справі покрадених меблів, огляд Миколького манастиря, Микольських воріт, де покрадено чавунні капітелі, в Арсеналі в справі статуї Бобринського (запрошено матеріяли), в царському палаці в справі пробиття вікон у флігелі (флігель новий, шкоди великої немає).

28

"

Одержаня всіх документів від т[овариша] Адольфа для його затвердження. Писання асігновок для подорожів у Бердичів та Конотоп, т[а] и[нше]. Одержано “приказ” квартирного управліня про огляд стіни, що має розбіратись. Повідомленя ВУАК’а про Шепетівську справу (Бупр в Заславі).

Лекція студентам худ[ожнього] Інститута.

Жовтень

5-11

 

Командирова до Бердичеву, Шепетівки й Заслава.

13

 

Праця над складаням зписку укр[аїнських] художників.

14

 

 

15

 

З 10-ої до 1-ої засіданя в Окрплані з приводу будівель, що мають бути розібрані. Командирова Сталинського фотографувати Мик[олинську] браму і буд[инок] на Нім[ецько] Бухт[іївській] 18

В Музеї працювали Макаренко, Хижинський, Кронберг, Сахновська.

В лаврі огляд економської брами та церкви Больничн[ого] манастиря. Розшукуваня акту про передачу річей  з Соцзабезу. Працювали на виставці Нарбута Хижинський, Сахновська, Макаренко, Кронберг.

19

 

Лекція на виставці Нарбута гурткові слухачів кол[ишнього] Археол[огічного] Інституту. З 19 ½ до 1-ої об’їзд з комісією Окрплана будівель, що мають бути розібрані в порядку громад[ських] робіт (в тім числі Клов[ський] палац, буд[инок] на Миколь[сько] Бухт[іївській] № 18, мур коло військового шпиталю й буд[инок] Балабухи на Подолі).

20

 

Експертиза портрета пензля Ріпина німецькому консулові. Прибирання у шафі Худ[ожнього] відділу й перенесеня всіх річей олією до фонду. Складаня відношеня до Укрнауки в справі монументу Бобринського. Італійська делегація у Музеї.

21

 

Сортування річей у шафі Худ[ожнього] Відд[ілу] по техніці. Запис у фонді ще не записаних річей. Огляд й вказівки до колірування будинку ВУАН

22

 

Дальше сортуваня в шафі й запис у фонді. Експертиза картини – жанру Неврева німецькому консулові. Чистка у фонді (через перегоріння пробок перешкоджена). Лист до Таранушенка в справі Диканьки. Видано Евенбах посвідчення для огляду Кирилівської церкви; відношеня до Комгоспу в справі Самсонія (проханя репарувати принаймні куполу).

24.

 

Лекція місцькому ВУАН на виставці Нарбута. Розборка незаписаних річей у фонді. Одержано фотографію заславського замку від фотографа Мептвиха.

25

 

Засіданя в Окрплані в справі розборки будівель. Постанова призначити технічну комісію Окрінженіра для опреділення техн[ічних] можливостів відбудування Кловського палацу й будинку на Нім[ецько] Бухтіївській вул[иці] № 18. Заборонено розборку стіни коло військов[ого] шпиталю. Складання справазданя по Худ[ожньому] Відділу за липень-вересень 1926 р[оку]. Одержано бухгалтерські книги з Н.К.О. сумою на 11 к[а]рб[ованців] 83 коп[ійки] Продовжено складання зписку україн[ських] художників, й прелімінарна інвентарізація низки незареєстрованих річей. Складено відомісць одвідування Музею за час відкриття виставки Нарбута

26

 

Лекція гуртові музейн[их] робітників на виставці Нарбута. Зроблено фотографії Зол[отої] Брами (обвалу), складено акта.

28

 

Лекція керівникам дитячих бібліотек на виставці Нарбута.

29.

 

Запис до інвентарю мініятюр №№ 1429-1435.

31.

 

Запис до інвентарю мініятюр №№ 1436-1440. Розіслано повістки на засіданя К[иївської] Кр[аєвої] Ком[ісії] 2.ХІ.

Листопад 1926.

1

ХІ.

Запис до інвентарю мініятюр №№ 1440-1448. Артюхова розбирає архів Відділу для нотаток в інвентарі. Підготовлення матеріялів до засіданя Краєвої Комісії 02.ХІ.1926. Розіслано циркуляр всім виконкомам в справі зареєструваня пам’яток старовини.

2

 

Засіданя Кр[аєвої] Ком[ісії] в справі Охорони. Огляд Золотої Брами, фотографування. Лекція на виставці гурткові музейних аспірантів.

3.

 

Складання доповіді Окрвиконкомові в справі рятуваня Золотої Брами, й особиста передача на засідані ввечері т[оваришу] Олексієву. Заготовлено фотографії Зол[отої] Брами, й показано Олексієву Артюхова розбирає архів Музею для виборки відомостив про час та джерело вступу експонатів.

4

 

Складаня й вручення т[оваришу] Олексієву в Комгоспі кошторису на ремонт будівель (9 №№). Розмова з Дубровським (Харків) по телефону в справі Заслава. Артюхова продовжує розбір архіву музея.

5.

 

Складено папери до Укрнауки в справі припинення справи про монумент Бобринського

8

 

Оглянуто рештки фрагментів будинку Мазепи на Печерському. Замовленя каталогової книги для вписування річей обмінного фонду. Телефонограма в справі Золотої Брами.

9

 

Оглянуто Кирилівську церкву й Самсонія. Одержано повідомлення, що щезли фігури янголів з колодців у Флорівському манастирі. Обговореня справи про місце, куди ставити пам’ятник Бобринському. Обговореня справи про історичні портрети родини Гревс т[а] и[нше] в м[істі] Ставидні Каменського району на Черкащині (повідомлення Робкора газ[ети] “Радянське Село”.

10.

 

Оглянуто фонтан Сампсонія, Флорівський манастир (констатовано відсутність янголів, яких забрала община), братський манастир. У округового Інженіра в справі складаня комісією висновку про Кловський палац та буд[инок] на Німецько-Бухтіївській. Просили дати копії записки й кошторису на ремонт старовинних будівель; також зпис старовиних будов. Упорядкуваня мініятюр, складання їх по двох скринях. Обговореня справи про місце поставленя в музеї статуї Бобринського.

11.

 

З 11-ої год[ини] в арсеналі оглядав статую Бобринського. Папери-доручення Моргилевському перевозки, Зол[отої] Брами, Мовчанові – Бобринського, т[а] и[нше]. Запис до інвентаря до № 1461.

12

 

З 10-ої год[ини] до 2-ої перевезення монументу Бобринського. Засіданя комітету по вшануванню пам[яти] Нарбута. Експертиза картин Трутовського Артюхова друкує зпис художників. Перегляд альбомів з творами Трутовського й Ярошенка. Ввечері разом з Д.М.Щербаківським огляд двох колекцій на Кузнечній 103 й В[еликій] Васильківській 136.

13

(субота)

Огляд Володимирського собору після вбивства попа. Складено акт про порізану плащаницю.

14

 

Експертиза Трутовського. Складено папера до Укрнауки в справі збільшення кредитів. Артюхова складає інвентар обмінного фонду.

15.

 

Запис до інвентаря мініятюр до 1466 №. Артюхова записує обмінні речі до інвентарю.

16

19

20

 

 

(субота).

 

Поїздка з дорученням Укрнауки до Заслава.

21.

 

Одвідувач перекинув бюст Терещенка. Пояснення на виставці. Артюхова записує обм[інний] фонд та мініятюри зах[ідних] шкіл. Ввечері засіданя Інстит[итуту] Книгознавства, присв[яченне] пам’яти Нарбута (доповідь Нарбут і укр[аїнська] книга).

22

 

Запис до інвентаря до 1468. прийнято заяву від гр[омадянина] Шнейдер про дозвіл вивозу за кордон. Ввечері експертиза річей Шнейдер спільно з Щербаківським. Прийнято від гр[омадянки] Брянської біогр[афічні] відомости про її батька, художника Брянського.

23.

 

У інженіра Безсмертного в справі складання зписку старов[инних] будівель що потребують ремонту. Засіданя музейного комітету.

24.

 

Запис до інвентарю до № 1470. Вказівки до праці у фонді. Надіслано до Укрнауки листування й акта про Заслав.

25

 

Комісія ВІНО в справі прийоми ремонту фасаду (визнано задовольняючим). Надіслано до Шепетівського ОВК акти в справі Бернардин[а]. Запис до інвентарю до №1473.

26

 

У слідчого в справі Микольської брами У Середи в справі засіданя Нарбутівського Комітету, у Винницького, у Єфремова й у видавництві “Час” в тій самій справі (засіданя Нарб[утівського] Ком[ітету] одмінили).

28

 

Запис до інвентарю до 1475 №. Розмова з Кочубеєм, зав[ідуючим] славутським музеєм. Видано Захарєвичу-Захарьєвському

Павленко працював над Левченком.

листа в справі повернення йому будинку. Одержано відділом придбаний музеєм автопортрет Шевченка олією (кол[ишня] вл[асність] Фед[ора] Лазаревського. Одержано подаровану Мамуровською копію з портрету Дивової пензля Левицького.

29.

 

Вибірання річей Ярошенка для доповіді в зв’язку з його ювілеєм. Видача дозволу на вивіз за кордон річей гр[омадян] Шнейдер й Шмідт. Розгляд акту про самсонівськ[ий] фонтан й підписання його.

30

 

Засіданя Музейного комітету. Ввечері накланя печатей на 12 дозволених до вивозу килимів гр[омадян] Шнейдер та Шмідт (заборонено до вивозу 5 річей). Вручено акта дозволу. Т[овариш] А.Адольф оглянув будинок № 44 по Олександрійській вул[иці], який перероблюється під клуб. Написано папера до Комгоспу.

Грудень 1926.

1.

 

Огляд з комісією Комгоспу Золотої брами, брами в Георгіївськ[ому] заулкові, ймитрополичого будинку в Соф[іївській] садибі й будинку консісторії. Засіданя Музейн[ого] Комітету. Повідомлення від П.П.Курінного про те, що військові установи просять зафіксувати за ними садибу Братського манастиря.

2

 

З комісією Комгоспу складав акта про огляд Золотої брами. В Музеї працював над Гольпайном, виявлено авторство портрета Іджковської (Кокивач). У фонді сортування річей, які мають бути записані до інвентарю, й до чужих шкіл. Розкладаня по полицях записаних. В Комунвідділі з’ясовував з Хаустовим справу про Братський манастир, який бажає забрати військова установа

3

 

Складання з комісією Комгоспу акту про огляд Митроп[оличого] будинку коло Софії та брами в Георгієвськ[ому] заулкові. Складено й одправлено до Комгоспу й Окрнаросвіти папір в справі передачи військовому відомству садиби кол[ишньої] духовної Академії. Артюхова продовжує складання інвентаря.

5.

 

Розіслано повісткина об’єднан[е] засіданя Краєв[ої] Комісії й ВУАК’а в справі Зол[отої] брами й Чернігівської фрески. Праця з Артюховою в фонді (закінчено книгу інвентарну) вибрано твори Ярошенка. Прибл[изно] з 5-го почав виконувати обов’язки директора за хворобою А.В.Винницького.

6

 

Одержано повідомленя про руйнуваня церкви в м[істі] Кам’янці на Черкащині, від Укрнауки в справі мита т[а] и[нше]. Інструкції зав[івдуйочому]. Білоцерк[івським]. музеєм Дроздову та інформація від нього.

7

 

Об’єднане засіданя ВУАК й Краєв[ої] Ком[ісії] в справі Золотої Брами й Чернігівської фрески.

о 8-й год[ині] веч[ера] доповіді Іванової Артюхової про Ярошенка.

8

 

Надіслано запитання до Крижанівського, Тройницького й Яремина, чи одержано ними каталог Нарбута. Надіслано листівку до Мамуровської з подякою за картину копію з Левицького.

9

 

Складав справоздання за час з 1.Х.1925 до 1.Х1926. Дослід[женя] річей Тропініна, що привезені Д.М.Щербаківським.

10

 

Складання з архітектами Комгоспу акту огляду Андріївської церкви. Оформлено протоколом засіданя ВУАК й Комісії Охорони Глеваський приніс малюнок Нарбута “Деревяний орел”, Плян Київа 1780 року й карту Київщини 1784 року. Видано Коцюбинській книги Шероцького, придбані ВУАН.

11-го

(суб[ота])

до Вайштейна й Сичова листи.

12

 

Надіслано листів до Чернігівського Музею й Укрнауки в справі чернігівської фрески.

13

 

Розгляд записів росс[ійських] та зах[ідниї] шкіл та перегляд цих експонатів в натурі. Експертиза килимів гр[омадян] Шнейдер та Шмідт, в пом[ешканні] Музею. Був у Винницького за дозволом на обмінну операцію з Глеваським.

14.

 

Видача дозволу гр[омадянці] гр[омадянці] Шнейдер та Шмідт на вивіз частини річей (заборонено бісер). Розкрито два ящики в складі Істор[ичного] Відділу вкупі з Д.М.Щербаківським та Колцуняком складено акт Прийнято до Худ[ожньго] Відд[ілу] портрет Павла І з збірки Шереметева та два дрібних етюдика невідомих авторів (хлам). Ведено розмови з Глеваським про обмін річей з обмін[ного] фонду на Нарбута (деревяний орел) та плана Київа (1780р.) й Київської губернії (1784р[оку]).

15.

 

Розбір з Д.М.Щербаківським річей, прийнятих від

Соцзабезу по-між відділами. Розміщення

Разом з П.П.Курінним в Адмінвідділі в справі Лаври. В відділі культів з приводу Кирилівської церкви.

частини експонатів по верхніх полицях. Запис незаписаних Шевченківських річей. – Засіданя Мист[ецького] Відділу ВУАК. Подано зпис частин Київа, які не можна забудовувати. Видано остаточного дозвола Шнейдер й Шмідт на вивіз річей за кордон. Запис на картки пам’яток мистецтва Конотопської округи.

16

 

В 12 год[ин] разом з Щербаківським та Новицьким у Лазорішака (двічи), у 2 год[ини] знову. Складаня зписку соцзабезівських річей. Надіслано листа до Дубровського.

17

 

Праця над опреділенням портрету Павла І, власність Шереметєва.

19

 

Дав Онищукові навести справки про плани Київа й Київщини 1780-х рр. З 11 до 2-ої розшукував по Лук’янівці портрети Гольпайна у прив[атних] збірках. Оглянув збірку Рейха і умовився з Глеваським про приставлення портрету Гоголя до Музею. В Лаврі в справі передачи лаври до Н.К.О. (попередня нарада з Курінним).

20.

 

З ½ 10 год[ини] засіданя комісії в справі передачи лаври (до ½ 2-ої). В Музеї розмови з Ананьїним в справі придбання від нього акварелі Шевченка. Продовження інвентаря.

21

 

З 10-ої ранку огляд з Комісією Комгоспу Кловського палацу й Мазепинської башти и Лаври. Приніс до Музею портрет Гоголя власн[ність] Глеваського. Друкується зпис художників (літера “П”). Вибрано всі твори Ге для доповіді Артюхової. Одержано листа Тройницького з повідомленням, що каталог Нарбута він одержав.

22

 

Засіданя колективу Музея з 3-ої до 6-ої год[ини]. З ранку засід ВУАК з 11-ої до 2-ої год. Праця над орігіналами Ге

23

 

Показування творів Врубеля й Дяченка групі студентів К[иївського] Худ[ожнього] Інституту. операція обміну з Глеваським – обміняно два Маковських (“Гувернер” та “Каір”) й пейзаж Кавказу (Лагоріо?) на портрет Гоголя, “Деревяний орел” Нарбута й дві мапи Київа і Київщини 1780 й 1784 років. Одержано запитання з Тульчину в справі розборки Тульчинського палацу.

24

 

 

27

 

Одержано листа від Сичова в справі чернігівської фрески. З 10-ї год[ини] ранку засідан[я] в адмінвідділі в справі лаври (не відбулось). Виборка й запис тих [матеріялів], що посідає Музей які згідні були б для ювілейної виставки, присвяченої Гоголеві, весною 1927 року.

28.

 

Зранку складання в Комгоспі акту про Клов[ський] палац і Економ[ську] Браму Мих[айлівського] Манастиря. В УНІК’ові передав проект влаштування виставки творів Гоголя та ілюстрації до них. В музеї огляд даху який тече, лихтарів то-що. Приготовано залю нового портрету до доповіді Артюхової про Ге. Написано листи до Укрнауки й Чернігівського Музею в справі фрески Ввечері збори у відділі – читання доповіді Артюхової (до 11 год[ин] веч[ера]).

29.

 

Засіданя ВУАК. Зроблено доповідь про лист Сичова в справі чернігівської фрески. У П/В культів в справі Кирилівської церкви. Середа працював на вист[авці] Нарбута. Нарада з Шарлеманем в справі остаточного розподілу коштів. Надіслано листа до Чернігова й Укрнауки в справі фрески у Спасі. Був у Розмитальського в справі фотографій Старого Київа й гравюр.

30

 

Аташе шведського посольства (в Москві) у Музеї. Зпис україн[ських] художників надруковано до літери “У”. Дано зробити фотографію з портрета Гоголя для В.Чаговця.

31.

 

Закінчено друкування зписку україн[ських] художників для Росс[ійського] музею. Одержано орігінал Нарбута – повістка до Гансена – запрохання на мандрівку у червні 1919 року. Збірав відомости про Гольпайна в Шафірова.

1927рік січень.

2

 

Розкладання річей Ге, Левченка тек у фонді по полицях. Одержано повідомлення про руйнування замку в Староконстантинові. Справи з розподілом коштів за минулий квартал.

3

 

Засіданя Лаврської комісії. Участь у засіданні Секцій Науков[их] Робітн[иків] в справі придбання для Будинку Вчених музейних меблів. Виборка усіх ілюстраторів Гоголя на підставі музейних матеріялів і каталогу.

4.

 

Передача Д.М.Щербаківському річей, призначених до культ[урно] побут[ового] відділу з числа річей, одержаних від Соцзабезу. Вказівки Артюховій в справі праці про Трутовського. Одержано листа від Нерадовського в справі одержання картин з Русского Музею. Надіслано до Білоцерківського ОВК листа в справі розібрання церкви в м[істі] Ясенівці, до Будів[ельної] Комісії в Тульчині заборона розборки палацу Потоцького, до Шепетівки в справі розборки руїн замку Острозьких в Староконстантинові. Повідомлення Середи про загрозу цілости лаврських деревляних кліше через роблення репродукцій з них засобом стереотип. Ввечері виставка АСМУ.

5.

 

З 10-ї год[ини] засіданя ВУАК – питання про повернення худ[ожніх] цінностів з Росії. В П/В культів – просив дати акта про Кирилів[ську] церкву. В Секції Науков[их] Роб[ітників] просив дати авторитетних псіхіатрів в справі Кирил[івської] церкви (направили до Левицького, але він виїхав). На Пушкинськ[ій] вул[иці] шукав автопортрет Гольпайна, направили на Терещеновську 25, там виявилось що він вивезений або до Ленінграду, або до Варшави. Дізнався адреси. Перегляд зписку україн[ських]. художн[иків]. Командирував Адольфа до Берліну за випискою з протоколу в справі буд[инку] на Нім[ецько] Бухт[іївській] 18, до Окрінжу за відомостями про […] будинок, до Комгоспу в справі Мазеп[инської] башти.

6

 

 

7-8

 

Свята.

9

 

Одержано від Укрнауки запитання в справі братства на Подолі т[а] и[нше]. Складено папери до цукроварні в с[елі] Перегонівка на Уманщині в справі продажу річей зі збірки Святополка Четвертинського. Оглянуто монумент кн[язя] Володимира на Волод[имирській] горці, який псують злодії за допомогою мотуза. Написано відповідне відношеня до ОВК. Одержано повідомленя від Галяна, що на статуї-моделі пам’ятника в Новгороді відсутня одна фігурка.

10.

 

З 10-ої год[ини] засіданя Соф[ійської] комісії в св[ятій] Софії (не відбулося). З 10-ої до 12-ої Лаврська комісія в справі прийомки Лаври. В ВУАН в справі з’ясування можливих претензій ВУАН на будови Брацтва. У Левицького в справі експертизи психіятрів про Кирилівський шпиталь. В ДВУ в справі монографії про Нарбута. Одержано повідомлення від Укрнауки про розборку турецької брами в Сатанові. Вночи написано 6 паперів.

11.

 

З 10 год[ини] до 2-ої огляд Софійською Комісією св[ятої] Софії, й стану її малювання. Одержано від Укрнауки повідомленя про одпущені 1925 р[оку] гроші на ремонт брами в Сатанові, повідомленя Головнауки РСФСР про Молчанський манастир. Складаня відомости за р[ік] 1926 до Фінінспектури, підписуваня усіх рахунків та реєстрів.

12

 

З 10 год[ини] засід[ання] Відділу Мистецтв ВУАК. У Наросвіті в справі заявки претензій на Братський монастир. (не застав). У Левицького в справі рекомендації психіятрів-експертів в справі передачи Кирил[івської] церкви лікарні (порадив Маньківського, Недюшева, Нечая). В ДВУ в справі видання монографії Нарбута Вибірка імен найвидатніших художників України із загального зписку (для вимог з Росії). Перевірка вписаного Артюхової до інвентаря, приступлено до запису зах[ідних] мініятюр. Ввечері засіданя Агітпропу ОПК в справі українізації по лінії мистецтва

13.

 

 

14

 

Принесено Глеваським портрет пензля Боровиковського.

З 2 до 4 засіданя ОВК в справі Братського монастиря (питання одкладено).

15

(субота)

Огляд з комісією ремонту Сампсонія на Подолі

16

 

З 11 до 3 на виставці рисунку й гравюр, й АРМУ – в справі вибору річей для купівлі. Праця над опреділенням портрету пензля Боровиковського, принесеного Глеваським (перегляд двох томів “Русских портретов”). Надіслано папери до Чернігова в справі приїзду Кіпліка, до Проскурова запитаня про асігновані на реставрацію Сатанівської вежи 5.000 к[а]рб[ованців] т[а] и[нше].

17

 

З 10 до 12 засіданя лаврської комісії. З 12-ої до 2 ½ в Карт[инній] Гал[ереї] в справі Томашевського. В Музей Ананьїн приніс акварель Шевченка. Експертиза портрету Боровиковського (переглянуто 2-й і 4-й томи “Руських портретов”).

18

 

На виставці рисунку і гравюри разом з Середою одбирання річей, які варто придбати. Писання протоколу Софійської комісії в справі пошкодження вівтаря. Папір до експертів-психіятрів в справі замкнення кирилівської дзвіниці. Продовженя експертизу портрета Боровиковського. Обговорено справи про редакційну колегію Нарбутівського збірника. Видавання Середі друкованих матеріялів з Нарбут[івської] Виставки для обмірювання.

19

 

З 10 до 12 засіданя ВУАК. З 12-ої до 2-ої в Картин[ній] Галереї в справі огляду обмінних актів згідно наказу Укрнауки, в Музеї Революції в справі видачи довідки про “художника” Томашевського. В ДВУ в справі видання монографії про Нарбута. В Музеї перегляд усіх обмінних актів починаючи з 1922 року. Від Глеваського взято назад картину Лагоріо й видано попсовану картину Харламова. Зфотографовано портрет пензля Боровиковського.

20.

 

З 12-ої до 2-ої на виставці АРМУ.В Музеї Революції в справі видачі копій посвідчень, виданих Томашевському. В Музеї перегляд обмінних актів. Запис до інвентаря пропущеного Нарбута.

Від 8-ої до 12-ої вечера – розмова з Крамаренко, Усачовим та Юнгом в справі придбання їхніх річей для Музею.

21.

 

З 12 до 2 на виставці АРМУ. В Музеї Революції в справі Томашевського, в Музеї розбір тек переданих з бібліотеки з фотографіями та орігіналами. Після 6-ої – засіданя пам’яти Нарбута в інституті Книгознавства.

22

(субота)

На виставці АРМУ. Огляд та одмічених експонатів, бажаних для купівлі.

23

 

На виставці АРМУ. Закінчено докладний огляд та вибір експонатів для придбання Музеям.

24.

 

З 10 до 12 засіданя лаврської комісії. Шукання по крамницях мапи України з зазначенням округ, купівля паперу й бинди для машинки. Експертиза портрету Матери Ярошенка, згідно прохання Полтавського Музею. Розбір гравюр, орігіналів та фотографій переданих з бібліотеки. Розмова з Ананьїним в справі придбання акварелі Шевченка. Послано прохання експертизи до психіатрів в справі лікарні Шевченка.

25

 

Здав до друку рецензію на виставку АРМУ. Одержав з Варшави повідомлення від Рабінерсона про портрет Гольпайна у нього. Написано листи до Черкаського Музею й Рабінерсона від Музею. Розбір гравюр та фотографій з Бібліотеки. Ввечері у В.Г.Кричевського який подарував Музеєві етюд Пимоненка “Ткачиха” й альбом з малюнками Гагена 1858 року. В 5-й год[ині] збори спільно з комісією від Худ[ожнього] Інституту по придбанню річей з виставки АРМУ. Остаточньо зафіксовані речі, які мають бути придбані.

26.

 

Глеваський тимчасово забрав портрет Боровиковського під чесне слово що поверне по першому слову. Забрав згідно вимозі власниці. Передано до Істор[ико] Побут[ового] відділу шпалери з Козельця, привезені мною до Музею восени 1924 року Показував склади музею завід[уючому] музеєм в Алупці Шіряєву. Ввечері у Н.Т.Меллер в справі придбання річей Меллера для Музею.

27.

 

Продовженя розбору переданих з бібліотеки матеріялів. Розмова з групою інженерів, які бажають перебудувати старов[инний] Гостинний двір у Білій Церкві. Надіслано листа до Рабінерзона у Варшаву в справі надіслання фотографій з портрету Гольпайна. Ввечері засіданя Катедри Мистецтвознавства.

28

 

В держбанку довідався про можливість переказу до Віденського Музею грошів за фотографії з Гольпайна. В  Інст[итуті] Книгознавства та по крамницях шукав примірник Україн[ських] Вістей з рецензією Лукомського на Нарбута, і мапу України. Закінчив розбір гравюр та фотографій, переданих з Бібліотеки. Праця з Середою – видача йому з вітрин всіх книжок по Нарбуту, потрібних для опрацювання.

29.

(субота)

Переказав через Держбанк гроші Рабінерзону й до Віденського Музею за фотографії Гольпайна.

30.

 

Одержав листа від Артюхової в справі придбання річей з Третьяковської Галереї. Написано папір до Головнауки РСФСР, посвідченя Артюховій й зроблено виборку з Цвітковського каталогу. Все надруковано й підписано. Одержано запрохання як експерта до Ханенківського Музею на Понеділок, але послано одмову через поїздку до Білої Церкви Надіслано листа Меллеру в справі придбання його річей до Музею.

31

 

О 8-й год[ині] ранку виїхав до Білої Церкви в справі охорони її пам’ятників й проекту ОВК надбудувати над гостиним двором другий поверх та у дворі його – театр. Оглянуто церкву, костіол, Александрію, гостиний двір і будинки ОВК та инш[е]. повернувся о 11 год[ині] вечора. Одправлено лист до Віденського Музею з проханням надіслати фотографію автопортрета Гольпайна.

Лютий.

1

ІІ

Складено чорнетку паперу до ОВК в справі придбання з виставок АРМУ й виставки рисунку й гравюри. Кінчено розбір гравюр по західно-європейських, радянських і українських школах і групах. Одержано листа з Ніжина від Фохта в справі руйнуваня в Ніжині пам’яток культури і від ОВК запитання в справі зняття двохголового орла на хресті Михайлівського манастиря. Від проф[есора] Селецького повідомленя-експертиза в справі дзвону у Кирилівській церкві.

2

"

Переписано й оддано до друку відношення до ОВК в справі придбання річей з виставок. З ранку засіданя ВУАК, т[а] и[нше] розгляд питання про гостинний двір у Білій Церкві Принесено з ВУАК до музею рисунок Лосенка й побутові малюнки Зозуленка з м[іста] Тульчина, придбані від Шероцької. Записано до інвентарю картину Пимоненка й альбом, придбані від Кричевського (№№ 1555-1563).

3

 

Передано до Бібліотеки теки з гравюрами й фотографіями зах[ідних] та росс[ійських] шкіл. Запис до інвентарю.

4

 

З 12 год. до 2 експертиза в Ханенківськім Музеї, за викликом судового слідчого в справі Макаренка. Записав до інвентарю праці Лагоріо (дар Жученка). Одержано повідомлення про руйнацію [провінціялами] ампірного ратушу в Бердич[івській] окрузі.

5

(субота)

В Д.В.У. в справі конфіскації брошури “Георгій Нарбут та нова українська книга”.

6

 

Остаточно переписано, виправлено й здано до надсилки до Харкова докладну доповідь в справі Тимошевського з додатком 13 документів. Показував П.П.Потоцькому новіші придбання Музею. Запис до інвентарю (до 1574 №).

7

 

Засіданя Лаврської комісії (не відбулося). Засіданя Президії ОВК – справа передачи Братського м[анасти]ря військовому відомству (одхилена). Одержав з Черкаського Музею повідомленя про портрет Гольпайна. Одержано з Чернігова відомість про ліквідацію музеїв у Новгороді Сіверському й Путивлі. Запис до інвентаря до № 1577. Взято від Терещенка відомости про портрет Гольпайна в Золотоношськім музеї.

8

 

Засіданя Комісії Грушевського з приводу путеводника. Запис до інвентарю до № 1580. Зроблено обміри для збудування стелажів у фонді. Послано до Харкова листи в справі конфіскації моєї брошури.

9.

 

З 10 год[ин] ранку засіданя спільно з ВУАК й Інспектури по справі Білоцерківського Гостиного двору. (до ½ 2-ї). В Музеї будуваня стелажу, обміри великих картин у читальні.

10

 

Розкладаня картин у фонді по стелажах, перенесеня рам, частина у нижню читальню.

11

 

Написано 5 паперів по охороні Заборона руйнування садівництва Вессера, огляд з Комісією й т[ак] д[алі]. Праця з Середою над видачею експонатів Нарбута для німецького видання.

12

(субота)

Телефонограма до Комунвідділу в справі припиненя руйнації садівництва Вессера.

13

 

Праця у фонді – упорядкування в звязку з новим стелажем. Одвідання Драгоманова. Замовив обміри Вессера Курочці.

14

 

Телефонограма № 2 до Комгоспу в справі Вессера. В Окрінжі в цій самій справі. Праця з Середою на виставці – видача експонатів для репродукції. В ДВУ в справі монографії Нарбута. Принесено фотографії садівн[ицтва] Вессера.

15

 

Подано особисто Волковому й Стойкевичу (ОВК) папір в справі оранжіреї Вессера. Одержав листа з Варшави з фотографією автопортрета Гольпайна. Просив Стойкевича підтримати клопотання про асигнування грошей на придбання річей з АРМУ. Вессера продовжують руйнувати далі – розібрано половину даху поруйнували гзимс на лівім виступі. Курочка замальовує, але майже позбавлений можливості працювати через швидке руйнування. Запис до інвентарю до № 1585.

16

 

Телефонував скрізь про будинок Вессера Розборка триває далі, рушать вже кладку з лівого боку. Кінчають дах.

У Козлова в справі експертизи річей для вивезки за кордон, одержано низку річей як дарунок для Музею. Засіданя ВУАК з 11 до 2. Справа з Білою Церквою. Ввечері писав протокол поперед[нього] засіданя й копії листа Білоц[ерківського] ОВК до ВУАН.

17

 

З 10 год[ини] засідан[я] Лаврської комісії. В 2-й год[ині] в Музеї Ханенків експертиза (не відбулась). З’ясовано, що тільки 17-го рано послано з ОВК папір до Комгоспу Алексєєву особисто. Розборк[а] триває далі, кінчають дах, розібрано частину фронтону. Одержано телефонограму Комгоспу з відповіддю, що 100 безробітних лишаются без роботи. Особисто просив Крилевцова й Зорина припинити руйнацію. Повідомленя про руйнуваня Гоголівського дому в Сорочинцях.

18

 

З 10-ої год[ини] ранку писав відношення до Укрнауки в справі Білоцерківських рядів. Одправлено спішною поштою у 4-и год[ини] дня. У 12 год[ин] в Музеї, забрав всі матеріяли для засіданя підготовчого до президії ОВК у 1-й год[ині] дня в справі садівництва Вессера. Постанова – негайно припинити розборку, запропонувати Комгоспові погодити справу з Інспектурою, передати справу до прокуратури. Разом з Хаустовим пішов до будинку й показав йому, що розборка проводиться повним ходом. (2 ½ год[ини] дня). Звідти до комгоспу до Зав[ідуючого] Відд[ілом]. Упорядкували Івашка, який після довгих суперечок дав нарешті розпорядженя припинити розборку. Послав фотографа зробити фотографію (3 год[ини] дня). В Музеї Козлов – складання протоколу про одержання від нього в дарунок річей, справа з дозволом на вивіз. Повідомленя від Д.М.Щербаківського (від С.І.Маслова) що в Сокиринцях мають розібрати ампірну церкву зі склепом Галаганів. Перенесено до фонду низку гравюр т[а] и[нше] річей з тек у канцелярії.

19

(субота)

Збори Комісії Комгоспу на місці будинку Вессера, складаня акту про будинок в Комунвідділі (вирішено залишити праву частину).

20

 

Лекція студентам К[иївського] Худ[ожньго] Інституту на виставці портрету. Послано до Білої Церкви ОВК. Листа з забороною будувати без дозволу. Перевірка половини зписку укр[аїнських] художників. Одержано листівку від Артюхової.

21.

 

Засіданя Лаврської комісії. Експертиза меблів, куплених Секцією Науков[их] Роб[ітнтків] в Петербурзі у Мацкова*, й які походять за словами Глеваського від Гудим-Левковичів з Київа. В Комунвідділі обговорено долю будинку Вессера з участю Окрінжа (вирішено залишити правий виступ). В Музеї перевірка зписку художників т[а] и[нше]. Ввечері складання справозданя по Інспектурі.

22.

 

З 10-ої до 2-ої експертиза в Музеї Ханенків в справі Макаренка. В Музеї засіданя редакц[ійної] Колегії Музейного Збірника. Видача дозволу Козлову на вивіз своїх річей за кордон. Перевірка зписку художників. Ввечері писання справозданя по Інспектурі.

23

 

Праця з Авериним на виставці Нарбута. З 10-ї год[ини] ранку спільно з Адольфом складаня зписку пам’яток Всеукр[аїнського] значення. Видача дозволу Козлову на вивіз річей за кордон (телеграма до митниці).

24

 

З 10-ої год[ини] ранку складання зписку пам’яток Всеукр[аїнського] значення. В Музеї праця з Авериним на виставці Нарбута

Ввечері катедра (в Музеї) доповідь Спаської.

25

 

Складання справозданя по Інспектурі. Експертиза в Ханенківськім Музеї з 10 до 2-ої. Інформація від Щербаківського про вивезені з Славути до Нижнього Новгороду речі кн[язів] Сенчуків. Показування річей Тропініна синові Рогозинського (з с[ела] Куневки) й інформація від нього про палац Мозкових.

26

(субота)

Лекція Козлова (мандрівника по Монголії) в ВУАК. В Комунвідділі в справі акту про садівництво Вессера (подав окрему думку).

27.

 

Одержав від Артюхової повідомлення про одержані нею в Москві речі. Розбирав теки з гравюрами й деякими орігіналами й сортував. Зранку писання справоздання за рік 1925/6 по Інспектурі до Харкова. Ввечері закінченя питання справоздання й переписка зписку пам’яток всеукр[аїнського] значення.

28

 

Надіслано до Харкова зпис пам’яток республік[анського] значення. Приготовлення фотографій для звітової виставки Інспектури. Продовженя інвентаря. Вечір і у ночи – переписка справоздання інспектури

Березень 1927

1

ІІІ.

Експертиза в Музеї Ханенків з 10 до 3. Надіслано до Харкова справозданя Інспектури 1925/6 рр. Записано в Музей Ханенків рисунки та малюнки укр[аїнських] художників, написано відношення з проханням передати до нашого Музею. Інвентаризація до № 1590.

2

 

З 11 до 1 засіданя ВУАК. Розмова з В.П.Нарбут в справі влаштуваня засіданя пам’яти Нарбута, монографії та впорядкування могили. Трупа Держтеатру для дітей в справі постановки “Сави Чалого” у Музеї. В Біогр[афічній] Комісії ВУАН шукав біогр[афічні] відомости про Княжевичей. Інвентар до 1595 №. Розбір рисунків. Замовлено Курочці замалювати виставку Нарбута

3

 

Ввечері засідання катедри (давав теми робіт).

4.

 

Експертиза в Музеї Ханенків 11-3. В Музеї розбирав й упорядковував усі матеріяли у шафі.

5.

(суб[ота])

По визову у слідчого в справі Микольської брами – огляд металічних частин, чи не являються вони частинами капітелів Миколинської брами.

6.

 

Обговорення з А.В.Виницьким, Стешенком та Д.М.Щербаківським справи про влаштуваня Нарбутівського засідання. Одбір з дублюючих фондів виставки Нарбута примірників бібліотеки Музею Шевченка й складання зписку 25 №№ для повернення.

7.

 

Одержано запроханя від ДВУ в справі монографії Нарбута. Шукав “Комуніста” від 3.ІІІ.1927 зі статтею про Істор[ичний] Музей (Драгоманова). Переніс до фонду рисунки і гравюри з шафи у канцелярії й розібрав по групах. Показував представникові Наркому матеріялу музею, який він міг би використати для антирелігійної пропаганди (в археолог[ічному] відділі, коли йому показували модель похорон з трупоспаленням, він страшенно зрадів – “это инквизиция!”). Здав Онищенкові 25 книжок з вист[авки] Нарбута. Ввечері остаточна перевірка зписку україн[ських] художників. У Макаренка оглянув фотографії привезених ним з Миколаїва портретів Гольпайна. Послав до Рос[ійськой] Акад[емії] Худ[ожніх] Наук, за їх проханням, свій * * * **, зпис друкованих праць та відбиткиюю

8.

 

В Біогр[афічній] Ком[ісії] ВУАН шукав відомости про Кудрявцевих – поміщицьку родину на Херсонщині, власників портретів Гольпайна. В ДВУ в справі монографії Нарбута (інформував завідуючого, Лакізу, про історію і стан справи. Лакіза погодився, що в редації не треба політичних керівників). В Музеї заготовив вивірений зписок українських художників для ленінгр[адського] Росс[ійського] Музею й написав чернетку відношеня до цього Музею в справі одержання від нього експонатів. Ввечері у сестри худ[ожника] Левченка.

9

 

В 10 год[ин] ранку був Меллер з запитанням про те, чи не купить музей його речі й повідомленням про те, що Н.К.О. асигнував спец[іальні] кошти на придбання річей. У ВУФКУ на їхнє запроханя був – просять скласти зписок будівель та річей худ[ожнього] значення для фільму ”Київ”. В Ханенківськ[ому] Музеї в справі підпису акта, розмова з Харко (з Москви). Одержано повідомленя від архіт[екта] Козловського про те, що ремонт фонтану Сампсон’ія внесено в бюджет цього року. Склав відношення до Росс[ійського] Музею в справі одержання з нього речі укр[аїнських] художників.

10

 

Послав нового листа до Відня в справі одержання фотографій автопортрета Гольпайна. Підписав і віддав до Ханенківського Музею акт експертизи річей в зв’язку зі справою Макаренка. В Секції Наук[ових] Робітн[иків] в справі з’ясування можливости виклопотати пенсію родині худ[ожника] Левченка. У Фінінспектурі подав посвідчення про те, що ніяких особливих літературних прибутків не маю. Послав до ОКомгоспу папір про продовження ремонту Сампсонія й за з’ясуванням справи про ремонт 9-ти пам’яток старовини, за актом в справі Вессера. Послано до Росс[ійського] Музею зпис україн[ських] художників й папір до нього. Приїхала Артюхова й привезла зпис 22 картин, одержаних для Музею з Москов[ського] Муз[ейного] фонду.

11-15

 

Був слабий.

16

 

В ВФКУ прийняв замовлення на керівництво фільмою “Київ”. Експертиза річей Рабінерзона й видача йому дозволу на вивіз за кордон. Одержано з Відня фотографії Гольпайна. Запропоновано Артюховій служити лаборанткою при музеї. Опрацьовував панораму Київа Гроте. Розмова з Харко (з Москви) про музейні справи, виставку Нарбута то-що.

17

 

В ВУАН у Єфремова в справі комітету Нарбута. У ВУФКУ подав заяву. В Музеї подав заяву про необхідність призначити завідуючого кабінетом гравюр. Додаток до дозволу Рабінерзонові на вивіз річей (на рос[ійській] мові). Розмова з завід[уючим] Конотоп[ським] Музеєм Поплавським про його музей та стан охорони в окрузі. Закінчено збіраня матеріялів до статті про Гроте. Засідання Комітету не відбулось через протести проти участі Онищука.

 

18

19

 

Свято

Виїзд лаврської комісії у Лавру, огляд з 10-ої до 3-ої самої лаври.

20.

 

Експертиза Бібліофіла Миклашевського, принесеного редактором газети Економ[ическая]. жизнь. Був Поплавський і Александрович, в справі клопотання про кошти для Кустарного Музею перед ОВК. Дослід рисунку “Институт благородн[их] девиц”. Розмова з представниками преси в справі Охорони.

21

 

В ВУАН здав статтю про Гроте. Послав Адольфа до Комгоспу для з’ясування справи з ремонтом 9-ти будівель Інформація від Поплавського. Розмова по телефону з митницею в справі Рабінерзона. Видача довідки Маревій(?) про те що будинок її не на облікові інспектури. Подача заявки про необхідність утворити кабінет гравюр і рисунків. Розмова з Кузьминим в справі заклику проти Худ[ожнього] Інституту. Виборка з Артюхової з щоденника усіх осіб, що працювали у Відділі з 1925 року.

22

 

Видача гобеленів до Ханенківського музею. Шукання по теках матеріялів що-до ілюстраторів Гоголя. Написан[я] відношення до Амінвідділу в справі Кирилівської церкви й передачи до лаври двох шаф.

23

 

Зранку з 10-ої до 2-ої їздив з ВУФКУ знімали Ланцюговий міст, Держбанк, Виконком, оглядали Комгосп, буд[инок] Гінзбурга; Обмінна операція – видача шкла за комплект “Апольона” для бібліотеки Музея. З Гіляровим умовились на забирання рисунків з Ханен[ківського] музея. Артюхова у ВБУ й УНІК’у шукає ілюстрації до Гоголя.

24.

 

З 10-ої до 12-ої ½ Засіданя ВУАК в справі складання кошторисів на ремонт 6 будівель по Київу, й питання (кошторис) Дніпрельстана. На засід[ання] лаврської комісії спізнився. Віддав особисто до Адмінвідділу папери в справі шафи для Лавр[ського] музею й про Кирил[івську] церкву. В ВУФКУ розмова про умови співробітництва. Глеваський приїхав з Петербургу приніс автопортрет Шевченка в засланні, з двома хлопцями-киргизами, хоче 750 к[а]рб[ованців]. Праця з Артюхової над ілюстраторами Гоголя.

25-26

 

Свято.

27

 

Розмова з скульптором, що приніс проект пам’ятника на могилі Нарбута.

Засіданя Редколегії Музейного Збірника.

28

 

У ВУФКУ (підписання угоди). У ВУАН здав фотознімки до статті про Гроте. В Музеї три студенти Архіт[ітектурного] фак[ультету] К[иївського] Х[удожнього] Інстит[итуту] за дачею матеріялів по україн[ській] архітектурі. Послано пропозицію Досл[ідницькій] Катедрі Мистецтвознавства влаштувати спільне зібраня з докладами про Гроте й про Гоголя. Представники Уніку Стешенко й Іванченко в справі гоголівського засіданя й збірання експонатів для нього й для статті Артюхової. Винуто з виставки Нарбута два томи Гоголя ілюстров[аних] Нарбутом.

29.

 

З 10-ої до 1-ої огляд з комісією ВУАК Софійського собору й Михайлівського м[анасти]ря (дефектний акт архітектурн[их] шкод). Розмова з Безсмертіним – обіцяв двинути справи з ремонтами. Розмова з архітектом Комгоспу, якому доручено ремонт Сампсонія (нічого не знає, треба починати зпочатку). В Центр[альному] Архіві шукав справу про Гроте. В ДВУ в справі монографії Нарбута (виявилось, що Харків призначив в редколегію Лакизу, Виницького, Щербаківського, Середу й мене), Лакиза відмовляється сам, не хоче Віницького, а пропонує Врону замісць Щербаківського). В Музеї праця трох студентів над україн[ською] архітектурою. Артюхова продовжує шукати матеріяли Гоголя. Здав проредаговану статтю Дубровського. Підготовлено зписки новіших придбань худ[ожнього] відділу для публікації в газеті.

30

 

Прибули з Москви 22 речі з добутих Артюховою. Відкриваня ящиків, перевірка т[а] и[нше].

31

 

Забрано з Ханенківського Музею 26 рисунків для Відділу. Складаня акту й докладного зписку.

 

Квітень

1

 

Ввечері засіданя катедри доповіді Новицької по археології т[а] и[нше].

2

(суб[ота]).

 

3

 

З 10 год[ин] огляд з комісією ВУАН Військового собору, в лаврі огляд горища Ковнірівського флігеля. В Музеї перебирав всі матеріяли про пам[ятник] Шевченка. Ввечері доповіль в Місцьком[і] ВУАН про памятн[ник] Шевченка.  Видача дозволу на вивіз ікони й хромолітури.

4

 

Інтервью з Карпенко (Прол[етарська] Правда) в справі охорони, Шевчен[ківського] комітету й нових придбань. Середа і Стешенко в справі статті про Гоголя й збірки Нарбута Вночі кінчав статтю про Гольпайна

5

 

У ВУФКу подав записку Нежданову; Одержано відповідь від Росс[ійського] Музею в справі портрета Боровиковського. Обговорювано питання про інвентаризацію рисунків. Одержано пропозіцію Укрнауки про виїзд до Сатанова в справі ремонту турецької башти. Надруковано по 22 примірники інструкцій для розсилки по провінції.

6

 

Написано до Проскурова про приїзд мій та Мощенка до Сатанова, й в Укрнауку в справі пекарні Сорабкопу в Лаврі. В ДВУ в справі монографії Нарбута. Курочка кінчив акварель – виставку Нарбута. Підраховано, скільки в старім інвентарі рисунків (977), вирішено перенести їх в окремий інвентар відділу рисунків. Огляд з Децем копії жіночого портрету (Дуніної) Боровиковського для порівняння з допіру реставрованим ним портретом в Картин[ній] Галереї. Огляд принесених Муравйовою річей для вивозу за кордон, в Музеї й увечері, в 9 год[ин] на дому.

7

 

З 10 год[ин] ранку огляд з Щербаківським, Моргілевським та Безсмертним Кирилівської церкви та дзвіниці. В ВУАН в справі статті про Гроте. В ДВУ в справі монографії Нарбута (Лакізи не застав). Експертиза ікон принесених Муравьовою. Видача дозволу за винятку двох картин /з оцінкою Айвазовського й Клодта в 100 к[а]рб[ованців] Переписано обіжник до всіх музеїв в справі Т[оварист]в охорони і сітки кореспондентів. Ввечері доповідь Дяченка в Буд[инку] вчених про архіт[ектурний] стиль. Читав разом з Артюхової її доповідь про ілюстраторів, художників набрано вже коло 90.

8

 

Опрацював кресленника Ф.Коробки в теках Музею. У ДВУ разом з Середою в справі монографії Нарбута (знову Лакізи не дочекались).

Ввечері засіданя катедри.

9.

(суб[ота]).

 

10.

 

Засіданя пам’яти Лазаревського в ВУАН. Інформація від Атамановського з Вінниці про стан охорони й про Брілінга. Приїхав Дубровський, розмова з ним. Артюхова продовжує виписування з інвентаря рисунків до спеціального інвентаря. Опрацював чертежи Ф.Коробки (всього 7). Артюхова записала від старухи, що вмирає (удова борзенського нотаріуса) відомість про М.М.Ге, з яким вона дружила й листи якого до себе вона спалила 5 день тому.

11.

 

Засіданя між музейної наради в справі підготовленя до муз[ейного] з’їзду. Перенесено з дому каталогу (карткового) пам’яток культури. Переглянув низку тек з рисунками перев[ажно] Ярового й Виноградова для вписання їх у інвентар. Артюхова записала рисунки, передані з Ханенківського Музею.

12.

 

З 10 год[ини] ранку огляд з Моргилевським, Осьмаком і Скобелєвим Видубицького м[анастиря]ря, складання акту (до 2 ½ год[ини]). Пребираня з Артюхової рисунків Хойнацького, пояснення їй для запису. Глеваський приніс листа Ге, просить гравюру в обмін за рисунки Ге. Обговорення з Вінницьким і Курінним справи про влаштування доповідів Катедри мистецтвознавства в Музеї. Ще раз просив Вінницького прискорити справу зі здобуванням коштів для купівлі річей сучасного мистецтва Одержав лист від Тугадхольда* з проханням дати зписок українських художників, твори яких варто придбати для Московських музеїв.

13.

 

У ВУАКу в справі фільми (ще не з’ясовано). В ДВУ в справі монографії (нікого не застав). Розмова з Курінним в справі засідання катедри (мою і Артюхової доповіді знову доведеться перенести). В Музеї шукав матеріяли про Ржевуського (виявилось що портрет Гольпайна – в чорній оксамитовій блузі не Собачинського збірки, а від Ржевуського). Вибирав зах[ідні] старі гравюри для обміну з Глеваським на рисунки Ге. Одержав від Укрнауки папір про палац в Пятничанах* (стаття Остапа Вишні у “Вістях”). Послав листа Гірсу в Золотоношу з запитанням про Ланге, власників Гольпайна.

14

 

З ½ 2-ої до 5-ої засіданя в Музеї Ханенко Міжмузейної наради до підготовки музейної конференції, з участю Дубровського. В Музеї була М.А.Мурашко, принесла брошуру Антоновича. Умовився з Павленком одвідати Квятковського. Був Романовський, оповідав про зустріч в Москві Вол[одимира] Нарбута, М.Г.Біловської і Ждановича. Ввечері був у Крамаренка й Середи, радився у справі прохання Тугендхольда* рекомендувати твори сучасного укр[аїнського] мистецтва для виставки в ГАХН й придбання Комісією Раднаркома Віницький був нарешті в Виконкомі в справі здобуваня коштів для придбаня річей революц[ійного] часу, й дуже задоволений, що одержав негативну відповідь. Крамаренко й Середа починають виробляти статут нового худ[ожнього] т[овариства]ва на взірець ОСТ’у; Таран що допіру приїхав з-за кордону, виходить з АРМУ.

15

 

У 12 год[ин] засіданя президії ВУАК об’єднане з інспектурою Одержано нового нахабного листа з Білої Церкви в справі Гостинного Двору. Подано всі акти про обслідування Софії, Мих[айлівського] м[анасти]ря, Видубичів, Кирилівської церкви й акти комісії 1918 року про наслідки бомбардування. Оглянув дзвіницю Михайл[івського] м[анасти]ря, в яку 13-го квітня під час грози ударила блискавка (пошкоджено гзимс на розі третього поверху, з північно-західного боку). В Музеї був Дубровський, показував йому нарбутівську виставку й каталог пам’яток мистецтва. Переглянув теки Старого Київа з орігінальними малюнками, одмітив їх. Приходила Тедлі – їде нарешті за кордон, просить знову дозволу на вивіз річей. Глеваський просить в обмін на рисунки Ге – 4 гравюри західні.

16.

(суб[ота]).

Доповідь Дубровському по справі охорони (в Лаврі з 9-ої год[ини] ранку до 12-ої).

17

 

Експертиза річей Тедлі за допомогою Щербаківського.

18

 

В ДВУ 1 ½ годинна розмовляв з Лакізою в надії обійтися в редакційній колегії Нарбут[івського] Збірника без Врони (не пощастило) Експертиза річей Тедлі за участю Дахновича й Середи. Інструктування Дроздова з Білої Церкви в справі організації охорони.

19

 

В ДВУ повідомив про згоду підписати умову на видання збірника Нарбута. З 10-ої до 1-ої год[ини] засіданя спільно з ВУАК по складанню кошторисів на ремонт Софії, Михайл[івського] м[анасти]ря, Видубицького м[анасти]ря. В Музеї обслідував всі підрамки й рами Гольпайна й записав написи й фондові нумери. Одержав повідомлення від Місцкому ВУАК про нищення памятника кн[язя] Володимира. Умовився з Шарлеманем про збільшення штатів Комісії. Артюхова продовжує інвентаризацію рисунків Ярового й Виноградова Поїздку на Поділля до Сатанова одкладено через хворобу Мощенка.

20

 

В ДВУ складали попередні умови на видання Нарбута. З 1-ої до 5-ої год[ини] показував І.Грабареві Анисимову з штатом реставраторів музей, виставку Нарбута, твори Врубеля й Ге, далі оглядали Софіївський собор – стан фресок і архітектури. Ввечері 8-11 лекція Анісімова про останні одкриття в росс[ійському] малярстві давніх часів.

21

 

Здобував гроші на експертизу Ханенківського музею (не здобув). Огляд з Анісімовим Михайлівського манастиря й Кирилівського. В Музеї Артюхова продовжує запис рисунків Ярового й Виноградова. Послано до Чернігова відношення з принциповою згодою на розібрання приділу Катеринінської церкви з метою її ремонту, й запитання до Житомирського музею про Тригурський манастир.

22

 

Свято.

23

 

 

27

 

Перебування в Одесі.

В Одесі оглядав Публічну Бібліотеку й Музей Книги, виставку музейного фонду в Толстовськім Музей й Музей в Наришкинськім будинкові на Софійській вул[иці].

Розмови з Дложевським в справах Інспектури

28

 

Повернувся з Одеси.

Ввечері звертання в Інституті Книгознавства – доповіді Артюхової про ілюстраторів Гоголя.

29

 

Розмова з В.П.Нарбута в справі монографії т[а] и[нше]. В 10-ої год[ин] ранку у Стойкевича в справі розборки тонелів фортеці. Умовили на виїзд у суботу 20.ІV. на місце. У друкарні разом з Курінним в справі друкування збірника. У ВУАН в справі статті про Гроте й ВУФКУ в справі фільму (знову нікого не застав). Засіданя колективу музею. Одержав листа від Евенбаха з запитанням, чи не буде роботи по копіюванню фресок на літо.

30

 

Мав виїхати з Стойкевичем до печерської фортеців в справі руйнування тунелів, але виїзд одкладено через брак часу у Стойкевича. Кінчав статтю про Гольпайна.

Травень 1927

2

(свято).

Кінчив статтю про Гольпайна. В.П.Нарбут в справі Діаріуша (більш мирна розмова з Виницьким). Обговорювали теми робіт по мистецтву дитячої книги з Чабановою (її ж праця про Тульчин), і про надгробки київських кладовищ – з ....... Виїхав ввечері до Лаври в справі підготовлення засіданя лаврської комісії 3-го.V, й з передачею статті Гольпайна до друку

3

 

 

4

 

В Музеї Середа, Плещинська, Стешенко в справі малюнків до статті Артюхової про Гоголя. Мощенко відмовився їхати до Сатанова через брак часу. Зранку о 10 годині засіданя ВУАК – доповідь Кіпліка про стан софійських фресок і мозаїк. Огляд з комісаром ВУАК й Кіпліком Софійського собору (Щербаківський, Мощенко, Куріний, Рудинський, Кіплік, Моргілевський. Після 6-ої год[ини] доповідь Кіпліка про принципи реставрації в прелюдії засіданя ВУАК в залі Антоновича. Після 9-ої год[ини] експертиза Рубенса спільно з Кіпліком у Глеваського, огляд портрету Васильчикова у нього ж. Після 10-ої складання проекту умови з ДВУ на збірник Нарбута. В Музеї був Аршеневський показував знімки Дніпрельстана Працював студент Худ[ожнього] Інст[итуту] над Лукомським.

5.

 

Був о 10 год[ині] ранку в друкарні Кульженко – здав остаточно фотографічний матеріял і зробив усі вказівки. Взяв квітки на поїздку Проскурів. Був у Шарлеманя в справах інспектури, за підписом документів; переслав протокол наради в справі поширення штатів. Купив автофотометр для знімання. 6 1/год[ині] виїзд у Проскурів

6

10

 

 

Перебування в Проскурові і м[істі] Сатанові в справі обслідування т[ак] зв[авної] Турецької башти й з’ясування можливости і засобів її ремонту.

10

 

З 12-ої год[ини] засіданя Лаврської Комісії. В Музеї одбирання рисунків та акварелів, які треба узяти під шкло, й видати їх Погребнякові. Ввечері у Рофварь огляд річей на вивіз.

11.

 

З 10-ої год[ини] засіданя підгот[овчої] комісії до президії ОВК в справі тунелів Печерської фортеці (питання одкладено). Далі до 2 ½ год[ини] засіданя ВУАК (пленум). В музеї обговорення умов практикування студентів Худ[ожнього] Інст[итуту]. Одбирання картин, яким в І чергу треба зробити під рамки.

12

 

З 12-ої год[ини] І засіданя редколегій Нарбутівського збірника (обговорення умови). З 2-ої год[ини] засідання підготовчої наради до музейного з’їзду (вирішено перенести з’їзд на 6.VІ.). Обговореня в Музеї з Волянським умов практикуваня студенів К[иївського] Худ[ожнього] Інст[итуту]. Розбирання гравюр збірки Репніних. Видача другої партії рисунків Погребнякові. Принесли на експертизу дві турецьких скатертини на вивіз. Глеваський приніс шкатулку Лукутіна з україн[ським] краєвидом. Ввечері засіданя катедри мистецтвознавства – дві доповіді про сільські розписи. Умовився на майбутній четвер почати екскурсії по Київу.

13

 

В ВУАН в справі статті про Гроте (Левченко ще не повернувся). В Прол[етарській] Правді (нікого не застав). В Виконкомі на виклик в справі валів Печерськ[ої] фортеці (одкладено). В Музеї видав дозвіл на вивіз двох туркестанських килимів (оцінка 100 к[а]рб[ованців]). давав вказівки Рофварь про правила вивозу річей. Шукав гравюри для обміну на речі Нарбута (вл[асність] Кіріякова). Погребняк забрав останню партію річей до окантовки й рам. Одержав від Щербаківського знімки Білоцерківського гостинного двору. В 5-6 год[ин] разом з Віницьким у Кошевича(?) – вісім кліше на криці видів Київа с[ільського]/г[осподарства] ХІХ в[іку] умовлялись на придбання. Хочуть по 30 к[а]рб[ованців] за штуку.

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

В Комгоспі у Івашка й Олексієва в справі ремонту Самсонія й 9-ти будинків.

18

 

Об’єднан[ане] засід[ання] ВУАК й Інспектури в справі Сатанова (не відбулось), радився лише з Безсмертним. Був на виставці ВУАК (везли меблі), в Секції Наук[ових] Роб[ітників], виїзд лаврської комісії до Лаври в справі розподілу помешкань

19.

 

 

20

 

Присуд дипломів маляр[ському] фак[ультету] Київ[ського] Худ[ожнього] Інстит[уту].

21

(суб[ота])

Другий день присуду дипломів в К[иївського] Худ[ожнього] Інстит[итуту] Ввечері вечорка у дипломантів в присут[ності] професорів Крамаренка, Пальмова, Тарана, Сечова.

22

 

Відкриття виставки ВУАК /без експонатів Інспектури, через байдужість Адольфа, який не догадався повідомити про день відкриття виставки/. Мав розмову з Базилевичем в справі його запрохання на посаду секретаря.

23

 

В 10 год[ин] об’єднане засід[ання] ВУАК й Інспектури в справі башти в Сатанові, Зол[отої] Брами, церкви на Черкащині т[а] и[нше]. З 12 до 2 ½ на виставці ВУАК експонував речі Інспектури. В Музеї перевірка обмінних актів, вказівки стажистам; в справі вивозу за кордон німецький громадянин-музикант; Клименко подав заяву в справі реліквій цеху шевців у Київі. Балицький просив посади.

24

 

 

В 10 год[ин] комісія подільського Комгоспу – огляд будинку сараю коло поштової станції на Подолі з метою її зруйнування (вирішено пристосувати під житло). В 11-12 ½ засідання лаврської комісії (останнє). Дякував Кримевцова за культурне провадження справи. З 12 ½ до 2-ої на виставці ВУАК прикріплював написи під експонатами (напередодні робив їх до 3-х год[ин] ночи). В Музеї кілька термінових справ. В ДВУ одержав зразок умови в справі монографії Нарбута. З 3-ої год[ини] до 5-ої водив екскурсію харківського Інститута марксизму й ленінізму на чолі з проф[есором] Яворським. З 6-ої по 9-ту доповідь Свінцицького (з Львова) про галицьке малярство ХV-ХVІІ в[іків].

25.

 

В УНІК’у за літературою про виставку Нарбута. В Фінвідділі й у ВБУ шукав Сторожевського в справі поширення штатів Інспектури. Призначене на 10 г[один] засіданя Інспектури в ВУАК в справі Сатанова й Зол[отої] брами не відбулось за відсутністю архітектів. На виставці ВУАК. В ВУФКУ шукав т[овариша] Шубу (ще не приїхав). Експертиза річей Шульца й видача дозволу на вивіз за кордон. Перевірка інвентарів Худ[ожнього] Відд[ілу] спільно з Артюховою (до 1350-х №№). Перевірка деяких актів та розшукуваня відповідних експонатів. Кілька днів перед тим придбаний автопортрет Шевченка з киргизятами. З 6-ої до 9 екскурсія харк[івського] інституту маркс[изму] й ленінізму по старому Київу.

26

 

 

27

 

 

28

(суб[ота])

 

29

 

 

30. V.

- 2 .VI

Поїздка до Вінниці в справі рятування огорожи костіолу від комгоспу, що бажає її розібрати, й садиби Коцюбинського

Червень 1927

5.

 

Був завідуючий Бердич[івського] окрмузею Мовчанівський. Інструктування в справі охорони кляштору ремонів, справи з ратушами в Уланові й Ружині.

6.

2 ¼

6 ¼

В 11 год[ини] в Адмінвідділі –засіданя в справі складання обов’язков[ої] постанови про охорону пам[яток] культури. У ВУАК’у в тій самій справі. В ВІНО шукав Базілевича. В ДВУ в справі підписання умови В Музеї був Мовчанівський (Бердичівський музей), показував йому всі матеріяли про Бердичів, акварелі, літературу, дав видання свої й музейні. Були два спекулянти один з Ленінграду, другий – Трипільський, пропонували купити два портрети Родзянок, один ще жіночий, та один – портрет копію з Боровиковського (митрополит, копія дуже сумнівна). Стажисти записували зах[ідні] речі з школи Мурашка. Приходила жінка в справі вивозу за кордон полотна істамбул (нового).

7-го

 

Рознеслась вістка про смерть Щербаківського. В редакції Прол[етарської] Правди в справі некрологу. Ввечері екстрене засіданя ВУАК в справі розшуку тіла й похорону.

8-го

 

В Окрінжі в справі будови комгоспом мурованого будинку стайні коло монументу хрещення. В ДВУ в справі монографії Нарбута.

9-го

 

Дано дозвіл гр[омадянину] Левенберг на вивіз за кордон. Відношення до Нарсуду в справі Захарьєва-Захарьєвського.

10-го

 

Перше інформаційне засіданя ревізійної комісії (з 3 ½ до 4 год[ини]). В 10-й год[ині] на засід[ані] ВУАК в справі похорону, 11 до 12. – на горі Кирилівці огляд церкви Флоров[ського] кладовища з метою її розборки. З 1-ої до 4-ої в Лаврі засід[ання] Похоронної Комісії. Тіло вночі знайдено, анатомірується. Купівля вінка на могилу й замовлення бинди.

11-го

(суб[ота])

 

Похорон Д.М.Щербаківського в лаврі. Промова над труною з доручення колективу співробітників.

12-го

 

неділя (зелені свята)

Доповідь ревізійній комісії про стан худ[ожнього] відділу (з 10-ої год. ранку до 12 ½). Після 1-ої год[ини] був у лаврі на могилі Д[анила] М[ихайловича], фотографував могилу і друзів Д[анила] М[ихайловича] коло неї. Ввечері дзвонив Середа – допіру приїхав з Криму, питав в справі смерти Д[анила] М[ихайловича] й про монографію

13

 

З 10-ої до 12 ½ доповідь ревізійній комісії про стан худож[нього] відділу (огляд виставок, та складів у фондах).

14

 

Ввечері був Середа в справі монографії про Нарбута. В ДВУ з Середою – підписали умову на Нарбута. В Окрінжі в справі збудування конюшні коло пам’ятника Хрещення. В ВІНО в справі прийоми ремонту колон (не відбулась). В Музеї запис до інвентаря портрету Родзянкової. В Друкарні з Курінним в справі паперу для музейн[ого] Збірника.

15.

 

В Окрінжі в справі стаєн коло Дніпра (вирішено скликати спеціяльну комісію). В Музеї праця над інвентарем – записано №№ відділу малярства й відділу рисунків на загальнім інвентарі, до № 400-го.

16

 

З 10 год[ини] в Фотоцинкографії (друк музейн[ого] збірника), з 11 в ВІНО комісія по прийомці ремонту колон, з 12 в І друкарні на Сіннім базарі, з 1-ої в Музеї. Розмова з Мощенком і Козловською. Писання №№ малярства в інвентарі до № 800.

17

(свято)

В 10 год[ин] засіданя Окрінжа в справі збудування мурованих стаєн коло пам’ятника Хрещення (заборонили). В 3-й год[ини] спільно з Мощенком і Козловською подав заяви в справі дальшої праці в музеї в зв'язку зі смертю Д.М.Щербаківського – уповноваженому Укрнауки т[оваришу]Левицькому

18

(суб[ота])

 

19

 

З 1-ої год[ини] в Лаврі в справі ремонту будівель – нарада про утворення спеціяльн[ої] комісії по збереженню й реставрації зовнішнього вигляду Лаври. Огляд економського корпусу. В Музеї продовжував одмічати на інвентарях нумери відділів малярства й рисунку. Розмова з Середою в справі видання Нарбута, обговорення плану.

20

 

Зранку складання доповідної записки про працю Худ[ожнього] Відділу для ревізійної Комісії. В Музеї виборка з інвентарів потрібних цифр. Був Сіцінський з Кам’янця Подільського. Видано йому 1 прим[ірник] Охорони Пам[яток] Культ[ури] Федоровського, два – брошури Дубровського й харківські анкети. Придбано за 15 к[а]рб[ованців] портрет кн[язя] Васильчикова. Весь вечір до 4-ої год[ини] ранку писав доповідь Відділу Ревізійної Комісії.

21

 

По телефону питав т[овариша] Шубу про долю фільму “Київ” – запропонував не дуже вічливо прийти в середу о 1 год[ині] дня. Подав Данилевичу доповідь про працю Відділу. Був у ДВУ – обіцяють дати частину грошей (аванс). 23-го.VІ, частину – 29.VІ. В Музеї одмічав №№ в інвентарі (№№ малярства й рисунку) до № 1200. Придбано емалеву фарбу для писання №№ на картинах. Показував Музей двом представницям московської преси.

22

 

З 10 до 1 ½ год[ин] засіданя ВУАК. Оголошено бойкот Вінницькому й Онищукові. Справа з Золотою брамою т[а] и[нше] Огляд Трьохсвятительської церкви. В ВУФКУ подав удруге т[оваришу] Шубі заяву про неприпустиме ставлення до мене гр[омадянина] Нежданова в зв'язку з зніманням фільму “Київ”. Виявляється, що знімання майже закінчено. В Музеї кінчив першу інвентарну книгу – зазначення №№ рисунку й малярства (до № 1520). Був Бойчук, Падалка й Єрмолов з Харкова (з нагоди з’їзду АРМУ).

23.

 

З 11 до 3-х в Лаврі засідання комісії по охороні зовнішнього облика Лаври. В ½ 4 в ДВУ (грошей не дають, зав[ідуючого] фінчаст[иною] немає). В Музеї кінчив другий інвентар з зазначення №№ малярства й рисунку. Забрав під розписку у Вінницького рукописи до збірника Нарбута.

24.

 

В ДВУ в справі авансу (не одержав). Праця над інвентарем відділу малярства.

25

(суб[ота])

З 12 до ½ 3 в Секції Наук[ових] Роб[ітників] й ДВУ – одержав чек на 200 к[а]рб[ованців] аванс на збірник Нарбута.

26

 

Написано папери до Укрнауки в справі Білоцерківських рядів й справі кам’янецького заповідника. Доручено практикантові намалювати розміщення портретів на експозиційних залях.

27

 

Працював приїзжий з Ленінградської академії Мистецтв над Нарбутом. Був в банку одержувати аванс на нарбут[івську] монографію (не одержав). З ВУФКУ позвонив Єфремов – просив прийти переглянути матеріял. Умовились на завтра в 11 год[ин] ранку. Одержав від вінницької прокуратури листа в справі костьольної огорожи в Вінниці. Адольф привіз з Лаври акти в справі 26 росс[ійських] монет (експертиза Ляскоронського й Шугаєвського). Дав Сталінському на репарацію касенту, від якої одламався один ріжочок завіси

28.

 

З 11 до ½ 2 розгляд в ВУФКУ фільми Київ. Зроблено критичну доповідь про це в комісії Мацоха. В Міському банкові пред’явив чек ДВУ – але гроші не одержав – немає кредитів. ДВУ обіцяв видати завтра инший чек. В Музеї ревізія Інспектури. Подав всі матеріяли. Кінчено друкування протоколів та виписок в справі Сатанова, написано до Укрнауки в справі Кам’янця та низку інших паперів, в справі Білоцерківських рядів. Видано папір практикантові для накреслення суч[асної] розвіски картин в залях. Була В.П.Нарбут, в справі закінчення виставки й монографії Була  – – з Дніпропетровського музею, хоче писати в англійськім журналі по гравюрі й графиці про виставку Нарбута. Вночі складав зпис до ВУФКУ.

29.

 

З ½ 10 в друкарні – дивився відбитки портретів Гольпайна, дав санкцію. У ДВУ одержав новий чек. В Держбанкові нарешті видали 200 к[а]рб[ованців] В ВУФКУ умовили з Мазохом на старих умовах працювати, за умовлену перед тим платню. Подав зпис усіх будов та місцевостей, що треба наново зняти чи перезняти. Розподілив з фотографами час дня, коли що знімати. В ВУАН забрав знімки й обміри Інспектури, що були на виставці ВУАК. В Музеї ревізія Інспектури – читав ревізійний акт, показував знімки й обміри. Була представниця ленінградської академії мистецтв – пропонувала обмін річей Шевченка (два рисунки натурщика – олією й олівцем) на що-небудь старої української школи. Переглядав зписки обмінних річей для з’ясування можливости обміну.

30

 

З 11 г[один] був у ВУФКУ, перегляд знятого, сортуваня, оглядали точки з’йомки Критого ринку. В Друкарні на Сінному базарі (двічи). В Музеї складав проект обов’язкової постанови про охорону пам’яток. Одержано з Музею Города в Ленінграді відомости про колекцію картин видів України М.О.Сергеєва. Відповідь. Працював в Музеї на виставці Нарбута представник Ленінгр[адської] Акад[емії] Мистецтв. Передав книжки через нього Ленінгр[адській] Акад[емії] Мистецтв, Рус[ькому] Музею й Крижанівському (про Нарбута).

Липень 1927

1

VII.

 

2

(суб[ота])

 

3.

 

Засіданя в Лаврі. Заборона Сорабкопу будувати ще одну піч в пекарні.

4.

 

З 9-ої год[] виїзд з ВУФКУ. Знімання фортец[ійних] валів, лаври, Марійського парку, цар[ського] палацу, Історичн[ого] Музею. повернулась з відпуску Артюхова.

5.

 

З 7-ої год[ини] ранку виїзд з ВУФКУ до Кирилівської церкви, Кирил[івської] стоянки, Флор[овського] м[анастиря]ря, Самсон[ія], т[а] и[нше]. Зараховано на посаду Секретаря комісії охорони – Базілевича, звільнено Адольфа. Виділення в шафі місця для Базілевича й Артюхової. Видача дозволу на ремонт (побілку) Козелецького собору з умовою непорушення ліплення. Слідчій Мелешкевич просив до нього прийти. В ДВУ за грішми (не здобув).

6

 

За викликом ВУФКУ мав з 6-ої год[ини] ранку їхати на зйомку, але виїзд не відбувся через погоду. В ДВУ за грішми (не здобув). У стар[шого] слідчого Мелашкевича на допиті в справі смерти Д.М.Щербаківського (Мелешкевич просив в листовній формі подати відомости). Подав Артюховій ще матеріяли до її статті про Гоголя (від Алексеєва).

8 -

12

 

Подоріж до м[іста] Конотопу й м[іста] Батурина в справі розслідування взламу гробниці гетьмана Кирила Розумовського завідуючи Конотопським держмузеєм Поплавським.

13

 

 
 
 

 

 

 

17

 

Що дня в Лаврі засідання в справі Сорбокопу, в справі охорони зовнішнього обличчя лаври, редколегії, ВУАН то-що. Огляд з Базілевичем мурів військового госпіталю в звязку з проектом їх знищити.

У лаврі засіданя .

18

 

Передав Моргілевському 100 к[а]рб[ованців] на обміри Золотої брами. Засіданя редколегії муз[ейного] збірника в лаврі. Був у друкарні, здав коректу статті про Гольпайна. Одержав листа від Дубровського з повідомленням, що мене телеграфно призначено в[иконуючим] о[бов’язки] директора музею. Мені про це нічого невідомо. Писав до ночи (3 ¼ год[ини] ночи) повідомлення до Укрнауки про батуринські події.

19.

 

В Друкарні взяв відбитки ілюстрацій до Гольпайна для зроблення підписів. У ВУФКУ в справі закінчення знімання фільму “Київ”. На пошті за пакунком – малюнком Ге (не одержав). Був Глеваський (в Музеї) в справі обміну альбому Вальнера 1846 р[оку] з видами Почаєва на гравюри Надеждина. Написано листа до митниці з поверненням грошей експертизою. Одержано повідомлення від П.П.Курінного про те, що сьогодні одбудеться комісія у складі представника коменданта м[іста] Київа й двох членів Міськради для огляду валів печерської фортеці Збори призначено на четвер 21-го. Одержано телефонограму про призначення засіданя в Окркомгоспі в справі розборки будівель в порядку громад[ських] робіт на ближчій сезон.

20

25

 

Виїзд до Чернігова, в справі обмірів Мазепиного дому й Троїцькому собору, зняття фрески з Спаського собору. Оглянуто докладно нову розвіску й розподіл експонатів Чернігівського музею, Скликано комісію з участю Новицького, Кіпліка, Моргілевського й Вайнштейна в справі перенесення фресок Єлецького манастиря. Зфотографовано деякі будови Троїцько-Їллінського м[анасти]ря.

25

 

Одержано з пошти посилку від Глеваського з Ленінграду – обрізок картини Ге “Голготи”. Одержано з друкарні коректуру статті про Гольпайна.

26

 

 

 

1

-

10

VIII

 

ІХ

Відпуск в Одесі. Праця в Музеї Старої Одеси.

9.

-16

Х

"

Поїздка до Новгороду Сіверського й Глухова, огляд і праця в місцевих музеях, огляд пам’яток культури.

28.Х-

 

20.ХІ.

Командирова до Ленінграду, одбір річей в Руському Музеї й Ленінградському музейному фонді. Передчасне повернення через відомости про передачу шевченківського відділу т[а] и[нших] річей до Харкова.

Грудень 1927.

12.

 

Доповідь про Мазеп[ин] будинок в істор[ичній] секції ВУАН. Засіданя Міськради присвяч[ний] Істор[ичному] музеєві.

13.

 

Упорядкував фотографії Інспектури. Одбір річей для будинку вчених.

Ввечері у Середи в справі збірки Нарбута.

14

ХІІ

В 10 год[ин] в П[ід]/В[ідділі] культів в Окрадмінвідділу в справі закриття Кирилівської церкви. 12-2 год[ини] на виставці в Картинній Галереї (на користь жертвам Повіді в Зах[ідній] Україні). Одержано від управи ВУАК копію протокола в справі коліруваня будинків ВУАН. Розшукував в фонді картини придатні для передачи до буд[инку] вчених.

15.

 

Писав до Адмінвідділу Білоцерк[івського] ОВК в справі Михайлівської церкви у Б[ілій] Церкви. До Київ[ського] упр[авліня] Упорядкування в справі проекту програму на планування схилів р[іки] Дніпра. Артюхова підраховує кількість вступів картин по роках. Меженко просив дозвола щоби Артюхова в неділю давала пояснення на Гоголів[ській] виставці. Приходив Дараган з пропозіцією купити у нього родинні портрети. Запитували з Окрліту дозвіл на вивіз низки книжок за кордон проф[есору] Іонінасу в Ковні. Запис фотографій №№ 73-93. Ввечері лекція по україн[ському] мистецтву на курсах підготовки лекторів по українізації.

16

 

Запис фотографій (до № 117).

17

(субота).

Писав статтю про Шевченківську виставку. Переписано листа до Укрнауки в справі Кирилівської церкви.

18

 

З 10 год[ин] ранку комісія Міськради по огляду пам’яток культури (не відбулась). З 11 до 5 в Музеї. Запис фотографій Інспектури (до № 140). Подав Заклінському заяву відділу про необхідність дотації від Міськради на придбання річей революц[ійного] мистецтва і творів Шевченка. Давав довідки Мих[айлу] Новицькому про де-Бальменів, Башилових т[а] и[нше]. Оголошення про звільнення Дзбановского. Артюхова на Гоголівській виставці дає пояснення. Ювілейне засіданя Київ[ського] Худ[ожнього] Інституту.

19.

 

З 2-ої до 6-ої. Запис фотографій (до № 160). Одправлено листа до Укрнауки в справі Кирил[івської] церкви. Подавав вказівки Щепотьєвій в справі роботи про порцеляну Миклашевського, прийнято доповідь на перегляд від Спаської. Дано Артюховій тему про Сошенка. Дано Мілковському адреси всіх музеїв У.С.Р.Р. Передано представникові журналу “Нове Мистецтво” статтю про шевченківську виставку. Ввечері концерт в Худож[ньому] Інституті з нагоди 10 річн[ого] ювілею.

20

 

Приїхав Базілевич. Інформація про Московський з’їзд краєзнавства. Дзбановському запропоновано звільнити посаду. Хвилювання співробітників.

21

 

З 10 год[ин] засіданя Мистецького відділу ВУАК та Соф[ійської] Комісії. Обирання нових членів мист[ецького] відділу ВУАК. Зроблено інформацію про Кирилівську церкву. Просив В.Т.Крилевського дати статтю про Нарбута. Одержано прохання будинку учених передати ним картини.одержано повідомлення від ІНО в справі мистецьких річей Бібліотеки. Оголошено постанову спілки Робос в справі Дзбановського. Обрав 19 картин для будинку учених. Працює Щепотьєва над Миклашевським

22

 

Засіданя (з 10 год[ин]) музейного комітету в справі одержання картин з Ленінграду й Москви.

23

 

Видача картин (числом 21) та пари бронзових канделябрів й статуї робітника для прикраси будинку учених. Перевізка їх до будинку й розвіска разом з Галяном

Ввечері засіданя Досл[ідницької] Катедри (доповіді *Павлики і Спаської).

24

(суб[ота])

Працював у будинку вчених разом з Галяном над розвіскою картин (з 11 до 3-ої). Ввечері одкриття будинку учених.

25

 

(Свято).

26

 

т[овариш] Заклінський захворів, надіслав ключи й листа з проханням заступати його під час хвороби. Видав Галянові й Мовчанові дві касових квітанціонних книжки. Видано Індисову три бланки асігновок для виписки зарплатні. Видано Магурі 17 к[а]рб[о] 50 коп[ійок] його зарплатні за І полов[ину] грудня. Виручку за останні дні покладено в запечат[аному] конверті в касу. Видано Індисову бланки для вимогових відомостів. Працювала Щепотьєва над порцеляною Волькитина. В залях було багато народу (понад 300 людей) і дуже поганий догляд –  Терещенко, Грищенко й Магура давали пояснення, Галян сидів у каси, а наглядачів практично не було. Поставив коло входу в худ[ожньому] відд[ілі] Артюхову (коло 2-х год[ин] дня).

Ввечері був у Заклінського; вдома писав відношення до Укрнауки в справі одержання карти з Третьяковки й Росс[ійського] Музею.

27

 

Віддав в Управі ВУАН протокол комісії в справі фарбування будинків ВУАН з зауваженнями. В Музеї переписані асігновки на зарплатню (разом з Мощенком). Видані для цього три бланки з асігновками. Придбані: О.Мурашка портрет жінки у зріст (паризького періоду) й Ковальського портрет кн[язя] Кочубея. Перші за 30 к[а]рб[ованців], другі за – 10 к[а]рб[ованців]. Виплачено 30 к[а]рб[ованців] робітникам за чистку снігу з даху. Одержані кредитові повідомлення від ФЕН для Комісії й Музею. Виплачено Мовчану 21 к[а]рб[ованець] 86 коп[ійок] за електрику. Видано Індісову під розписку документ[альну] відчітність за вересень-грудень (для перевірки). Складено акта про одібрання “скарбу” від гр[омадянина] Павленка в Рижанівськім районі на Звенігородщині. Ввечері засіданя Нарбутівської комісії, в 9 год[ин] А Таран в справі виставки на користь Зах[ідної] України.

28

 

З 10 год[ини] засіданя ВУАК. З 1-ої до 6-ої в Музеї. Видача дозволу (експертиза) Тульчинського (заборонено дві речи єврейського золотарства). Інформації завідуючого Зіновьївьким музеєм про порядок інвентаризації, переховування експонатів, наукову роботу то-що. Виплачено з каси музею 14 к[а]рб[ованців] 26 коп[ійок] шклярові за шибки. З’ясовував питання що-до виплати грошей службовцям й що-до згоди усіх співробітників працювати в неділю 1. І. Виписаня асігновок 2-х по музею і 2-х по інспектурі. Подавав поради Терещенкові щодо виробленя статуту обов’язків лаборантів. Підписано (3) відношення до Укрнауки в справі придбання річей з Москви та Ленінграду. Одержано з Вятки запитання що до худ[ожника] Аполлінарія Васнецова. Доручено Артюховій збірати.

29

 

З ранку у Заклінськогов музейних справах. Виплата грошей по господарч[их] рахунках. Принесено зпис 179 єврейських книжок на вивіз за кордон.

30

 

Був Шугаєвський з проханням від Вайнштейна підняти клопотання про Вишенський палац. Придбані для Інспектури від Туркевича 18 фотораф[ій], 2 літографії й 3 листівки з видами Київа, Кам’янця, Хотіна т[а] и[нше]. Написано лист до ОВК в справі статуй з памятн[иків] Столипина й Кочубея й Іскри.

Складав папери до Ф[інансового]/В[ідділу] в справі виплати зарплатні службовцям. Подавав поради Грущенкові та Терещенкові в справі регламентації обов’язків лаборантів. Писав листа до Росс[ійського] Музею в справі обміну експонатами. Телефонограма від Врони в справі комісії № 4 (методи муз[ейної] роботи).

1928.

1

І

Працювали в Музеї. Заклінський одужав

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

Дні відпочинку

7

 

Ввечері телефоном довідався від Глеваського про розпродаж у Немірові.

8

 

Посилаю телеграми до Неміровського райвиконкому, Вінницького музею й Кабін[ету] *в[] уч[  ]* Поділля в справі Немирова.

9

І

Зранку в Лаврі одержав 20 прим[ірнка]. Гольпайна. Питався поради Касперовича про “портрет Мазепи". Приходив букініст з пропозицією сатиричного київського альманаха 1869р. Глеваський подав одержані ним вартосні картини Судковського (хутір); Головачевського, Мікєшіна, Трутовського (куховар), Пимоненка (проводи на війну). Одержав від нього відомости про придбані ним чотирі панно з Немирова.

10

 

З 11 год[ини] засіданя будинку учених в справі художньої оздоби будинку (з участю Середи й В.Кричевського). В УНІК’у в справі монографії Нарбута. У Середи дивився напів-закінчений малюнок обгортки ”Українського Музею”. В Музеї здав відчітність по поїздці в Ленінград та по поїздці в Батурин-Конотоп

11.

 

Зранку працював над дослідом про плани Київа. В Музеї розкладав фотографії Інспектури. Послано нову телеграму Неміровському Райвиконкому про заборону проводити дальший продаж річей. Приходив Розмитальський з компаньоном придбано від них за 15 к[а]рб[ованців] малюнок гетьманських емблем Раєвського. Приходив Глеваський з зписком цін на картини, шукали килим, бра, бронзу т[а] и[нше] для обміну з ним.

12

 

Придбано від Глеваського шляхом обміну рисунки Трутовського (9), Головачевського (портрет), Судковського, Пимоненка, Трутовського, офорти Михахальцевої т[а] и[нше]. Одержано повідомлення від Брілінга з Вінниці. Розмова з Доброгаєм в справі портрету Мазепи.

13

 

14

 

Дні неприсутні. Писав статтю про давні плани м[іста] Київа. Оглянув панно з Неміровського палацу в крамниці ІЗО (одно з чотирьох). Повернув особисто д[окто]рові Квятковському взяту для гоголівської виставки картину Мікєшина. 13-го ввечері катедра мистецтвознавства

15.

 

Показував музей групі одвідувачів.

Був проф[есор] Клименко в справі ікон київського цеху шевців.

16

 

Був на міській станції в справі поїздів до Немирова і Вінниці. У сільськогоспод[арському] музеї шукав Александровича в справі інформації про Немирів. Одержав інформацію. Одержав відповідь з Харкова в справах одержання картин з Москви й Ленінграда. Оглянув на дому у Легневича тарілки Сакс й картину на тему з Хмельниччини (барахло) (Олександр[івська] 21-2). Лист до ІНО в справі складаня зписку не музейного майна бібліотеки. Видав посвідченя Терещенкові в справі одержаня ікони шевців, підписав статут ОСМУ.

17

 

Брав у Кожневича платівки. В Музеї торгівля з Глеваський і Доброгаєм (обміни – один в справі панно з Немирова, другий – портрету Мазепи).

Александрович приніс справу про Неміров. Приходив Гринберг в справі книги т[а] и[нше].

18 -

23

 

Поїздка до Вінниці й Немирова.

28

(суб.)

Ввечері з 7 до 1 ½ год[ини] ночи редколегія Муз[ейного] збірн[ику] у лаврі.

29

 

З 11 год[ини] огляд з комісією Міськради будинків митрополита коло Софії, брами й огорожи Михайл[івського] м[анасти]ря, Андріївської церкви, самсон[івського] фонтану й сонячного годинника в брацтві.

В Музеї

Ввечері до 8-ої год[ин] розшуки слідів вивезених з Немирова річей знайдено на Десятиному] переулкові 3 пом[**] 2 у гр[омадянина] Ріксмана два ліжка, й инші речі. За одно ліжко, куплене за 30 к[а]рб[ованців], хоче аж 350, за друге ще не надумав ціни. Взяв портрет пензля С***’го 1849 р[оку] за 5 к[а]рб[ованців].

30

 

З 11 год[ин] засіданя з Курінним у Зумнера в справі катедри. У ВІНО погоджував з Назаревським справу про передачу музейн[их] річей з бібліотеки ІНО. У пастернака (ВБУ) дав дозвіл на обмін старого комоду на лист Шевченка. В Музеї придб[ано] портрет Хеняцкого. Віддав рецензію до “Радянського мистецтва”. Писав папери про палац у Вишенках й дозвіл на бондарську майстерню. Ввечері лекція Зумера.

31

 

11 год[ин] засіданя підготовче до Бюро Катедри (Зумер, Курінний і я) в справі реформи катедри. У ВІНО складав зпис річей в бібліотеці, що мають музейне значіня. В музеї просив дозволу на вивіз за кордон М.О.Панов. Підготовленя матеріялів до справоздання по інспектурі. В 7 год[ин] засіданя катедри мистецтвознавства, в 10 год[ин] пішов на виставку Художню Всеукраїнську в буд[инку] ВУАН (одкривається 5-го).

Лютий 1928.

1

ІІ

Підготовив матеріяли до статті про виставку. В музеї підготовленя до справозданя по інспектурі. Розмова з Щепотьєвою в справах семінару при катедрі. Був представник парафії Миколаївського собору з приводу зкладення з них фінподатку. Одержано пропозіцію Укрнауки про складеня кошторисів про ремонт Кирил[івської] церкви.

2

 

Працював над статтею про Всеукраїн[ську] Худ[ожню] виставку в буд[инку] ВУАН.

3

 

Працював над справозданям Інспектури. Дано до друку статтю з приводу всеукр[аїнської] виставки в буд[инку] ВУАН.

4

 

Ввечері засід[ання] дослідч[ої] катедри Рецензія Щепотьєвої (роз**но) Павленко-“Ткаченко”. Працював над складаням справоздання Інспектури р[оків]1926/7.

5

 

З 11 год[ини] до 3-ої з комісією Міськради Кирилівської церкви. Зроблено 5 знімків (20° мороза). В музеї переглядав інвентар для встановленя невідомих дат придбань. Продовженя праці над складанням звіту інспектури. Одержано повідомленя з Москви про асигнування 6.500 к[а]рб[ованців] всесоюзних коштів на придбання річей сучасн[ого] мистецтва. Курінний просить прокоректувати франц[узький] текст муз[ейного] збірника й дати першу хроніку до Бюлетеня. Відкриття Всеукраїн[ської] худож[ньої] виставки. Ввечері у Середи збори ОСМУ.

6

 

Працював до 7-ої год[ини] веч[ора] над відчитом Інспектури, у 8 год[ин] посланий до Харкова. Довідався про постанову Комісії Раднаркому СССР асигнувати нашему музеєві 6.500 к[а]рб[ованців] на придбання картин Розбирав з Артюхової інвентар.

7

 

Надіслано листа до М.П.Черепніна в справі одержаня картин з Ленінграду. Надіслано подяку до ТАХН в справі обрання мене членом-кореспондентом. Продовжував розбір інвентарю Худ[ожнього] Від[ділу] для встановлення дат ріжних придбань. Надіслано до Харкова листа – відповідь на докір Укрнауки в справі Миколаївської церкви у Білій Церкві. Вийшла з друку моя стаття в справі постановки “Блазня” й до відкриття Всеукраїнської Художньої Виставки.

8

 

Послано до Харкова музейні збірки без покажчика й француз[ького] тексту.

9

 

Послано до адмінвідділу ОВК проект обов’язков[ої] постанови про охорону пам’яток культури

Ввечері складав зписки літератури для семінару пр[актично] досл[ідній] катедрі.

10

 

Складав зписки літератури для семінару при дослідній катедрі. Готовий вік ХVІІ. Сталінський надрукував знімки Кирилівки. Написано папера до білоцерківського музея з запитанням чи дійсно мають будувати башню в Александрії. Від Р.Р.Заклинського довідався, що має видаватись каталог шевченківської виставки, й що текст каталогу вже майже готовий(!). Від Кабінету укр[аїнського] мистецтва одержано прохання дати експонати Шевченківськ[ого] відділу до Кабінету й друкарні для видання. Послано два примірники проекта обов’язков[ої] постанови до ВУАК й до Лаври Дец натягнув на під рамки 10 полотен.

11

суб[ота]

З 12 до 4-ої огляд Всеукр[аїнської] худ[ожньої] виставки.

12

 

Огляд з комісією Старого Київа (Макаренко, Матюхін, В.Кричевський, Курінний) будинку Духовної Академії на Подолі для Музею Стар[ого] Київа.

13

 

Одержано відповідь від Росс[ійського] Музея про згоду передати Левицького й Боровиковського без укр[аїнських] ікон. Видано Кабінетові Укр[аїнського] Мист[ецтва] 4 орігінали Шевченка.

14

 

Зранку складав доповідь про Немирів. В Музеї записував фотографії Інспектури. Подав 6 примірн[иків] програму робіт при закордонній командировці. Передано через Артюхову до Деца рисунок Трутовського щоби зняти плями. Складено відповідь до Будів[ельної] комісії у Тульчині в справі Тульчинськ[ого] палацу Сталінський передав збільшення моїх фотографій Кирилівської церкви. Складено обмінний акт з Глеваський про портрет Іваненка.

15.

 

З 10 год[ин] засіданя ВУАК (пленум). В Музеї запис фотографій Інспектури (до № 208, до кінця моїх). Придбано три речі – межигір’я (під слонову кістку), чайничок Таранівка (під Китай) і молочник (Корець). Базілевич нарешті був у Комунвідділі в справі плану Кирилівського манастиря.

21

ІІ

Доповідь В.М.Базілевича в Комісії по дослідж[еню] громад[ських] течій “Декабристські пам’ятки в Тульчині”.

24

 

Переписування листа до Головнауки РСФСР в справі дозволу передачи й обміну картин.

25

(суб[ота])

Був на Всеукр[аїнській] Худ[ожній] виставці, випадково довідався що ОВК асигновано 2000 к[а]рб[ованців] на купівлю річей, й що Карт[инна] Гал[ерея] вже вибирає. Був у Лукашенка в Наросвіті й на-дому, у Заклинського на дому, на засід[ані] комісії по вибору річей у 6 год[ин] веч[ора] Обговорення принципів купівлі.

26

 

Заклинський склав проект листа до ОВК в справі картин з Худ[ожньої] Вист[авки]. Був на виставці Був Пилипенко з Харкова (Соц[іальний] Музей).

27

ІІ

Засідання Муз[ейної] комісії № 4 з 10 год[ин] Доручено мені доповідь про методи роботи київ[ських] музеїв зробити 5 березня. Експертиза в Ханенк[івськім] Музеї китайської вази. Заклинський каже, що був в ОКВ в справі придбання картин. ОВК не дуже прихильні до передачи нашому Музею. Базілевич приніс нарешті викопировку плану Кирил[івської] церкви.

28

 

Зранку до 2-х год[ин] був на Всеукр[аїнській] Худ[ожній] виставці. В Музеї перевіряв каталог Шевченк[івської] виставки, складений Грущенкою (до біса помилок). Одержано запитаня Адмінвідділу ОВК про дзвіницю в Переяславі й церкву в Шпитіках. Базілевич був у ВІНО. Ввечері засіданя на виставці (не відбулося). Ввечері працював над рецензією про Худ[ожню] Виставку для Прол[етарської] Правди.

29

 

Зранку кінчав статтю для Прол[етарської] Правди про Всеукр[аїнську] Худ[ожню] виставку. Був у Нотаріуса для підпису статута ОСМУ. В Музеї продовжував виправляти текст каталогу складений Грущенчихою. Дано дозвіл на огляд конгрегацької залі. Надіслано відповідь Адмінвідділові в справі дзвінниці в Переяславі й церкви в Шпитиках. Одержав листа від Етінгера в справі Гольпайна. Ввечері переписка статті до Прол[етарської] Правди про виставку й засід[ання] Нарбутів[ської] колегії.

Березень 1928

1

ІІІ

До 5-ої год[ини] ранку писав рецензію до Прол[етарської] Правди про виставку. У 3-и год[ини] дня здав її в редакцію “Правди”. В Музеї були представниця Проскурівск[ої] Наросвіти в справі Сатанова, одна громадянка в справі вивозу килимів (сказав, що запитаю НКО в справі нових інструкцій) Від Комгоспу в справі Андріївської церкви. В.П.Нарбут подала заяву про повернення річей.

2

ІІІ

Надруковано рецензію на Худ[ожню] Виставку. Був Мовчан з Конотопу, давав інформації про Конотоп й Поплавського. Ввечері катедра.

3

суб[ота]

Був на виставці, комісія (Врона, *Крачко, *Лукашенко, я) знайомились з річами що рекомендують організації до купівлі.

4

 

Зранку доповідь Моргілевського в Лаврі про подорож до Константинополя. В Музея був Фесенко просив давати зразки для друку нар[одних] картинок. Був представник парафії Покровськ[ого] м[анасти]ря, просив передати Андріївську церкву. Нім[ецький] піддан[ий] в справі дозволу на вивіз двох килимів (дано дозвіл). Одержано два листа від Артюхової з Москви

5

 

Був слабий. Писав статтю про плани Київа.

6

 

Був робітник з лаврської друкарні в справі кловського палацу. Працював Фесенко над художниками (шукав теми для лубків). Шевченко приніс чертежи з архіву київ[ської] інженір[ої] команди. Віддав Заклінському каталог шевченк[ої] виставки з поправками. Обговорював з Закл[інським] питання про використання  6 ½ тис[яч] з Раднаркому. Одержав таємне запитання з Ніжина про Козелецьку церкву (чи вона має худ[ожне] значіня).

7

 

Був представник фирми *Ніеrsemann** з пропозицією купівлі видань. Бистрицький приніс портрет бабушки Шлейфер. Шевченко приніс старі чертежи з військового архіву Київ[ської] фортеці.

В 5 год[ин] засід[ання] Комісії про методи музейн[ої]. роботи (моя доповідь) до 7-ої. З 8-ї до 12 засід[ання] Нарбутівської редколегії. Послано листа до Меллера в справі присилки його картин.

8

 

З 12 год[ин]. засіданя реставрац[ійної] комісії на помешкані у Макаренка. В Музеї працював М.О.Попов над україн[ським] вбранням, показував йому Трутовського, Мартиновича то-що. Був у Крилової-Толлі-Шлейфер за довідкою у справі принесеного Бистрицьким портрету бабушки Шлейфер. Комісія науков[их] роб[ітників] Музею оглянула портрет Шлейфер й обговорювала можливість придбання. З 6-ої до 8-ої перше засід[ання] комісії по перевірці майна Музею. Шевченко приніс портрет якогось старого українця пензля акад[еміка] Федорова.

9

 

Зранку продовжував статтю про давні плани м[іста] Київа. В Окркомгоспі в справі Кловського палацу (розмова з Карповим). В Музеї просив запитати Фінвідділ й ФЕН про долю 6 ½ тисяч. Написав листа до Адмінвідділу Хотинського ОВК в справі Козелецького собору. Одержано телефонограму про засіданя комісії Лукашенка в справі купівлі картини. Оглядали з Комісією вази для обміну на портрет Шлейфер.

10

(суб[ота])

Від 2 до 7 год[ини]. засіданя комісії по придбанню річей з виставки (Всеукр[аїнської] худ[ожньої]). Нахальна поведінка АРМУ (Врона, Бойчук й Кра**). Остаточний присуд одкладено.

11.

 

В Музеї був Вайнштейн з Чернігова, кількагодинна розмова в справах Чернігова. Бистрицький приніс полотно Орловського за 220 к[а]рб[ованців].

З 12 до 3 був (автомобілем) у Видубицькім манастирі з комісією Міськради. У 6 год[ин] з Крамаренком у будинкові Учених у справі написаня портретів для буд[инку] учених. Після 8-ої збори ОСМУ.

12

(свято)

В Музеї був Вайнштейн з Чернігова, розмова в справі оголошення Єлецького монастиря заповідником, в справі фресків, в справі конотопського музею й Поплавського, палаців у Вишенках й Стольному збірки Коцюбинського й взаємовідносин з Вінницею, то-що.

Приходила Симонова в справі дозволу на вивіз річей. Був Мілковський, цікавився деякими шевченківськими річами Показував йому усі Твори Трутовського.

13

 

З 10 до 1-ої перевірка з комісією майна худ[ожньо] пром[ислового] відділу. (231 №№). Заведено й заповнено книгу таємного листування. Повернено Бистрицькому картину Орловського через дорогу ціну (220 к[а]рб[ованців]). Вирішено придбати портрет Шнейдер й 6 річей кераміки за 80 к[а]рб[ованців]. Одмічали на плані Кирил[івськрї] садиби межи майбутнього заповідника.

Вдома закінчував статтю про плани Київа.

14

 

Доповідь в засід[ані] правління будинку учених в справі окраси залі портретами. Ввечері до 12 год[ин] був на диспуті в справі худ[ожньої] виставки.

15

 

 

16

 

З 12 год[ини] засід[ання] худ[ожньої] комісії будинку учених в справі написання портретів. Умовились на три портрети з Крамаренком за 200 к[а]рб[ованців].

17

(суб[ота])

Засіданя в ОВК у Стойкевича в справі Кловського палацу.

З 4-ої до 7-ої семінар катедри. Лекція на всеукр[аїнській] худ[ожній] виставці.

18

 

Закриття всеукр[аїнської] худ[ожньої] виставки. Засіданя Музейного Комітету в справі закриття Нарбутівськ[ої] виставки

19

 

Отримано таємного листа до Ніжинського Адмінвідділу в справі Козельця. З 10 до 1-ої засід[ання] музейн[ої] наради у Левицького (доповідь Дахновича, Курінного т[а] и[нше]). В Держторгу запитував про день першого засідання в справі експорту старовини. Одержав таємно листа з Н.К.О. в справі експорту з призначенням мене уповноваженим. Глеваський приніс портрет дітей Костомарова. Від Туркевича придбано два рисунки Горського на українські теми за 22 к[а]рб[ованці]. Ввечері читав лекцію на учительських курсах українізації (князівське мистецтво), з 7 до 9 год[ин]. Надіслано до Харкова матеріяли в справі Кирилівської церкви.

20

 

З 10 до 1 год[ини] останнє засіданя комісії Лукашенка по придбанню річей з виставки Остаточне призначення цін й вибір річей. З 1-ої до 2-ої у навчателя співу Богуславського в справі придбання скульптурного погруддя Ярошенка, виконаного Позеном. Приходив Глеваський інформував про портрети 2 Вітгенштейнів 1812 року писані Боровиковським, у приватніх людей у Київі. Був Александрович давав ріжні відомости про пам’ятки старовини на Поділлю. Була Терещенко (зав[ідуюча] музеєм у м[істі] Звенігородці) розповідала про с[ело] Козацьке т[а] и[нші] пам’ятки в її районі.

Одержано листа з Бердичова про бажання проводити розчистку склепів під костьолом. Заборонено до погодження з ВУАК. Лист від ВУАК в справі ліквідації Новг[ород] Сів[ерського] музея. Терещенковій видано посвідку Інспектури.

21

 

Був слабий. Працював над “Путешествием” фон-Туна. Ввечері засіданя Нарбутівської колегії у мене.

22

 

Надіслав фотографії портретів Гольпайна до Еттінгера. Одержав листа від Артюхової в справах придбаня картин і від Зборовського з Тульчина в справі охорони пам’яток Тульчина.

23

(свято)

(п’ятн[иця])

З 10 до 3-ої засіданя комісії по виділенню річей музейного значення з бібліотеки ІНО й опис усіх цих річей. Послав брошюри про Гольпайна до Віденського музею и листи до Відня й Артюхової.

24

(суб[ота]

свято)

З 1 до 4 засіданя Нарбутівськ[ої] колегії. З 7 до 9 засід[ання] музейної комісії (редакційне)

25

(нед[іля])

Одержав дурні розпорядження Укрнауки в справі Немирова. Водив по музею екскурсію співробітників Лаврського музею. Одержав від Вайнштейна копію листа від Поплавського.

26

 

Послано листа до Укрнауки в справі Немирова. Принесено на експертизу збірку порцеляни гр[омадянина] Зон.

Ввечері лекція по укр[аїнському] мистецтву на курсах українізації.

27

 

До 3-ої год[ини] засіданя музейної наради. Після 7-ої до ½ 12 год[ини] ночи закінчення музейної наради. Обрано остаточну редакц[ійну] комісію (Курінний, Заклінський, я). Видав Сталінському для фотографування дві речі Мурашка й “Козачки” Трутовського для Шевченк[івського] Інституту.

28

 

З 10 до 2 год[ині] на Лук’янівці у художника Понеля розглядав картини П.Левченка (сцена з Мертвих душ), Крижицького (захід сонця), О.Мурашка (портрет дівчини), Ф.Кричевського (жіноча голова), *Ціонглинського(?)* натура, Ковалевського т[а] и[нше] Був у вдови Мурашка для встановлення правдивости Мурашиного авторства. М.А.Мурашко була у музеї, принесла фотографувати портрети О.Мурашка й М.І.Мурашка. Приїхав Таранушенко, розмова про Нарбута й взаємна інформація по інспектурі. Підтримав перед Окрнаросвітою клопотаня ВУАК про асигнуваня 300 к[а]рб[ованців] на виставку звітну. Одержав листа від Лазаревського в справах видання Нарбута. Приходив представник парафії Андріївської церкви в справах ремонтів. Складено акта про обмін з Глеваський двох бра на картину Ге “портрет дітей Костомарова”. Умовився з Держторгом про день засіданя в справі експорту. Середа інформував про наслідки експертизи порцеляни гр[омадянина] Зон.

29

 

Зранку писав відношення до Тульчинської військової Комісії № 8 в справі палацу Потоцького, й до Тульчинського ОВК в справі знесення мурів та дзвінниці. З 12 до 5 працював в Музеї на виставці Нарбута Таранушенко, давав йому пояснення. Була В.П.Нарбут, в справах забираня з виставки річей. Одержав два листа від Артюхової в справах одержання річей з Москви. Одержав листа від Етінгера – одержав фотографії з Гольпайна. Була Лакерда принесла другу партію вишивок. Середа прислав експертизу річей гр[омадянина] Зона (порцеляна).

30

 

Послано листа Артюховій.

Ввечері засід[ання] семінару, доповідь Таранушенка про експедиції на Харківщині.

31

(субота)

В 6 год[ин] веч[ора] моя доповідь в Істор[ичної] секції ВУАН про давні плани м[іста] Київа.

Квітень 1928.

1.

(неділя)

Принесли полотно Ріпина “переправа козаків (чи черкесів) через річку. Таранушенко поїхав до Харкова. Послано листа до Харкова в справі оголошеня Спаського манастиря в Новгороді Сіверському заповідником. Підняв ґвалт в справі виділення Музеєм (передачи) окрархіві усіх архівних матеріялів.

2

 

З 10 год[ини] ранку до 1-ої засіданя Інспектури з директорами музеїв в справах експорту й виділеня музеями річей для експорту. З 1-ої до 3-ої у Держторзі в справах експертизи й експорту (разом з Курінним). Умовились перше засіданя призначити на четверг. Понель приніс картину Левченка ”Сцени з Гоголя”, Святославського ”Ярмарок”, Крижицького т[а] и[нше]

3.

 

Передав для Ф.Я.Савченка 8 фотографій з планів Київа й рахунок Сталинського (вручив Юркевичу). В Музеї була В.П.Нарбут, забрала з виставки “*силуюд” Нарбута з Модзалевським та ілюстровані відбитки “Слін” та “Осел”. Глеваський приніс Левченка *видок* в садибі Линовиці. Одержав від Вайнштейна з Чернігова листування в справі Єлеця й фотографії (без плана). Студіював акти складені комісією по передачи архівних матеріялів до Окрарху. Умовився телефоном з т[оваришем] Поповичем начальником штаба корпусу на передачу архівних матеріялів з Військово-Інженірного Управління.

4.

 

З 1-ої до 3-ої у ВІНО оглядав речі музейн[ого] значення (царські портрети й бюсти в Археол[огічному] Музеї, бюст Чацького т[а] и[нше]) В Музеї Тарновський приніс бісерне покриття канапи з Качанівки. Хоче 1.000 к[а]рб[ованців]. Був секретар німецьк[ого] консульства з жінкою, *Wollmy,* в справі вивозу річей німецького консула. Засіданя музейного комітету – обговореня справи про передачу до архівів матеріялів архівного значення (моя доповідь). Ухвалено опротестувати. Розгляд справ про придбання Левченка (баль у Київі – сюжет з’ясований Тарновським), двох портретів Мурашка, *Ціонглинсько[го](?)*, Крижицького, Ріпина т[а] и[нше]. Ухвалено більшу картину придбати. За бісер Тарновського дати не вище 400 к[а]рб[ованців].

5

 

З 10 год[ин] до ½ 12 у Держарху (мала бути І експертиза, не відбулась). У архіві Військ[ово] Інжен[ірного] упр[авління] дивився плани Київа й креслення. У заст[упника] нач[альника] штабу корпуса в справі одержання цих матер’ялів. Оглядав Кловськ[ий] палац. В Музеї був Глеваський приніс “собачку” Миклашевського. Щукав Ф.Красицькому фотограф[ію] Шевченка.

6

 

Був у Музеї М.В.Нестеров. Показував йому худ. відділ та виставки портрета, Нарбута, Шевченка. З особливим інтересом оглядав залю нового портрета. Дякував за те, що збіраємо Трутовського (його навчителя, якому він зобов’язаний тим, що став художником). Експертував Рєпіна (переправа черкесів через річку) – вважав, що це скоріше Рубоˊ .

Зранку був разом з Глеваським у Селецької на Лавашівській вул[иці] дивився орігінали Боровиковського (портрет Вітгенштейна) хочуть 700 к[а]рб[ованців] (раніше 850).

Ввечері катедра (огляд літератури про муроване будівництво ХVІІ віку).

7

(суб[ота])

Засіданя комітету увічнення пам’яти Д.М. Щербаківського.

Після цього засіданя Нарбутівського комітету.

8

 

Придбані у Понеля картини – Левченка “баль” (за словами Тарновського – з колекції де-Бальмен), О.Мурашка два жіночих портрети й Їжакевича Вид Київа разом за 75 к[а]рб[ованців]. Придбано у Тарновського бісерне сидіння з канапи у Качанівці за 400 к[а]рб[ованців].

9

 

Розіслано повістки на засідання комісії по розподілу майна ВІНО. Послано до Конотопського ОВК відношення в справі доручити Вайнштейну розкопів-дослідженнь приватного будинку з льохом у м[істі] Конотопі. Власник Рєпіна (переправа через річку черкесів) забрав свою картину.

Ввечері лекція по україн[ському] мист[ецтві] на курсах українізації. Між 3 й 4 год[ини] огляд меблів діректуар у нач[альника] штаба корпусу Попова (разом з Глеваським).

10

 

З 12 до 3 експертиза в Держторгу, в помешканні Ломбарду (перший раз, разом з Курінним). Був Мовчанівський з Бердичева, давав вказівки що до оголошення заповідника, штатів та положення про заповідник Був представник від парафії Жураковського, просив чи не можна дати Андріївську церкву. Одержано таємне запитання від Вайнштейна в справі експорту музейних цінностей. Був у Давидових на Рейтарській вулиці – оглядав меблі карельської берези й малярство – два Мітуара й дуже гарний [winterhelter]* (непідписаний портрет жіночий – одної з Давидових).

11

 

З 11-ої до 3-ої комісія по розбору майна ВІНО.

Засідання Музейн[ого] Комітету, зробив заяву в справі ненормальної постановки справи з друкуванням каталогу. Закінчив свою передмову. З 7 ½ до 10 лекція на курсах українізації (остання).

12

 

З 1-ої до 3-ої дивився портрети у Дарагана й записував їх зміст. Писав листа Дубровському в справі Немирова (ще раз пояснював неможливість й абсурдність перевезення меблів до Вінниці); але можливо ще доведеться повернути те, що одержав).

В катедрі в справі оплати праці (не тільки не будуть платити, але можливо ще доведеться повернути те, що одержав.) Ввечері Дивився на “твір” художника Костецького (партизани у 1918 році) у нього в хаті.

13

(свято)

З 11 до 3 в Музеї підготовлював до розсилки обіжника Інспектури до музеїв в справі експорту цінностей й виділення річей з муз[ейних] фондів. З 7 до 9 разом з Заклінським були у Дарагана, дивились портрети, пропонували 300 к[а]рб[ованців], він хоче 650. У Новицького на катедрі (спізнився, не встиг передати літературу про Полтаву).

Експертиза в Держторгу.

17

 

Ввечері виїхав до Полтави з аспірантами катедри мистецтвознавства, до яких приєднався ще Заклінський та Рулін. Студіював бароко, ампір, та музеї (виставка килимів, Кунавін, портрети Ярошенко то-що). Пробув до 22-го ІV.

22.

 

Приїхав з Полтави. Одержав телеграму й спішного листа від Артюхової.

23.

 

Ввечері до 12 ½ год[ин] ночи у Лаврі, бачився з Федоровським з Харкова, Рудинським та Потоцьким, марно шукав Таранушенко.

24.

 

В 9 год[ин] ранку засіданя Міськради в справі передачи цитаделі до Лаври (не відбулось). З 10-ої до 2-ої год[ини] експертиза в Держторгу. З 2-ої до 3 ½ засід[ання] комісії по зміні назв вулиць при О.В.К. В Музеї був Таранушенко, взаємно інформувались у справах охорони та справі експорту

25.

 

Одправлено Артюховій листа з додатком відношення до Головмузею в справі одержання копій з Левицького та Боровиковського. Був в Музеї лікар Селецький з пропозицією купити портрет пензля Боровиковського 1812 р[оку]. Оглядали з комісією речі з худ[ожньо] пром[ислового] відділу, які можна було б видати для експорту. Був Канський з Ленінграду. Новицький нарешті надіслав план церкви в Пятничанах.

26.

 

Склав зпис тем для вступу аспірантів до Відділу та зпис літератури, яку треба прочитати. Надіслано листа до Вінниці в справі фотографій церкви в Пятничанах. Надіслано Вайнштейну посвідку на переведення обслідування льоху у Конотопі. Сталінський проявив мої знімки з Полтави.

27

 

Був лікар Селецький, приніс портрет Вітгенштейн пензля Боровиковського, 1812 року. Дуже довго торгувалися, умовилися 500 к[а]рб[ованців] за Боровиковського й обмін на другий портрет військового Вітгенштейна етюда Маковського “корова”).

28

(суб[ота]).

 

29

 

Послано спішного листа й телеграму Артюховій – докладна доповідь до Головнауки РСФСР в справі Левицького і Боровиковського. З 4-ої до 8-ої год[ини] водив екскурсії Н.К.О. з Харкова по Лаврі.

30

 

З 9 год[ин] ранку в Музеї – показував харківській екскурсії Н.К.О., літератів, театр[альних] діячів то що (до 1-ої год[ини]). Був проф[есор]  Головенко, пропонує орігінал Шевченка картку олією “Староста” (в обмін). З 3-ої до 5-ої засіданя шевченківського комітету – розгляд проектів готелю на могилі Шевченка.

Травень 1928.

1

V

Одвідав Селецького в справі придбання від нього портрету пензля Боровиковського

2.

"

Виїзд з пленумом Шевченківського комітету на могилу Шевченка. Виступи в справі збудування монументу на могилі Шевченка й в справах збудування готелю.

3.

"

Повернувся з Каніва. З 12 до 2 ½ експертиза в Держторгу. Був режісер Глаголін – дивився твори Врубеля. Був секретар німецького консульства Вольпи – в справах вивозу за кордон майна був[шого] консула Стефані. Одержано відомости про розборку портика в будинку Пестеля в Тульчині.

4

V

З 11 год[ин] ранку до 2 ½ був Дубровський, розмови з ним по справах інспектури. Були представники парафії військов[ого] Микольського собору в справах ремонту церкви й з’ясування можливости приєднання до Лаврського заповідника. Послано листа до Тульчинського ОВК в справі заборону розборки мурів та справі пошкодження будинку Пестеля.

5

(суб[ота]).

З 10 год[ин] до 2 засідання комісії з директорів усіх музеїв за участю Дубровського й Держторгу (Білозерківського) в справах вилучення з музеїв експортних річей.

6

 

З 10 до 11 ½ засід[ання] в Картинн[ій] галереї за викликом Лукашенка в справі оцінки картин з Березанського району (виявилося що ще не дорставлені). З 12-ої до 4-ої огляд з комісією Міськради Військового Микольського собору; Порохового льоху коло Лаври кол[ишнього] трапезної Мик[олаївського] м[анасти]ря (військових складів), кол[ишньої] офіцерської гаубвахти, брами московської та *нижньої* наводницької й кловського палацу.

Послано телеграму до Тульчинської Окрпрокуратури в справі притягнення до відповідальности Окрздраву за переробку й нищення колонади будинку Пестеля. Ввечері доповідь Ф.І.Шміта в катедрі про місце св[ятої] Софії в схемі історичного розвитку мистецтва СССР. Одержано повідомлення про розкопи на Золотоворітській. Базілевич і Магура обслідували і принесли дві каблучки.

7.

 

З 10 год[ин] ранку комісія з Гіляровим та Дахновичем у німецькому консульстві – огляд картини та меблів. Згідно роз’ясненню представника митниці, оплаті митом не підлягають. Дозволено вивезти все крім двох гарнітурів карельської берези. Одержав два таємних обіжника НКО в справі експорту. Ввечері лекція Ф.І.Шміта про цикли історичного розвитку в Музеї мистецтв ім[ені] Ханенків. Розшукував відомости про час придбання ріжних творів Шевченка. Дослідження каблучок [з] Золотоворітської № 2.

8.

 

Зранку придбав для М.П.Алексєєва від Давидових твори Пушкина вид[ання] 1838 року. Одержано листа від Чернігівського Держ[авного] музею відчит про пошуки льоху у Конотопі, від Київ[ського] Худ[ожнього] Інституту переслано відношення білоцерківському ДПУ в справах картини Маковського і фарфор[ової] вази в Білій Церкві у гр[омадянина] Тищука. Розшукував відомости про час придбання Шевченківських річей. Одержано запитання від Волинського агротехнікуму про заходи до підтримки каплички в Новій Черториї з картинами Нестерова. Був О.М.Сімзен, пропонував міну на експонати по Старому Київу.

9

 

Був з Курінним в Держторгу, підписано протокол наради з Дубрвським. Підписано протокол розподілу майна ВІНО. Зранку дзвонив Крилевцов з ОВК питав про те, чи варто піднимати дипломатичну переписку з привіду гарнітурів меблів німецького консула. Сказав, що варто. Опрацював альбом “Souvenir d’Orenbourg” для каталогу Шевч[енківської] виставки. Був представник парафії Варваринської церкви м[іста] Переяслава в справі ремонту Вознес[енського] м[анасти]ря.

10.

 

З 10 до 2 ½ одібрання з представником Держторгу картин, порцеляни, меблів т[а] и[нше] з Київ[ської] Картин[ної] Галереї. Одержано на суму понад 5.000 к[а]рб[ованців]. Дзвонили з закорд[онної] част[ини] Адмінвідділу ОВК в справі заборони Інспектурою вивозу меблів консула Стефані. Розмовляв телефоном з головою ОВК Войцехівським мотивував потребу заборони. Сказав “ну їх к чорту” й обіцяв ще з приводу цього побалакати. Написано до ВУАК з приводу догляду за земельними роботами на розі Вел[икої] Житомирській та Стрілецькій вул[иці] до П[ід]/В[ідділу] культів ОВК в справі ремонту дзвіниці у Переяславі. Одержав з Бердичева проект оголошення заповідника.

11.

 

Ввечері в музеї засід[ання] катедри, доповідь Новицького про Шевченка й Мишковської про мотив безкінечності в писанці.

12

(суб[ота])

Констатував розборку мурованого будинку за Ланцюговим мостом, Миколаївського часу (розборка майже закінчена). Базілевич повідомив про розкопи схилу гори від Великої Житомирської до Танчарів де друкарі роблять величезну площадку. Курінний одвідав, результат повідомив. Дзвонили телефоном з ОВК Крилевцов, та зав[ідуючий] закорд[онним] відділом Адмінвідділу в справі вивозу річей німецького консула, передали прохання Войцехівського не робити перешкод та ускладненнь. Був змушений згодитись (Кравцов передав, що ОВК все писав до центру та до НК.Заксправ (принципово в справах скупівлі консулами річей мистецтва) з умовою, щоби дали фотографію річей.

13

 

Працював над альбомом “Souvenir d’Orenbourg”. Одержано від Укрнауки згоду на вивіз річей з Немирова з копією повідомлення Вінницької Окр[угової] страхкасси. Видано мандат Магурі на догляд за розкопами коло площадки друкарів на Вел[ико] Житомирській вулиці.

14

 

З 10 год[ин] ранку до 3-ої комісії по вилученню експортних річей з Лаврського музею. В Музеї одержав збільшення фотографій Полтави від Сталінського. Був секретар німецького консула Вольпа і підписано дозвіл на актах, принято фотографії меблів. Послано папери в справі церкви в Пятничанах (дозвіл на умовах), видано Базілевичу посвідки для Тульчина; написав до Тульчина заборону розбірати мури, до Н.К.О. в справі Немирова.

15

 

З 10 год[ин] до 2-ої в Лаврі комісія по вилученню (оглядали срібний відділ, відділ цінностей, письма й стародруків, відділ культів). В Музеї переглядав фонд для виділення експортних річей. З німецького консульства прислано підписаний примірник заяви про дозвіл вивозу. Ввечері після 6 до   Держторг експертиза.

16

 

З 10 до 1 год[ини] комісія по вилученню експортних річей з Музею Мистецтв ВУАН. Засіданя Музейного комітету.

17

 

З 10 до 2 виділення експортних річей з Історичного Музею. В Музеї був німецький археолог з Бреславля, був йому за перекладача. Повернувся з Тульчина Базілевич, повідомив про блискучий успіх інспектури в справі будинку Пестеля.

18

 

Подав в УАН заяву про видачу мені т[ом] ІV. Т.Шевченка. Телефоном передав до всіх музеїв прохання Держторгу подати сводку про виділене майно – що саме й на яку суму. В музеї розмовляв з брацлавським археологом. Видано дозвіл на вивіз килима німці (вул[иця] Енгельса 12). Був Вайнштейн з Чернігова, Спаська (приїхала з Ленінграду). Засіданя Музейного Комітету (до 7 ½ год[ини], 18 питань).

19

(суб[ота])

Був в істор. секції ВУАН, дав Притківському статтю Альошина про Беретті, одержав відбитки статті про Мазепин будинок. Був на жюрі конкурсу на пам’ятник Коцюбинському в Чернігові (визнано не відбувшимся).

20

 

Приїхала А.В.Артюхова, з дозволом Н.К.О. РСФСР одержати речі з Москви й Ленінграду.

21

 

Докладне інтерв’ю з представником Вечірнього Київа в справах охорони. Була Н.Т.Меллер, умовилися про забирання другої частини куплених річей.

22

 

З 10 год[ин] засіданя Інспектури спільно з Софійською Комісією в справі розподілу асигнованих Укрнаукою 5.000 к[а]рб[ованців] на св[яту] Софію. Написав до Кіпліка листа в цій справі. Складено газетну інформацію в цій справі. Приніс від Новицького картину Шевченка – селянська сімья біля хати (власн[ість] Лазаревських). В газеті надруковано наслідки подорожу В.М.Базілевича до Тульчина в справі будинка Пестеля. Магура приніс пляшку Почаївського манастиря, хрестик та люльку з земляних робіт над Гончаркою. Був Дараган, уступає свою збірку за 500 к[а]рб[ованців]. Ввечері жюрі проекту уманського театру.

24

 

 

З 12 год[ин] засід[ання] Шевченківського комітету, затверджене нове місце для готелю й остаточн[ий] проект будинку. Огляд шевченківського будинку.

23

 

 

З 11 до 3 год[ин] засідання Музейн[ого] Комітету. Доповідь Артюхової про подоріж до Москви. Ідіотичні шпільки Козловської й натяки, що ми оддаємо до Ленінграду найкращі речі, а одержуємо барахло. Зачитав докладну записку про святкування ювілею Музею у 1929 році й друкування каталогу Худ[ожнього] Відділу. Після […]

25

 

З 12 до 2 огляд будинку Історичного Архіву (Софійська бурса) з Мілковським й архітектором Журавським. В Музеї обговорювали тип карточки для експонатів Відділу, й проект розвіски Худ[ожнього] Відділу у 4-х залях верхнього поверху. В 6 год[ин] засідання Бюро Комун[альних] Секцій Міськради в справі охорони пам’яток культури. Вирішено виділити комісію з представників заінтересованих боків для погодження. Після 9-ої засіданя семінару укр[аїнського] мистецтва – кінець доповіді Спаської про подоріж до Ленінграду й обговорювали екскурсії.

26

(суб[ота])

У Держторгу – приїзд Комісії з Ленінграду (експерта з Харкова Макєвич). Огляд придбаних Держторгом річей в їх помешканні та в ломбарді. Ввечері огляд у Глеваського картин Пимоненка “Птичий двір”, після цього у Н.Т.Меллер забрав 8 картин Меллера з числа придбаних 30-ти.

27

(неділя)

Екскурсія з кафедрою мистецтвознавства до Голосіївки (лісов[ий] факультет С[ільсько-] Г[осподарської] академії й манастир) Преображення й Китаїва. Держторгівська комісія оглядала Лавру. Базілевич був на місці Кирилівської стоянки, де проводять величезні земляні роботи по проведенню дороги від КПУ до Подолу – гавані.

28

 

З 10 год[ин] ранку до 2-ої комісія Держторгу з Картинної Галереї – огляд одібраного й усіх музейних річей та залів, взято на облік усе, що їм підходить. Після цього були в Музеї Ханенків (без мене). З 2-ої год[ини] засіданя редакційної комісії по обранню завідувача Істор[ично] Побут[овим] відділом. Зачитано 8 заяв з них 3 знято. Рецензують Яновича – О.П.Новиков, Пилипенка – я, Пархоменка – Грушевський, Олександровича – Герлідзе, Крисіна – Козловська. Розбирали з Артюхової речі Ге – що можна було б виділити для Ленінграду. Вирішено – італійську бухту, портрет італійської дівчини й одну з редакцій смерти Віргінії. Був Погребняк оддано йому для закантовки рисунок Трутовського.

29.

 

З 10 год[ин] комісія Держторгу в Історичному Музеї. Оглянули усі помешканя усіх 4-х поверхів. Взяли на облік бюро Розумовського, годинник над ним, *бобик* Браницької, 6 слуцьких *насів*, то-що. Я й музей погодилися лише на 3 речі (шафа й буфет італійської різьби у коридорі коло фонду, один обюссон ½ ХІХ віку, і срібний ларець з яшмою, з царського палацу). Величезна возня з їхньою вимогою одкрити запечатані слідчим кладові з культовим сріблом. 2 ½ години розмов телефоном, чекання, то-що, доки слідчий дав дозвіл та акад[емік] Новицький висловив свою згоду. Огляд обидвох кладових, шарили, шарили, і крім одного кубка нічого не знайшли, та й від нього відмовились. Складено два акти, вся операція закінчилась о 6-й год[ині]. Приїхав Спаський та Брілінг. Послано спішного листа Нарадовському та листа Лесючевському. Ввечері перша лекція на курсах українізації з укр[аїнського] мистецтва в реальній школі. Після того був у Дарагана, умовився з ним за 500 к[а]рб[ованців] за портрети (21№№). Був у Мілковського, бачився з Я.М.Ждановичем, що приїхав з Москви.

30.

 

Придбано від Туркевича 26 малюнків та рисунків Яна Станіславського. Був Дараган, приніс зпис воїх портретів.

Ввечері (до 10-ї год[ин]) лекція укр[аїнського] мистецтва на курсах українізації.

31.

 

Перевіряв перші спроби колірування Софійської бурси (невдалі). Придбано від Туркевича ще 42 рисунки Яна Станіславського (усього разом 66 №№), 10 фотографій та меморіяльних річей – усього разом з суповою вазою Миклашевського (15 к[а]рб[ованців]) за 100 к[а]рб[ованців]. Був у Селецького з приводу Боровиковського, не застав вдома. Знайшов погруддя Миколи І для Шевченківського будинку.

Ввечері до 10-ої год[ини] лекція укр[аїнське] мистецтво на курсах українізації.

Червень 1928.

1

 

Одержано від Укрнауки листування – розпорядження про передачу мармурових барельєфів турецької альтанки з Білої Церкві до Музею (без заборони самої розборки!). Послано телеграми до Білої Церкви й до Харкова. Послано листа до ВУАК в справі скандалу з відсутністю догляду за земляними роботами Комгоспу на Кирилівській стоянці. Придбано два невеличких пейзажа Бурачека за 25 к[а]рб[ованців].

2

(суб[ота])

Огляд з комісією будинку Архіву ім[ені] Антоновича (Соф[ійської] бурси). Був в Худ[ожньому] Інституті на захисті дипломів 3-х учнів Меллера та одного учня В.Кричевського.

3

(неділя, зелені свята).

4

 

Праця у Музеї. Підготовлення матеріялів до видачи майна Пшездецького представникові Наркомзаксправ. Довідавсь від П.П.Курінного що в Лаврі вмер Філадельф.

5.

 

З 10 год[ин] ранку в ВІНО в справі роздачі музейного майна (не відбулось). Писав статтю до Шевченківського каталогу. Одержав листа від Нарадовського з згодою на мій негайний приїзд до Ленінграду за картинами. Оглядав з комісією Комгоспу й Окрінжу будинок Беретті на Інститутській вул[иці] № 14 (дійсно весь згнив).

Одержав листа Кіпліка зі згодою в справі реставрації св[ятої] Софії.

6

VI

З 10 год[ин] ранку засіданя музейного комітету (жюрі по заміщенню посади завідувача істор[ично] побутовим відділом). Вирішено відхилити всіх за винятком Яновича. Особисто запитати Таранушенка, Макаренка, Лесючевського. Дарагану виплачено 500 к[а]рб[ованців] за портрети.

В 7 год[ин]  веч[ера]  панахида по Д.М.Щербаківським. Після того був у Кричевських.

7

 

З 10 год[ини] ранку до 2-ої у ВІНО – роздача річей музейного значення з кол[ишньої] бібліотеки та ин[ших] помешкань. Був Розанов з Остра, Спаський з Ніжина. Роблено всі розпорядження перед виїздом до Ленінграду. Привезено й розташовано по відділам всі речі з ВІНО (до Худ[ожнього] Відділу стосується 10 картин та 2 бронзових бюста). Ввечері був у д[окто]ра Селецького в справі Боровиковського (знову не застав).

 9-

 

-24

 

VI.

Подоріж до Ленінграду за картинами з Росс[ійського] Музею. Придбано Шевченка “Селянську родину”, Бібика Шевченка, 10 альбомів Жемчужникова, 40 офортів з Живописної України, Акварель Жемчужникова “Запорожець”, 3 картини Яремича.

25

 

 

26

 

 

27

 

10 год[ин] засіданя у Левицького в справі Археологіч[ного] Музею ВІНО. У Козловської та Заклінського “немає часу”, “уповноважили” мене обстоювати передачу до нашого музею.

28

 

Ранком надіслано до Укрнауки матеріяли в справі експорту муз[ейних] річей за кордон.

29.

 

З 10 год[ин] засіданя жюрі по обранню Зав[ідувача] Істор[ико] Побут[овим] Відд[іділом] (не відбулось) через відсутність Козловської та Новицького через засіданя президії ВУАК. Прибули Московські картини привезені Артюхової; розпаковували до 7-ої год[ин] вечора. Закл[інський] проїхав мимо і навіть не подивився.
Надіслано листа до Комгоспу про відсутність перешкод до пробивки арок в *капонірі* коло Микольської брами.

Липень 1928

4

 

Поїздка з комісією Держторга до Житомиру. Взяття Держторгом на облік сили річей “експортного” значення.

Конфлікт.

 

Idem в Бердичеві.

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

Був Бакушинський з Трет[яковської] галереї.

10.

 

Придбано картину К.Павлова “еванг[еліє] Матвія” У Меллера придбано три картини Почато розвіску нового малярства.

11

 

Був в Музеї Меллер, показував йому виставку. Розвіска нового малярства.

12

 

Кінчилась розвіска картин в Залі нового малярства. Був Меллер. Одправлено до Харкова доповідь в справі вилучення з Житомиру, Бердичева й Лаври Послав листа Нарадовському, Муз[ею] і Новомлинському. Ввечері огляд ремонту Істор[ичного] Архіву (не прийняв), у Кричевського й у Меллера.

13

 

Майже закінчено розвіску картин в залі нового мистецтва. Розмова (вказівки) представникам Медінституту про ремонт будинку Анатомічного театру. Доброгай приніс цікавий interieur (Яновщина?) і портрет Дунін-Борковського (1830 р[оків]). Полуботок з Ніжина приніс два портрети Хмельницького й Мазепи. Павлик розповідав,що під час перевірки майна “комісією” в складі Галяна й Грущенко знайдено цінні золоті речі у відділі Худ[ожньої] Пром[исловості], просто загорнуті в газети й покладені на скрині. Павлик побіг до Заклінського на дом, але той передав залишити все як воно єсть, тільки до помешканя більш не ходити. Одержано з Житомиру акт про вилучення з Музею.

 

 

Подоріж до Ніжина й Чернігова

 

 

Подоріж до Харкова (повернувся 30.VII.)

Серпень 1928.

 

 

Проводив розвідку заль ХVІII в. й шевченківської, закінчив 8-го VІII.

10

11

 

Дні відпочинку. Здебільшого був у Софії коло реставрації.

12

VІII

Одкрив для публіки залі шевченківську й ХVІII віку.

13

 

Спостережено, що на картині Ге “сцена з Кавказького життя“ синя пляма від *атреманту* з чиїх-сь пальців. Догляду в залях майже немає.

15.

 

Закінчував справи в Музеї. Був Терновець з Москви (Музей Французьк[ого] малярства), показував йому Музей. Був в Музеї Ханенків дивився на гобелен, що має піти до експорту. Давав інструкції Базілевичу. Гіляров одмовився дати гобелен без спеціального розпорядження. Врона також це підтвердив. Білоцерківський обурений, грозився прокуратурою (переказ Базілевича).

17.

VІII -

відпустка в Одесі.

 

14.

- ІХ

15.

ІХ

Багато часу потратив на вибирання кредитів з Держбанку

1.

Х

по Музею й Інспектурі.

 

 

Поїздка з Сталінським до Межигір’я (зроблелено багато фотографій)

Поїздка з Сталінським до Білої Церкви (багато фотографій)

Листопад 1928.

8

ХІ

Відкриття виставки українського малярства ХVІI-ХХ ст[оліть]

11

 

Був у Музеї М.С.Грушевський (образився, що його дружину попросили зняти шубу й покинув Музей).

12

 

Був з Ол.Вл.Пимоненковою у Власової – бачив карт[ини] Пимоненка, “страстний четвер”, хоче 400 к[а]рб[ованців]. Там же Лукомський – брама Заборовського.

13

 

Прийшовши до Музею констатував, що Терещенко самостійно перевісив весь Старий Київ – вивісивши без дозволу речі, передані Інспектурою з ВІНО, повісивши разом з річами з київської ратуші портрети фон-Братке Пирогова и Біляшівського поруч з апофеозом Мазепи. Лукомського. Показував Заклінському й Мощенкові. Терещенко кричить, що я веду поход проти нього. Ввечері семінар – доповідь Мулявина про мазепини перебудови Софії.

1929 рік. Січень.

16

 

Протягом 3-х годин шукав на Подолі руйнацію Мазеп[инського] будинку (інформація ВУАК*). Ввечері була Спаська т[а] и[нші] повідомили про викреслення Спаської з списку аспірантів. Вийшла моя стаття про Д.М.Щербаківського “Бібл[іографічних] Вістях”.

17

 

Оглядав руїни мазепиного будинку на Печерському (повідомив про руйнацію швед М.А.Кронман (Вел[ика] Шіянівська 5-3). Завборонив розборку, надіслав офіц[ійний] папір. Переглядав нові журнали, виписав до словника. Переписано на машинці вступ до каталогу виставки укр[аїнського] малярства.

18

 

3 ½ год[ини] був на засіданні комунальної секції Міськради в ОВК – в справі охорони пам’яток культури. Голова П[ід]/В[ідділу] Упорядкування Окркомгоспу Івашко як завжди ніс нісенітниці. Після безкінечної балаканини всі, крім Івашка, погодились, що місцеві пам’ятники є у віданні Міськради і вона, а не Інспектура, є хазяїн. Стойкевич питав чому Інспектура настоює на залишенні старого напису “з твердим знаком” – “Акатъмическій театръ”, що його треба взагалі скинути, бо він нагадує колишнє приневолення, й “кому треба – той бачить” напис.

19

(субота)

Був у мене художник Носко, просив дозволу копіювати Трутовського “Шевченка” й подавав відомости про Ліновицю де-Бальменів та про інші маєтки й людей (кн[язів] *Жевахових т[а] и[нше]).

20.

(неділя)

В музеї були Носко, Юнг, т[а] и[нше] Шукав у справах Інспектури листування з Комгоспом в справі Мазеп[инського] будинку на Печерському. У 6-й год[ині] був на засіданні Нестора Літописця (доповідь Полонської про нездійснений проект собору в Катеринославі.)

23

 

Засід[ання] Шевченківського Комітету.

24

 

Доповідь Таранушенка в моїм семінарі про впливи деревл[ляної] архітектури на муровану на Слобожанщині. Засіданя Підготовч[ого] комітету до Археол[огічного] З’їзду у Москві (у Лаврі).

25

 

Ввечері на засід[анні] бюро Комунальн[ої] Секції (резолюцію одклалено).

27

(неділя)

Лекція будинку учених (ІІ), 3 години на виставці в Музеї. Ввечері засіданя у Зерова в справі видання классиків україн[ської] літератури в оформленні сучасних граверів.

29

 

Експертиза разом з Гіляровим в Держторгу. Був представник Совпольторгу, купує речі для Польщі (навіть третьорозрядні).

30

 

Був в Музеї колекціонер з Житомира, дуже хвалив виставку. Був Богуславський в справі обміну на портрет матери Ярошенка Разом з Вроною розглядали гармату польського короля Владислава ІІІ, яку вимагають поляки. Дав дозвіл на вивіз 24 №№ річей мистецтва Совпольторгом. В ½ 10 год[ин] вечора засіданя Нарбутівської комісії (Середа докладав свій макет).

31

 

В 10 год[ин] ранку – Засід[ання] Підготовч[ого] комітету до Археол[огічного] З’їзду.

Лютий 1929.

3

 

Лекція будинкові лікаря на виставці в Музеї. Нарбут[івська] комісія (видано Середі кілька експонатів для ДВУ).

4

 

Зранку засід[ання] Реставрац[ійної] Комісії в Лаврі.

Ввечері був у Дяченка в Буд[инку] учених.

5

 

Засід[ання] Підготовч[ого] Комітету по Археол[ічному] З’їзду в Москві. Мене обрали делегатом – представником по лінії мистецтва.

6.

ІІ

Засідання Музейн[ого] Комітету – ухвалено друкувати каталог. Ввечері засідання муз[ейної] комісії при Секц[ії] Наук[ових] Роб[ітників] доповідь Курінного про ресавр[аційну] майстерню в Лаврі.

7.

 

Кінчав статтю про портрет гр[афа] Капнист Боровиковського й межигірську тарілку з видом маєтку Обухівки. Одержав спішного листа з Шевченківського Інститути з Харкова з запитанням де єсть твори Шевченка.

8.

 

Зібрав додаткові відомости до статтів про гр[афа] Капнист та про межигірську тарілку в Картин[ній] Галереї та Біогр[афічній] Комісії ВУАН. Одержав фотографії, статтю одправив Оксману. Розмова з представником колонії з Церковщини (порадив йому не обстоювати цеглу, а краще брати весь будинок під потреби колонії). Була Лакерда, пропонувала придбати від неї портрети. В 6 год[ин] засіданя бюро комунальної екскурсії Міськради – приняли запропоновану мною резолюцію без змін, не дивлячись на скандали, представником То** Івашком.

9.

(суб[ота])

Був у друкарні з’ясував можливостидрукування каталогу.

10.

 

Лекція студентам поліграф[ічного] фак[ультету] К.Х.І. на виставці (3 год[ини]). Був у Лакерди на Подолі, оглядали з Щепотьєвою портрети Лакерд, книжки, килим.

11.

 

В друкарні одержав калькуляцію на каталог.

Ввечері семінар – доповідь Павленка про Густина, Бабич про Білу Церкву. Колоквіум тримали: Щепотьєва, Бабич, Волошновська І, Венгженовська ІІ, Білоцерківська, Павленко, Мулявська, Адольф, Мишуківська.

12

ІІ

Вибори президії ВУАК – вибрані Новицький, Гальченко, Курінний. Був у друкарні, дістав калькуляцію на каталог (1450 к[]рб[] за 1.000 прим[]). Віддав до редакції “Життя й Революції” статтю про придбання Шевченківського відділу Музею. Був в Нарсуді 9-ої дільниці оглядав шафу карельської берези. Виділено фігурки Миклашевського для Венгженовської і Щепотьєвої *Справа про листівки з Вроною*.

13

ІІ

Одержав в Секц[ії] Наук[ових] Роб[ітників] гроші на поїздку до Харкова, взяв інформації про з’їзд. В Музеї Ханенко взяв матеріяли київ[ської] музейної наради, цифру річного одвідування. В Картин[ній] Галереї – теж. Надіслано до Нарсуду папір в справі шафи карельської берези. Подав до Секції Наук[ових] Робітників заяву в справі оплати керівництва аспірантами. Був у скульптора Севера – оглядав погруддя Шевченка.

14

"

Виїхав до Харкова на З’їзд Секції Наукових Робітників

18.

"

Робив доповідь на З’їзді Секц[ії] Наук[ових] Роб[ітників] в справі музеїв.

20.

 

Лекція в Катедрі мистецтвознавства в Харкові про архітектуру доби Мазепи.

21.

 

Лекція " " " " " про вист[авку] україн[ського] малярства ХVII-ХХ століть.

22

ІІ

Повернувся до Київа

23

" (суб[ота])

Засіданяв Міськраді комісії по зміні назв – заборонив зміну назви Боричева тока, Предславинської вулиці.

1931 рік

11.

ІІ.

Розпочато підготовлення до виставки україн[ське] село в малярстві. Працював над Шевченком та його добою аспірант Інтитута Шевченка Сокирко.

14

"

Прибули з фельдєгеререм ДПУ з Ленінградського Держторгу два нових полотна Левицького – “Долгорукий” та “Коновніцин”. Продовжував працювати над проектом виставки “укр[аїнське] село в мистецтві”.

15

 

Підібрав рамки до портретів Левицького.

18

 

20

 

Працював з дорученням Місцевкому ВУАН в казармах 46-го гарматн[ого] полку – допомога при оформленні клюбу з нагоди святкування 13-х роковин Червоної Армії.

Повішено нові портрети Левицького.

 

 

Підбирається матеріял до польської виставки в зв'язку з тижнем польської пролет[арської] культури.

25

 

Виставки Піросманішвілі і Мезареля, й диспут.

28

 

Показував музей директору Нац[іональної] Карт[инної] Галереї Грузії т[оваришу] Шеворнадзе. Ввечері семінар (доповідь т[овариша] Бабича).

 

1

ІІІ

Фотографувались речі для т[овариша] Лебідя (видання альбому україн[ського] малярства).

Розвішував речі Квятковського на стелажах.

3

"

Передано до Картин[ної] Галереї на виставку до *Житомиру картину Ярошенка “Курсистка” і Пимоненка ”Жертва фанатизму”.

4

ІІІ

З доруч[ення] Ювілейної Комісії ВУАН брав участь в конкурсі на проект видавничого знаку ВУАН.

5

 

Ввечері доповідь т[овариш] Шеворнадзе про музейне будівництво Грузії.

6

"

З доручен[ня] Ювілейної ком[ісії] ВУАН брав участь в жюрі конкурсу на скульптурну оздобу вестибуля ВУАН (постать робітника).

8

 

Доповідь (лекція) курсам Інтурист (показував Музей протягом 4-х годин).

9.

 

Семінар (доповідь Адольфа).

10

 

Диспут-доповідь Бела Чисша*.

11.

 

Диспут-доповідь на виставці Пірасманішвілі.

13

14

 

Розвіска (продовження) збірки Квятковського на стелажах. Подано спис експонатів, що потребують негайної реставрації.

15

 

Видача металу Рудметалторгові. Погано працювали аспіранти Левицька і Білоцерківська. Підбирав матеріяли до польської виставки, до виставки укр[аїнського] села й до передачи до Коростеня.

19

 

Семінар-доповідь Левитської про Левицького.

18

ІІІ.

Комісія по придбанню – ухвалено придбати К.Павлова автопортрет, Тарановськ[ого] портрет Павлова, Резанова “маєток Рубці” т[а] і[нше].

23

 

Знято виставку Кравченко.

24

 

В міліції в справі крадіжки картини “Сцена в Тульчині”.

25

 

Виділення картин для Коростенського музею.

23-25 праюють аспіранти Левитська й Білоцерківська над складанням карток до карткового каталогу. Аспіранти Бондар і Демидчук фотографують гравюри Кравченка. Левитській доручено придбати картки для стінотажу Ввечері разом з Кумпаном у М.А.Мурашко в справі картин Мурашка.

26

 

Складено акта про видачу 15-ти картин Коростенському музею й переведено видачу. Аспіранти Білоцерківська й Левитська працюють над картковим каталогом (Кунавін). Стешенко закінчує працю над списком творів Нарбута.

28

 

Був на Кінофабриці Українфільму в справі фото до “Провідника” й виставки. Ввечері 4-х годинна лекція для курсів Інтуриста (з 6-ої до 10-ої). Бригада по обслідуванню **чання.

29.

 

Комісія по придбанню річей Кравченка (намітили 22 №№). Прийомочна комісія ВУАН (по прийому розпису конференц[ійної] залі ВУАН). Ввечері 7-10 семінар (доповідь Павленка про картини Плерша). Засід[ання] Бюро Охор[они] Пам[яток] Культури.

30

 

Комісія з Держторгу (бюро Розумовського). Працювали аспіранти (карточки на Кунавіна).

31

 

Комісія по виділенню річей золотарства. Працювали з 12-ої до 6-ої з ½ 8 до 12-ої ночи. Між 7-ю і 8 засіданя бюро Культзв’язку з Закордоном в справі влаштування виставки укр[аїнського] мистецтва в братніх республіках і закордоном.

[Квітень] 1931

8.

ІV

Працювали 3 дні в комісії по золотарству (до 12 год[ин] ночи). Замальовував й фотографував бюро Розумовського.

9

 

Семінар (рецензія на книжку про Левицького). Засід[ання] Бюро Ком[ісії] Охор[они] Пам[яток] Культ[ури] з повідомленням про руйнацію іконостаса в Межигір’ї.

6

11

 

Праця з т[оваришами] Рудяковим, Кричевським і Ткаченком над підбором матеріялів до виставки укр[аїнського] мистецтва з Грузії.

 

 

Курси Інтуриста (лекція в музеї й екскурсія в Лавру.)

Доповідь Зумнера про Врубеля.

В.Кричевський цікавився Петрицьким.

Михайлів цікавився Світославським.

Ф.Кричевський дивися свої роботи.

Леції аспірантам Харк[івського] Інст[итуту] Істор[ії] Мат[еріальної] Культури в Музеї й по-за музеєм (Лавра, Подол). Спільне засіданя.

Принесено від. І.О.Жданко ескіз розпису Конференц[ійної]Залі ВУАН.

Підготовчі роботи до етикетажу.

Представники антирел[ігійного-?] фак[ультету] Ком[уністичного-?] Університету у Харкові.

 

1

V

Давав поясненя неорганізованим глядачам (з 1-ої до 7-ої год[ини] дня)

2.

"

"      "  екскурсіям харківських та зінов’їмських робітників й київських міліціонерів, також неорганізованим глядачам, селянам.

3

4

5

дні

відпо-чинку

Муз[ейна] нарада в справі реорганізації музеїв в прим[іщенні] С[ільсько] Г[осподарського] Музея.

Показував на прохання Інтуриста Музеї директору американського музея в *Пміселімі; Похилевський оглядав виставку шкла.

Просив Сідляра передать до Музею портрети з Межигір’я.

6

V

Працював над Нарбутом. Ушинський (графік).

 

 

Були в Межигір’ї з метою врятувати портрети й інші твори малярства.

Оглядали музей Євр[ейського] худ[ожнього] індустр[іального] технікуму й скульптурн[ої] школи. Одвідав Музей директор американ[ського] Музея, історії мистецт[ецтва] (давав пояснення).

19

V

Представник Шевченківськ[ого] Інституту в справі музею на Шевченк[овій] могилі. Нарада в Картин[ній] Галереї в справі організації виставки україн[ського] плакату (Купченко, Артюхова, Шевченко, Білоцерківська).

20

 

Працював над Шевченком аспірант Вася Шевко (антірелігійні матер[іяли])

21

 

Надіслано до Харкова Культів’язок статтю укр[аїнського] мист[ецтва] до каталогу виставки братн[іх] республ[ік]

23

 

Працювала над Шевченком аспірантка Інст[итуту] Шевч[енка] (козаччина).

24

 

Участь в ред[акційній] ком[ісії] на вид[анням] Істор[ії] Укр[аїнського] мистецтва.

25

V

Доповідь в справі виставки реконструкція с[ільського] господарства в українському образотворчому мистецтві. Участь в складанні й обговоренні доповіді про реконструкцію Істор[ичного] Музею.

Доручено опрацювати доповідь про пропозицію наукового експорту. Запитано Укр[аїнські] Рад[янські] Енциклопедії про номенклатуру.

26.

Передано до Укртура текст описання виставки укр[аїнського] малярства для видрукування в Провіднику по Київу від Укртура.

28.

 

Складено звіт за квартал 1.І – 1.ІV. 1931.

Жовтень

17

Х.

Розгляд в ВУАК справи про Орининський пам’ятник

19

Х.

Розгляд в Ком[ісії] Охор[они] Пам[яток] Культ[ури] справи про Орининський пам’ятник, Козелець т[а] і[нше]

20.

 

Їздив до будинку кол[ишнього] худ[ожника] С.І.Світославського з метою з’ясувати можливість придбання його художньої спадщини. Знайдено біля 100 карток і етюдів, фотографій, частина архіву. Відніс до інституту судової експертизи малюнок Ветерфельда для виявлення підпису. Одержав Кр[айової] Інспектури три портрета з Межигір’я – Андрія Боголюбського, І.Жураковського й Севьолова. Від В.М.Базілевича – збірку плакатів.

21

22

 

Засідання Наук[ово] Метод[ичної] Ради розроблення планів кабінетів та положень

22

 

Розгляд в президії ВУАК по лінії Паритетної Комісії заяви музеїв РСФСР до музеїв УСРР.

23.

 

Ввечері нарада з відділом февдалізму в справі його експозиції (з 7-ої до 10 ½). Передано до Карт[инної] Галереї 217 №№ гравюр зі збірки кн[язів] Репніних з Яготина.

Листопад

 

 

Засіданя (Головування) в справі вагону до Музею – поїзду на Донбас.

6

 

Повішено низку річей революц[ійного] мистецтва в остан[ній] залі.

7

 

Пояснення масовим глядачам, вартування в залях.

8

 

Екскурсія-лекція в залах робітникам 43-го заводу (Авіозавод). Вартування в залях.

9

 

Вартування в залях, пояснення окремим глядачам. Ввечері – організаційні збори Кабінету Мистецтв.

18

 

Одвідування Музею німецькою військовою делегацією, дача поясненнь по Музею.

19

 

Збори Кабінету, доповідь про декаду укр[аїнської] культури в Грузії.

20

 

Троє робітників польського державного театру в Київі (дано матеріяли для постанови пьєс Б.Ясенського).

25

 

Збори Кабінету, доповідь Павленка (церква Медведівського манастиря) й Адольфа (рецензія на книгу В.Поліщука про худ[ожника] В.Єрмілова).

26

 

Був в Інституті Судов[ої] Експертизи в справі догляду акварелі Вестарфальда. Здав 226 арк[ушів] гравюр до Карт[инної] Галереї.

27

 

Перевірка орігіналів Нарбута.

Грудень 1931.

18

 

Мулявіна принесла роботу про писанки на рецензування. Перегляд і виділеня зах[ідних]. гравюр. Приходив Денисов з Карт[инної] Гал[ереї] оглядати фонди.

20.

 

Левицькій дано вказівка що до роботи над укр[аїнським] револ[ійним] плакатом. Приносили акварелі Жемчужнікова “кобзар” 1853, (Короленко 48А-17 Татарінова) писана у Седневі.

21

 

Одбираня зах[ідних] гравюр до передачи до Карт[инної] Галереї.

25

 

Засіданя в справі плянів семінарів при ЛІМ. В ЛІМ’і остаточно умовились з Кравченком в справі музейного видання ”Радянський Музей”. Затверджено плян семінару (засід[ання])

26

 

Одібрано й віднесено до ЛІМ’у низку орігіналів і репродукцій Нарбута до Нарбут[івського] збірника (остання партія).

27

 

Передача до Картинної Галереї 185 №№ гравюр та акварелів західн[их] й росс[ійських] шкіл. Підписано угоду з ЛІМ’ом в справі видання музейного органу.

Був у Ярового, оформив придбання портретів Павлова і Тарановича.

 

 

Був у Степанової (Горовиця 3/3 в справі придбання портрету Кржесевич пензля Шевченка).

 

 

Був у Пеньковської (Театральна 1 *ком[ната] 102) в справі придбання портрета кобзаря Вересая пензля Отрішка.

Кінчив перебирати й перевіряти разом з Стешенком книжки В.Г.Крижанівського з Нарбутівської виставки.

1932 січень.

5

І.

Був в Кооперат[ивному] Інституті в справі придбання серії портретів Бойчука. Засіданя в справі обрання Зав[ідувача] фондом.

6

І

Був в Кооперат[ивному] Інституті дістав згоду на передачу портретів Бойчука. Написано листа до Петрицького в справі передачи подарованих ним картин, Меллера (повернення картин), Кушнірчука (передача річей із Паритетної Комісії).

7

"

Подано заяву про ударництво. Перевіряв та упаковував книжки Крижанівського з виставки Нарбута.

Перевезено 21 портрет роб[оти] майстерні Бойчука з Кооп[еративного] Інстит[итуту]

Складання планів на 1932 рік

Надіслано записку Ігнатовичу в справі передачи до Музею експонатів Світославського.

19

І

Був в УНІК в справі передачи до Музею револ[юційного] плакату, гравюри Клаубера, ex-libris’ів т[а] і[нше]

20

"

Був в УНІК’у по тій саме справі, оглянув всі речі в натурі. В Музеї розбирав речі Нарбута, перебирав й провіряв ті, що є власність музею.

Експертиза меблів у ВБУ для Кр[аєвої] Інспектури.

21

 

Повернуто картину Мурашка “дівчина з собакою” з ЛІМ’у після репродукції. Перевіряв значення надісланої з Укртура екскурсоводки (виявилась цілковита непідготовленість).

22

 

Участь у семінарі Оглобніна (доповідь Оглобніна про Модзалевського, обговорення). Ввечорі складав бібліографію для аспірантів про окремих істориків україн[ського] мистецтва.

25

 

Писав проект адреси-привітання М.О.Скрипникові. Ввечері на зльоті ударників в Буд[инку] Наук[ових] Роб[ітників].

26

 

Був в Палаці в справі передачи проекта будинку, складеного Щуко (не відмовляються передати, але й не вирішено).

Був в УНІК’у в справі передачи плакатів т[а] и[нше] – ще немає Якубовського. Ввечері у складі делегації передав адресу привітання громадському комітету по святкуванню ювілею Скрипника.

27

 

Писав звіт про роботу Худож[нього] Відділу за час з 1.І.1931 до 1Х 1931.

28

 

Писав звіт про роботу Кабінету Мистецтв за час з 1. Х. 1931 до 1. І.1932. З 5-ої до 10-ої чистка співробітн[иків] С[ільсько] Г[осподарського] Музея.

29

 

Був Юрченко працював над Ф.Кричевським. Вивішено наказа заст[упника] директора Струхамчука закрити істор[ико-] побут[ову] залю й доручення мені зробити реекспозицію. Подав заяву що без погодження з зав[ідуючем] відд[ілу] февдалізму цього робити не можна. Ввечері складав бібліографію для аспірантів. Взято в бібліотеці літературу (Кондаков, Бобринський, Айналов) до виобрання князів ХІ-ХІІ ст[оліть].

Лютий 1932.

1

ІІ

Послав Галущака сфотографувати садиби Мурашка і Світославського. Мурашка вже сфотографував. Організаційні збори семінару з аспірантами. Умовились про пляни. Ввечері перша лекція на курсах Інтуриста.

2

 

Засіданя Реставр[аційної] Ком[ісії] в Лаврі з 11 до 3. Інспектура одержала відомости про те що наказано негайно о 17 год[ині] дня переносити С[ільсько] Госп[одарський] Музей до Лаври в прим[іщення] Музею діячів і театр[ального] музею. Ввечері чистка істор[ичного] Музею (комісар Р.С.І.).

3

 

Була М.А.Мурашко, умовився з нею про передачу картин на переховування до Істор[ичного], Музею.

4

 

Був в Інстит[уті] Книгознавства, дістав відповідь від Якубовського – згода на виділення рев[олюційних] плакатів і листівок, що до музейних річей – дозвіл Харкова.

6

 

Прибула з Харкова телеграма в справі надіслання представників Музею до сектору Науки з списками шевченкових творів в зв'язку з організацією шевченкової галереї. Прелімінарне обговорення з О.П.Оглобіним справи з реекспозицією І залі вгорі (істор[ико-] побутов[ій]) і влаштування виставки Касіяна.

7

 

Лекція на курсах Інтурист.

8

 

Складання доповідної записки до Н.К.О. в справі вилучення шевченкових творів. Була спадкоємець Світославського в справі передачи картин Світославського на виставку.

9

 

З 9-го

до

20-го

 

Згідно виклику Н.К.О. виїздив до Харкова в справі захисту збірки шевченкових малярських творів Музею, на які (всі повністю, плюс “шевченкініана”) претендує шевченківський інститут. 12-го було засіданя сектору Науки Н.К.О. в цій справі. 11-го був представник музею на похороні Багалія. Працював над шевченковими малярськими творами в Інституті Шевченка. Прочитав 7 двохгодинних лекцій в Інституті Історії Матеріяльної Культури “українське мистецтво доби розпаду февдально кріпацького ладу”. Працював по справах Паритетної Комісії, перевіряв списки одержаного, був присутній при розпакуванні частини річей, з’ясував плутанину й заміни річей. Здобув для Музею рукопис Григоровича Барського, 24 Акварелі Сажіна, проекта київського університету (лишив поки що в Харкові). Від А.Петрицького здобув в дарунок Музею 55 ескізів театральних строїв. Привіз все це до Музеї. Проводив через Сектор Науки розпорядження про передачу з УНІК’у до Музею річей музейного значення а також дублетів плакатів та листівок.

23

 

Був Бурачек, оглядали твори Шевченка, висловлює претензії Шевченк[івського] Інституту на всі олійні речі й на більшість акварелів та рисунків.

26

 

Була Степанова в справі придбання портрету Шевченка.

27

 

Був в УНІК передав розпорядження Сектору Науки про передачу річей муз[ейного] значення. Збори науковців в Музею (секретарював) в справі обліку соцзмагання й ударництва. Був представник Т[оварист]ва Культів’язку з повідомленням про прибуття в перших числах березня виставок Bauhaus та австрійської гравюри. Придбано *д***тин* (підцвічений) – портрет Д.Г.Бібікова. Був Кржеміницький, складали акта в справі картин, що псуються від вогкості й холоду, констатували особливо вспучення й випад частини на іконі Боровиковського 1787 р[оку], етюдах Ге, акварелях Врубеля т[а] и[нше]

Ввечері Інтурист лекція.

28

 

 

29

 

Ввечері обговорення в ВУАН листа т.Сталіна, самокритичні доповіді.

Березень 1932.

8

12

 

Був хворий. Постанова cамобілізуватись на посівкампанію.

Одержав листа від Похилевича про призначення сесії Парит[етної] Комісії на 20. ІІІ. Надіслав телеграму. Одержано відповідь про моє затримання поїздкою й залишання по справах Парит[етної] Комісії.

13

 

Був в справах Парит[етної] Ком[ісії] в Лаврі у Курінного, в Археол[огічному] Музеї, в Карт[инній] Гал[ереї] Засіданя у Врони по справах Нарбут[івського] збірника.

14

 

Працював над одбором ікон для експозиції февдалізму.

15

 

Працював над одбором ікон для февдалізму. Забрав в Друкарні 6 орігіналів Нарбута й деякі відбитки й книжки відніс родинну групу з портр[етом] Модзалевського й кілька книжок. Весь вечір до 2-х год[ин] ночи працював по доповідям в справах Парит[етної] Коміс[ії].

16

 

З 8 год[ин] ранку працював по справах Парит[етної] Коміс[ії] Лавра й Археол[огічний] Музей ВУАН досі не дали відповіді на заявки РСФСР послано листа до Харкова лише по Історичному, Карт[инній] Галереї й Музею Мистецтв. Від 4 до 7 засіданя Відділу Февдалізму – обговорення на місці в залях основного розміщення експонатів.

17

 

Розбирав експонати для останньої залі февдалізму. В 3-4 год[ини] комісія Краєвої Інспектури – огляд Георгіївської церкви, де розібрано іконостас і пошкоджено надгробок Іпсілантії. Ввечері з вокзалу послав спішним листом відповідь лаврському музею на заявки РСФСР й телеграму з запитанням про час сесії.

18

 

Був представник з В[идавницт]ва Рух з листом Березинського, просить дати текст до монографії про Петрицького. Був Макаренко, розповів про одержання листа від сельгозпа з Прилуки про те, що якось зав[ідуючий] дитбудинком вилучив із склепа в кол[ишнім] Густинськім манастирі поховання М.Г.Репніна, очевидно ограбувавши його перед тим. Порадив йому негайно сповістити про це Наркомос. Була бригада по перевірці ударництва. Вязмістіна повідомила про те, що призначена замість мене на поїзд на посівкампанію.

20

 

Була Нарбут В.Н., повернув їй багато відбиткив і книжок Нарбута з виставки (102 №№ за списком 27.V. 1926, і решту №№ за списком 30. V. 1926 р[оку]). З Денисовим одбирав речі для виставки портрету в Картинній Галереї.

21

 

Працював з Денисовим для виставки портрету в Карт[инній] Галереї. Приготував для виставки плакату нашу збірку плакату.

22

 

Приніс з УНІК’у гравюри Тойберта палац в Романові на Вольпі 8 малюнків Боклевського; і 146 ex-libris’ів. Р

23

 

Розбирав матеріяли на експозиції февдалізму – сортував малярство по групах і залях. Артюхова почала нумерувати плакати з нашої збірки.

24

 

Був в інституті судов[ої] експертизи, забрав малюнок *Вестрегельда, одніс до Музею Мистецтв на додатковий розгляд Гілярова. Виявилось, що рисунків голанд[ських] художників у них немає. Обговорював деякі ескізи. Ввечері та на засіданні ВУАК – пам’яти Гете.

25

(вихідний)

На виставці ДВУ памяти Гете.

26

 

Здав ЛІМ’у текст до провідника в часопис індустріального Київа. Повернувся з Харкова т[овариш] Кумпан. Обговорювали справу з заміною експозиції Стар[ого] Київа виставкою суч[асного] малярства. Були Довженко, Рудаков, Бажан, оглядали музей і запаси. Ввечері доповідь Оглобіна і Філіновича на Сесії ВУАН.

27

 

Був в Художнім Інституті в справі передачи картин з кол[ишніх] муз[еїв]. Був у Музеї колекціонер з Роттердаму оглядав мініятюри. Здавав т[оваришу] Денисову портрети для виставки “класи в портреті” в Карт[инній] Галереї (36 №№). На сесії ВУАН повідомив т[овариша] Мінковича про руйнацію Орининського пам’ятника.

28

 

Шукав Калениченка в Мих[айлівському] м[анастирі]рі (на дому) в справі передачи картин з Худ[ожнього] Інституту (не знайшов). Заст[упник] обл[асного] прокурора по амін[істративній] частині т[овариш] Єременко викликав до себе з запитаннями про значення пам’ятника Орини. В Музеї підготовлював проведення екскурсії суч[асного] малярства замісць виставки Старого Київа. В 11-12 год[ин] бачив як кінчали руйнацію Оринин[инського] пам’ятника.

29

 

Працював з аспірантами (показував Старий Київ). Були Леб*., В.Кричевський.

Квітень 1932

4

 

В Художнім Інституті лекції. Був з акад[емік] Новицьким в Комгоспі для встановлення постійного робочого контакту. В Музеї тягали вітрини з ІІІ залі до ІІ-ої і з ІІ до вестибюлю тощо

5

 

 Був в садибі Софії, обслідував провалля на місці старих ходів близько архіву (бурси).

6

 

Був за запроханням Інспектури Охорони й Лаврського Музею на експертизі ікон та меблів, що підлягають знищенню.

10

 

Принесли портрет П.В.Енгельгардта на продаж.

Таскав цеглу й інші речі з ІІ залі до кабін[ету] археології.

11.

 

Носив на експертизу портрета Енгельгардта (збірання додаткових відомостив) до Шевченк[івського] Інституту, до Новицького (акад[еміка]) встановили схожість з Шевченковим малюнком.

Таскав речі з ІІІ залі по інших відділах, що туди належить.

12

 

Був знову Родін, що є власник портрету Енгельгарда, приніс додаткові відомости (коли б дійсно власник Шевченка). Доставлено решту річей з УНІК’у (1138 №№) – гравюри, ex-libris’и, плакати, т[а] і[нше].

14

15

 

Розставляв вітрини в ІІІ залі, виносив зайві експонати. 14-го прийомна золотарського фонду новим директором тов[аришем] Костюченком (комісія). Передано до лавр[ської] реставрац[ійної] майстерні полотно для реставрації (дублювання) межигірських портретів.

17

 

Засіданя в Облнаросвіті з уповноваження Секції Наук[ових] Роб[ітників] по справах організ[ації] декади краєзнавства. Перебирав істор[ико] побутові матеріяли (портрети) для підсилення експозиції.

18

 

Ухвалено працювати без вихідних днів над експозицією до 1-го червня.

19

20

21

22

 

Працював ударно, без вихідних днів, над експертизою ІІІ залі. Збірав експозиційні матеріяли, таскав вітрини, разом з усіма таскав статую Бобринського (2 дні). Ввечері того дня від 7 до ½ 12 працював разом з іншими над текстовим матеріялом до виставки (цитати з Маркса й Леніна, історичні визначення).

23

 

Підборка матеріялів для експозиції з ранку до 4 ½ й з 7-ої до 12-ої ночи.

24

25

26

27

28

29

30

 

 

Весь час праця над експозицією відділу февдалізму з 8-ої – 9-ої год[ини] ранку до 12 год[ини] ночи.

 

Травень 1932.

1

V

Відкриття виставки відділу февдалізму. Вгорі в останній (червоній) залі відкрито невелику виставку “на шляхах до соціалізму”. В залі нового малярства додатково експоновані два Бойчуківські портрети, і на сходах – три таких же портрета. В залях давали пояснення глядачам з 2-ої год[ин] до 6-ої веч[ера].

2

V

Був хворий від перевтоми

3

 

 
 
 

4

 

5

 

6

 

Дні відпочинку. Оглядав робітнич[і] райони за вокзалом – вул[ицю] Урицького, Трикотажну фабрику, Київ-одяг, завод ім[ені] Письменського т[а] і[нше].

Засіданя виробн[ичої] Наради сектору М.Л.М. ВУАН (обрано секретарем).

Показував нову експозицію М.Л. Ернсту.

Працював в ВУАН над словником художників.

7

 

Прибирання деяких матеріялів що не пішли на експозицію. О 6 год[ині] засіданя в справі методол[огічного] штурму й аспірантури.

8

 

Організац[ійне] засіданя комісії золотарства.

9

 

Екскурсія студентів Худ[ожнього] Інституту по київ[ського] акрополю.

10

 

Комісія золотарства 2 години (початок розборки). Повернув власникові портрет дітей Енгельгардта. Розборка річей у фонді; відокремлення незаінвентаризованих.

11

 

Комісія золотарства 2 години (розборка).

12

 

Лекція студентам Інституту Споживчої Кооперації “Класова боротьба в українському малярстві” (3 години).

13

(вихідний)

Завітав до Музею попередити про те, що запізнюсь на нараду з представником Харк[івського] Музею Підчайним. Працював в ВУАН, ввечері семінар з історії ВКП(б).

14

 

Нарада з представником Харк[івського] Істор[ичного] Музею Підчайним в справі передачи до Харкова історичних матеріялів. Складав карточки на малюнки Київа М.Сажіна.

15

 

Нарада в Палаці Праці під головуванням Миколенка з приводу організації Палацу культури й відпочинку. Записував на карточки малюнки Київа М.Сажіна.

16

 

Показував всі малярські матеріяли Музею К.Кравченкові (ЛІМ) для колірових репродукцій. Складав карточкина Сажіна (види Київа).

17

 

Лекція в КХІ й експертиза студентам КХІ по київському акрополю (садиба Петровського – садиба Троневського – садиба Кубуч). Спостеріг розкопи студентів Текстильного Інституту землі – під фізкультурну площадку. Складав карточки на Сажіна.

18

 

Складав карточки на Сажіна.

На виробничій нараді сектору МЛМ в ВУАН

19

(вихідний день).

8 годин лекцій в КХІ, в тому числі 4 год[инна] екскурсія з студентами по акрополю. Ввечері в Каб[інеті] Укр[аїнського] Мист[ецтва] працював над словником художників. Ввечері в Каб[інеті] Укр[аїнського] Мист[ецтва] працював над словником художників.

20

 

Складав карточки на Сажіна. Засіданя науково-методичної ради. Ввечері працював з Підчайним (представником Харк[івського] Істор[ичного] Музею) по виділенню для них картин (2 години).

21

 

Лекція студентам КХІ на виставці малярства (мистецтво доби пром[ислового] капіталізму (*Кремський-Орлівський). Перевірка ударництва (визнано за ударника).

Засідання Науково-Методичної ради (критичний розгляд експозиції февдалізму) до 7 ½ год[ини] З 8 до 10 год[ини] засіданя комісії по переведенню практикуму студентів з Харкова.

22

 

Комісія золотарства 2 години – розподілено ролі визначено тип опису й порядок робіт, перенесено першу партію експонатів.

23.

 

 

24

 

4-х годинна екскурсія студ[ентів] К.Х.І. по акрополю й Софії.

25

(вихідний)

Складав програм[у]  курсу укр[аїнського] мист[ецтв] для К.Х.І. й Музею Комвузу при ВУАМЛІН’і.

26

 

Перша лекція для муз[ейного] фак[ультету] ВУАМЛІН в прим[іщенні] музею. Комісія золотарства. Засіданя Наук[ово- метод[ичної] наради (розгляд учбового пляну). Марксо-ленінський семінар в музеї (орг[анізаційні] питання).

27

 

2-х годинна лекція студентам Комвуза ВУАМЛІН в Музеї. Писав карточки на Сажіна. Ввечері з 8 до 10 працював на виставці п*?* в буд[инку]  ВБУ. З ½ 3 до ½ 4 методнарада екскурсій ВУАМЛІН.

28

 

ІІІ-я 2-х годинна лекція студентам Комвуз’у при ВУАМЛІН. 3-х год[инна] лекція студентам музейн[ого] фак[ультету] (ІV курс) про малярство (Трутовський, Мікєшин, Жемчужніков).

29

 

4 год[ин]  лекцій в Худ[ожньому] Інст[итуті] і 4 год[инна] екскурсія-лекція студентів К.Х.І. по Музею (укр[аїнське] малярство ХVІІІ-ХХ сторіч).

30

 

Складав календ[арний]  план і звітно-перспективну доповідь за ІІ квартал 1932 р[оку]. Засіданя наук[ово-] метод[ичної] ради від 2 до 4.

31.

 

Зранку екскурсія з графіками й скульпторами ІІ курсу К.Х.І. до Софії. З ½ 12 до ½ 2 лекція студентам-музейникам в Музеї (Васильківський, Мартинович, Орловській, Шевченко, Костанді, Дяченко, Пимоненко т[а] і[нші]). Вибір експонатів для Проскурівського музею.

Червень 1932.

1

(вихідн[ий])

Лекція музейникам не Відбулась в Музеї.

2

 

Подав плян календарний на ІІ квартал Екскурсія з комвузом до Акрополя (3 год[ини]). Екскурсія з двома факультами К.Х.І. до акрополя (3 год[ини]).

3

 

Нарада кабін[еті]  Мист[ецтв]  в справі реекспозиції виставки малярства (розглянули перший черновий проект). Лекція Комвузу в Музеї з 7 ½ год[ин]  ранку до 10-ти.

4

 

Наради з відділом февдалізму в справі експозиції залів кол[ишнього]  старого Київа й сходів. Лекція студентам Комвузу в Муз[еї]  Мист[ецтв]  ВУАН з 4-ої до 6-ої. Ввечері був у Квятковського в справі його ювілею (не застав).

5.

 

Був у Квятковського, в Місцевкомі Жовтневої лікарні й у головного лікаря в справі ювілею Квятковського, ввечері брав участь і казав промову від музею на ювілеї 50-річчя громад[сько-]  науков[ої]  роботи Г.І.Квятковського.

6

 

Засіданя науково-методич[ної]  ради (повернула пляни на ІІ квартал для перероблення (викреслити науково-дослідчі роботи, якіми відає не Музей, а хтось інший).

7

(вихідний)

Читав дві години в КХІ, три години в Музеї екзамену студентів Музейного відділу ІV курсу К.Х.І., дві години читав для комвузу.

8

 

Шість годин екзаменував студентів К.Х.І Нарада з т[оваришем]  Пількевичем в справі реекспозиції вист[авки]  малярства й експозиції капіталізму.

9

 

Іспити в К.Х.І.

10

 

Ввечері методолог[ічний] штурм в лаврському музеї (з 7-ої до  ½ 11).

11

 

Екскурсія з студентами ІІ курсу К.Х.І до Кирилів[ського]  Заповідника (з 10 до 100). З 8 до 10 Комвуз в Музеї.

12

 

Здавав звіти в К.Х.І.

Ввечері (з 6-ої до ½ 11) методолог[ічний] штурм в лаврському музеї.

13

(вихідн[ий])

Лекція студентам Комвузу (розклад февдально-кріпосницького ладу). Екскурсія з ними на Поділ.

14

 

Лекція студента Комвузу (доба промислового капіталізму). Подав виборку матеріялів до фонду реекспозиції

15

 

Ввечері методолог[ічний] штурм в лаврському музеї.

16

 

 

17

 

 

18

 

Закінчив курс лекцій для Інст[итуту] Ком[уністичної] Освіти (в цілому 34 години). Нарада з т[оваришем] Пилькевичем, Демидчуком і Пилипенком в справі реекспозиції.

19

(вихідний)

Був хворий. В ліжку працював над Шевченком.

20

 

Був хворий.

21

VI.

З 9 до 12 читав лекцію аспірантам І курсу Харк[івського] Інстит[итуту] Істор[ії] Матер[іальної] Культури (малярство доби феод[ально] кріп[осницького] ладу й розкладу феод[ально] кріп[осницького] ладу – залі синя й шевченківська). Підбирав деякі експонати для реекспозиції. Пропонував плян кабінету на ІІ квартал. Був Бурачек, просив на експертизу шевченкового(!) твору – лубка “судня рада” з шевченківського офорту (Шевченк[івський] Інститут вже погодися дати за нього 1.600 к[а]рб[ованців])

22

 

З 9 до 12 читав лекцію-екскурсію в Лаврі. Ввечері експертиза “шевченкового” лубку на Тарасовській, після того – останній день метод[ологічного] штурму в Лаврі.

23

 

З 9 до 12 год[ин] лекція в Музеї аспірантам У.І.І.М.К. в Харкові. Вдень підбор матеріялу для реекспозиції. З 6 ½ до 9 ½ екскурсія з аспірантами на Подол.

24

 

Разом з Пилькевичем одбирав у фондах експонати для реекспозиції.

25

(вихідний)

Працював над Шевченком. В Облліті в справі Провідника.

26

 

З 10-ої до 4-ої приносив картини з фондів до останньої залі для реекспозиції. Зачинили двері останній залі.

27

13

VI.

VII.

Весь час без перерви праця над реекспозицією виставки малярства. Техробітника немає. Артюхова зайнята бібліотекою й нумізматикою й приступила частково до допомоги підборкою етікетажу тільки 14. VII. – Т.Пилькевич працює тільки другу половину дня. Галущенко абсолютно не приступав до роботи. Сам склав пляна реекспозиції, сам підбирав матеріял, сам монтував, сам лазив на стіни й на драбину, носив на 4-й поверх.

14

 

Був Хмурий з Харкова, працював над збіркою плакатів і працями Меллера.

15

 

Хмурий переглядав збірку революц[ійного] плакатів і забрав для видавництва “Рух” два рисунки Меллера “Лікар” з “Весілля Фігаро” й “Гарольд”.

Був М.В.Тарновський за матеріялами по своїй роботі про В.В.Тарновського як музейного робітника. Був Макаренко цікавився Крепдовським і іконографією Шевченка.

17

 

Нарада, на якій ухвалено заходи до оформлення й прикраси будинку Музею до І обл[асного] З’їзду *Рад*. Висунуто пропозицію зробити експозицію залі малярства доби соц[іалістичного] будівництва й закінчити синю. Також подаю пораду зробити прикрасу стін на сходах за допомогою килимів, подавши їх за клясовим розшарованням. Ударно працював без вихідного дня (19) й за 4 дні (18, 19, 20, 21) зняв попередньо залю V виставки й червону залю, зніс всі зайві експонати до фонду, й перевів всю експозицію залі суч. малярства, оформив написи, подав матеріял Пількевичу й Артюховій (дані про *орігіналів тощо) й літературу про *магнатів.

22

 

Відкриття відділу февдалізму й закінчення реекспозиції синьої залі й залі укр[аїнського] мистецтва доби соцбудівництва (з нагоди одвідання музею делегатами І-го обласного З’їзду Рад, що відкрився 22.VII.). Роботу в основному закінчено на 12 год[ин] дня.

27

 

Засіданя Наук[ової] Ради, обговорено підсумки реекспозиції вист[авки] малярства, винесено резолюцію, з якою бригада не може погодитися.

Ввечері відкриті партзбори в лаврі.

28

 

Були представ[ник]  Шевчен[ківського] Інстит[уту]  Воскобійник (Шевченко), з Ленінграду (нова експозиція), Москв[ського] Т[оварист]ва Туризму (Врубель). Складено звіт за І квартал 1932 р[оку].

Серпень 1932.

3

 

Показував А.Ф.Середі нову експозицію февдалізму й реекспозицію виставки малярства. Була Ол[ена] Конст[антинівна] Мурашко, передала матеріяли про М.І Мурашка.

4

 

Таскав (сам) речі з останньої залі до фонду, щоби запобігти пропажі експонатів. Склав листа до Т[оварист]ва Культ[урного] зв'язку з Закордоном в справі повернення експонатів, доручення Рудакову на привезення картин Петрицького і альбому київського університету, подяку Петрицькому. Речі таскав до 5-ї год[ини] дня. Був Вайнштейн в справі реставрації творів малярства. Виділив кілька річей.

5

 

Був Богуславський з пропозицією передати до Музею портрет (позашлюбний син Воронова, київський домовласник і багатий поміщик) писаний Пимоненком, в обмін на якийсь пейзаж. Був Вайнштейн з Крижанівським в справі реставрації річей (виділили 4 №№ Ге, Врубель дівчина на тлі перського килима; Печорін; О.Мурашка портрет М.І.Мурашка). Передача не відбулась через відсутність А.М.Костюченка, що поїхав на розкопи. Листи до Харкова переслані до канцелярії. Були двоє музейн[их]  робітників з Москви, оглядали Врубеля (у фонді), питали про каталог Нарбута (одержали 6.VII.). Переглянув матеріяли принесені від Ол[ени] К[онстантинівни] Мурашко – єсть 4 надзвич[айно] цікаві листа від Рєпіна до М.І.Мурашка.

6

 

Був Я.Тешенко по справах видання Нарбута. Переніс речі Ге, що потребують закріплення, до фонду.

8

 

Переносив далі речі з останньої залі до фонду й упорядковував. Ввечері переписав 5 листів Рєпіна до М.Мурашка.

9

 

Був представник від Кінофабрики за консультацією – де знімати фільм (збережена панська садиба). Був Вайнштейн кілька годин в справі реставрації експонатів (так і не дочекався директора). Кінчив переписувати заяву в справі резолюції 27. VII по реекспозиції. Був М.В.Тарновський по справах своїх дослідів над листуванням В.В.Тарновського.

10

 

Ввечері засіданя бригади по реекспозиції. Вирішено закінчити оформлення перевішаних двох заль, і зняти релігійні твори Ге.

11

 

Була англійська письменниця й археолог Наомі Мітчісон з представниками ВОКС’а й Інтуриста, дуже зацікавилась марксівською експозицією. Обійшли бригадою залі і намітили що ще зробити зняти реліг[ійні] твори Ге й “Христа“ Рєпіна, закінчити перевіску залі.

 

IX.

Знайшов у букініста Мезараки картину “повстання 1863 р[оку] на Поділлю й вжив заходів до її придбання для Музею (за 50 к[а]рб[ованців].)

З 16.

до 15.

VIII.

X

Проф[есійна] відпустка.

Під час відпустки двічі викликано.

 

IX

Для визначення найбільш цінних експонатів, для них потрібні екстрені заходи забезпечення в випадку небезпеки для державних кордонів (визначено всі твори Шевченка й всі – Врубеля).

 

Х

Дні прийому й дачи пояснення *консерваторові луврського музею гр[омадянину] Гюіг’у (Huighe).

17

Х

Приступив до виконання обов’язків.

18

"

Не працював як компенсація за попередні виклики.

20

"

 

 

"

Вивчав експонати для експозиції капіталізму (вибрати селян кріпаків). Закриття синього залю для експозиції соц[іалістичного] будівництва.

Засіданя Президії ІІ Відд[ілу] ВУАН під головуванням Шліхтера

21.

 

Розглядав експонати виставки соцбудівництва (фотоматеріял з Москви), обговорювали справу про місце влаштування виставки американської графіки від ВОКС’а й виставки творів Михельсона (з Німеччини) теж від ВОКС’а.

22

Х.

Ударними темпами підготувались до Жовтневих свят.

7

ХІ.

 

25

 

Знято виставку – залю Шевченка.

6

ХІ.

Закінчено розвідку залі фінансового капіталізму й імперіялізму. Розвішано залю виставки Лео Міхельсона.

7,

 

Масове відвідування музею (чергував)

8, 9-11

 

Хворий через пошкодження ноги під час роботи над розвіскою.

12-13

 

Дні відпочинку.

14

 

Прибирав у приміщенні сховищ хаос, що утворився під час підготовки виставки. Був Данило Нарбут з листом від В.П.Нарбут. Забрав для продажу Харківському музею “Енея” “Церкву в Хохловці” т[а] і[нші] речи Нарбута, що були на виставці.

15

 

Нарада з Пилипівським, Артюхової й Галущенком в справі нової експозиції фін[ансового] капіталізму (закінчення й удосконалення).

16

 

Продовжував прибирання у фонді.

20

 

Експертиза виставки “Розвиток науки за 15 років Жовтня” на запрохання ВБУ.

21

 

*Замезаю січень у Фонді.

23

 

Експертиза виставки ВБУ.

24

 

Ввечері організ[аційні] збори семінару з старш[ими] аспірантами (прис[утні] Кальченко, Демидчук).

25

 

Експертиза виставки ВБУ.

26

 

Упорядковував експонати у фонді. Ввечері семінар для муз[ейного] ф[акультету] К.Х.І.

29

 

Відбирали разом з Галяном речі Істор[ико] Побутов[ого] Відділу.

30

 

Семінар з аспірантами Музею (мозаїка Київа й пам[ятники] ранн[ього] февдалізму).

Грудень 1932.

2.

ХІІ.

Експертиза пляну рельєфу м[іста] Київа за часів раннього февдалізму в буд[инку] історичної секції ВУАН. Семінар з студентами К.Х.І. (мозаїка, дані теми).

10

 

Вмер Гр[игорій]Ів[анович] Квятковський. Був у лікарні та на його приміщенні, умовився про похорон, здобув згоду адміністрації на фінансову участь в похороні.

12

 

Похорон Квятковського – був у Жовтневій лікарні, тримав промову перед музеєм, провожав до Караваївської вулиці.

14

 

Семінар з студентом КХІ в Музеї портрет Хмельницького. Був на засід[анні] громадського комітету в справі увічнення пам’яті Квятківського й розподілу майна.

15

 

Був у Музеї зав[ідуючий] сектором науки НКО т[овариш] Міцкевич, виявляє побажання про перетворення музею на музей укр[аїнського] мистецтва (огляд з 9 до 12 год[ин]). Був разом з Стешенком в друкарні в справі друкування Нарбута. Розшукують кліше й видруковані аркуші. Ввечері був у т[овариша] Врони в справі вивчення Нарбута (відмовився від редагування).

Був кілька разів Стешенко в справі друкування Нарбута.

24

 

Розташовував картини в фонді. Ввечері семінар (не відбувся через неявку аспірантів. Засіданя до ½ 12 год[ин] ночи в справі реконструкції музею (утворення груп замісць кабінетів).

25

(вихідний)

 

Довідався випадково від д[октора]ра Гайки, що вихованки д[октора]ра Квятковського через фінінспектора прагнуть на спадщину – картини, що залишились від Квятковського. В Музеї працював над розташуванням картин у фонді. Бачивсь з Калениченко, який інформував про свій проект перебудови Карт[инної] Гал[ереї] за виключенням укр[аїнського] мистецтва. Семінар з ІV курсом [в] муз[еї] К.Х.І. (казак Мамай)

26

 

27

 

Був у Врони і Калениченка в справі організації Музею україн[ського] мистецтва. Був у Фінвідділі в справі збірки Квятковського. Продовжував розвідку в фонді. Був на засіданні комісії по виданню збірника “Сталінщина” ВУАН.

28

 

З ранку в Фінвідділі в справі збірки Квятковського (за відсутністю агента який описував майно порадили прийти після 1-го. І.).

Знято виставка Джон-рід клюбу й Лео Міхельсона.

31

 

Об’єднання збірки ВІМ і Муз[ейного] Городка в Лаврі – підсумки досягнення за 15 літ.

Січень 1933 р[ік]

2

І

Засіданя в Облсекторі науки з приводу реставраційних робіт в Софії й Михайл[івському] м[анасти]рі. Утворено 4 бригади по складанню кошторису. Війшов до бригади архітектурної і по мозаїкам-малярству.

3

 

Перший огляд (прелімінарний) Софії й Михайл[івського] м[анастиря]ря. Констатовано нові шкоди в Софії й жахливий стан з Михал[івським] м[анастирем]рем (в садку викопані траншеї, готується надбудова корпусу біля дзвіниці, в головній церкві в добудові ховається сире мясо, в середині в жахливому стані накидано величезні купи архівних справ, щезли кілька шат (в тому числі робота Равича), без сумніву бу*__ кілька і постійні крадіжки). В Фінвіділі вручав офіц[ійний] папір.

4

 

У Фінвідділі нарешті застав т[овариша] Свіща який проводив опис майна Квятковського, умовився з ним наступного ранку *піти *до Квятковського й опечатати картини, щоб запобігти розкраданню. З 1-ої до 4 ½ у Лаврі реставрац[ійна] комісія (плащаниця з Володим[ирського] собору, Сажіна ланцюговий міст, портрети з духовної академії, офіцерська гауптвахта коло лаври й пороховий льох). В Музеї доповідь Базилевича про експозицію декабристів. Знято виставки Москов[ського] худож[нього] т[оварист]ва “Художник”. Для ВУАН почав складати звіт.

5

 

З 10 год[ин] ранку чекав на Свіщя в Фінвідділі, щоби опечатувати збірку Квятковського (Свіщ занятий, перенесли на 7-е).

6

 

Повернуто з фонду (лежало в Китайському відділі) 27 мініятюр (рам) що були в експозиції й після відкручування кришок з витрин перед жовтневими святами, попали до Китайського відділу, де досі і лежали. З ними разом повернуто 4 рисунки Ге також із витрин.

7

 

Опечатував збірку Квятковського в його приміщенні в окремій кімнаті щоб запобігти можливим крадіжкам (з 9 ½ до 4 год[ини] дня).

9

І.

З 10-ої до 5-ої перевозив збірку Т.І.Квятковського

21

 

Експертиза в ВУАН – дошка з написом у *вході , справа з коліруванням Конференц-залі

23

 

Перевірка збірки Квятковського до 6 год[ин] веч[ера] Була удова Пимоненка просила підтримки Музею бо її знято з персональної пенсії (45 к[а]рб[ованців]) через відсутність заслуг перед республікою. Склав довідку й підрахував кількість творів Пимоненка (62 №№)

24

 

Перевірка збірки Квятковського з 11 год[ин] Іспит з істор[ії] світов[ого] мистецтва. З 6 до 8 семінар (присутн[ій] тільки Кольченко).

26

(вихідний)

Засіданя у Проектно-Плянувальному Відділі Комгоспу з приводу реконструкції Червоної Площі на Подолі (проект знесення старого й нового корпусів академії з дзвіницею, гостинного двору, контрактовного будинку і т[ак] д[алі]).

27

 

Складав звіт за 1932 рік. Була Пимоненкова, в справі довідки (ще не підписав директор). Був Фотій Красицький просив придбати в нього речі або дати замовлення. Після наради з директором і Пилипенком мною запропоновано скласти з ними угоду й замальовувати портрети найважливіших рев[олюційних] діячів (в першу чергу Василенка, Демченка т[а] і[нших] з натури)

28

 

Склав звіт за 1932 р[ік] Подав доповідну записку про потребу замовляти портрети рад[янських] діячів для доби соцбудівництва. Фотій Красицький подав проект угоди на писання портретів Василенка і Демченка.

Лютий 1933

16

ІІ

Після хвороби приступив до виконання обов’язків .

17

"

Складав звіт за 1932 рік.

З 2 до 5 засідали /наукова рада/.

18.

 

 

20.

 

Складав звіт за 1932 р[ік]; іспити студентам КХІ. Комісія із Лаври шукала експонатів лаврського музею.

Одбирав речі для друкарні по Нарбуту.

21

 

Складав звіт за 1932 рік і подав Секретареві. Одбирав речі для Нарбут[івського] збірника

22

 

Був у Відділі планування Окркомгоспу в справі протоколу наради про реконструкцію Подолу. Одбирав речі для Нарбут[івського] збірника й передав частину Розенбергу

23

 

Був на сесії ВУАН. Доповідь Козлова

24

 

 

26

 

Писав рецензію на працю Мішківської “Маляри-кріпаки на Україні”. Ввечері захист *промоції Мішківської до 10 год[ин]

27

 

Одержано в дарунок для Музею картину студента київ[ського] Худож[нього] Технікуму Халіна – “Пам’ятник Шевченкові в с.Кирилівці”. Закінчив рецензію на роботу Мішковської. В ВУАН засідання з приводу ювілею Маркса.

28

 

Огляд і виділення з комісією річей у складі Онищука, Галяна й Мовчана річей, що можуть бути ліквідовані з метою купівлі палива

Березень 1933.

2

ІІІ

з 12

до ½ 7

 

Обговорення з новим заввідділом соцбудівництва пляну виставки до весняної сівби. Упорядкував *негативн[ий] фонд і вибрав ілюстративний матеріял до праці про Шевченка як маляра. Видав Базілевичу малярські твори до експозиції про декабристів.

3

 

Шукав фото по соцбудівництву Київа – невідомо де знаходяться і грошові знаки доби імпер[ії] і гроші видані Відділ[у] Шевченк[івської] доби.

4

 

Виділення і перенесення фонду репродукцій Шевченкових творів до сховища і кабінету (1 год[ина]). Подано в остаточно перевіреному вигляді рецензію Мішковської (½ год[ини]) Перегляд і виділення матеріялу для освітлення* шевченкової доби (2 ½ год[ини])

5

 

З 12 до 4 Комісія по виділенню річей для реалізації з метою купівлі палива.

6

 

Складав чернового проекта експозиції доби розкладу февд[ально-] кріп[осницького] ладу (Шевченкова доба). З 1 до 5. До 1-ї був на засідані конференції Великого Дніпра.

8

з 12

до 5

Виділено низку річей для експозиції залі декабристів (Тропінін, *Ордег, Мотовилівський). Показував Музей і фонди смоленському музейному робітникові Пелашенкові (особливо цікавився Боровиковським). Удова Дяченка принесла акварелі Дяченка на продаж.

9

 

 

10

з 11

до 5

Відбирав речі для експозиції Шевченків[ської] доби. був Денисов з Карт[инної] Гал[ереї] в справі одбору річей росс[ійських] майстрів для Карт[инної] Галереї.

11

 

З 11 був в Карт[инній] Галер[еї] за викликом В[идавницт]ва Мистецтво в справі Нарбут[івського] збірника. У ВУАН на засід[анні] циклу М.Л.М. в справі планів Кабін[ету] Укр[аїнського] Мист[ецтва]. Був у Калениченка в справі “росс[ійських] майстрів”.

З 4 ½ до 6 лекція в КХІ.

12

12 ½ -

до 3-ої

Розминувся з Денисовим. Одбирав експонати до виставки Шевченкової доби. Ільїнов працював над Врубелем.

З 3-ої до 6-ої в VI друкарні в справі Нарбут[івського] збірника здав до друку партію оригіналів.

14

з 12

до

Праця з В.О.Денисовим що одбирає речі для Картин[ної] Галереї. Одбірання річей для експозиції доби Шевченка. Одбірання річей для ілюструв[ання] статті про Шевченка і фотографування.

15

з 12

до 7

Одбирав матеріял для експозиції доби Шевченка. Засіданя Відділу Капіталізму, зробив доповідь – проект експозиції, в основному затверджено. Від 5 до 7 на доповіді у т[овариша] Костючина в справі експозиції, культового срібла т[а] і[нше].

16

з 12

Був у ЛІМ’і в справі фотографій до каталогу про Шевченка (не [мають]* грошей для оплати фотографа). В Музеї одбирав речі для експозиції Шевченка. Відкладав гравюри для експозиції Шевченка. Відкладав гравюри для Карт[инної] Галереї. Був 2 години Денисов.

17

з 10

до 4

Засіданя комісії по придбанням річей (ухвалено придбати 4 речі від О.К.Мурашко, декілька річей Дядченка, жанрову групи циган і т[ак] д[алі]. Був Денисов, працював у фонді. Відбирав гравюри для експозиції й для передачи до Карт[инної] Гал[ереї]

18

з 12

Засід[ання] комісії по перевірці лектора Корнійчука. Був Денисов, працював у фонді. Фотографували речі для статті про Шевченка.

Ввечері був Розенберг з коректурами Нарбута.

20

з 12

до 5

Ранком на сесії ВУАН (доповідь Богомольця); з 12 год[ин] були Денисов і Калениченко в справі передачи картин до Карт[инної] Галереї; перенесено до залі Поділля всі картини і частина гравюр і фото, що намічено до передачи. Адміністраційно передано схему з запитаннями, по якій треба розробити проект експозиції доби Шевченка.

21

 

Праця з Денисовим над одборкою річей для Картинн[ої] Галереї – у тимчасове й постійне користування.

22

 

Складав списки відібраних для Карт[инної] Галереї річей, з довідками-посилками й перевіркою за інвентарями.

23

 

"

24

 

"   Засіданя Директорату в справі виставки нових придбань Музею. Ухвалено влаштувати виставку збірки Квятковського, але якщо Карт[инна] Гал[ерея] зараз хоче одержати 70 №№ із цієї збірки – видати, з умовою повернути на час виставки.

25

 

Здав до ЛІМ’у роботу про Шевченка як маляра (10 др[укованих] арк[ушів])

26

 

 

 

з 10

до 4

Почав опрацювувати книгу Чапливського “Живописці ХVII в[іку] в Москві” в ВУАН.

Почав лекії в Інтуристі.

Складав проект експозиції Шевченков. залі; з 2 до 4 комісія по оцінці річей призначених на продаж.

27

з 10

Складав проект експозиції Шевченкової залі і подав о 1-й годині. Одбирав гравюри для Картин[ної] Галереї.

Ввечері лекція в Інтуристі.

28

 

Продовжував відбирати гравюри й фотографії для Карт[инної] Галереї й відборку для Істор[ичного] Музею. Почав опрацьовувати книгу “Архів Стороженків” т[оми] І-VIІІ.

Ввечері лекція в Інтуристі.

29.

 

В ВУАН подав ударницьке зобов’язання. Одбирав гравюри і фото для Карт[инної] Галереї. Ввечері лекція.

30

 

Упорядкував гравюри. Повідомлено про вирішення в справі експозиції Шевченківської доби – мені доручено експоз[ицію] Кирило-Мефод[іївського] брацтва.

Після 4-ої засіданя колективу ВІМ до 6-ої год[ини]

31

 

Одбирав речі (відокремлював) мистецький матеріял до Відділу Соцбудівництва. Прибирав рисунки й гравюри. Брав участь в експозиції відд[ілу] декабристів – одібрав гравюри до доби Наполеона, Костюшко, Платов т[а] и[нше].

Квітень 1933

1

ІV

Викликаний до ВУАН в справі художнього оформлення виставки Маркса у ВБУ й почав працювати над нею.

2

 

Був у худ[ожника] Криштула* в справі організації вист[авки] Маркса. Одержав від ВІМ вимогу на складання пляну на ІІ квартал (уперше). Знайшов звіт Каб[інету] Мист[ецтв] за 1932 р[ік], переписано до кінця і кінчено не переглянутий в актах адміністрації.

3

 

Працюва зранку над встановленням зв'язку з усіма співучасниками виставки Маркса у ВУАН був тричі у ВБУ, відніс портрети до Сталінського, був у Кабін[еті] президії у Калениченка; в 9 год[ин] вечора нарешті умовився з Лисогором, Білецьким на 9 год[ин] веч[ера] 4. IV., щоби скликати збори виставкому. Був у К.Х.І. всправі скульптур до виставки Маркса.

4

 

Складав плян роботи Кабінету Мистецтв на ІІ квартал.

о 4-ій год[ині] експертиза в ВУАН портрету Шевченка роботи Рєпіна.

5

 

Праця на виставці Маркса у ВБУ.

6

 

О 12 год[ині] заг[альні] збори виставкому на виставці Маркса. Складено й подано план праці Кабін[ету] Мист[ецтв] на ІІ квартал.

До 7-ої засіданя відкриті парт[ійні] збори присвячені виключенню з партії Граніта*, критиці й самокритиці роботи Музею.

7

(вихідний)

Зранку лекція з 10 до 2 гідам при Інтуристі про архітектурні стилі. – В ВУАН засіданя секретаріату ІІ Відділу; присвячене поширенню штатів, заведенню трудового режиму, ** дарізації праці.

8

 

Зранку лекція гідам при Інтуристі (екскурсія до Софії). Запис до списку решти річей, що передаються з ВІМ до Картин[ній] Галереї у постійне або тимчасове користування.

18

 

Перегляд фондів і відбирання експонатів до виставки. З 8 до 11/3 ночи заг[альні] збори колективу, ВІМ, з ухвалою працювати до 1 травня. Протестував проти бюрократизму адміністрації.

20

 

З 10 до 4 й з 7 до 11 в Музеї – відбирання експонатів.

21

 

 "         "        "        "        "       "  

22

 

З 10 до 4 й з 8 ½ до 12 ½ в Музеї, з 6 до 8 в Театр[альний] Музеї. Увечері в Музеї спостерігав, як без мене почали викладати [речі] із фонду до залі Поділля, при тім всі ящики були випотрошені. Розмова з Директором з приводу цього.

23

 

З 10 до 4 й 7 до 11 праця на виставці. Повернувся з посівної Пількевич і приступив до роботи. Показував зібраний і розшуканий матеріял.

24.

IV

З 10 до 3 на виставці (почав розвіску з польського повстання). З 3-ої до 5-ої ½ засід[ання] Реставрац[ійної] майстерні в Лаврі прийомка реставрації портрету гр[афіні] Олсуфьєвої Ге, Врубеля “Дівчина на тлі перського килиму” й автопортрету (Печорін), Мурашко портрет старого Мурашка т[а] и[нше] Приніс з собою Сажина “з етюдом ланцюгового мосту у Київі” з май[стерні] до Музею. З 7 – ої до 11 ¼ в Музеї – праця на виставці і збори активу робітників київських підприємств під головув[уванням] т[овариша] Шингарьєва.

Травень 1933.

1

V

Вартував в залях під час одвідування публікою.

2

"

 

3

V

Ввечері засіданя ВІМ присв[ячене] 1-му травня з доповідями “преміюванням” робітників (перенесено на червень). З 7 до 12 ночи.

4

5

6

7

 

по Музею вихідні. В ВУАН засід[ання] присв[ячене] 1-му травню.

Доповідь на циклі МЛМ “Постанова ЦК УКП(б) з 23 квітня 1923 р[оку] і образотворче мистецтво.

8

 

Лекція – екскурсія з гідами “Інтурист” по В.У.І. Музею. Засіданя редколегії журналу Література і мистецтво. Підготував проект обгортки (текст).

9

10

11

 

З 8 до 10 лекції в КХІ, з 10 до 12 в Кабін[еті] Мист[ецтв] ВУАН, з 1 до 4 в Музеї – запис до інвентарю обм[нного] фонду картин рос[ійкої] школи збірки Квятковського, неправильно записаних до зах[ідних] шкіл (через спішну роботу перед І мая і настирливі домагання К[иївської] Картин[ної] Галереї негайно передати). Виділення з фонду тарілок фаб[рики] Баранівка в обмін на тарілки барановські з гербом невідомого замовника.

12

 

Керівництво екскурсії місцевкому ВУАН до Кирилівського Держзаповідника.

15

 

Екскурсія по акрополю з гідами “Інтуриста”. Випадково натрапив на сцену виламування Черногубовим з двома техробітниками барельєфів Михайл[івського] м[анастиря]ря. Повідомив про це облінспектуру Охор[они] Пам[яток] Культури – Антоновича, який надіслав Бондаря і Павленка з пропозицією припинити, але як потім виявилось спільно до вечора виламували найпримітивнішим образом і перевезли до лаври. Черногубов з палкою кидався на Вайштейна, але той втік.

17

 

Виламано й перевезено другий барельєф до Лаври Черногубовим.

20

 

Складав з Адольфом етикетаж до шевченкової залі. Ввечері з 6 ½ до 10 розпочато працю в золотарському фонді з Демидчуком і Онищуком.

21

 

Складав етикетаж. З 7 до 10 золотарська комісія.

22

 

Був в Музеї Крушельницький з Харкова, оглядав твори Нарбута. Ввечері з 6 ½ до 10 праця золотарської комісії.

23

Ввечері праця

в золотар[ському] фонді.

24

 

Принесли цікаву акварель П.Соколова “Андрій і панночка” (з Тараса Бульби), 1852 р[оку], пропонують в обмін на яку-небудь “коняку”.

25

 

Вихідн[ий] день.

Був у Буд[инку] Черв[оної] Арм[ії] і Фл[оту], умовився в липні взяти лекції в таборах.

26.

 

Закінчив статтю про Шевчен[ківську] картину “Невільник”. Ввечері золотарство. Була небога Квятковського в справі пенсії, порадила взяти у Заньковецької матеріяли про Квятковського (спомини).

27

 

Комісія по перевірці виконання планів музею з 2 до 4 ½.

Ввечері золотар[ська] комісія з 7 до 10.

28

 

Ввечері з 7 до 11 іспити в К.Х.І.

29

 

Ввечері з 7 до 10 іспити в К.Х.І.

30

 

З 10 до 3 комісія по перевірці відділу февдалізму; складання фінкультпляну на червень місяць; приходив власник акварелі П.Соколова “Андрій Бульба у панночки”, переговори з ним (обмін не відбувся); селянин з Баришівського району повідомив про розкопування городища над р[ікою] Сулою (записав і все передав Магурі); з Житомиру проф[есор] Кравчук хотів подивитись Нарбута (довелось відмовити через поспішність з складанням фінплану й небажанням А.І.Онищука взяти на себе показ цих річей). З 3-ої до 4 ½ в Музей Мистецтв перевірка; з 5 в Музеї (марксо-ленін. семінар – невідбувся). З 7 ½ до 10 Золотарська комісія.

31

 

Подача культфінпляну на червень м[ісяць] М[арксисько]-лен[інський] семінар (доповідь Костюченко). Засіданя бюро циклу М.Л.М. не відбулось. Золотарська комісія не відбулась.

Червень 1933

1

VI

/Вихідний/. В ВУАН засіданя бюро циклу мова, література, мистецтво. Подав статтю про Шевч[енківську] картину “Невільник”, замітку П.Кульчицького і рецензію Мішковської. Ввечері засіданя К[раєвої] Комісії Охорони Пам[яток] культури питання про надбудову Георгієвської церкви (вирішено дозволити; надгробок Іпсиланті залишити на місці); питання про барельєфи Михайл[івського] м[анастиря]ря (після дискусії виявилось, що в лаврі їх вже монтують і через кілька день мають помістити на експозицію, а на матеріялах по перевозці єсть резолюція Козубовського “передати до В.М.Г.”); про Андріївську церкву (комгосп відмовився проводити ремонт і пропонує інспектурі прийняти її собі і проводити власними засобами).

2

 

З 1 до 4 проводили /почали/ перевірку майна кол[ишнього] худ[ожнього] Відділу, перевірили 71 №. Після 4-х записав 3 речі Квятковського росс[ійських] шкіл. Ввечері працював над книжкою про музеї для Інтуриста. В Музеї замкнув речі зі столу в шафу, [книжки]* зі столу очевидно, дещо покрадено.

3

 

З 10 до 12 лекція в КХІ. Передав ЛІМ’у копію рецензії Врони на мою роботу про Шевченка. З 1-ої до 4-ої перевірка фонду худ[ожнього] Відділу (перевірено 70 №№); з 3-ої до 5-ої був Криворотенко, повідомляв про плян перенесення Істор[ичного] Музею до Лаври і утворення Музею Укр[аїнського] мистецтва в ВІМ.

4

 

З 12 до 4 перевірка фонду Худ[ожнього] Відділу (перевірено 76 №№). В К.Х.І. нарада у Томаха в справі засобів перевірки студентів.

5

 

В 11 год[ин] здав ЛІМ’у комплект видрукованих аркушів Шевченка (роботу О.П.Новицького). В Музеї подав відомости про виконання пляну за травень. Комісія перевірки фонду Худ[ожнього] Відділу – перевірили тільки 24№№ через загальні збори-мітинг, з приводу майбутньої чистки партосередку. Експертиза гравюр принесених на продаж. Клименко запропонував д[окто]рові Сікачу придбати матерьяли запропоновані Музею О.К.Мурашковою(!). Категорично відмовив йому сприяти переходові до приватних рук таких матеріялів. Лекція музейникам К.Х.І. – мистецтво від українських напрямків 1840-х рр. до Мікєшина і Весиловського. До 11 год[ини] ночи працював в Кабін[еті] Мист[ецтв] ВУАН над словником.

6

 

З 11 год[ин] перевірка Відділу Февдалізму. з 12 ½ до 3 ½ перевірка фондів Худ[ожнього] Відділу (перевірено 105 №№). Повернуто власникові акварель П.Соколова “Андрій Бульба і панночка” (обмін не відбувся). Приходив “художник“ Виннянський, хотів виставити свої картини в Музеї щоб уславитись. З 4-ої до ½ 6-ої запис разом з Адольфом картин росс[ійських] шкіл збірки Квятковського в книги обм[інного] фонду (записано 12 №№). З 6-ої до 7-ої складання акту з т[оваришем] Щебльовським про портрети писані Івасюком – Скрипника, Маркса, Леніна, Сталіна.

7

 

/Вихідний/ у ВБУ марно шукав адреси Тарновця й Чайкова. Дістав від проф[есора] Караваєва відомости про портрет Шевченка Рєпіна. Довідався про смерть Левицької.

В Музеї перевіряв фонд з 12 ½ до 4 (перевірено 92 №№). З 4 до 5 писав доповідь-акт в справі прийомки збірки Квятковського. З 5 ½ до 9 – засіданя циклу М.Л.М., присвячене чистці партії. Козубівський повідомив про моє призначення від Н.К.О. до складу комісії по передачи Межигір’я до будинку відпочинку письменників.

9

 

З 10 до 12 лекція в К.Х.І.; в музей писав акт приймання збірки Квятковського для одержання пенсії родиною (сестрами) покійного; з 2 до 3 був у ВМГ у Криворотченка по справах Паритетної Комісії (просив мене скласти доповідь про всю діяльність Пар[итетної] Ком[ісії] з критикою її роботи). З 4 до 7 був на похоронах Лизав[ети] Анат[оліївни] Левитської.

10

 

З 11 год[ини] засід[ання] експертної Комісії – ще раз підтверджено купівлю матеріялів від Мурашко (Олени Конст[антинівни]), “циган” (Тралковського(?), т[а] і[нше]. Закінчив і подав доповідну записку про збірку Квятковського з метою пенсії його сестрам. Продовжував з Адольфом запис до інвентарю Росс[ійської] школи збірки Квятковського (записано 10 №№). З 4 до 6 організаційні збори місцевкому М.Л.М. в буд[инку] Шевченк[івського] Інституту. Ввечері складав звіт по кабінету укр[аїнського] мист[ецтва] для засіданя Циклу.

11

 

В Музеї запис до інвентарю збірки Квятковського росс[ійських] шкіл для передачи Карт[инній] Гал[ереї] Іванова викликала з проханням виступити з критикою академиків. В Бібліотеці ВУАН дістав о 6 год[ині] веч[ера] словник художників Thieme-Becker’а.

Ввечері до 11 год[ин] писав у Новицького звіт по кабінету укр[аїнського] мист[ецтва] ВУАН.

12

 

Записав до інвентарю росс[ійських] шкіл останню партію річей Квятковського росс[ійської] школи, що йдуть до Карт[инної] Галереї (з 1-ої до 5-ої). Працював над словником Thieme-Becker’а т[ом] ХХІІ. Ввечері забрав у О.П.Новицького його звіт по Кабін[ету] Мист[ецтв] ВУАН.

13

/вихідний/

Їздив на город /невдало до вокзала/. Був в академії. Повернув словник Thieme-Becker т[ом] ХХІІ. Ввечері працював над гідом по музеям Київа для Інтуриста.

14

 

З 10 до 12 в Академії розшукував портрет Шевченка пензля Рєпіна, зібрав відомости від Маляренка. Портрет не знайшов – виявилось що того ж дня “директор амін[істративно-] фінанс[ового] управл[іння] ВУАН” Осадчук розпорядився винести той портет, що висів в кабінеті Керсправа* и до комори. Завгоспа Масловського не знайшов. У Музеї перевірка Худ[ожнього] відділу (перевірено з 1 до 4 – 120 №№). Ранком Карт[инна] Гал[ерея] забрала заінвентаризовані перед тим речі Квятковського і частину річей Худ[ожнього] Відділу (Врубеля букет в синій вазі т[а] і[нше]). Принесли два гарних килими один т[овариш]* Сквирщенко*; затримав їх щоби придбати для Музею.

15

 

З 10 до 12 одержав в Госп[одарчій] частині ВУАН канц[елярські] приладдя для Каб[інету] Укр[аїнського] Мист[ецтва] і одержав портрет Шевченка Рєпіна з комори госпчастини для експертизи, і переніс до Музею. Показував Шарлеманю, який визнав його не за той що був в Науков[ому] Т[оварист]ві. Оглядав і раму, що приховується в коморі коло убиральні в будинку на Чудковській 2 – портрет якого я одержав туди сходить що до формату. В Музеї була небога Квятковського і турбувалась що Музей досі нічого не зробив для забирання старух – сестер Квятковського. Була з пропозицією придбати картини й портрет пензля Рогачевського – його дочка. Довідався від неї чимало цікавих відомостей про Рогачевського і про те, що мати її дочка Мікєшкіна. Рогачевський і Мікєшкін – земляки, обидва з м[іста] Рославля, кол[ишньої] Смоленської губ[ернії] – 2 години з Адольфом складали етикетаж до відділу Імперіялізму. Перевірки не проводили через те, що А.І.Онищук і Галян були зайняті з килимами і Держторгом. В Музеї відмовили у виданні платні на тій підставі, що не подано фінкультплян в остаточному вигляді.

16

 

З 3-ої до 6-ої год[ини] був на засіданні Секц[ії] Іст[орії] Матер[іальної] Культур[и] в ВУАН (критика діяльности). В Музеї разом з Адольфом продовжував складати етикетаж до відд[ілу] Імперіялізму.

17

 

В 11 год[ині] в Істор[ичній] Секції ВУАН шукав портрет Шевченка з Наукового Т[овариства]ва, але нікого не застав. О 12 год[ині] був в Худ[ожньому] Інстит[итуті]; з ½ 1 до ½ 3 – засіданя у ректора в справі організації на Україні Укр[аїнської] Академії Мистецтв (дуже погано складена доповідна записка Томаха). Лекція студентам муз[ейного] фак[ультету] ІІІ курсу КХІ в Музеї не відбулась через неявку студентів. В Музеї комісія по огляду Відділу Февдалізму – кінцеве засіданя. Запропоновано ряд висновків про хиби і зроблено пропозицію про кінцевий висновок – звільнення Клименка і догана Магурі. Проте остання двох пунктів заслуговував, оскільки вона на мою думку, не входила до компетенції Комісії. Нарешті адміністрацією підписані відношення і акти в справі Квятковського і передано небозі для клопотання про пенсію.

 

18

 

 

 

19

20

 

Бігав по похоронних справах по загсах, конторах поховань і кладовищах тощо. В Музеї і ВУАН подав заяву про неможливість бути присутнім.

21

 

В КХІ з приводу іспитів. В Музеї 4 години підготовка до іспитів студентів муз[ейного] фак[ультету] ІІ курсу. З 3-х до 5-ти бригада по обслідуванню Музею від С.Н.Р. (Баранович і Вайнштейн) давав пояснення по Шевченківській залі.

22

 

Іспити музейн[ого] фак[ультета] ІІ курс К.Х.І. з 940 до 12 год[ин] В Музеї перевірка фондів. 1 до 4 (перевірено 156 №№).

23

 

Іспити студентам КХІ ІІ й ІV курсів (перевірено 7 людей). Склав відомість і заніс у 10 год[ин] вечора на приміщеня до І.Т.Волянського. Разом з Адольфом складав етикетаж до відділу імперіялізму (Врубель, Котарбинський т[а] і[нше]). З 6-ої до 10-ої на засіданні Істор[ичного] Циклу ВУАН /*запити* за півріччя/

24

 

Іспити студентів ІІ й ІV курсів (перевірено 14 чоловік). Перевірка майна в фонді худ[ожнього] відділу (перевірено 85 №№). Складаю відомість на перевіряння студентів і занесено на приміщення І.Т.Волянського. З 7-ої до 10 на засіданя циклу Література-Мистецтво (засіданя ІІ, вічіт Театр[ального] музею й Катедри Схід[ного] *Мистецтва*).

29

 

Був в КХІ, здав всі іспитові відомости; був у Розенберга в друкарні в справі Нарбута (друкування нової статті). В Музеї закінчили етикетаж залі імперіалізму.

30

 

Зранку на городі в Ірпені, біля 3-ої повернувся, був на засіданні циклу “Літ[ература-] Мист[ецтво]” у ВУАН.

Липень 1933.

1

 

(вихідний по Музею). Готувався до звіту по Кабінету Мистецтв ВУАН; з 12 ½ до 2 ½ в Музеї . З 3-ої у ВУАН (засіданя циклу не відбулося). Бачив Шредер з “Мистецтва”, розмова про умови оплати писання статті про Нарбута й редагування збірника. В Музеї Мист[ецтв] нікого не застав.

Ввечері на чистці ВУАН (промова Артемського).

2

 

Виїхав до Москви Б.Крижанівський. Складав звіт за червень і план на липень. З 3-ої до 6-ої засіданя Циклу – звіти музик.

3

 

В Академії подав трудовий список; взяв відношення до тел[ефонної] сітки. Кіндрат питав про стан експертизи портрету Шевченка. В Музеї подав звт за червень Шмарову й план на липень Демидчукові. Засіданя циклу не відбулось. Ввечері на чисці ВУАН розмова з Костюченком і Калениченком в справі килимів. Антонович просив дати вказівки і бібліографію про пам’ятки мистецтва південної Київщини.

4

 

Перевірка у фонді 118№№.

Засіданя циклу Літ[ература-] Мист[ецтво] з 4 до 6 (розгляд музик).

5

 

З 10 до 11 ½ експертиза реставраційних робіт біля кловського палацу (констатовано уважне ставлення з боку будівельного інституту.) Запропонував невідмінно пофарбувати в два тони фасади. В Музеї перевірено 258 №№ рисунків. Ввечері з 7 до 10 збори пленума оргбюро київської спілки художників. Після зборів Риков розпитував мене про мою думку в справі пофарбування київського університета.

6

 

Перевірка рисунків у фонді (перевірено 109 №№). Дві години ловив по черзі всіх зав’ів для відмітки на “фінкультурному” плані про виконання нами червневого плану і нарешті, не піймавши Демидчука, одержав лише 80% платні. Мали всім колективом о 4 год[ині] їхати на городи, не дивлячись на дощ і холод з ночівлею, але в останній момент, з огляду на проливний дощ, поїздку скасовано.

7

 

Зранку виїзд на городи. На 3 год[ини] повернувся до академії на доповідь, але засіданя циклу знов перенесено через від’їзд Щабльовського. Ввечері писав проект Кабінету Укр[аїнського] Мист[ецтва] ВУАН на ІІ півріччя 1933 р[оку] і складав кошторис Кабінету на 1934р[ік]

8

 

З 12 год[ин] до 4 експертиза 26 килимів, що відкладені Держторгом (з за прохання Облсектору Науки). Відклав 9 найцінніших килимів, і складав разом з Онищуком акт про причини неможливості їх віддати. Ввечері в Каб[інеті] Мист[ецтв] ВУАН вислухував чергові вибрики О.П.Новицького проти будь яких реформ в Кабінеті.

9

 

Надіслав листа Чайкову до Москви з проханням дати відомости про пам’ятник Марксові в Київі. У Новицького вислухав його додатки до проекту кошторису на 1934 рік. В Музеї підписав акт експертизи килимів. Продовжував з Галяном перевірку рисунків (51№№). З 3-ої до 6-ої засіданя циклу, все присвячене моїй доповіді з критикою роботи Кабінету і взагалі мистецтвознавчих установ ВУАН і самокритикою.

10

 

з 9 до ½ 11 у т[овариша] Щебльовського в його приміщенні в справ перегляду моєї праці про Шевченка як маляра. Перевірено 385 №№ рисунків.

11

 

З 11 до 12 год[ин] у матери покійної Левитської розглядав речі останньої з метою розподілити по музеям чи придбати. Перевірено 126 №№ рисунків.

Засіданя місцевкому ЛІМ з 3 до 6 год[ини] веч[ера] З 6-ої год[ини] початок сесії ВІМ.

12

 

З 10-ої год[ини] до ½ 2 засіданя сесії Музею, доповіді Шингарьова й Пилькевича і запитання. Перевірено 502 №№ рисунків.

О 7 год[ині] вечора виїхав на Ірпінь на город полоти картоплю, там-таки і ночував.

13

 

З 5-ої год[ини] ранку до 12 ½ полов на городі в Ірпені картоплю, в 3 год[ини] приїхав до міста, засіданя циклу ЛІМ не відбулось.

14

 

Зранку мене обікрадено, з 8 до 1-ої бігав по всіх базарах шукав крадені речі. З 1-ої до 4-ої марно чекав в Інтуристі на розплату за лекції й екскурсії читані в травні. Одержав від   В[идавницт]ва ЛІМ рукопис “Шевченко” після рецензії Щебльовського й перегляду Кирилюка.

15

 

Перевірено у фонді 260 №№.

16

 

Від 6 до 12 ¼ сесія Музею, моя самокритична доповідь і її обговорення.

17

 

Від 6 до 12 ¼ сесія Музею, доповіді Магури про розкопи Кисилівки і Оглобліна про експедицію, і обговорення.

Від 7 до 10 ½ на партчистці ВУАН.

Ввечері (після 10 ½) у Тарана в справі проектування пам’ятника на могилі Шевченка.

18

 

Зранку був у Калениченка в сраві комісії Агітпропа УК й питання про організацію Художнього Музею. в 3 Музеї перевірено у фонді 294 №№. Останнє засіданя сесії Музею не відбулося за неявкою адміністрації, ввечері Костюченко і Пількевич виїхали до Харкава. Був ввечері Адольф, інструктував його що до моєї системи складання карткового каталогу з мистецтва. Був архіт[ект] Дяченко в справі реставрації Кловського палацу.

19

 

Був в Музеї Мистецтв, Володимирському філіалі ВМТ й ВБУ – скрізь марно, бо скрізь вихідні дні. В К.Х.І. довідався що потрібні ще програми іспитів для студентів. Від Кульчицького дістав запрохання на виставку самодіяльного мистецтва заводу ім[ені] Леже. В КХІ звертався за порадою в справі оформлення могили Шевченка скульптор Онащенко. К.Кравчеко повідомив що його призначено на директоора музею мистецтв. Ввечері був на партчистці. (перевіряли Лехтмана і Щабльовського). Бачив Попова, угодились щодо перевірки ударницьких зобов’язань. Бондар розпитував з приводу найдених ним в якомусь закутку в Софії фотографій річей золотарства (роботи переведені Т.Ф.Красицьким і С.Д.Аршеневським влітку 1919 р[оку]).

20

 

 

21

 

В Музеї перевірив 101 №№.

22

 

Зранку в Музеї Мистецтв по обслідуванню від С.Н.Р. В Музеї перевірено 238 №№ рисунків.

Ввечері на партчистці ВУАН.

 

23.

 

 

Зранку був викликаний о 8 ½ год[ині] до буд[инку] учених для керівництва екскурсією будинку відпочинку “Преображеніє” до Межигір’я (не відбулось). В Музеї Мист[ецтв] працював по обслідуванню цукроварень з К.Кравченком, Кульженко і Гіляровим обговорювали проект Худ[ожнього] Музею. В Музеї працював по визначенню річей, що не мають №№ (визначив 12 №№); з 4 до 6 в ** ; з 8 до 10 в Каб[інеті] Укр[аїнського] Мист[ецтва] попережав про перевірку майна, обговорював з Моргілевським майбутній музей укр[аїнського] мистецтва.

24

 

З 11 до 1 год[ини] в Музеї Мист[ецтв] ВУАН обслідування – оглядаав відділ Сходу. В Музеї перевірка 26 №№. Ввечері робив вирізки з поточної преси й виписував на карточки сучасних художників.

25

 

З 11 до 5 з’ясовував в Академії, Місцевкомі, в буд[инку] Учених і КС Ученим справи з самомобілізацією на уборочну компанію колективу ВУАН, з місцем в будинку відпочинку ім[ені] Скрипника на серпень місяць і т[ак] д[алі] З 7 до 10 на партчистці ВУАН. З 10 до 11 в Каб[інеті] Укр[аїнського] Мист[ецтва] писав звіт за липень місяць по Кабінету. Вночи писав звіт за обслідування Музею Мист[ецтва] ВУАН.

26

 

З 8 ½ год[ин] ранку до 9 ½ веч[ера] керував екскурсією будинку відпочинку ім[ені] Скрипника з “Преображенія” до Межигір’я й Кирилівського Держ[авного] Заповідника (у кількості 18 чол[овік]). Після повернення довідки про термінову телеграму з УК КП(б)У з запитаннями про кількість творів укр[аїнського] малярства в нашім Музеї. З 10 до 10 ½ вечора був в Музеї й радився з Демидчуком і Онищуком в цій справі. Складав бібліографію про М.Жемчугова для аспіранта Кропивницького.

27

 

З 10 год[ин] ранку до 5-ої складав відомости для УК КП(б)У (на запитання) про кількість експонатів з україн[ського] мистецтва найвидатніших авторів і кількість творів кожного з них. Аспірантові Кропивницькому передав літературу про Жемчугова. Ввечері на чиситці партії (чистка Олени Шмаронь).

28

 

Зранку у В[идавницт]ві “Мистецтво”, потім на засіданні Бюро циклу Література – Мистецтво (обговорення тематичних планів на 1934 рік). В МК і буд[инку] Учених з’ясовував справу чи їхати мені на уборку кімнат, чи в будинок відпочинку (з’ясувалось що МК останнє заборонив). В Музеї почав складати інвентар на музейні меблі (записав у відділі февдалізму 7 №№). Був у двох поліклініках через припадок подагри чи ішіазу, записався на 29-е; решту дня лежав.

29

 

Був о 8-й год[ині] в Поліклініці, визначили ішіаз, дали три дні . З 9-ої до 3-ої вартував в Місцевкомі на вул[иці] Леніна 7, в Райкомі, в №54-му і в Будинку учених. З 3-х до 4-х на засіданні Музейної Бригади в Карт[инній] Галереї (підсумки). Біля 5-ої-6-ої одержав за згодою Райкому путівку в будинку відпочинку. Решту дня лежав хворий, вивчав “Строительство Москви” 1933 № 5-6 з проектами палацу Рад.

Серпень-Вересень 1933

 2...

 "

 

Показував франц[узького] М[іністерст]ва освіти Родрігові Музей. Дві екскурсії з буд[инку] відпочинку Преображення до В.М.Т., Динамо т[а] і[нше].

31

 

Подав доповідну записку до Університету про утворення катедри мистецтва.

Вересень 1933

3

 

В Музеї збори і промови до 7 год[ини] вечора.

4

 

З 3 ½ до 7 засідання музею присвячене наслідкам збир[альної] компанії. В КХІ засідання присвячене новому навчальному рокові.

5

 

Складав культфінплан на ІХ. Складав опис меблів відділу февдалізму. Експертиза збірки Іонансон на запроханя Кр[аєвої] Інспектури.

6

 

Підписано Пількевичем культфінплян. Закінчив опис меблів февдалізму. Розбирав з Пилькевичем фонди фотографій. Разом з Онищуком відбирав речі для Шепетівського музею. Після 5-ої год[ини] засіданя в ВУАН (доповідь Адамовича про перспективи роботи ВУАН). Після 8-ої год[ини] доповідь Томаха і Холостенка у буд[инку] літератури про петлюрівщину в мистецтвознавстві не відбулась.

7

 

 

 

 

 

 

В Музеї вихідний. Працював у бібліотеці ВУАН.

Ввечері засіданя катедр[и] Мистецтвознавства при К.Х.І. у В.М.Т.

Видача Глісеру з Проскурова річей малярства (2 №№) й перегляд решти відібраних річей.

8

 

Запис меблів у ВІМ.

Ввечері засіданя у ВІМ – наслідки чистки ВМТ (доповідь Калениченка) і з 10 до 12 на засід[анні] Оргбюро Спілки Художн[иків] доповіді Томаха і Холостенка (фашизм в укр[аїнському] мистецтвознавстві).

9

 

Записував меблі у ВІМ. 3 ½ год[ини] засід[ання] місцевкому ВІМ, подав заяву про виплату грошей за заняття з аспірантами.

10

 

Зранку у ВУАН з приводу статист[ичних] відомоств про Кабінет Мистецтва. Подав заяву, що відомости передані бухгалтерією до Обл[асного] УНГО. Від Новицького довідався, що на запитання Козубовського й Адамовича – чи потрібно Кабінету Мистецтв вся його збірка – Новицький відповів, що для його роботи по реконструкції Києва ХVII віку її непотрібно, й через це Козубовський й Адамович дали розпорядження про перевозку всього майна до лаври. У Машкевича в Облнаросвіті агітував за утворення при університеті відділу мистецтвознавства. В музеї мало не виникла пожежа – маляр, що фарбував підлоги директорової квартири запалював на примусі фарбу, що запалала й розлилась по підлозі. Бігав з відрами і тушив, коли потушили й півмузею стояло повно диму, двічи просив Костюченка принаймні подивитися на наслідки всієї цієї пригоди, але Костюченко відповів, що це справа Мовчана, й продовжував обговорювати справу про етикетки до відділу февдалізму. В Музеї була Трубецька за консультацією в справі пам’ятника Шевченка в Харкові – раптово замінили місце постановки (на місці пам’ятника Каразіну), й Гельман і архітект безпорадні – не знають цього місця. Ввечері відніс їм провідника по Харкову й плани міста, в*ння пам’ятника Каразіну. Був на партчистці ВУАН (чистка Іванової і Познанського). Ввечері підбирав бібліографію барельєфів Михайлівського манастиря для Козубовського (прохання Антоновича).

11

 

Зранку дзвонив до Щабльовського з приводу моєї роботи про Шевченка, але він не повернувся з Харкова. Бачив Козубовського перед академією, який повідомив, що Кабінет Мист[ецтва] має війти до Інституту Мат[еріальної] Культури місце не визначено, але перевозка буде напевно. Умовились перевезти до лаври тільки релігійне малювання, решта залишиться. Передав бібліографію про барельєфи Михайл[івського] манастиря. В Музеї працював над відбиранням матеріялу до показу куркульства у відділі Імперіялізму (у фонді малярства). О 3 ½ год[ині] засіданя в КХІ катедри мистецтвознавства – розклад програм та роб[очих] планів тощо. Ввечері на чистці ВУАН.

12

 

В Музеї відібрав всі твори Шевченка до шафи. Переглянув всю збірку Квятковського й відібрав куркульську тематику для залі імперіялізму. Екзаменував Козлова з муз[ейного] фак[ультету] КХІ. Ввечері на засіданні циклу (доповідь Щабльовського про Лесю Українку), з 10 ½ до 12 у Щабльовського надому обмін думок з приводу пляна видання тому Шевченка в новому виданні Шевченка творів під редагуванням Затонського.

13

 

В Музеї вихідний. В ВУАН і КХІ, передав довідку про іспит Козлова. Ввечері на чистці у ВУАН, після цього складав проект сюжетів для виставки Шевченка.

14

 

В Музеї записував меблі в залі декабристів, показував Пількевичу, відібрані речі для начальства й куркульства у залі імперіялізму. Ввечері на чистці в ВУАН, після того читав “Архитектура в СССР” №1 й опис Дніпробуда Борзаківського.

15

 

З 9-ої до 11 ранку в буд[инку] Шевченка в справі друкування т[ом] VIII Шевченка.

 

 

Ввечері у Вайсбпата* в справі друку Шевченка.

Виділення матеріялів для Шепетівського Музею.

16

 

Запис меблів.

Ввечері у Розенберга в справі друку Шевченка

З 2-ої до 4-ої лекція екскурсоводам в Музей (Трутовський-Васильковський). З 4-ої до 6-ої нарада щодо художнього оформлення будинку учених (порада Альошина щодо фарбування стін).

17

 

Вночі писав для Холостенка нарис “На фронті мистецтвознавства”.

Засіданя катедри мистецтвознавства в КХІ не відбулося (4-5 год[ин]).

18

 

Запис меблів.

Передав Щабльовському проект змісту тому “Шевченко-художник”.

19

 

В Музеї вихідний. Одержав з Одеси від Ясурського зібрані ним на моє прохання через Т[оварист]во ім[ені] Костяної біогр[афічні] матеріяли про одеських художників – 141 картку з іменами й 34 автобіограф[ічні] замітки.

20

 

Запис меблів в кабінеті директора.

З 4-ої д 540 І лекція в КХІ на VІ курсі (І чверть ХХІХ віку, не кінчив Тропініна). Ввечері на зборах в буд[инку] Учених пайовиків академпостачання. В ½ 11 у Щабльовського (виявилось що того ж дня виїхав до Харкова).

21

 

З 12-ої в музеї продовжував запис меблів (в кабінеті Клименка). В Кабінеті директора не мав змоги через наказ замкнути і нікого не пускати. З 2-ої до 4 ½ читав екскурсоводам лекцію у великій залі (від Кримського до Пимоненка). Чекали одвідання франц[узького] міністра Сьєра Котта, але він не прибув. Був Драгоманов з пропозицією придбати портрети Шевченка, писаного Котовичем – або Котовським і подарованого чернігівською громадою його батькові біля 1894р[оку].

22

 

Зранку у Драгоманова в справі портрету Шевченка, власности його батька, запропонованого до продажу. Записував меблі в кабінеті Директора. З 3 ½ до 6 збори в музеї з приводу городів і городини.

З 8-ої до 10-ої був у Новицького в справах переводу кабінету до ін[шого] приміщення. Ввечері писав листа-доповідь Щабльовському в справі змісту свого тому Шевченка.

23

 

На виклик спецчастини ВУАН був там, дістав відрядження до Держбанку в справі експертизи цінностей лаврського музею що передані на переховування до Держбанку, умовився розпочати роботу 25-го о 7 год[ині] вечора. В К.Х.І. засіданя катедри мистецтвознавства не відбулось через відсутність Якубовського. В Музеї була дружина-робітниця С.І.Світославського, просила повернути їй для продажу декілька картин Світославського. Був в цій справі у Демидчука, Костюченка (в Облспільці), Машкевича не застав, до Кравченка не додзвонився. Передав Філіповичу копію звіту за І півріччя по ВУАН; умовився з Бутником і Маковським на здачу-прийом матеріялів Бутника. Н.Д.Полонська попросила низку відомостів в справі своєї роботи про Межигір’я й про окремих художників. Ввечері вибирав для неї ці відомости з своїх матеріялів. В Музеї був помішник французького посла в С.С.С.Р. Payard (водили його де-Парма і Базилевич).

24

 

В Музеї були у мене Трипольський з В.М.Т. (приніс картинку на дереві – “дяк і Солоха” до Гоголя, обіцяв дати біографічні матеріяли й спогади про обидвох Шавріних); Ф.М.Морозов з Ленінграду інформував між іншим що низка річей з київських музеїв повернута антикваріятом і потрапить очевидно до Харкова, в тім числі частина непроданих килимів; д[окто]р Є.Л.Яновський, давав деякі відомости про меблі. Спішно записував портрети Світославського, які я забрав після смерти С[вітославського] з його квартири й які тепер може забрати спадкоємиця Світославського (переписав 27№№).

25

 

(по Музею був вихідний). З 10-ої год[ини] піймав на вулиці Якубовського з Обл[асного] Пар[тійного] Ком[ітет]’у й Інформував про справу з Світославським; був в Облнаросвіті у Машкевича, інформував про справу з Світославським (порадив звернуться до Н.К.О.) й питав про стан мистецтвознавства при університеті (безнадійно). Був в К.Х.І., в будинку учених давав поради щодо худож[нього] оформлення будинку учених. Поштою надіслав до Щабльовського спішного листа в справі Шевченкового тому. Був у В.М.Т. (партчистка не відбулась); був о 7 год[ині] у Держбанку на перших призначених зборах комісії по оцінці цінностів переданих ВМТ на переховання до банку (не відбулось).

26

 

З 10-ої год[ини] ранку комісія з Бутником-Сіверським і Ф.Маковським – здача Бутником майна кабінету дитячої творчості і комісії револ[юційно] масов[ого] мистецтва (до 1 год[ини] перевірено все й складено акта). Після 1-ої шукав у Музеї Мистецтв і Карт[инній] Галереї Кравченка в справі картин Світославського (не знайшов). Перед Музеєм атакований дружиною Світославського. Записував далі полотна Світославського (разом 41 №№). Дружину Світославського направив до Костюченка, що випадково підійшов на цей час. З 4 до 6 лекція в КХІ на ІV курсі (від Тропініна до пам’ятн[ика] Володимиру у Київі включно). В Буд[инку] Учених комісія в справі худож[нього] оформлення. З 7-ої до 9-ої комісія в Держбанку (до справжньої роботи не приступали за відсутністю оцінщика камнів

30

 

Ввечері виїхав до Харкова за викликом Інституту Шевченка

Жовтень 1933

1.

Х

Був у т[овариша] Хвилі в Н.К.О. по справах видання творів Шевченка.

2

"

Нарада у т[овариша] Хвилі в справі творів Шевченка.

3

4

5

6

 

Писав листа до І.Грабар, П.Д.Еттінгера, А.В.Бакушинського в справі участі в томі VІІ творів Шевченка. Складав спис художників яким треба замовити проект худож[нього] оформлення творів (Пустовіт, Касіян, Середа, Падалка, Маренков, Страхов). Склав проект змісту тому VІІ (Шевченко-маляр). Складав угоди з Видавництвом. Запропонував доручити керівництво видавничими справами Радлову.

7

 

Виїхав з Харкова до Київа.

8

 

Ранком повернувся з Харкова. В К.Х.І. чистка партосередку (обговорення).

9

 

З 3-х год[ин] лекція в К.Х.І. В К.Х.І. почалась персон[альна] чистка.

Ввечері був у К.В.Кравченка на дому (він хворий) по справах поїздки до Харкова і Москви.

10

 

Почав в Музеї складати спис малярських творів Шевченка.

11

 

Продовжував складати спис Шевченкових маляр[ських] творів в Музеї.

Ввечері був у будинку вчених – консультація в справі колірування кімнат.

12

 

Зранку у акад[еміка] Новицького по справах кабінету, виставки що вже частину культових річей зняти зі стін і передати через Чорногубова до ВМГ. В Музеї продовжував складати списки творів Шевченка. Був Глеваський, приніс два interieur’и садиби Репніних в Яготині, пропонує обмін. Наради в справі підготування до Жовтневих свят, ухвалено 6 вітрин на Хрещатику, зняти експозицію Київа в трьох форматах, решту картинами. При обговоренні питання про “кадри” і закріплення старих кадрів за Музеєм Костюченко між іншим оголосив, що мене переведено на півставки.

21

 

В Музеї був Кривенко з Буд[инку] Учених просив виділити деякі речі для будинку. Костюченко від розмови в справі півставки ухилився. З 3 до 5 лекція в КХІ.

22

 

В Музеї перекопував малярські фонди – виділення картин для будинку учених (були представник Кривенко від Інспектури Павленко), виділив кілька картин і разом з Онищуком окремо – одну скульптуру (копія з античної) і пару канделябрів – новий сакс. Був Глеваський, показував йому речі що виділяв для перевірення обміну на interieur’и Яготина, Межигір’є і жанр від Трипольського. Пропонував іще портрет Ге писаний Костенком і якісь ранні речі О.Мурашка. В Академії розмовляв з Козубовським з приводу плану праці на 1934 р[ік]. Ввечері шукав відомости про етюд Свідомського, що в нашім фонді.

               

 

Наступного дня - 23 жовтня 1933року Ернст був заарештований.